Vloženie nového záznamu / Új bejegyzés felvitele     
[44]
Por Datum Text  
1 1798.??.?? Pastor Robert Malthus, zámožný anglický učenec vydal spis Essay on Population, v ktorom zdôrazňoval potrebu udržania počtu obyvateľov v rozumných medziach, keďže jeho nárast vedie k biede, hladu a epidémiám. Na zemi nie je dosť pôdy, potravín, palív ani vody pre viac obyvateľov.   
2 1834.??.?? Novela britského zákona pre chudobných obmedzovala pomoc len na chudobince a predpisovala ju na najnižšej možnej úrovni. Zákon vychádzal z predstavy, že příliš mnoho dobročinnosti chudobným len podporí zvyšovanie ich počtu.   
3 1845.??.?? V rokoch 1845 až 1849 spôsobila neúroda zemiakov hladomor v Írsku. Britskí politici včítane premiéra Johna Russe mali strach z dlhodobých následkov pomoci a minister pre Írsko lord Clarendon sa domnieval, že rozdávanie potravín len preto, aby sa ľudia udržali nažive, by nikomu neprospelo. Úradník ministerstva financií Charles Trevelyan považoval hladomor za účinný nástroj na obmedzenie prebytočného obyvateľstva azásah Prozreteľnosti.   
4 1859.11.24 Charles Darwin vydáva svoje dielo O pôvode druhov (On the Origin of Species) v ktorom predostrel evolučnú teóriu vzniku druhov živočíchov na Zemi. V kapitole O pôvode človeka poznamenává, že slabomyseľní, telesne postihnutí a chorí prežívajú vďaka ústavom a ľudia slabého zdravia sú udržiavaní nažive očkovaním. Tak sa slabí a príslušníci civilizovaných národov ďalej rozmnožujú a každý chovateľ domácich zvierat vie, ako veˇmi to musí ľudskej rase škodiť. Nachdudobnejśí jedinci najľahšie prepadajú nerestiam, ženia sa a vydávajú skôr než ľudia uvážliví a śetrní, ktorí majú obvykle aj všetky ostatné cnosti a uzatvárajú manželstvá neskôr.   
5 1876.??.?? Miestokráľ Indie Robert Bulwer-Lytton riešil hladomor v určitých častiach krajiny zriaďovaním koncentračných táborov pre hladujúcich s takým malým prídelom potravy, že zomrelo až 94% ich obyvateľov. Bránil tiež súkromným pokusom o dodávky jedla pre hladujúcich. Na následky hladomoru zomrelo takmer 10 mil. ľudí.
Robert Zubrin, Merchants of Despair: Radical Environmentalists, Criminal Pseudo-scientists, and the Fatal Cult of Antihumanism, 2013
  
6 1898.??.?? V článku v časopise britskej výzkumnej organizácie Royal United Services Institution si položili otázku, či nie je vojna veľkolepým plánom prírody na odstránenie degenerovaných, slabých, alebo inak poškodených štátov...   
7 1900.??.?? Objavy Gregora Mendela vyvrátili predstavy o možnostiach zlepšovania ľudskej rasy selektívnym krížením. Politické elity žili však naďalej v zajatí bludnej predstavy o plánovaní ľudstva a zoštátnení ľudskej reprodukcie za účelom vylúčenia nespôsobilých pokrvných línií.   
8 1905.??.?? Štyria stúpenci Ernsta Haeckela - prekladateľa a šíriteľa Darwinového učenia - založili Nemeckú spoločnosť pre rasovú hygien s programom, ktorý slúžil predobrazom norimbergských rasových zákonov a plánu konečného rieśenie židovskej otázky.   
9 191?.??.?? V prostredí intelektuálnej elity začala diskusia o zoštátnení manželstva, povoľovaní reprodukcie a o sterilizácii nespôsobilých. Medzi Britmi boli najhorlivejšími zástancami eugeniky Sidney a Beatrice Webboví, George Bernard Shaw, Havelock Ellis a H. G. Wells. Ako socialisti chápali štátnu moc ako užitočný nástroj na selektívne kríženie ľudí. Zastáncami eugenických zásahov do súkromých životov občanov boli i politici Winston Churchill a Theodor Roosevelt. V kruhoch britských, francúzských a amerických elít bola podpora eugenike súčasťou dobrého tónu, opak znamenal, že bol človek ľahostajný k budúcnosti ľudstva.   
10 1910.??.?? V New Yorku založil Charles Davenport Úrad pre eugenické záznamy, na ktorý získal peniaze od vdovy po železničiarskom magnátovi E. H. Harrimanovi.   
11 1912.??.?? V Londýne sa konal sa první mezinárodný eugenický kongres. Predsedal mu Darwinov syn Leonard, medzi účastníkmi boli veľvyslanci, lord najvyšší sudca Anglicka, prvý lord Admirality Winston Churchill. Kongres sa niesol v duchu presadzovania vedomého výberu ako sile pokroku ktorá mala nahradiť slepé sily prirodzeného výberu.   
12 1916.??.?? Newyorský právník a ochranca prírody Madison Grant, zakladateľ zoologickej záhrady v Bronxe a Ligy pre záchranu sekvojí a národného parku Denali, vydal knihu The Passing of the Great Race (Zánik velké rasy). Kniha vzdávala hold nordickej rase a varovala pred hrozbou, ktorú pre jej nadvládu v USA predstavuje zvýšená imigrácia z južnej a východnej Európy. Tvorba Madisona Granta reprezentuje vstup uctievania prírody do myšlienkového prúdu Eugeniky.   
13 1916.10.16 Margaret Sangerová založila v New Yorku nadáciu pre plánované rodičovstvo Planned Parenthood Foundation. Medzinárodní pobočka tejto organizace sa v roku 1952 usídlila v kanceláriách britskej eugenickej spoločnosti. Hnutie za kontrolu populácie bolo do veľkej miery dieťaťom eugenického hnutia.   
14 1918.??.?? Obštrukcia poslanca Josiaha Wedgwooda spôsobila, že britský parlament nakoniec neprijal eugenický zákon o sterilizácii slabomyselných.   
15 1921.??.?? V New Yorku sa konal druhý medzinárodní eugenický kongres pod čestným predsedníctvom vynálezcu telefónu Alexandra Grahama Bella a pod vedením prezidenta Amerického prírodovedeckého múzea Henryho Fairfielda Osborna. Pozvánky na kongres rozosielalo americké ministerstvo zahraničných vecí. Leonard Darwin, ktorý sa nemohol zúčastniť kvôli chorobe, poslal telegram, v ktorom vyjadril presvedčenie, že pokiaľ nedôjde v priebehu budúcich 100 rokov k eugenickým reformám, západná civilizácia zanikne.   
16 1924.??.?? Prijatie amerického imigračného zákona.   
17 1932.??.?? Riaditeľ Úradu pre eugenické záznamy Harry Laughlin vypracoval vzorový návrh eugenického zákona. S jeho pomocou a následkomm Laugh- linovho a Davenportovho lobingu až 30 štátov Únie prijalo zákony umožňujúce povinnú sterilizaciu slabomyseľných, choromyseľných, zločincov, epileptikov, dlhodobo chorých, slepých, hluchých, znetvorených a závislých. Zákon bol zrušený začiatkom 70-tych rokov a nútenou sterilizáciou prešlo dovtedy 63 000 osôb.   
18 1932.??.?? V Americkom prírodoveckom múzeu v New Yorku sa zišiel tretí mezinárodný eugenický kongres. Predsedajúcim bol Charles Davenport. Za predsedu Mezinárodnej federacie eugenických organizacií bol zvolený Ernst Růdin z Nemeckej spoločnosti pre rasovú hygienu, O niekoľko mesiacov bol Růdin vymenovný za říšskeho komisára pre eugeniku   
19 1934.??.?? Nemecko rok po nástupe Hitlera k moci sterilizovalo už 5 000 ľudí mesačne. Kalifornský ochránca prírody Charles Goethe, ktorý podobne ako Madison Grant spájal vášeň pre ochranu prírody so snahou o nútenú sterilizáciou pacientov psychiatrických zariadení, sa vrátil z Nemecka nadšený tým, že americký príklad postrčil k činu Nemecko.   
20 1939.??.?? Americká sociálna reformátorka Margaret Sangerová iniciovala program „Negro Project“, ktorý mal s podporou duchovných a lekárov zabezpečiť pre černošskú populáciu prístup k nástrojom na reguláciu pôrodnosti. V odôvodnení sa písalo, že významná masa černochov sa stále ľahkomyselne a desivo množí čoho výsledkom je nárast podielu v populácii tých, ktorí sú najmenej inteligentní s spôsobilí.   
21 1939.??.?? Nacistické Nemecko počas šiestich rokov od Hitlerovho nástupu k moci sterilizovalo 400 000 ľudí včítane schizofrenikov, ľudí trpiacich depresiami, epileptikov, invalidov všetkého druhu. Zakázalo pohlavné styky mezi Židmi a inými rasami a potom začala perzekúcia Židov. Pod vplyvom propagandy sa menilo mravné presvedčenie nemeckého obyvateľstva v ktorých sa sugeroval pocit hanby za sympatie ku svojim židovským priateľom.   
22 1939.??.?? Vlády Británie, Francúzska a USA sa aktívne bránili voči židovskej imigrácii z Nemecka a často to vysvetľovali eugenickými dôvodmi. V r. 1939 neprešiel v USA zákon, ktorý by umožnil vstup do USA pre 20 000 židovských detí nad stanovenú kvótu. V rovnakom roku americké úrady zabránili vstupu do USA 900 Židov ktorý priplávali z Nemecka na lodi St. Louis, cestujúcim zrušili americké víza a poslali ich späť do Európy, kde väčšina z nich počas 2 sv. vojny zahynula.   
23 1939.??.?? Nacistická vláda zaviedla v Nemecku tzv. Akciu T4, zameranú na organizované zabíjanie telesne a mentálne postihnutých pomocou smrtiacej injekcie. Ako prvé bolo usmertených 5000 detí s vrodenými chorobami. Do roku 1941, kým bola akcie pod tlakom protestov rodičov zastavená, bolo usmrtených ďalśích 70 000 dospelých. Perzekúcie voči handikepovaným však neprestali ani po ukončení akcie, postihnutých ľudí posielali do koncentračných táborov, kde mali byť vyhladení spolu s homosexuálmi, Rómami a ŽIdmi.   
24 1948.??.?? Po vojne vplyvom správ o nacistických zverstvách stratila eugenika príťažlivosť a onedlho ju vystriedalo hnutie za kontrolu svetovej populácie. Syn predvojnového zástancu eugeniky Henryho Fairfielda Osborna vydal knihu Our Plundered Planet (Naša vydrancovaná planéta), ktorá oživila obavy z rapídneho nárastu ľudskej populácie, spotrebovania zdrojov a vyčerpania pôdy. Démonizovala DDT a vyjadrovala odpor k novým technológiám a nástupu konzumného životného štýlu.   
25 1948.??.?? Americký biológ William Vogt, ochranca divokých zvierat, vydal knihu Road to Survival (Cesta k prežitiu), ktorá propagovala myšlienky Malthusa. Autor sa pozastavoval na nad faktom, ze napriek vojne a masakrom obyvateľstvo Európy narástlo o 11 miliónov a bristká vláda v Indii spôsobila, že hladomory prestali byť účinnými prostriedkami regulácie obyvateľstva, čo viedlo k tomu, že sa "rozmnožujú s nezodpovednosťou tresiek".   
26 1948.??.?? Fairfield Osborn založil nadáciu pre ochranu prírody Conservation Foundation, ktorá vybudovala rozsiahly program financovania ekologických organizacií ako Sierra Club, Environmental Defense Fund a európsky World Wildlife Fund, neskôr premenovaný na World Wide Fund for Nature (Svetový fond na ochranu prírody). Jeho bratranec Frederick Osborn bol pokladníkom tretej eugenickej konferencie a neskôr vykonával funkciu predsedu americkej eugenickej spoločnosti.   
27 1950.??.?? Vyšla kniha od Earla Parkera Hansona s názvom New Worlds Emerging, v ktorej vyvrátil závery Williama Vogta. Uviedol že rieešením nedostatku potravín a vysokej pôrodnosti nie je vyhladovanie obyvateľstva, ale prosperita.   
28 1952.??.?? Charles Galton Darwin, synovec Leonarda a vnuk Charlese Darwina, sám význačný fyzik, vydal knihu The Next Million Years (Příští milion let). Podľa neho je potrebná regulácia populácie v miere v akej sú k dispozícii potraviny - podľa Darwinovho názoru je možné rast populácie dostať pod kontrolu len brutálnymi prostriedkami - vojnami, usmrcovaním novorodeniat, sterilizáciou časti dospelej populácie.   
29 1959.??.?? Predseda výboru pre zahraničnú pomoc generál William Draper doporučil prezidentovi Eisenhowerovi podnieniť zahraničnú pomoc zavedením kontroly pôrodnosti za účelom obmedzenia počtu odvedencov do komunistických armád. Eisenhower to odmietol, rovnako i jeho nástupca John F. Kennedy.   
30 1965.??.?? Predseda výboru pre zahraničnú pomoc generál William Draper založil Výbor pre populačnú krízu, ktorý postupne presvedčil celý rad osobností amerického verejného života o správnosti hypotézy, podľa ktorej je vynútená populačná kontrola v rozvojom svete nutným nástrojom boja proti komunizmu.   
31 1966.??.?? Gen Draper a ním vedený Výbor pre populačnú krízu pomocou štúdie RAND Corporation o negatívnej ekonomickej hodnote detí (počítanej s absurdne vysokou 15 perc. diskontnou úrokovou mierou) získal podporu prezidenta Lyndona Johnsona aby sa populačná kontrola se stala oficiálnou podmienkou americkej zahraničnej pomoci. Pri americkej Agentúre pre medzinárodný rozvoj (USAID) bol založený Úrad pre populáciu pod vedením rReimerta Ravenholta, ktorý nakúpil vadné antikoncepčné pilulky a nesterilizované vnútrodeložné telieska a ďalšie neschválené antikoncepčnépomôcky a tieto začal rozdelovať ako pomoc chudobným krajinám.   
32 1966.??.?? Indira Gándhí pricestovala do Washingtonu požiadať o potravinovú pomoc pre oblasti zasiahnuté vojnou s Pakistánom. Mionister zahr. vecí Dean Rusk jej oznámil, že podmienkou pre získanie pomoci je výrazné úsilie o kontrolu populácie. Z pôsobenia Ravenholta na čele Úradu pre populáciu a prezidenta Svetovej banky Roberta McNamaru vyplynulo že ak India má dostať potravinovú pomoc, musí pristúpiť k nútenej sterilizácii.   
33 1967.??.?? William a Paul Paddockoví napísali bestseller Famine 1975! (Hladomor 1975!), ktorpredpovedal skorý príchod veľkého hladomoru, takže americká potravinová pomoc je zbytočná. Podľa autorov by USA mali z pomoci vylúčiť krajiny, ktoré sú preľudnené, alebo majú nedostatočné poľnohospodárstvo, alebo nekompetentné vlády - Indiu, Egypt a Haiti.   
34 1968.??.?? Vyšla Ehrlichova kniha The Population Bomb (Populačná bomba), ktorá opäť obsahovala násilný recept na dosiahnutie optimálnej veľkosti populácie. Navrhol pridávať do pitnej vody sterilizačné prostriedky a nútenú sterilizáciu všetkých žien s tromi a viac deťmi.   
35 1968.??.?? Bol založený Rímsky klub - medzinárodný think-tank združujúci významných vedcov, spoločenských a ných činiteľov za účelom vypracovanie globálnych prognóz s cieľom pôsobiť na verejnú mienku a rozvíjať dialóg s politickými činiteľmi. Zakladateľmi boli taliansky podnikateľ Aurelio Peccei, škótsky vedec Alexander King a americký finančník David Rockefeller   
36 1968.03.08 Administrátor Agentúry rozvojovej pomoci USAID William S. Gaud prvýkrát použil výraz "Zelená revolúcia" (Green Revolution) na označenie opatrení v poľnohopodárstve, ktorými sa výrazne zvýšila produkcia potravín vo svete. Táto revolúcia priniesla demografický prechod bez použitia násilia a plánovania. Populačný rast bol zabrzdený spontánnym a neplánovaným vývojom. Ľuida začali preferovať menśie rodiny, pretože boli bohatší, zdravší, presúvali sa do miest, boli slobodnejší a vzdelanejší.   
37 1971.??.?? Britský vydavateľ a environmentalista Edward Goldsmith spolu s redakčným kolegom Robertom Allenom vydal knihu Plán na prežitie (A Blueprint for Survival), ku ktorej sa prihlásili tri desiatky prislušníkov vedeckej elity- napr. Julian Huxley, biológovia Peter Medawar a Peter Scott. Manifest volá po radikálnom obrate k decentralizovanej a deindustrializovanej spoločnosti. Kniha ilustruje fakt, že zelené hnutia nevychádzajú zdola, ale reflektujú odpor elity ku zmenám, technológiám a konzumnej spoločnosti. Kniha prekypuje snobským pohŕdaním obyčajnými ľuďmi, ich prácu považuje za únavnú, monotónnu a nezmyselnú. Autori neveria, že je možné vyprodukovať dostatok potravín re chudobné krajiny a požaduje od vlád uznanie existencie populačného problému a záväzok ukončiť populačný rast a rovnakko aj zamedzenie migrácie.   
38 1972.??.?? Vláda Indiry Gándí v rámci opatrení vynútených Američanmi výmenou za potravinovú pomoc stanovila pre každý indický štát kvóty na sterilizáciu a vnútrodeložné telieska. Vznikly stovky sterilizačných táborov, v ktorých zdravotníci vykonávali mužom vazektómiu a ženám zavádzali vnútrodeložné telieska, alebo im podväzovali vajcocvody. Náhrady vo výške 12-25 rupií za jednu sterilizáciu prilákali milióny chudobných a hladujúcich. V rokoch 1972-1973 dosiahol počet sterilizácií 3 milióny ročne.   
39 1972.??.?? Prvá správa Rímskeho klubu: The limits to growth: a report for the club of Rome's project on the predicament of mankind. Správa pomocou počítačových modelov ukazuje, že ľudstvo je kvôli preľudneniu a vyčerpaniu zdrojov odsúdené ku skaze. Do roku 1992 môžu dôjsť zásoby niektorých kovov, čo povedie k zániku civilizácie.   
40 1973.??.?? Bola vydaná kniha brazílskeho diplomata Josué de Castro Zemepis hladu (The Geopolitics of Hunger) v ktorej uviedol, že cesta k prežitiu nespočívá v odstránení prebytočných ľudí, ani v kontrole pôrodnosti, ale v tom, aby každý, kto žije na zemi, bol produktívnejší.   
41 1974.??.?? Druhá správa Rímskeho klubu Mankind at the Turning Point (Ľudstvo v bode obratu).   
42 1975.??.?? Indíra Gándhí požádala Světovou banku o pôžičku, ktorá bola podmienená tým, že India musí podniknúť dôraznejśie kroky na obmedzenie populácie. Premiérka poverila svojho syna Sandžaja riadením administratívneho nátlaku, ktorý sterilizáciou podmieňoval úradné povolenia, podnikateľské koncesie, žiadosti o byty. Buldozérmi začali odstraňovať slumy a obyvateľov zvážali do sterilizačných stredísk. Akcie opakovane ústili do násilností. V roku 1976 sterilizáciou prešlo 8 miliónov Indov, k čomu prezident Svetovej banky Robert McNamara poznamenal, že India konečne začala riešiť svoj populačný problém.   
43 1978.??.?? V rokoch 1971-1976 bol prístup čínskych úradov k populačnému rastu pomerne laxný. Počas vlády Mao Ce-tunga sa razilo heslo „neskôr, dlhšie a menej“ čo malo povzbudzovať obyvateľstvo k neskoršiemu zakladaniu rodín s menším počtom detí. Vďaka tomu i vďaka poklesu detskej úmrtnosti sa miera pôrodnosti v Číne v rokoch 1971 -1978 znížila na polovicu. Po Maovej smrti však nastal obrat, keď sa čínsky projektant riadených striel a expert na riadenie systémov Sung Ťien zúčastnil jednej technickej konferencie v Helsinkách. Tam sa dopočul o knihách dvoch autorov napojených na Rímsky klub: "Limits to Growth" a "Blueprint far Survival".
Susan Greenhalgh, Just One Child (Pouze jedno dítě)
  
44 1980.09.25 Ústredný výbor KS Číny publikoval otvorený list k členom strany, ktorým sa traduje oficiálny začiatok "politiky jedného dieťaťa" v Číne. Samotný program začal už v druhej polivici roku 1978, spočiatku ako odporúčanie nemať viac ako dve deti a optimálne jedno. V roku 1979 bolo určené obmedzenie na jedno dieťa, nebolo však dôsledne dodržiavané v provinciách.   
Total 44 records.