Vloženie nového záznamu / Új bejegyzés felvitele     
[905][102]
Por Datum Text  
1 1962.??.?? V Nových Zámkoch bola zriadená mestská skládka. Vyvážaný odpad pochádzal z mestských komunálnych služieb. Dochádzalo aj k vyvážaniu priemyselného odpadu z podnikov Elektrosvit, Tesla a Novofrukt.   
2 1994.??.?? Bola ukončená prevádzka mestskej skládky a v roku 1995 sa začala prvá etapa jej rekultivácie   
3 1995.08.14 Rozhodnutie č.: 1001/95 zo dňa 14.08.1995 - Územné rozhodnutie o využití územia a povolenie terénnych úprav vydané Obvodným úradom životného prostredia v Nových Zámkoch, na základe ktorého započala rekultivácia uzavretej mestskej skládky
Rozhodnutie
  
4 2014.08.28 Podrobný inžinierskogeologický prieskum, geotechnický prieskum podvalového podložia, základný korózny prieskum a ekologickéhodnotenie koľajového kameniva pre projekt Strediska technicko-hygienickej údržby v Nových Zámkoch. Objednávateľ: REMING CONSULT a.s. Zhotoviteľ: CAD-ECO a.s.   
5 2014.09.?? Projekt nakladania s odpadmi Strediska technicko-hygienickej údržby v Nových Zámkoch. Dokumentácia pre stavebné povolenie. Projektant: REMING CONSULT, a. s.
Projekt nakladania s odpadmi
  
6 2015.01.14 Stavebné povolenie na výstavbu Strediska technicko-hygienickej údržby v Nových Zámkoch. Termín ukončenia stavby sa predpokladal 31.12.2020
Stavebné povolenie
  
7 2016.06.16 Seredonline.sk: Správy z EÚ: Slovensko čelí žalobe kvôli skládke
Článok
  
8 2018.03.14 Rozhodnutie č.: OU-NR-OSZP1-2018/014852 zo dňa 14.03.2018 - Súhlas s prevádzkovaním mobilnej recyklačnej jednotky pre fy Bidelnica s.r.o. podľa § 97 ods. 1 písm. h) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
Rozhodnutie
  
9 2019.03.06 Zmluva o kúpe prenajatej veci medzi KURUC COMPANY spol. s r. o., 941 42 Veľké Lovce č. 393, IČO: 36 542 482 a Limestone SK, s. r. o. zo dňa 6.3.2019. Ide o jednu z parciel na ktoré žiadala fy Limestone SK súhlas OSŽP OÚ na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov   
10 2019.03.12 Spoločnosť Limestone SK, s. r. o., Dvorská cesta 5917/24, 940 01 Nové Zámky, IČO: 46 818 405 požiadala OSŽP OÚ NZ o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov v areáli na Považskej ul. č. 40   
11 2019.04.01 Uzavretie Zmluvy o poskytovaní služieb č. 16/2019 medzi NUS s. r . o., Považská 40, 940 02 Nové Zámky, IČO: 31 445 969 a Limestone SK zo dňa 1.4. 2019. Ide o jednu z parciel na ktoré žiadala fy Limestone SK súhlas OSŽP OÚ na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov   
12 2019.05.03 Rozhodnutie Odboru živ. prostredia OU NZ o udelení súhlasu pre Limestone SK Prevádzka Považská 40 parc. č. 5109/8, 5109/9 na zhodnocovanie odpadov činnosťou R5, R12 a R13 v množstve 40 tis. ton ročne
Rozhodnutie mapka
  
13 2020.04.08 Bola zaregistrovaná firma Limestonereal s.r.o.   
14 2021.02.18 Firma Limestone SK kúpila areál v ktorom sídli mestská firma Brantner NZ a cez ktorý vedie prístupová cesta k telesu skládky, nachádzajúcej sa v susedstve.   
15 2021.04.07 Firma Limestone kúpila niekoľko pozemkov na ktorých sa nachádza bývalá mestská skládka. Prístupová cesta k telesu skládky vedie cez areál firmy Brantner NZ kúpený dva mesiace predtým 18. 02. 2021.   
16 2021.04.07 EIA Zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením – čeľusťový drvič Sandvik QJ241
Stránka na Enviroportáli
  
17 2021.05.06 Nesúhlasné stanovisko Mesta Nové Zámky k umiestneniu mobilného recyklačného zariadenia fy Limestone SK na Považskej 40   
18 2021.09.17 Bol slávnostne umiestnený základný kameň stavby Strediska technicko-hygienickej údržby ZSSK. Generálnym dodávateľom bola firma Metrostav a.s.   
19 2021.09.17 Uzavretá Zmluva o dielo Technicko - hygienická údržba železničných koľajových vozidiel pre stredisko Nové Zámky medzi Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. a skupinou dodávateľov MDŽ-NZ pod vedením Metrostav a.s. Zmluva obsahuje prílohu so zoznamom subdodávateľov. Firma Limestone sa v ňom nenachádza.
CRZ, Zmluva, Dodatok č. 1 z 16.12.2021: CRZ, Dodatok 1, Dodatok č. 2 z 09.03.2022 CRZ, Dodatok 2
  
20 2021.12.30 Potvrdenie fy LimestoneSK pre Metrostav a.s. o tom, že v mesiaci december 2021 prevzal zmesný stavebný odpad v množstve 97.9 tony a uložil ho na adrese Považská 24
Potvrdenie+Prehľad odvezeného stavebného odpadu zo stavby THÚ NZ
  
21 2022.01.07 Zmluva o uskladnení materiálu zo dňa 07.01. 2022 uzatvorená medzi fy Limestone a Limestonereal, na základe ktorej určila kontrola OŽP OÚ NZ že vyvážaný materiál nie je odpad.   
22 2022.01.26 Anonym vykopovazemina@gmail.com nahlásil Okresnému úradu odboru životného prostredia, že na ulici Vinohrady sa naváža veľké množstvo výkopovej zeminy pravdepodobne z neďalekej stavby.   
23 2022.02.03 Na Facebooku sa objavili sťažnosti obyvateľov na zablatený povrch vozovky na ul. Vinohrady a Považská. V komentároch sa objavila informácia že ide o vývoz materiálu zo stavby na železnici a výkopová zemina sa ukladá na býv. mestskú skládku. Na článok reagovala prednostka MsÚ T. Szekeresová s tým, že už 2 dni situáciu s blatom na ceste riešia so zhotoviteľom.
Článok na Watson.sk
  
24 2022.02.04 Súhlasné stanovisko Mesta Nové Zámky k umiestneniu mobilného recyklačného zariadenia fy Limestone SK na Považskej 40
Stanovisko
  
25 2022.02.15 Okresný úrad odbor životného prostredia vykonal miestne šetrenie na bývalej mestskej skládke a zistil, že nejde o vyvážanie odpadu ale zhodnoteného materiálu. K tomuto záveru dospel na základe obchodnej zmluvy medzi Limestone SK a Limestonereal.
Článok na Watson.sk
  
26 2022.02.17 Mestský úrad odbor komunálnych služieb poslal výzvu firme Limestonereal ohľadom vyvážania materiálu na uzatvorenú mestskú skládku
Výzva
  
27 2022.02.17 Správa o hodnotení EIA fy EKODENT consulting s.r.o. pre Limesone SK s.r.o. pre projekt Zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením - čelusťový drvič Sandvik QJ241.Považská 40 je označená ako prvá známa lokalita, v ktorej sa bude činnosť vykonávať. Areál je zo západnej, severnej a východnej strany ohraničený vysokým zemným valom výšky 5 až 7 m (parcely 5108) Tento val vytvára veľmi dobrú a prirodzenú bariéru v šírení emisií hluku a prachu z prevádzkovaných činností v areáli do okolia. Jedná sa o upravenú a monitorovanú mestskú skládku TKO Nové Zámky vedenú v registri B a C environmentálnych záťaží pod identifikátorom SK/EZ/NZ/587.
Správa o hodnotení
  
28 2022.03.15 Protokol o skúške č. AR-22-KT-006551-02 a AR-22-KT-006552-02 zo dňa 15.03.2022 z ktorých malo vyplývať, že výkopová zemina vyvážaná na mestskú skládku spĺňa požiadavky na zaradenie materiálu ako vedľajší produkt podľa §5 Vyhlášky č. 344/2022 Z. z, O stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií. V skutočnosti protokol AR-22-KT-006551-02 konštatoval, že vo vzorke je prekročená povolená hodnota pre organický uhlík a nie je v súlade s povolenými hodnotami pre odpad prijateľný na skládku odpadov podľa Vyhlášky MŽP SR č.382/2018 Z.z. z 10.12.2018 o skládkovaní odpadov a uskladnení kovovej ortuti.
AR_22_KT_006551_02, AR_22_KT_006552, Vyhláška MŽP SR č. 344/2022 Z. z. z 12.08.2022 o stavebných odpadoch, Vyhláška MŽP SR č. 382/2018 Z. z. z 10.12.2018 o skládkovaní odpadov
  
29 2022.04.?? Štúdia fy Deponia system s.r.o. "Úprava zrekultivovanej skládky odpadov" vypracovaná pre fy Limestonereal s.r.o.
Štúdia
  
30 2022.04.07 Odpoveď fy Limestonereal s.r.o. na Výzvu MsÚ zo dňa 17.02.2022. V liste sa prvýkrát objavuje návrh skolaudovať (odovzdať do užívania) skládku uzatvorenú pred 28 rokmi.
Odpoveď fy Limestonereal
  
31 2022.06.30 Na mestskom zastupiteľstve v NZ sa rokovalo o dohode o vzájomnej spolupráci medzi Mestom a spoločnosťou Limestonereal s.r.o. o zapožičaní mestskej skládky uvedenej firme
Článok na Watson.sk Návrh na uznesenie
  
32 2022.07.01 Prehľad fy Metrostav a.s. o tom že zo stavby THÚ NZ bolo v období 01-06/2022 vyvezených spolu 60,388 ton stavebného materiálu
Prehľad
  
33 2022.07.18 Výzva fy Prospect s.r.o. primátorovi na ochranu majetku mesta
Výzva
  
34 2022.07.29 Odpoveď Mesta na výzvu fy Prospect s.r.o. primátorovi
Odpoveď
  
35 2022.09.14 Rozpočet rekultivácie skládky pripravený fy Limestonereal - "Rekultivácia skládky - zemný násyp hr. 2000 mm - rozpočet"
xlsx
  
36 2022.09.14 Vyjadrenie fy Limestone SK na list firmy PROSPECT, spol. s.r.o.
Vyjadrenie
  
37 2022.09.15 Anatómia jedného podvodu - časť 1.
Článok na Watson.sk
  
38 2022.09.18 Anatómia jedného podvodu - časť 2.
Článok na Watson.sk
  
39 2022.09.25 Anatómia jedného podvodu - časť 3.
Článok na Watson.sk
  
40 2022.09.27 Záverečné súhlasné stanovisko MŽP k umestneniu mobilného zariadením – čeľusťový drvič Sandvik QJ241 na Považskej 40
Záverečné stanovisko
  
41 2022.09.29 Na mestskom zastupiteľstve v NZ sa opäť rokovalo na tému skládka. V úvodnom bloku vyhradenom pre verejnosť vystúpil JUDr. Gabriel Volšík, spolumajiteľ stavebnej firmy Prospect. Zastupiteľstvo poverilo mestského kontrolóra prešetriť transakciu.
Článok na Watson.sk
  
42 2022.10.0? Skupina poslancov novozámockého MsZ na základe informácií od fy Prospekt prezentovaných na zasadnutí MsZ 29.09.2020 podala trestné oznámenie.   
43 2022.10.05 Anatómia jedného podvodu - časť 4.
Článok na Watson.sk
  
44 2022.10.13 Vyjadrenie p. Juraja Martinku, konateľa Limestone SK s.r.o. a Limestonereal s.r.o. k článku Anatómia jedného podvodu
Vyjadrenie podľa § 8 zákona č. 265/2022 Z. z.
  
45 2022.10.21 Okresnému súdu bola doručená Žaloba J. Martinku a spol. proti žalovanému Dataplan sro. prevádzkujúcemu portál Watson.sk   
46 2022.10.24 Článok v primátorových novinách Castrum Novum 20/2022 "Mestská skládka na súkromnom pozemku"
Článok v CN 20/2022
  
47 2022.10.26 Anatómia jedného podvodu časť 5. Chronológia
Článok na Watson.sk
  
48 2022.12.02 Potvrdenie fy Limestone SK s.r.o. pre Bidelnica s.r.o. o dodávke materiálu za január až október 2022
Potvrdenie o dodávke materiálu
  
49 2022.12.07 Uznesenie Okresného súdu v Nových Zámkoch, ktorým uložil žalovanému fy Dataplan sro. sa do 15 dní písomne vyjadriť k žalobe p. J. Martinku a spol. Doručené prostredníctvom Metskej polície dňa 27.12.2022
Článok na Watson.sk
  
50 2022.12.31 Účtovná závierka fy Limestonereal s.r.o. z ktorej vyplýva, že hodnota pozemkov ktoré vlastní je 8.937 Eur.
Účtovná závierka Limestonereal s.r.o. za rok 2022
  
Total 50 records.