Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  12-06-30   3,895  
0

Ako sme už informovali, v priebehu februára t.r. sme oslovili novozámocké mestské podniky s požiadavkou na poskytnutie niektorých základných údajov o ich hospodárení s mestským majetkom. Potom ako sme obdržali záporné odpovede (1, 2, 3, 4) a štatutári ani zriaďovateľ nereagovali na naše odvolania, sme na Obvodný úrad v Nových Zámkoch podali návrh na začatie priestupkového konania voči konateľom mestských podnikov Bytkomfort s.r.o., Bytkomfort-Servis s.r.o., Novocentrum a.s., NZ-Invest s.r.o., Brantner Nové Zámky s.r.o. a Hotel Korzo a.s. kvôli porušeniu práva na informácie. ObÚ v Nových Zámkoch nás listom z 25. júna 2012 informoval o začatí priestupkového konania vo veci.  

Spôsob fungovania mestských podnikov v Nových Zámkoch je podľa nášho názoru jednou  zo základných príčin inštitucionalizovanej korupcie a úpadku vo všetkých sférach života mesta. Po komunálnych voľbách sú novozvolení poslanci zastupiteľstva primátorom mesta dosadení do riadiacich orgánov mestských podnikov. Poslanci v postavení zamestnancov sú od toho momentu lojálni viac voči chlebodarcovi, než voči svojim voličom. Žiadne informácie o činnosti a hospodárení mestských podnikov - ako sú zápisnice z valných zhromaždení, zo zasadaní predstavenstva, zasadaní dozorných rád, výročné správy, uzatvorené obchodné zmluvy - zverejňované nie sú. Rovnako sú utajované aj výšky odmien, ktoré poslanci v mestských podnikoch dostávajú.
Tým je znemožnená verejná kontrola nakladania s majetkom mesta, s ktorým mestské podniky hospodária. Dochádza k masívnym stratám majetku (Novocentrum), k predražovaniu poskytovaných služieb (Brantner, Bytkomfort), k nezmyselnému hospodáreniu (Hotel Korzo).
Rozsiahly "sponzoring" poskytovaný mestskými podnikmi fakticky vytvára "tieňový rozpočet mesta", z ktorého sú prideľované dotácie rôznym subjektom obchádzajúc mestské zastupiteľstvo.  Aj preto je dôležité, aby sa verejnosť dostala k informáciám o hospodárení mestských podnikov a mohla účinnejšie kontrolovať činnosť svojich volených predstaviteľov v ich orgánoch.
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,539 MODIFIED: 2020.03.30 22:14:01.MD5: 0879ed5acb792ff91e3ee55a53a85a4e STATUS: FALSE  This window is : x