Vloženie nového záznamu / Új bejegyzés felvitele     
[9]
Por Datum Text  
1 2018.12.12 Dňa 12.12.2018, 13.12.2018 a 14.12.2018 boli na Obecný úrad Veličná podané infožiadosti, v ktorých sa žiadateľ domáhal sprístupnenia informácie o výstavbe nového chodníka „Veličná, chodník pri štátnej ceste III/260“ cez miestnu časť Revišné. Odosielateľ požadoval zaslať informácie na svoju e-mailovú adresu.   
2 2018.12.28 Starosta e-mailom informoval žiadateľa, že rozhodnutie o výstavbe chodníka možno nájsť na webovom sídle obce www.velicna.sk, kdeje zverejnené verejnou vyhláškou a zvyšnú časť mu nemôže sprístupniť požadovaným spôsobom, t. j. naskenovaním, pretože nedisponuje zatiaľ počítačovou technikou na splnenie tejto jeho požiadavky. Preto uviedol iný spôsob sprístupnenia týchto informácií, a to sprístupnenie pri jeho osobnej návšteve stavebného úradu Obce Veličná v úradných hodinách.   
3 2019.01.16 Žiadateľ sa domnieval, že o jeho žiadostiach nebolo kvalifikovaným spôsobom rozhodnuté a podal odvolanie proti fiktívnemu rozhodnutiu, ktoré bolo doručené starostovi obce dňa 16.01.2019.   
4 2019.01.21 V reakcii na odvolanie voči fiktívnemu rozhodnutiu starosta obce sprístupnil žiadateľovi časť informácií - scan/PDF Verejná vyhláška Obce Veličná zo dňa 22.10.2018 týkajúca sa predĺženia lehoty na doplnenie žiadosti a doby prerušenia konania o dodatočnom povolení stavby, ale nesprístupnil iné časti - napríklad informácie o zhotoviteľovi stavby. V zostávajúcich častiach nijako nerozhodol.   
5 2019.02.01 Tento deň vypočítal žiadateľ ako deň Fiktívneho rozhodnutia starostu obce Veličná vydané v konaní o odvolaní žiadateľa zo dňa 16.01.2019. Deň 01.02.2019 je deň po uplynutí 15-dňovej lehoty na podanie odvolania, ktoré bolo žalovanému doručené dňa 16.01.2019.   
6 2019.09.17 Rozhodnutie Krajského súdu v Žiline uznesením č. k. 30S/32/2019-40 zo dňa 17.09.2019 o zastavení konania a nepriznaní práva na náhradu trov konania žiadnemu z účastníkov.   
7 2019.10.?? Kasačná sťažnosť žalobcu na Najvyšší súd SR na uznesenie Krajského súdu v Žiline, č. k. 30S/32/2019-40 zo dňa 17.09.2019   
8 2021.01.27 Rozsudok Najvyššieho súdu SR o zrušení uznesenia Krajského súdu v Žiline č. k. 30S/32/2019- 40 zo dňa 17. septembra 2019
Rozsudok
  
9 2022.10.25 Rozsudok Krajského súdu v Žiline o zrušení Fiktívneho rozhodnutia starostu Obce Veličná zo dňa 01.02.2019 vydané v konaní o odvolaní žalobcu zo dňa 16.01.2019 v spojení s fiktívnymi rozhodnutiami Obce Veličná o nesprístupnení informácií požadovaných žalobcom žiadosťami žalobcu o sprístupnenie informácií zo dňa 12.12.2018, 13.12.2018 a 14.12.2018 zrušuje a vrátení veci na ďalšie konanie
Rozsudok
  
Total 9 records.