Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  13-05-22   5,935  
0

Privatizácii Elektrosvitu a.s. sme sa venovali pred rokom v článkoch  "Elektrosvit, 1998. Zánik novozámockých priemyselných podnikov po roku 1989" a "Chronológia vývoja v a. s. Elektrosvit Nové Zámky po r. 1989".  Jeden z čitateľov nášho portálu nám dal k dispozícii doplňujúce infomácie, ktoré obohacujú doterajšie vedomosti o dianí v najvýznamnejšom podniku okresu v období tesne pred jeho zánikom. Uvádzame ich na tomto mieste a pripájame doplnenú chronológiu.  

1995.06.09
V dňoch 09.-16.06.1995 vykonala na základe uznesenia vlády SR a poverenia ministra hospodárstva kontrolu v spoločnosti Elektrosvit kontrolná skupina MH SR so zameraním na 1: stav prípravy privatizácie, 2: finančné hospodárenie, 3: Efektívnosť uzatvorených zmlúv a 4: hospodárenie s majetkom. Kontrolná skupina zistila nasledovné skutočnosti:
- stav pohľadávok celkom 391 mil. SK, stav záväzkov celkom 264 mil. SK, stav úverov 189. hospodársky výsledok pred zdanením -44 mil. Sk.
- nie je vykonávaná analýza efektívnosti nákupu materiálov- nie je vykonávaná efektívnosť služobných ciest Egypt, Moskva, Hanover, Poznaň a ich prínos (Murcin)- absolútne nevýhodné a neefektívne zmluvy s Artmediou (vyše 7 mil. SK), GROUP 4, STV (2mil. SK) Zodpovedá Emil Mrcin- nezúčtovaním faktúr do roku 1993 došlo k skresleniu HV za rok 1993 a 1994 a k porušeniu zákona o účtovníctve! Zodpovedá Emil Murcin- Neefektívne sponzorovanie fyzických osôb (maloletá Georgína Horská a jej študijný pobyt v zahraničí a zmluva s p. Milošom Dékanym na nosenie loga na športovej výstroji)- mandátne zmluvy s f. ANIMEX Trenčín boli vyhodnotené ako nehospodárne, zodpovedá Murcin
- závažné nedostatky v účtovnej evidencii

1995.10.21 Dňa 21.10.1995 listom informuje Úrad finančnej polície o prešetrenie.
1996.01.12 Interným listom z 12.01.1996 generálny riaditeľ Šutka informuje podriadených o hrubých porušeniach zo strany viacerých podriadených, ktorí boli prepustení.
1996.02.08 Na základe výsledku kontroly MH SR podáva 08.02.1996 na Okresnej prokuratúre NZ generálny riaditeľ Jozef Šutka trestné oznámenie na neznámeho páchateľa.


1997.05.13 Zmluva s fy NOKOFRUIT o využívaní železničnej vlečky. Zmluva tu.

1998.07.16 Listom zo dňa 16.07.1998 žiada spoločnosť ELSVIT, a.s.(zastúpená Jozefom Šutkom a Jánom Dolobáčom), ktorá privatizovala akcie spoločnosti Elektrosvit Nové Zámky, a.s. FNM SR o prehodnotenie článku VII. zmluvy a zníženie sumy na investovanie z 200 mil. SK na 100 mil. SK. Listom z 03.09.1998 FNM SR oznámil, že s navrhovaným znížením nesúhlasí.

1998.12.22 Najvážnejším míľnikom v histórii Elektrosvitu je vyhlásenie tzv. prvého konkurzu, ktorý vyhlásil Krajský súd v Bratislave dňa 22.12.1998 pod sp.zn. 3 K 238/98  na základe návrhu spoločnosti NOKO FRUIT, s.r.o. zo dňa 14.10.1998, teda dva mesiace po podaní návrhu. Zaujímavosťou celého prípadu je, že za spoločnosťou NOKO FRUIT, s.r.o. v tom čase stál JUDr. Zoroslav Kollár. Táto spoločnosť dlhovala Elektrosvitu vyše 15 mil. SK za dodávanú paru a stlačený vzduch. Aby sa NOKO FRUIT stal veriteľom, podpísal so spoločnosťou Elektrosvit jednostranovú zluvu o používaní železničnej vlečky - ktorú však za Elektrosvit nepodpísal Jozef Šutka (iba ten mohol konať ako predseda predstavenstva sám), ale Ján Dolobáč - vtedajší člen predstavenstva a finančný riaditeľ, ktorý sám nemohol konať za spoločnosť !!!

1999.01.18 Dňa 18.01.1999 podal proti tomuto konkurzu Elektrosvit odvolanie. Rozhodnutím NSSR 5 Obo 84/99 zo dňa 30.06.1999 bol konkurz zrušený, pričom NSSR skonštatoval porušenie zákona. Nebyť tohto prvého nezákonného konkurzu za fiktívnu sumu cca. 140 tisíc SK, ktorej veriteľom bol NOKO FRUIT, s.r.o., ktorý Elektrosvitu dlhoval vyše 15 mil. SK, Elektrosvit mohol ešte aj dnes fungovať.

2000.07.18 Výsledkom zrušeného konkurzu bolo, že Elektrosvit bol vzápätí dopenalizovaný bankami za obdobie neplnenia úverových zmlúv, čo spôsobilo, že bol naň vyhlásený dňa 18.07.2000 druhý konkurz, ktorý trval až do 18.01.2012, kedy súd Uznesením 3 K 238/98 - 2017 konkurz zrušil.

2000.10.??
Spoločnosť UNICO vznikla za účelom kúpy 34% balíka v spoločnosti ELSVIT, a.s., ktorý odkúpila od spoločnosti PIGNUS, a.s. za sumu 200.000,-SK. Za UNICO podpisoval JUDr. Milan Španír za PIGNUS Ing. Ján Porvazník a Jozef Straňák, k prevodu akcií na SCP, a.s. došlo v októbri 2000.

2001.11.21 JUDr. Milan Španír predal spoločnosť UNICO TRADE, s.r.o. Mgr. Martinovi Šutkovi na dva krát. Dňa 16.11.2001 mu previedol prvú polovicu obchodného podielu, dňa 21.11.2001 zvyšnú polovicu obchodného podielu.

2001.11.26 Dňa 26.11.2001 bol Milan Španír odvolaný z postu konateľa spoločnosti UNICO TRADE. Napriek tomu dňa 14.01.2002, teda tri dni pred rozhodnutím obchodného registra, daroval 34% akcií spoločnosti ELSVIT, a.s. svojmu synovi Milošovi Španírovi, ten sa tak stal najväčším akcionárom spoločnosti ELSVIT, a.s., ktorá v roku 1997 privatizovala akcie Elektrosvitu Nové Zámky, a.s.

2008.01.31 Uznesením z 31.01.2008 pod VII Gv 123/04-84 zastavil Úrad špeciálnej prokuratúry v Bratislave trestné stíhanie v súvislosti s privatizáciou ELEKTROSVIT a.s.  pretože  skutok nie je trestným činom. Predmetné uznesenie je právoplatné dňom 28.03.2008.

2011.03.26 V súvislosti s darovaním akcií podala spoločnosť UNICO TRADE žalobu na Krajský súd v Bratislave o určenie neplatnosti darovania. Vec po desiatich rokoch vyhrala a súd určil darovaciu zmluvu za neplatnú. Rozhodnutie súdu tu.

2012.12.07
V súvislosti s neplatným darovaním vydal dňa 07.12.2012 Okresný súd Galanta Trestný rozkaz, ktorým uznal JUDr. Milana Španíra vinným za trestný čin sprenevery. Voči trestnému rozkazu bol podaný odpor a trestné konanie proti žalovanému bolo právoplatne zastavené.

 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,787 MODIFIED: 2019.03.31 00:07:53.MD5: a650b108a1ba92dbbd18e8f44ecd3ee4 STATUS: OK  This window is : x