Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  13-09-08   9,306  
0
Priemyselná revolúcia druhej polovice 19. storočia priniesla so sebou vznik nových poľnohospodárskych odvetví a priemyselných výrob.  V r. 1852 založil cukrovarník Fridrich Frei spolu s finnačníkmi Maximilianom Gersonom a Leopoldom von Lippmanom Veľkošuriansky cukrovar, ku ktorému o dva roky neskôr pribudla rafinéria cukru. Akcionárom cukrovaru bol aj gróf Lajos Károlyi, ktorý zo svojho majetku v Palárikove zabezpečoval dodávky suroviny pre cukrovar. Tie však čoskoro nestačili a cukrovar si ku Károlyiho 1100 ha prenajal ďalších 6000 ha pôdy.  


Zakladatelia cukrovaru významne inovovali dovtedajšie výrobné postupy a prosperujúca fabrika pozitívne ovplyvnila rozvoj širšieho regiónu a blahobyt obyvateľstva.  Zvýšená potreba pracovnej sily bola uspokojovaná prisťahovalcami z Turca, Moravy a Čiech. Posledná prisťahovalecká vlna sa uskutočnila v r. 1905.

V r. 1881 cukrovar kúpil barón Sándor Hatvany Deutsch, ktorého rodina bola akcionárom podniku až do roku 1938. Podnik bol priebežne modernizovaný, v r. 1912 bol rozšírený o obilný mlyn. V tom čase fabriku obsluhovala už aj úzkokoľajná železnica s celkovou dĺžkou trate viac ako 100km. Súčaťou cukrovaru boli aj ďalšie prevádzky -  obilný mlyn, liehovar, tehelňa, paprikový mlyn, výkrmňa ošípaných.

Pre svojich zamestnancov podnik uskutočňoval bytovú výstavbu - jej dedičtvo vo forme "Cukrovarskej kolónie" nájdeme v Šuranoch dodnes.

Po Viedenskej arbitráži podnik pripadol Maďarsku, na základe medzištátnej zmluvy sa naďalej uskutočňovali dodávky cukrovej repy z priľahlých oblastí vtedajšej SR.  Po okupácii Maďarska Nemeckom po 15. marci 1944 boli z podniku odstraňovaní židovskí zamestnanci. Po oslobodení bola v r. 1945 na podnik uvalená národná správa a na základe Benešových dekrétov boli prepúšťaní maďarskí zamestnanci. 

V r. 1948 bol podnik znárodnený. V r. 1961 bola technológia modernizovaná, boli osadené moderné difúzne jednotky z Dánska. V Šuranoch bola v tomto čase zriadená aj učňovská škola, ktorá zabezpečovala kvalifikovaný dorast pre potreby všetkých slovenských cukrovarov.

Počas takmer 150 ročnej histórie podniku sa udialo aj niekoľko nešťastí, fabriku zasiahli väčšie požiare v r. 1884, 1916, 1926, ale najtragickejší sa udial vo februári 1989, keď pri výbuchu mlyna zahynulo 8 robotníkov.

Po r. 1989 bol podnik sprivatizovaný, v tom období v ňom pracovalo asi 240 stálych zamestnancov, ktorých počas sezóny posilnilo ďalšich 150-160 brigádnikov.

V r. 2000 sa zahraničný vlastník rozhodol ukončiť výrobu, čím súčasne skončila takmer 150 ročná história podniku. Poslední zamestnanci podniku boli prepustení v júli 2001.

Podnik na historických pohľadniciach

Fotografie z posledného obdobia existencie fabriky
 Fotografie a časť údajov je čerpaná z publikácie "Šuriansky cukrovar 1852-2000" autora Miroslava Eliáša, ktorú vydalo Mestské kultúrne stredisko a Mestské múzeum v Šuranoch v r. 2012.

Rovnaká publikácia uvádza k téme nasledovnú literatúru a pramene:

ANTONI, M.: Koniec najstaršieho cukrovaru v strednej Európe? In: Naše novosti, august 2000
ANTONI, M.: Šurianskemu cukrovaru znie umieráčik. In: SME - Korzár, 10. 11. 2000, s. 4
BAČO, A.:Osladíme si kávu v budúcnosti slovenským cukrom? In: Naše novosti, 8. November 1994, s. 2
BAJČI, R, VALENTOVIČOVÁ, O.: Váznamné postavenie repy. In. Roľnícke noviny, príloha Agroinform, 20. 7. 1997, s. 4
BARICA, J.: Vede a národu. Smena Bratislava, 1988, s. 95
BENKO, I.: Význam zavádzania novej techniky do výroby - ekonomický dosah zavedenej di¬fúzie DdS v Spojených cukrovaroch, n.p. Trnava - závod Šurany. Záverečná práca, strojopis, bez datovania, cca 1962, 21. s.
BOGDANOVÁ, G.: Pred štartom kampane. In: Naše novosti, r. XXIV, č. 40, 2. 10. 1984
BOSÁČEK, J.: Vzpomínky na šuranskou cukrovarskou železnici. In: Železnice 6/1995
DANDÁR, A. - STRAKA, R.: Kto bol a kto je v slovenskom cukrovarníckom priemysle. Bratisla¬va, Slovenský cukrovarnícky spolok, 2004
DANDÁR, A.: Výchova cukrovarníckych odborníkov. In: LISTY CUKROVARNÍCKE a ŘEPA-ŘSKÉ, 126, č. 7-8, 2010, s. 246
Čo, kde a ako zlepším na technickom zariadení alebo v organizácii práce, príručka pre zlep¬šovateľov a všetkých pracovníkov Cukrovaru v Šuranoch, n. p., Šurany, Cukrovar v Šuranoch, 1959, 28 s.
GAJDOŠÍKOVÁ, E. - TAMAŠKOVIČ, J. - LETKO, M.: 50 rokov SOUP-P Šurany. 2002
GÁL, M.: 130. výročie cukrovaru, Roľnícke noviny 1982
GERGELYI, O.: Šurany. In: Vlastivedný časopis, r. XIV, č. 1, 1965, s. 29
GOLDBERGEROVÁ, T: V najstaršom cukrovare. In. Práca, Bratislava, 2. 11. 1982
HALLON, Ľ.: História slovenského cukrovarníctva do roku 1938. In: LISTY CUKROVARNÍCKE a ŘEPAŘSKÉ 126, č. 7-8, 2010, s. 224 - 227
HALMOS, K.: A Hatvany-Deutsch dinasztia. In: Sok színű kapitalizmus. Pályaképek a magyar tőkés fejlődés aranykorából. Szerkesztette: Sebők Marcell. Bp. 2004. s. 84-97
JAHN, J.: Cukrová železnica. In: Krásy Slovenska, r. 63, č. 7, 1986, s. 34-35
(jj): Šurany spolehlivě. In Technický týdeník, Praha, 18. 1. 1977
KERESTEŠ, P. (2008): Rastislavice, monografia dejín obce. Vydal OÚ. Rastislavice
KOLEKTÍV: Rafinace surového cukru a obchod s cukrem. Praha 1928
KOLEKTÍV: Encyklopédia Slovenska, V, 1981, s. 783
KRONIKA - Šurany, založená v roku 1933 kronikárom Jozefom Bašnákom
KUPECKÝ, M.: Cukrovar mu bol životným prístavom. In: Hlas ľudu, 20. 1. 1976
KUPECKÝ, M.: Vzorný veliteľ. In: Hlas ľudu, 21. 1. 1976
KUPECKÝ, M.: Na starých základoch - nové kvality. In: Naše novosti, r. XVI, č. 16, 20. 4. 1976
KUPECKÝ, M.: Právom ocenený. In: Hlas ľudu, 2. 11. 1976
KUPECKÝ, M.: Život zasvätil cukrovaru. In: Hlas ľudu, 7. 12. 1976
KUPECKÝ, M.: Štvrťstoročie v mlyne. In: Hlas ľudu, 31. 7. 1976
KUPECKÝ, M.: Dvojitý úspech. In: Hlas ľudu, 29. 12. 1977
KUPECKÝ, M.: Pozornosť vynálezcovskému a zlepšovateľskému hnutiu. In: Hlas ľudu, 13. 12. 1979
LENGYEL, J.: Cukrovar pred kampaňou. In: Naše novosti, 19. 9. 1989
Listy cukrovarnícke 1915/16 s. 160; LC 1916/17 s. 245 - krátke správy o požiari rafinérie
MAREŠOVÁ, I. - JURINA, Ľ.: Deň po výbuchu. In: PRÁCA, r. XLIV, č. 46, 23. 2. 1989, s. 2
MARKOVIČ, K.: Dejiny Šurian do roku 1868. Edícia Slovenskej jednoty, Nové Zámky, 1943
(mř): První na světě. In. Mladá fronta, 5. 2. 1977
Národně noviny, 19. 2. 1881 (štrajk)
NIEDERLAND, M.: Aj obete na životoch. In: PRAVDA, 23. 2. 1989, s. 2
NIGRIN, K. (1932): Nové Zámky a okolie, sprievodca po našom dolnom Podunají. Nové Zám¬ky
NOVÁK, M.: Zhodnotenie vývoja a činnosti za posledných 25 rokov cukrovaru v Šuranoch. Strojopis, 1970, 5 s.
Nyitrai Lapok, 23. 1. 1916 (požiar rafinérie)
ONDRUŠ. J.: Vyznamenanie v pravých rukách - štvrťstoročia v cukrovare. In: Hlas ľudu: 20. 9. 1982
PREKOPOVÁ, O.: Skončia až v januári - opäť repná kampaň. In. Pravda, 19. 11. 1998
Správy o výsledkoch rozboru hospodárskej činnosti za rok 1959-1977. Šuriansky cukrovar, n. p.
SLUKA, J.: Aj napriek suchu, začala cukrovarnícka kampaň. In: Sloboda, Batislava. 6. 10. 1978
Služobná úprava poľnohospodárskej priemyselnej dráhy Veľkošurianskeho cukrovaru a raffi-nerie účastinnej spoločnosti ohľadne dopravnej služby. Veľké Šurany, tlač R. Rubinstein, 1925. 28 strán
STANOVÁ, A.: Vyznamenanie, punc za vynikajúcu prácu. In: Naše novosti, Nové Zámky, 3. 9. 1972
SKRIŇA, R: Havária je zažehnaná; reportáž o hrdinskej obetavosti pracovníkov šurianskeho cukrovaru. In: Hlas ľudu, Bratislava, 9. 10. 1971
ŠUTKA, J. a kol.: Šurany v zrkadle dejín. 2008
TARÁBKOVÁ, J.: Sto rokov od založenia cukrovaru v Šuranoch. In: Naša veda, 1954, č. 10
VADKERTYOVÁ, K.: Dejiny cukrovarníckeho priemyslu a pestovania cukrovej repy na Sloven¬sku (1800-1918), SAV Bratislava, 1972, 240 s.
VITEK, J.: Cukrovarnícka kampaň po 128. raz. In: Naše novosti, 14. 10. 1980
ZRUBEC, L. - NEMČEK, V: Šurany. 1968
ZRUBEC, L.: Rozhoduje cukornatosť. In. Život, 19. 11. 1981, s. 3-5
ZRUBEC, L: Šurany. 1988
ZRUBEC, L.: Výbuch a požiar šurianskeho obilného mlyna. In: Život, r. XXXIX, č. 11, 16. 3. 1989, s. 8-9
ZRUBEC, L.: Šurany. 1998
Texty k dokumentárnym filmom Dezidera Németha odvysielané v ČS televízii: máj 1969, 21. 8. 1972, 30. 9. 1975, 9. 8. 1976,

Archívne zdroje:
SOBA (Štátny oblastný archív) Nitra - Ivanka pri Nitre (cukrovarské fondy):
I.    Šuriansky cukrovar a rafinéria v Šuranoch, úč. spol., 1893 -1945, 4,15 bm.
II.    Južnoslovenské cukrovary v Šuranoch, n. p., 1946 - 1949, 4,12 bm.
III.    Cukrovar v Šuranoch, n. p., 1949- 1960, 0,60 bm.
IV.    Spojené cukrovary Trnava, závod Šurany, 1960 - 1969, 12 krabíc
V.    Šuriansky cukrovar v Šuranoch, n. p., 1969 - 1985, 6,63 bm
VI.    Cukrovarský a cukrovinársky priemysel v Šuranoch, k. p., 1986 -1990, 2,12 bm
SOBA, fondy Nitianska župa, hlavný župan a podžupan (konkrétne citované v textoch)
ŠOKA (Štátny okresný archív) Nové Zámky, fond Notársky úrad Šurany
Archív Národnej banky Slovenska, Bratislava; fondy:
- Slovenská banka Bratislava 1, kr. 150, inv. č. 1066
- Slovenská banka Bratislava 2, kr. 65, inv. č. 108
- Kópie dokumentov z Archívu Českej národnej banky, S IV/A- P 1013, kr. 48/375
Archív Národného technického múzea, Praha
Bildarchiv ZUCKER-MUSEUM, Stiftung Deutsches Technikmuseum, Berlin
 
2013-10-24 16:59:51 W.Z.
Prosím vás o nejaké info ohľadne pána Martina Neumanna ktorý sa narodil okolo roku 1897 a bol vraj poradcom vo vedení cukrovaru. Čo najviac a čo najpresnejšie. Ďakujem. W.Z. Mal sa narodiť v Šuranoch.
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
16:53:48 Z histórie priemyselných a poľnohospodárskych podnikov novozámockého okresu IV. Šuriansky cukrovar /... [2013-09-08; 9,306 x]
16:53:08 150 ľudí na mítinu proti Zúgovu. Zatiaľ to nevieme robiť, ale učíme sa.... Aktualizované [2015-03-23; 3,199 x]
16:52:26 Hodil by sa priestor pre ľudí v ťažkej situácii... [2020-04-15; 1,656 x]
16:51:42 Čo nám píše pani Denisa... [2019-04-12; 3,081 x]
16:51:00 Kontrola hospodárenia s majetkom mesta v spoločnosti Novocentrum a.s. za obdobie od jej vzniku [2020-05-16; 2,098 x]
16:50:16 Stav "informačného systému mesta" [2015-11-09; 2,769 x]
16:48:44 Podpísal primátor zmluvu na 800 tis. Eur bez verejného obstarávania a bez súhlasu zastupiteľstva?... [2019-09-24; 3,996 x]
16:47:46 Exekúcia mestu po nezákonnej Pischingerovskej dražbe nehrozí [2022-08-24; 1,376 x]
16:46:49 Žaloba na Watson.sk za článok Anatómia jedného podvodu 1 [2023-01-10; 1,777 x]
16:45:31 Petíciu proti výstavbe denného stacionáru na Bratislavskej ceste podpísalo za týždeň takmer 2600 obč... [2019-04-05; 2,475 x]
16:44:49 Mesto nepatrí vyvoleným a zmluvy sa majú dodržiavať... [2021-05-16; 1,970 x]
16:44:10 Návrh parkovacej politiky - riešenie, ktoré veľa nerieši... [2020-02-10; 1,884 x]
16:43:43 Egy csésze kávé virtuális szépségverseny: Dubay Adrienn fotómodell [2016-08-06; 5,915 x]
16:43:28 Chýbajúce kamienky v mozaike kauzy Pokazenej dražby Holotovho domu II. [2022-06-07; 1,075 x]
16:42:44 Ahojte, volám sa Robo a dnes som si pre Vás pripravil video... [2021-05-15; 1,827 x]
16:41:56 Lukratívny byt s terasou, ktorý viceprimátor vehementne zapieral, sa konečne priznal k svojmu majite... [2019-06-12; 4,800 x]
16:41:13 Bola tancujúca policajtka vo videoklipe We Are Happy Nové Zámky falošná? [2015-02-11; 4,410 x]
16:40:27 Trezor vydáva svoje tajomstvá. Zverejnené majetkové priznania funcionárov novozámockej samosprávy za... [2021-04-02; 2,253 x]
16:39:42 Novozámčania odkazujú primátorovi a posl. Borbélyovi: Nedovolíme, aby ste predali štadión L. Ganczne... [2019-08-12; 4,092 x]
16:38:59 Hlasovacia mašina sa zasekla. Poslanci primátorovho krúžku si na sľúbené fleky v mestských podnikoch... [2019-03-06; 3,016 x]
16:37:30 Helytörténeti kiadványok az érsekújvári járás településeiről / Miestopisné publikácie o obciach novo... [2013-04-26; 7,122 x]
16:37:09 Prehľad pohrebných obradov v Nových Zámkoch / Temetési szertartások Érsekújvárban [2013-09-07; 19,208 x]
16:36:44 Kostlivec v skrini opäť zahrkotal a tentokrát to už nebude zadarmo... [2018-06-06; 3,609 x]
16:35:01 Zvrat v kauze s Limestone: Podnikateľ už netvrdí, že nevedel o skládke keď kupoval pozemky pod býval... [2023-02-17; 1,277 x]
16:33:58 V súvislosti s pripravovanou výmenou riaditeľa úradu práce bijú zamestnanci na poplach: nechcú aby S... [2020-07-27; 5,978 x]
16:31:26 Krátka správa zo zastupiteľstva konaného 8. septembra 2021 [2021-09-10; 2,543 x]
16:28:47 Trestné oznámenia ako nová forma komunikácie poslancov s voličmi [2015-10-24; 4,323 x]
16:27:52 Kauza mestskej skládky: Na predbežnom prejednaní sporu k uzavretiu zmieru medzi stranami nedošlo [2023-04-11; 1,003 x]
16:26:54 A Komáromi Imanapok emlékezete / Z histórie komárňanských modlitebných dní [2015-01-18; 3,714 x]
16:25:31 Kauza Čistý deň: Okresný súd v Trnave dnes rozhodol v neprospech Natálie Blahovej [2023-05-04; 1,262 x]
16:18:27 Občianska iniciatíva sa snaží zachrániť pre mesto Holotov dom. Voči kšeftárom však nemajú veľkú šanc... [2023-09-24; 1,426 x]
16:09:26 Reakcia čitateľa na článok o veternych elektrárňach [2024-04-11; 539 x]
16:05:23 Egy csésze kávé: Vadkerti Imrével, énekes-, színész-, előadóművésszel, a Kormorán együttes frontemb... [2013-12-10; 12,977 x]
15:57:45 Világutazó rovatom újabb vendége: Erika Valkovičová fotográfus [2022-07-23; 1,319 x]
15:54:53 Nyomtatásban is megjelentek a "Keressünk közös nyelvet a közös múlthoz" konferencia anyagai / Vyšie... [2013-03-16; 2,702 x]
15:51:05 Pred 70-mi rokmi bola podpísaná Dohoda o výmene obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom [2016-02-27; 8,519 x]
15:43:27 Kniha týždňa / A hét könyve: Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (2014), Antológia časop... [2016-02-14; 7,425 x]
15:42:22 A párkányi Hencz Róbert újabb trófeát szerzett -két magyar világbajnokot ünnepeltek Monacóban... [2014-04-13; 3,824 x]
15:41:40 Spravodajstvo o pripravovanom referende v Kolárove na stránkach týždenníka MY/Naše Novosti [2012-01-16; 2,942 x]
15:40:27 Spoznajte históriu a súčasnosť Nových Zámkov prostredníctvom jedinečnej mapy [2024-03-29; 363 x]
15:09:53 Nové Zámky v Adresáři republiky Československé pro průmysl, živnosti, obchod a zemědělství z r. 1936... [2016-12-06; 3,819 x]
15:00:08 Korupčná kauza z éry socializmu a jej súvislosti: Prípad Babinský [2023-12-25; 1,061 x]
14:59:15 Prehľad dotácií z Prvej pomoci/COVID v NZ od marca 2020 do júna 2022 [2022-09-18; 1,281 x]
14:38:22 Ruth Ellen Gruber, Zsidó emlékhelyek Közép- és Kelet Európában / Židovské pamiatky Východnej a Stred... [2013-08-19; 7,514 x]
14:23:28 Pokud někdo poradí, jak donutit Bytkomfort aby plnil své povinnosti, budu vděčná... [2024-03-03; 713 x]
14:08:07 Egy csésze kávé: Steven Eugene Kuhn-al, amerikai háborús veteránnal [2013-12-18; 5,191 x]
14:06:29 Zatrpknutí bojovníci: Anton Selecký [2023-12-26; 807 x]
14:01:06 Bizarné stavby regiónu - Hotel Gbelce [2018-04-07; 25,575 x]
14:00:07 Vlámali sa do Domu politických strán v Nových Zámkoch [2010-12-11; 2,524 x]
13:49:56 "Kesanka kerá sprivatizuvala tabačáreň a paprikuvý mlyn..." alebo krása dialektu [2011-02-02; 2,770 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x