Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  13-07-16   2,549  
0

Po opakovanom pojednávaní v priestupkovej veci vydal ObÚ ako správny orgán v období 31.5.-28.6. postupne 6 rozhodnutí, v ktorých zastavuje priestupkové konanie voči štatutárom mestských podnikov vo veci neposkytovania informácií z dôvodu, že sa priestupok nemohol stať 10. februára 2012 tak, ako uvádzal navrhovateľ. Súčasne uložil navrhovateľovi povinnosť zaplatiť trovy konania vo výśke 6x16Eur.  

Obvodný úrad v októbri 2012 vydal rozhodnutia, v ktorých konštatoval, že mestské podniky sú povinné osoby v zmysle infozákona a že štatutári mestských podnikov spáchali priestupok  na úseku poskytovania informácií, keď odmietli poskytnúť požadované informácie o hospodárení mestských firiem. Po odvolaní sa páchateľov Ministerstvo vnútra SR ako odvolací orgán zrušilo pôvodné rozhodnutia a vrátilo vec na nové prejednanie a rozhodnutie.
ObÚ v tomto druhom kole zisťoval deň doručenia inforžiadosti povinným osobám. Tie obdržali infožiadosti 2. až 7. februára, čo preukázali výpismi z poštových kníh a iných dokladov. Preto dňom spáchania priestupku mohol byť až 10. prac. deň počítaný odo dňa doručenia infožiadosti (prvý deň po uplynutí 8-mych prac. dní počítaných od dňa nasledujúceho po doručení žiadosti.), t.j. 15 až 20. február 2012. Navrhovateľ teda v 16. 5. 2012 neuviedol správne deň spáchania priestupku tak, ako ho správny orgán zistil v dokazovacom konaní  v priebehu mája a júna 2013 a preto bolo konanie o priestupku zastavené.

Navrhovateľ sa voči rozhodnutiu odvolal s poukázaním na to, že zistenie dňa spáchania priestupku bolo v čase, keď to správny orgán požadoval,  možné len v spolupráci s povinnými osobami, ktoré mali na výsledku veci protichodný záujem. Keďže správny orgán v dokazovacom konaní v máji a júni  2013 zistil dátum spáchania priestupku, nemôže konanie o priestupku zastaviť z dôvodu, že navrhovateľ presne neidentifikoval tento dátum v čase, keď ho nemohol poznať. Navrhovateľ sa domnieva, že vo veci porušovania infozákona, v ktorej zákon postihuje nečinnosť povinnej osoby ako priestupok, je neprípustný taký výklad formálnych požiadaviek, ktorý by fakticky znemožnil iniciovať priestupkové konanie vo veci porušovania zákona.
V najbližšich mesiacoch sa teda bude čakať na opätovné rozhodnutie odvolacieho orgánu...

 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,589 MODIFIED: 2020.04.01 23:35:43.MD5: e11ca0decc8128949810a978f47debcd STATUS: FALSE  This window is : x