Vloženie nového záznamu / Új bejegyzés felvitele     
[905][37]
Por Datum Text  
1 1989.12.01 Žiadosť Ing. Václava Frkala z Bratislavy na výstavbu MVE v lokalite Zúgov – Nové Zámky bola Povodím Váhu š.p. zamietnutá z dôvodu, že nepovolia žiadny druh vodnej elektrárne na hlavnom toku rieky Nitra kvôli nebezpečiu, že sa zhoršia prietokové podmienky v prípade zvýšenej hladiny rieky a kvôli bráneniu ľadochodu v zimnom období a povodňové nebezpečie na priľahlom území.   
2 2003.12.02 List vedenia SPŠE v Nových Zámkoch primátorovi mesta, v ktorom informovali o výsledkoch štúdie uplatnenia obnoviteľných zdrojov energie v Nových Zámkoch. Navrhli zvolať stretnutie zainteresovaných strán.
List vedenia SPŠE primátorovi mesta
  
3 2010.03.01 Štúdia realizovateľnosti vodohospodárskeho riešenia pre hydroenergetické využitie stupňa Zúgov na rieke Nitra v Nových Zámkoch. Spracovateľ: Ing. Jozef Ľahký, Zvolen.
Štúdia realizovateľnosti
  
4 2010.04.13 Na zasadnutí MsZ bola v bode 16 diskutovaná výstavba MVE v lokalite Zúgov. Poslanci prijali uznesenie o vyvolaní zmeny územného plánu čím de facto dali zelenú výstavbe. Pred záverečným hlasovaním Mgr. Berta navrhol zorganizovať míting s občanmi mesta. Podporili ho: Margita Berényiová, Zoltán Berta, Jozef Istenes, Peter Mészáros, Péter Nagy, Tibor Pischinger, Dénes Száraz, Jozef Török. Za uznesenie ako celok hlasovali: Margita Berényiová, Helena Bohátová, László Forró, Jana Garajová, Pavol Hudák, Peter Hudák, Jozef Istenes, Ľubica Juríková, Marián Karvaj, Juraj Kisely, Dušan Kollár, Dušan Legény, Ladislav Marenčák, Peter Mészáros, Péter Nagy, Štefan Pétery, Tibor Pischinger, Richard Schwarz, Karol Suchan, Dénes Száraz, Jozef Török, Jaromír Valent, Štefan Veršeghy
Zápisnica z MsZ Bod 16 Uzn. č. 464/130410,
Hlasovanie č. 20
  
5 2010.06.24 Mesto Nové Zámky obstaralo u ateliéru AUREX spol. s r.o. Bratislava vypracovanie návrhu Zmien a doplnkov 1/2010 ÚPN SÚ ( Zmluva o dielo č. 2010/019 zo dňa 24.6.2010 ), čím sa započal proces spracovávania, prerokovávania a schvaľovania výstavby malej vodnej elektrárne na toku rieky Nitry v priestore Zúgov   
6 2010.08.12 Mesto Nové Zámky ako obstarávateľ „Územného plánu mesta Nové Zámky“ oznámilo dotknutým orgánom štátnej správy, samosprávnemu kraju, obciam, fyzickým, právnickým osobám a ostatnej verejnosti v meste Nové Zámky, že v dňoch od 13.8.2010 do 13.9.2010 prebieha prerokovanie návrhu „Zmien a doplnkov 2010 ÚPN SÚ Nové Zámky“. Spracovateľom dokumentácie je Aurex, spol. s r.o. Bratislava, hlavný riešiteľ Ing.arch. Vojtech Hrdina.   
7 2010.09.06 Verejná prezentácia plánovanej výstavby MVE na MsÚ v Nových Zámkoch v rámci Prerokovania návrhu Zmien a doplnkov určeného v termíne od 13.8.2010 do 13.9.2010. Oznámenie o prerokovaní a možnosti uplatnenia pripomienok k návrhu, ako aj návrh Zmien a doplnkov 1/2010 ÚPN SÚ boli zverejnené na úradnej tabuli Mestského úradu v Nových Zámkoch a na internetovej stránke mesta a v periodiku Castrum Novum v termíne od 13.8. do 13.9.2010.
Castrum Novum 3.9.2010
Verejne prerokovali Zúgov
  
8 2010.09.07 Občania obce Bánov dôrazne protestujú proti výstavbe malej vodnej elektrárne, s výstavbou ktorej sa uvažuje na toku rieky Nitry v priestore Zúgov na mieste, kde sa v súčasnosti nachádza pevný kamenno-betónový stupeň. Dôvodom nášho nesúhlasu je obava, že pod vplyvom výstavby stúpnu spodné hladiny vôd v celom regióne.Zároveň žiadame, aby obec Bánov bola informovaná o stavebnom konaní uvedenej stavby. Takisto žiadame, aby bola naša námietka zapracovaná do Zmien územného plánu mesta Nové Zámky.
Vyhodnotenie pripomienok a stanovísk
  
9 2010.09.09 Protestný list Ing. Václava Frkala z Bratislavy proti výstavbe Malej vodnej elektrárne (ďalej MVE) v lokalite Zúgov – Nové Zámky Vo svojom liste uvádza: V prípade, že sa povolí výstavba MVE – Zúgov Nové Zámky a realizuje sa s plánovaným prietokom vody, bude Mlynským náhonom po celej dĺžke pretekať maximálne 0,5 m3/s vody. To v praxi znamená, že po celú dobu životnosti MVE – Zúgov (tá bude však prakticky časovo neobmedzená), bude Mlynský náhon po celej svojej dĺžke tvoriť územie so stojatou vodou. Týmto sa absolútne zamedzí samočistiacej schopnosti Mlynského náhonu. Pokiaľ bude realizovaná sústavná nákladná údržba Mlynského náhonu, dostane sa táto situácia do stále horšieho stavu, ktorý si občania mesta Nové Zámky určite neprajú.
Vyhodnotenie pripomienok a stanovísk
  
10 2010.09.13 Petícia občanov proti vybudovaniu malej vodnej elektrárne v chránenej prírodnej oblasti vodných kaskádach na rieke Nitra v miestach hate Zúgov v Nových Zámkoch. V petícii sa uvádza: "My, dole podpísaní občania Slovenskej republiky, vyzývame Mestské zastupiteľstvo v Nových Zámkoch, aby za žiadnych okolností nepodporovalo návrhy či plány miestnych poslancov alebo investorov, súvisiace s výstavbou vodnej elektrárne v miestach hate Zúgov na rieke Nitra. Zároveň vyzývame mesto Nové Zámky, aby sa podujalo z danej oblasti vytvoriť pravidelne udržiavané oddychové miesto v prírode pre miestnych obyvateľov a starostlivo chránenú prírodnú oblasť pre miestny unikátny biotop." Petičný výbor: Radomír Veselý Gogoľova 8, NZ (predseda), Miroslav Tóth Komárňanská 29, NZ (podpredseda)
Vyhodnotenie pripomienok a stanovísk
  
11 2011.04.11 Zámer MVE s rekonštrukciou hate Zúgov Nové Zámky s využitím hydropotenciálu rieky Nitra
Zámer MVE s rekonštrukciou hate Zúgov Nové Zámky
  
12 2011.05.03 Zmeny a doplnky 1/2010 ÚPN
Zmeny a doplnky 1/2010 ÚPN
  
13 2011.05.03 Vyhodnotenie pripomienok a stanovísk k návrhu zmien a doplnkov 1/2010 ÚPN
Vyhodnotenie pripomienok a stanovísk
  
14 2011.05.03 Správa o postupe obstarávania Zmien a doplnkov 1/2010 Územného plánu sídelného útvaru Nové Zámky
Správa o postupe obstarávania
  
15 2011.05.10 Zasadnutie MsZ odsúhlasilo Zmeny a doplnky 1/2010 Územného plánu sídelného útvaru Nové Zámky, čím sankcionovalo výstavbu malej vodnej elektrárne v lokalite Kaskády-Zúgov. Za hlasovali: Helena Bohátová, Bertalan Bóna, László Forró,. Koloman Forró, Jana Garajová, Katarína Hozlárová, Pavol Hudák, Peter Hudák, Andrej uršan, Ľuboš Ivan, Ľubica Juríková, Marián Karvaj, Juraj Kisely, Dušan Kollár, Mária Malperová, Anna Rošková, Richard Schwarz, Martin Starzyk, Jozef Török, Jaromír Valent
Zápisnica zo zastupiteľstva Bod. 6 Uzn. č. 50/100511 Výsledky hlasovania Bod 9
  
16 2011.11.21 Rozhodnutie Mesta Nové Zámky č. 5445/2011-05-Št zo dňa 21.11.2011 o umiestnení stavby "Malá vodná elektráreň na rieke Nitra" pre navrhovateľa AMV Invest s.r.o.   
17 2012.01.25 Rozhodnutie Krajského stavebného úradu v Nitre o zamietnutí odvolania fy Tower plus s.r.o. a Slovenského rybárskeho zväzu Žilina vo veci umiestnenia MVE v lokalite Zúgov
Rozhodnutie
  
18 2012.04.05 Bola uzatvorená nájomná zmluva medzi š.p. Slovenský vodohospodársky podnik a AMV INVEST, s.r.o. na 50 rokov
Nájomná zmluva
  
19 2013.04.16 Záznam NZTV o brigáde na Zúgove za účasti poslancov MsZ K. Hozlárovej a L. Štefánika. Z komentárov boli niektoré záznamy redakciou NZTV odstránené.
Brigáda na Zúgove
  
20 2013.10.31 Rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR vo veci odvolania Ing. Václava Frkalu proti stavbe MVE Zúgov
Rozhodnutie
  
21 2015-03-10 MVE Zúgov Nové Zámky - byť či nebyť...? Článok Tibora Kurinu na Watson.sk
Článok
  
22 2015-03-19 Nebojácne vystúpenie primátora O. Kleina pod bagrom na stavbe MVE Zúgov. Primátor s viceprimátorom vyzývajú Zámčanov: Poďte brániť Zúgov!
Článok
  
23 2015-03-25 Stanovisko investora - firmy AMV Invest. s.r.o. ku vzniknutej situácii. Článok na Watson.sk
Článok
  
24 2015-06-11 Predaj cca 2 hektárovej parcely č. 9929/9930 v k. ú. Nové Zámky zasahujúcej do staveniska a patriacej pôvodne rodine Kleinovej. Investor AMV Invest sro. by bez kúpy, resp. prenájmu uvedenej parcely elektráreň zrejme nevedel postaviť, ani prevádzkovať.
Článok
  
25 2015-06-18 Vstup holandského partnera Blue Power Investments B.V. do firmy AMV Invest s.r.o. Jeho vklad 3320 Eur bol rovnaký ako vklad druhého spoločníka AMV Slovakia s.r.o.   
26 2015-07-01 Rozsudok Najvyššieho súdu SR 8Sžp/25/2013
Rozsudok
  
27 2017-01-12 Rozhodnutie Okresného úradu Nitra odboru starostlivosti o životné prostredie o povolení užívania častí vodnej stavby MVE Zúgov
Rozhodnutie
  
28 2017-10-04 Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví pre AMV Invest sro. o nákupnej cene elektriny na obdobie od 02.02.2017 do 01.02.2032 vo výške 105.11 Eur za MWh pri inštalovanom výkone 900kW.
Rozhodnutie
  
29 2017-10-20 Zmluva č. 0621/17/46007 o zriadení záložného práva na obchodný podiel Blue Power Investments B.V. v prospech Československej obchodnej banky Bratislava   
30 2017-11-28 Prevzatie firmy AMV Invest s.r.o. jeho holandským spoločníkom Blue Power Investments B.V. do 100% vlastníctva.   
31 2020-12-10 Rozhodnutie Ministerstva životného prostredia o zrušení rozhodnutia č.OU-NR-OSZP2-2019/049481OU-NR-OSZP2-2020/005682 zo dňa 17.02.2020, ktorým Okresný úrad Nitra povolil užívanie vodnej stavby: „Malá vodná elektráreň na rieke Nitra -Nové Zámky“ vrkm 16,27 na pozemkoch vkatastrálnom území Nové Zámky (Rybovod)
Rozhodnutie
  
Total 31 records.