Vloženie nového záznamu / Új bejegyzés felvitele     
[15]
Por Datum Text  
1 2011.12.15 Obec Dolné Naštice na rokovaní dotknutých subjektov vyjadrila súhlas s projektovou dokumentáciou. V liste zo dňa 15.12.2011 adresovanom zhotoviteľovi projektovej dokumentácie uviedla, že nemá námietky voči predloženej projektovej dokumentácii a súhlasí s prevzatím diela.   
2 2012.09.05 NDS ako budúci dodávateľ s obcou Dolné Naštice uzatvorila zmluvu o budúcej zmluve, predmetom ktorej bol záväzok uzavrieť zmluvu o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií do správy a prevádzky. Táto zmluva ani po 3ch mesiacoch nebola zverejnená, preto sa považuje za neplatnú.   
3 2012.12.18 MDVaRR SR vydalo rozhodnutie č. 18660/2012/SCDPK-72078, ktorým povolilo stavbu „Rýchlostná cesta R2 Ruskovce -Pravotice“ a okrem iných aj stavebné objekty č. 137-00 - Preložka súbežnej poľnej cesty v km 8,730 -9,076 R2 vpravo, č. 138-00 - Preložka poľnej cesty v km 9,018 R2, č. 212-00 - Most nad R2 na preložkepoľnej cesty v km 9,018 R2. Stavebníkom bola NDS.   
4 2016.08.15 Obec Dolné Neštice riadne prevzala stavebný objekt č. 137-00 - Preložkasúbežnej poľnej cesty v km 8,730 - 9,076 R2 vpravo a stavebný objekt č.138-00 - Preložka poľnej cesty v km 9,018 R2.   
5 2016.10.04 Obecné zastupiteľstvo Dolné Neštice prijalo uznesenie č. 17/2016, v ktorom prijalo rozhodnutie neprebrať posledný stavebný objektč. 212-00 - Most nad R2 na preložke poľnej cesty v km 9,018 R2 s odôvodnením, že prípadnéprebratie tohto objektu by mohlo spôsobiť obci v budúcnosti investície, ktoré by nemusel obecnýrozpočet zvládnuť.   
6 2017.11.16 Rozhodnutím Ministerstva dopravy a výstavby SR boloo vydané kolaudačné rozhodnutie č. 26305/2017/SCDPK/79908, ktorým bolo povolené užívanie stavby „Rýchlostná cesta R2 F. - A.“ a okrem iných aj stavebného objektu č. 212-00 - Most nad R2 na preložkepoľnej cesty v km 9,018 R2 na preložke poľnej cesty v km 9,018 R2 v katastri obce Dolné Naštice. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 08.12.2017.   
7 2018.12.18 Pravda: Most nikto nechce, sedemstotisíc je v lufte
Článok
  
8 2018.12.19 Plus 1 Deň: VIDEO Neuveriteľné! Na R2 postavili most za takmer 700-tisíc, nikto ho však nechce!
Článok
  
9 2019.12.14 Nový Čas: Diaľničiari sa sporia s obcou Dolné Naštice: Most z poľa do poľa za 100 000 € nikto nechce
Článok
  
10 2020.02.27 Pravda: Diaľničiari sa chcú opäť zbaviť mosta. Na súde vytiahli fotografie
Článok
  
11 2020.07.16 Rozsudok Okresného súdu v Bánociach n. B. 5Cb/16/2019-372 vo veci žaloby NDS proti Obec Dolné Naštice, v ktorej žalobu zamieta.
Rozsudok
  
12 2020.07.16 SME: Súd zamietol žalobu diaľničiarov. Most obec nemusí prevziať
Článok
  
13 2020.07.16 TV JOJ: Rozsudok v kauze nechcených mostov
Video
  
14 2021.10.12 TV JOJ: Most nad R2 nikam nevedie a nikto ho nechce. NDS hrozí súdnym sporom
Video
  
15 2022.01.31 Uznesenie Krajského súdu v Trenčíne, ktorým zrušuje rozsudok Okresného súdu v Bánociach n. B. 5Cb/16/2019-372 zo dňa 16. júla 2020 vo veci žaloby NDS proti Obec Dolné Naštice
Zrušujúce uznesenie
  
Total 15 records.