Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  15-02-27   5,994  
0
Na začiatku tohoto príbehu nebolo viac, než  obvyklá snaha poslancov prihrať kamarátovi lukratívnu mestskú nehnuteľnosť. Do príbehu sa však priplietli  postranní aktéri - ďalší dražitelia, ktorí vyhnali cenu príliš vysoko a nájomcovia nebytových priestorov, ktorí napadli právoplatnosť dražby. Súdnymi naťahovačkami sa stratil vzácny čas  a na dvere už klopali voľby, pred ktorými sa Slovenská koalícia tradične zvykla s primátorom rituálne pohádať - takto sa to stalo aj v r. 2010. Skupinka poslancov sa síce snažila uzneseniami zastupiteľstva primäť primátora k mimosúdnemu urovnaniu sporu - spomínala sa suma 12 tis. Eur, o ktoré malo mesto prichádzať každý mesiac (čo ani nemusí byť ani ďaleko od pravdy), ale vedenie mesta sa rozhodlo držať obštrukciami poslancov i ich protežanta-podnikateľa ako rukojemníkov.  A v ďalšom volebnom období 2010-2014 už nikoho kauza, v ktorej malo mesto stále strácať  "12 tis. Eur mesačne", už nevzrušovala ani najmenej...  A tak stojí dnes mesto pred ťažko riešiteľným problémom, kde na protistrane nahradili invalidného podnikateľa profesionáli z Bratislavy spájaní s podsvetím (článok tu). Človek nemusí byť odborník na právo aby pochopil, že mestu sa sotva podarí  byť súčasne vlastníkom budovy a  pritom aj disponovať kúpnou cenou, za ktorú tú istú budovu predalo v neplatnej dražbe.  Za 6 rokov mohli úroky z omeškania spolu s trovami konania vysoko presiahnuť pôvodnú kúpnu cenu a znova tu môžeme čeliť obvyklej situácii, keď mesto príde o cennú nehnuteľnosť zadarmo, prípadne si ešte aj priplatí...

Chronológia kauzy:
9. 12. 2008 MsZ  uznesením č. 262/091208 bod. 27 schválilo odpredaj nehnuteľností na M.R.Štefánika 13 Nové Zámky  formou dražby za min. cenu 16 mil. Sk s tým, že za deň dražby bol poslancami určený deň 31. december 2008.

31. 12. 2008 Dražba. Nehnuteľnosť vydražila fy B.D.TRADE spol. s r.o. za 33 mil. Sk

2. 03. 2009 Nájomcovia podali na Okresný súd Nové Zámky žalobu na určenie neplatnosti dražby a určenie vlastníckeho práva

18. 11. 2009 MsZ prijalo uznesenie, v ktorom doporučilo primátorovi rokovať s fy B.D.TRADE a dosiahnuť dohodu o mimosúdnom urovnaní neplatnej dražby

24. 11. 2009 Na pozvanie primátora rokovali zúčastnené strany na mestskom úrade

22. 12. 2009 Na zadanutie MsZ bola predložená Informatívna správa o súdnom spore a výsledkoch rokovania k uzneseniu č. 408/181109

04.  02.  2010 Článok  Miliónový dražobný omyl zruinoval podnikateľa na invalidnom vozíku v My/Naše Novosti

23.  02.  2010 Neúspešný pokus Slovenskej koalície prijať uznesenie o mimosúdnom vyrovnaní s dražiteľom. Za hlasuje 11 členov Slovenskej koalície z 24 prítomných.

27. 04. 2010 B.D. Trade oslovilo mesto s tým, aby vrátilo 33 mil. Sk z toho dôvodu, že rozhodnutie bolo zrušené

28. 04. 2010 Správa katastra vydáva rozhodnutie, ktorým vyhovelo protestu prokurátora a vrátil vydražený majetok mestu Nové Zámky

08. 06. 2010 Uznesenie MsZ s odporúčaním primátorovi neodkladne vysporiadať  vrátenú nehnuteľnosť na Ul. M. R. Štefánika 13. s firmou  B.D. TRADE, s.r.o.  Za hlasuje 11 členov Slovenskej koalície z 21 prítomných.
V konaní sp. zn. 6 C 135/2010 spoločnosť  B. D. Trade, spol. s r.o. žalovala Mesto Nové Zámky o zaplatenie 1.095.426,35 € s príslušenstvom. Okresný súd vyhovel petitu  a Mesto Nové Zámky sa odvolalo.

16. 03. 2011 sa konalo pojednávanie pred Krajským súdom Nitra. Súd považoval závery prvostupňového súdu za predčasné, unáhlené, nepodložené a rozsudok v celom rozsahu zrušil. Podľa právneho názoru odvolacieho súdu, ktorý je pre prvostupňový súd záväzný, v sústave súdnych sporov, ktoré sa vedú pred Okresným súdom Nové Zámky, o tomto nároku by malo byť rozhodnuté ako poslednom.

14. 09. 2012 Žalobca B. D. Trade spol. s r.o. sa ex offo nechal vymazať z obchodného registra. Do sporu miesto pôvodného žalobcu vstúpila spoločnosť SQUAM Trade SE.  Na toto konanie sa viaže ďalší súdny spor pod sp. zn.  10C197/2013, kde bola p. Attilom Süllom a Kolomanom Forróm podaná určovacia žaloba, ktorej petitom je určiť, že v prípade, ak by mesto malo vrátiť kúpnu cenu spornej nehnuteľnosti, tak suma 730 266,22 € z celkovej kúpnej ceny prislúcha práve žalobcom.

Ďalšie konanie spojené s touto vecou sa vedie na Krajskom súde Nitra pod sp. zn.  15 S 8/2011, kde sa Mesto Nové Zámky snaží súdnym rozhodnutím určiť, že postupom a rozhodnutím katastrálneho odboru, Okresného úradu Nové Zámky bolo ukrátené na svojich právach. Správa katastra nehnuteľnosti vydraženú nehnuteľnosť zapísala na list vlastníctva spoločnosti B. D. Trade spol. s r.o., avšak následne vydraženú nehnuteľnosť zapísala späť na list vlastníctva Mesta Nové Zámky. Príslušná Správa katastra nehnuteľností tak učinila na základe Protestu prokurátora, ktorý namietal nezákonný postup pri dražbe. V konaní už bolo rozhodnuté v neprospech Mesta Nové Zámky rozsudkom, avšak uznesením Najvyššieho súdu bola vec vrátená Krajskému súdu na došetrenie a rozhodnutie vo veci.

08. 10. 2014 Na kauzu si spomenul dobre informovaný zdroj z okruhu MsÚ, ktorý ju vytiahol proti Slovenskej koalícii v čase predvolebného zápasu pred komunálnymi voľbami 2014Uvádzame dejstvá drámy, ktoré sa odohrávali pred zrakom verejnosti.  Možno práve preto sa v prvom dejstve ani raz nespomenie adresa, alebo názov nehnuteľnosti o ktorej je reč...


Dejstvo prvé: Hlavne rýchlo! Z rokovania XI. zasadnutia MsZ NZ dňa 9. 12 2008:
31. odpredaj nehnuteľnosti stavby s.č. 2951 – bytový dom, nachádzajúcej sa v Nových Zámkoch, kat. územie Nové Zámky, vedenej na Správe katastra Nové Zámky vo výlučnom vlastníctve Mesta Nové Zámky, na LV č. 1 a pozemku nachádzajúceho sa v Nových Zámkoch, kat. územie Nové Zámky, vedeného na Správe katastra Nové Zámky, vo výlučnom vlastníctve Mesta Nové Zámky, v registri „E“ na LV č. 12161 ako parc.č. 266/5 zast.plocha a nádvorie o výmere 459 m2 formou
a/ verejnej obchodnej súťaže na uzatvorenie kúpnej zmluvy za minimálnu cenu 16 mil. Sk (531 102,70 €)  + cenu za vyhotovenie energetického certifikátu s tým, že  zábezpeku ako preddavok z kúpnej ceny stanovuje v sume 8 mil. Sk.
b/ formou verejnej dražby za minimálnu cenu 16 mil. Sk (531 102,70 €)  + cenu za vyhotovenie energetického certifikátu
MUDr. Peter Hudák – myslí si, že keď ide o takú lukratívnu vec, kde je 16 mil. Sk cena, ktorá by mala byť minimálnou cenou, je treba, aby sa k tomu dostal záujemca, ktorý je seriózny. Vzhľadom k tomu, aby to prebehlo čo najrýchlejšie a vzhľadom k tomu, že sa končí rok, bolo by vhodnejšie, aby sa odpredaj realizoval verejnou dražbou, za podmienok takých, ako sú pri obchodnej verejnej súťaži, s tým, že zábezpeku navrhuje 8 mil. Sk.
JUDr. Richard Schwarz – nemá problém ani s dražbou ani s verejnou obchodnou súťažou, zaujíma ho, z čoho vznikla cena 16 mil. Sk, tak ako je v návrhu.
Ing. Pavol Hudák – dal na zváženie MsZ, aby pridali klauzulu, aby to prebehlo tento rok
Primátor mesta – ak by sme to dražili, dá sa to stihnúť
JUDr. Lívia Sókyová – je tam lehota 30 dní na zverejnenie dražby.
Ing. Jozef Török – odznel návrh na zábezpeku 8 mil. Sk, myslí si, že je potrebné, aby tam bola patričná zábezpeka, avšak podľa jeho názoru dnes, keď je nedostatok finančných prostriedkov, je to prehnaná suma. Myslí si, že 500 tis. Sk, maximálne 1 mil. Sk je potrebná suma na zábezpeku.
MUDr. Peter Hudák – reagoval na návrh p. Töröka a uviedol, že ak niekto chce kúpiť takúto lukratívnu nehnuteľnosť za cenu 16 mil. Sk, na zábezpeku by potom mal mať 8 mil. Sk. Myslí si preto, že návrh p. Töröka je absolútne kontraproduktívny. Spýtal sa, či by sa doba na dražbu nedala skrátiť a zároveň poprosil, aby sa hlasovalo o jeho návrhu o výške zábezpeky.
Ing.  Peter Velecký – uviedol, že podmienky na vykonanie dražby sú stanovené všeobecne záväzným nariadením mesta.
Mgr. Zoltán Berta – spýtal sa, ako je suma 16 mil. Sk stanovená, či bol vyhotovený znalecký posudok tejto nehnuteľnosti.
JUDr. Lívia Sókyová – pri znaleckých posudkoch podľa samotných znalcov sú niekedy tieto posudky pri súčasných metódach oceňovania sú buď nadhodnotené alebo podhodnotené v porovnaní s trhovou cenou. Napríklad pri stavbe práčovne a čistiarne je znalecký posudok nadhodnotený, v tomto prípade je znalecký posudok na 10,5 mil. Sk – je trhovo podhodnotený, ale stavba ako taká je vo veľmi zlom technickom stave.
JUDr. Jaromír Valent – uviedol, že vzhľadom na to, že sa jedná o nehnuteľnosť na hlavnej prístupovej časti v ceste k námestiu a vzhľadom k tomu, aby sa vyhli kúpam špekulantov, ktorí by to ďalej odpredávali, tak by ten dom ďalej chátral, prihovoril sa k tomu, aby sa v tomto prípade stanovila tá vyššia dražobná zábezpeka a myslí si, že ten ekvivalent zábezpeky u dražby je v tomto prípade prijateľný.
Poslanci hlasovali o návrhu MUDr. Hudáka: * odpredaj nehnuteľnosti formou verejnej dražby s minimálnou cenou 16 mil. Sk a zábezpeka ako preddavok z ceny sa stanovuje na 8 mil. Sk.

Hlasovaním č. 35 - prítomných 22, „za“ – 16, „proti“ – 2 „zdržal sa“ – 3, (nehlasoval 1) poslanci MsZ návrh a odpredaj formou verejnej dražby a zábezpeku vo výške 8 mil. Sk schválili.
Za: Ing. Helena Bohátová, PaedDr. Jana Garajová, Ing. Pavol Hudák, MUDr. Peter Hudák, Ing. arch. Jozef Istenes, Doc. MUDr. Marián Karvaj, PhDr. Juraj Kisely, Dušan Legény, Ing. Ladislav Marenčák, Ing. Péter Nagy, Ing. Štefan Pétery, MVDr. Tibor Pischinger, JUDr. Richard Schwarz, Dénes Száraz, JUDr. Jaromír Valent, Mgr. Štefan Veršeghy Proti: Mgr. Zoltán Berta, Ing. Jozef Török Zdržali sa: Margita Berényiová, Róbert Bilišič, Ing. Peter Mészáros Nehlasovali: Ing. László Forró


Dejstvo druhé: Taký strašný omyl, že to je katastrofa ... Z rokovania XVI. zasadnutia MsZ dňa 18. 11. 2009 25/  Rôzne, interpelácie, námety a pripomienky
V rámci tohto bodu odznelo nasledovné:

Ing. Pavol Hudák – oslovil ho občan nášho mesta p. Ondrušek, a to z titulu toho, že dňa 31. 12. 2008 vydražil nehnuteľnosť na a Ul. M. R. Štefánika č. 13 za 33 miliónov Sk. Do dnešného dňa ju nemôže užívať, nakoľko je tento proces dražby napadnutý a je v súdnom konaní. Obrátil sa naňho so žiadosťou, aby požiadal mestské zastupiteľstvo, aby doporučili pánovi primátorovi uzavrieť s ním v rámci možností mesta mimosúdnu dohodu. Jedná sa tu o veľký objem peňazí a za určitých okolností by ten súdny proces mohol byť pre mesto veľmi nebezpečný. Uviedol, že mu vysvetľoval súvislosti, ale zastupiteľstvo nebude s tým zdržovať. Ďalej uviedol, že je to občan, ktorému v roku 2007 udelili cenu Pro Urbe, je to občan telesne postihnutý a balík peňazí, ktorý v podstate zložil a nemôže ním disponovať ohrozuje jeho aktivity podnikateľské a tým aj zamestnanosť uňho, ktorá je na úrovni 40 – 45 ľudí. Dodal, že má sformulovaný návrh na uznesenie, ktorý odovzdá návrhovej komisie, poprosil o tomto návrhu hlasovať.
JUDr. Lívia Sókyová, vedúca právneho odboru MsÚ – upozornila mestské zastupiteľstvo na skutočnosť, že nie je možné s p. Ondrušekom uzatvoriť mimosúdny zmier, nakoľko tam žalobcami sú terajší nájomcovia, p. Klobučník a ďalší dvaja nájomcovia a spoločne žalujú mesto Nové Zámky a p. Ondrušeka. Čiže Mesto nestojí s p. Ondrušekom v spore, z toho dôvodu Mesto s p. Ondrušekom nemôže uzatvoriť mimosúdny zmier.
MUDr. Peter Hudák – na adresu JUDr. Sókyovej uviedol: „je to omyl, tým, že Ondrušek vyplatil vám - Mestu 33 miliónov Sk a vy ste mu do užívania ten objekt nedali. To znamená, že Mesto dĺži Ondrušekovi a vy hovoríte, že nemáte s tým nič, pani právnička. Ja si myslím, že to je taký strašný omyl, že to je katastrofa. To, že napadol on alebo nejaká tretia strana to, že sa protizákonne robilo vďaka vašej chybe, celá táto dražba, to v prvom rade vy ste vinná, v prvom rade vám zaplatil peniaze a vy nechcete peniaze vrátiť a on užívať tento objekt nemôže. Takže vy chcete z toho absolútne vykľučkovať, ja nemyslím, že tento váš názor je zdravý.“
Ing. Peter Ágh, prednosta MsÚ – na odznený príspevok uviedol, že po takejto reakcii nevie, akým spôsobom reagovať, či rovnakou úrovňou alebo pokúsi sa nie tou.  Myslí si, že pani vedúca právneho odboru má absolútne pravdu. Mesto tento objekt vydražilo, Mesto obdržalo peniaze za tento objekt, myslí si, že nie „vy“ ale „my“ sme obdržali peniaze za tento objekt a tento objekt bol odovzdaný, je prepísaný, na liste vlastníctva je jeho meno. To čo povedala p. Sókyová je absolútne pravda, ak my uzavrieme akýkoľvek zmier, obidve strany - aj Mesto Nové Zámky, aj p. Ondrušek je žalovaný. Najradšej by mu tiež pomohol, lebo celý ten spor je taký, aký je, nie je správny, na druhej strane Mesto v tomto momente nevie pomôcť žiadnym uznesením, ale je to samozrejme na mestskom zastupiteľstve, nebolo by to dnes prvé uznesenie.
Ing. Pavol Hudák – podľa jeho názoru by sa to malo riešiť dohodou.
Primátor mesta – Mesto ale nemá súdny spor s p. Ondrušekom.
Ing. Pavol Hudák – ale dá sa to riešiť dohodou s týmito nájomníkmi. Hrozia tam sankcie, to je jediná možnosť.
Primátor mesta - momentálne prebieha súdny spor medzi jeho nájomníkmi a jeho osobou a poslanci odporúčajú, aby zvolal jeho nájomníkov a skúsiť sa dohodnúť, aby sa on mohol dopracovať svojho práva.
Ing. Pavol Hudák – aj to, samozrejme, to je tiež dohoda,  to je tiež mimosúdna dohoda možno sa nesprávne vyjadril, ale to je podľa neho tiež mimosúdna dohoda.
Primátor mesta – súhlasí s tým, ale keďže mesto nemá súdny spor s p. Ondruškom, nemôže mať mimosúdnu dohodu.
Ing. Pavol Hudák – ale jedná sa o majetok mesta.
Primátor mesta – rozumie požiadavke, nemá s tým problém.
Navrhovateľ požiadal o hlasovanie k tomuto návrhu, vyzval návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie.

Ing. Suchan prečítal návrh Ing. Hudáka na uznesenie:  * Mestské zastupiteľstvo doporučuje primátorovi mesta rokovať s p. Ondrejom Ondruškom, štatutárnym zástupcom B.D.TRADE, spol. s r.o. o mimosúdnom usporiadaní dražby nehnuteľnosti na Ul. M. R. Štefánika č. 13 a s ostatnými účastníkmi súdneho sporu o mimosúdnom dojednaní.

Hlasovaním č. 46 - prítomných 20, „za“ – 19, „proti“ - 0, „zdržal sa“ – 1 poslanci prijali: Uznesenie č. 408/181109 Mestské zastupiteľstvo   d o p o r u č u j e primátorovi mesta rokovať s p. Ondrejom Ondruškom, štatutárnym zástupcom B.D.TRADE, spol. s r.o.  o mimosúdnom usporiadaní dražby nehnuteľnosti na Ul. M. R. Štefánika č. 13 a s ostatnými účastníkmi súdneho sporu o mimosúdnom dojednaní.


Dejstvo tretie:  Po roku od dražby, necelý rok pred voľbami Z rokovania XVII. zasadnutia MsZ NZ dňa 22. 12 2009 bod 18. Informatívna správa o súdnom spore a výsledkoch rokovania k uzneseniu č. 408/181109
JUDr. Lívia Sókyová – uviedla, že uznesením č. 408/181109 MsZ doporučilo primátorovi mesta rokovať s p. Ondrejom Ondruškom, štatutárnym zástupcom B.D.TRADE, spol. s r.o. o mimosúdnom usporiadaní dražby nehnuteľnosti naUl. M. R. Štefánika č. 13 a s ostatnými účastníkmi súdneho sporu o mimosúdnom dojednaní.
Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 9. 12. 2008  uznesením č. 262/091208 schválilo odpredaj nehnuteľností na M.R.Štefánika 13 Nové Zámky  – stavby so súp.č. 2951 a poz.parc.č.266/5 formou dražby za min. cenu 16 mil. Sk s tým, že za deň dražby bol poslancami určený deň 31. december 2008.
Vzhľadom k tomu, že pred schválením tohto uznesenia MsZ už zamietlo žiadosť jedného z nájomcov nebytových priestorov dotknutej nehnuteľnosti priamym predajom, navyše s možnosťou  odpredaja stavby formou dražby  prejavili svoj predbežný nesúhlas po vyhlásení dražby niektorí nájomcovia (Zaus Gold s.r.o., Gábatour atď.), pre absolútnu priehľadnosť konania bol požiadaný notár JUDr. Peter Šulai, aby výsledok dražby spísal vo forme notárskej zápisnice a následne zabezpečil zápis vlastníckych práv do katastra nehnuteľností Správy katastra Nové Zámky , k čomu mu boli pred dražbou riadne odovzdané všetky potrebné písomnosti vrátane uznesenia MsZ č. 262/09022008. Dohľad nad dražbou bol zabezpečený o.i. poslancami JUDr. R. Schwarzom a Ing. J. Törökom. Následne notár priebeh dražby osvedčil, vyhotovil notársku zápisnicu, ktorú podpísal vydražiteľ – štatutárny zástupca B.D.Trade s.r.o., p. Ondrej Ondrušek.  Na základe notárskej zápisnice Správa katastra zapísala vlastnícke právo vydražiteľa B.D. Trade s.r.o.  k vydraženým nehnuteľnostiam.
Stavba bola vlastníkovi  po zaplatení celej kúpnej ceny riadne odovzdaná a následne B.D. Trade spol. s r.o,. pristúpila k výkonu svojich vlastníckych práv. K nezhodám došlo medzi nájomcami : Marta Kečkéšová, Ing.Štefan Klobučník Gábatour s.r.o., Zaus Gold Slovakia s.r.o. a novým vlastníkom B.D. Trade s.r.o. Preto označení  nájomcovia dňa 2.3.2009 dali na Okresný súd Nové Zámky žalobu na určenie neplatnosti dražby a určenie vlastníckeho práva podľa §80 písm.c/ O.s.p. s návrhom na vydanie predbežného opatrenia podľa §74 O.s.p. / zákazu nakladania s majetkom do ukončenia súdneho sporu/.  Žalovanými sú Mesto Nové Zámky v I.rade a B.D. Trade spol. s r.o. v II.rade. Návrh na vydanie predbežného opatrenia okresný a následne aj krajský súd zamietol, ako neprimeraný zásah do vlastníckych práv BD Trade spol. s r.o. K samotnej žalobe uvádzame: Žalobcovia  sa domáhajú zrušenia dražby tvrdiac, že k predmetnej nehnuteľnosti mali v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. o bytoch a nebytových priestoroch predkupné právo, o.i. mestu vytýkali, že dražba neprebiehala v súlade s ustanoveniami Zákona o dobrovoľných dražbách. Žalovaný v II. rade vo svojom vyjadrení stanovisko žalobcov potvrdil. Žalovaný v I.rade /mesto/  namieta opodstatnenosť žaloby z nasledovných dôvodov:
1.Podľa §80 c O.s.p. „návrhom na začatie konania možno uplatniť aby sa rozhodlo, či tu právny vzťah je alebo nie, ak je na tom naliehavý právny záujem“. Preukázanie tejto skutočnosti je conditio sine qua non pri posudzovaní merity veci. Žalobcovia sa svojim petitom domáhajú, aby súd určil, že vlastníkom predmetu sporu je Mesto Nové Zámky. I keď by sme hypoteticky pripúšťali  takýto výsledok sporu, treba zdôrazniť, že právne postavenie nájomcov by sa v ničom nezmenilo, resp. nezlepšilo. Dvaja zo žalobcov majú uzatvorené zmluvy na dobu neurčitú, t.zn. vlastník (či už B.D. Trade alebo Mesto Nové Zámky) im môžu dať výpoveď bez udania dôvodu s 3-mesačnou výpovednou lehotou. Pri ďalších dvoch žalobcoch, ktorí majú uzatvorené nájomné zmluvy na dobu určitú platí ustanovenie Občianskeho zákonníka § 680 a nasl., t.zn. na nového vlastníka prechádzajú všetky práva a povinnosti z nájomnej zmluvy. Zákon 182/1993 Zb. v platnom znení, na ktoré sa žalobcovia odvolávajú, neukladá vlastníkovi povinnosť odpredať nebytové priestory tak, ako je to v prípade bytov a ateliérov. Citovaný zákon neukladá vlastníkovi odpredať nebytový priestor, iba zaručuje predkupné právo v bytovom dome v prospech nájomcov nebytových priestorov za podmienky, že vlastník sa rozhodne tento nebytový priestor odpredať.    Z petitu, ale ani z odôvodnenia žaloby nevplýva, ako si vysvetľujú žalobcovia svoje predkupné právo, keď jeden zo žalovaných vytýka žalovanému v I. rade, že mesto mu odmietlo odpredať celú stavbu v priamom predaji, keď o to požiadal. /Hypotetická otázka znie: Ako by sa sám vyporiadal s domnelým predkupným právom ostatných nájomcov, ktorých v inkriminovanom čase bolo 9?/  Taktiež žalobcovia opomenuli domnelé predkupné právo občianskeho združenia Akadémie vzdelávania, ktoré je i t.č. nájomcom spornej nehnuteľnosti. Predkupné právo v žiadnej z nájomných zmlúv zakotvené nebolo a na daný právny vzťah podľa názoru žalovaného v II.rade nie je možné aplikovať Zákon č. 182/1993 Z.z. v platnom znení, nakoľko citovaný právny predpis presne stanovuje, čo je pre účely tohto zákona bytovým domom.
Skutočnosť, že stavba je v katastri nehnuteľností Správy katastra Nové Zámky vedená ako bytový dom je vo vzťahu k citovému zákonnému ustanoveniu irelevantná. Navyše samotná Správa katastra na dotaz súdu nevedela zodpovedať otázku, na základe akej právnej skutočnosti je stavba zapísaná ako bytový dom. Z podkladov, získaných z archívu katastra je preukázateľné, že predmet sporu v čase konfiškácie a prechodu vlastníctva na Čsl. štát bol označený len ako nehnuteľnosť  a v čase delimitácie majetku podľa zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí bol označený iba ako „nadstavba“. Súdu sme ponúkli listinné dôkazy – stavebno-technickú dokumentáciu časti stavby, zoznam nájomných zmlúv od r. 1991 do r. 2009, z ktorých vyplýva, že od konfiškácie stavba nikdy neslúžila ako bytový dom, nakoľko nespĺňala požiadavky, predpísané v  §2 zák.č.182/1993 Z.z. Podporne sme sa odvolávali aj na §43b  stavebného zákona 50/1976 Zb. v platnom znení: Bytový dom je budova určená na bývanie pozostávajúca zo štyroch a z viacerých bytov so spoločným hlavným vstupom z verejnej komunikácie. Podľa nášho názoru vyššie uvedené skutočnosti, právne predpisy, na ktoré sa odvolávame a nami ponúkané listinné dôkazy spoločne i jednotlivo preukazujú neopodstatnenosť žalobného nároku.
Čo sa týka tej časti žaloby, v ktorej sa vytýka žalobcovi v I.rade, že nedražil podľa zákona o dobrovoľných dražbách, platí  Argumentum a contrario : Táto povinnosť pre obce sa zaviedla s účinnosťou od 1. 7. 2009 novelou zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí (viď. zákon č. 258/2009 Zb.). Platí teda dôkaz opaku, ergo pred 1.7.2009 žalovaný v I.rade  nemal povinnosť dražiť  podľa zákona 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách.
Čo sa týka spochybnenia celého priebehu dražby a spôsobu zápisu vlastníckych práv, podotýkame, že toto zabezpečil v súlade s vyššie ustanovenými právnymi prepismi pre mesto notár, ktorý sám zodpovedá za ním vykonaný právny úkon.
Preto pri tejto súvislosti si dovoľujeme odmietať invektívy niektorých poslancov, ktorí za daný stav obviňujú právny odbor, dokonca prednostu či primátora mesta.
Žalovaný v II. rade vo svojom písomnom stanovisku uviedol, že pri dražbe bol porušený zákon v 14 bodoch. Na pojednávaní pred súdom dňa 26.11.2009 sa tiež vyjadril tak, že sa pripája k petitu žalobcov. Na dotaz súdu : Prečo? – uviedol, „lebo boli porušené zákony“. Na otázku súdu „Aké zákony boli porušené“ nevedel dať konkrétnu odpoveď a k otázke sa nevyjadril na pojednávaní ani JUDr.Bersecký, prítomný  právny zástupca  žalovaného v II.rade.
K samotnému priebehu súdneho sporu uvádzame: Zatiaľ sa uskutočnili dve pojednávania, prvé ešte v mesiaci jún 2009, na ďalšie dve vytýčené termíny žalobcovia sa nedostavili, preto súd pojednávanie odročil na 26. novembra 2009. Na prvom pojednávaní  boli vypočutí žalobcovia za Gábatour s.r.o – p. Csandová a p. Klobučník a tiež  uviedli svoje postoje právni zástupcovia zúčastnených strán, pričom žalovaný v II.rade sa pripojil k petitu žalobcov. Žalovaný v I. rade žiadal žalobu z dôvodov vyššie uvedených v celom rozsahu zamietnuť, na to pojednávanie bolo odročené.  Medzitým Mestské zastupiteľstvo prijalo vyššie citované uznesenie, ktorým odporúčalo primátorovi mesta  iniciovať rokovanie o možnom mimosúdnom zmieri.

Výsledky z rokovania:
Vzhľadom na blížiaci sa termín pojednávania /26.11.2009/ primátor mesta pozval všetky zúčastnené strany prostredníctvom ich právnych zástupcov  na deň 24.11.2009 na Mestský úrad Nové Zámky. Právny zástupca žalobcov, JUDr. Ikrényi, PhD, neúčasť žalobcov z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti ospravedlnil, avšak vyjadril snahu stretnúť sa so spornými stranami v inom termíne. Žalovaný v druhom rade BD Trade spol. s r.o. v zastúpení štatutárnym zástupcom  p. Ondrejom Ondrušekom a jeho právny zástupca JUDr.Bersecký sa na stretnutí zúčastnili osobne. Prítomní uviedli, že prieťahy v konaní, zapríčinené žalobcami majú na žalovaného v II. rade, ktorý nadobudol nehnuteľnosť v dobrej viere, mimoriadne nepriaznivý dosah  a obmedzujú možnosti  výkonu jeho  vlastníckych práv, keďže už rok má v katastri nehnuteľnosti Správy katastra Nové Zámky na liste vlastníctva zapísanú informatívnu poznámku o tom, že bola podaná žaloba na určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.  Túto poznámku Správa katastra  zapísala  na   základe požiadavky žalobcov, i keď podľa nášho názoru neodôvodnene... žalobcovia nezapadajú do okruhu osôb, ktoré môžu dať podnet k takémuto zápisu. Napriek tejto skutočnosti žalovaný v II.rade nevykonal žiadne kroky v tom smere, aby sa podľa nášho názoru neoprávnene zapísaná poznámka z jeho listu vlastníctva vymazala.
Žalobca v II. rade /BD Trade spol. s r.o. vo svojich vyjadreniach na jednej strane  tvrdí, že dražba bola neplatná. Ak opätovne hypoteticky pripúšťame, že má pravdu,  v tom prípade vlastníctvo spornej stavby a prislúchajúceho pozemku neprešlo na mesto, nakoľko by podľa §39 Občianskeho zákonníka išlo o absolútne neplatný právny úkon.  Na strane druhej však  sám navrhuje uzatvorenie kúpnej zmluvy, ktorou by predmetnú nehnuteľnosť odpredal mestu..... O.i. žalobcovia ani v tomto prípade by neboli povinní zobrať svoju žalobu späť a opätovne hypotetická otázka: čo v prípade, ak by súd vyhovel petitu a vyhlásil dražbu za neplatnú? Kúpili by sme vlastnú nehnuteľnosť?...Mimosúdnou dohodou medzi žalovaným v I. a II. rade nie je možné vyhlásiť dražbu za neplatnú, i keď by to bolo v našej snahe. Tieto skutočnosti boli žalovanému v II. rade a jeho právnemu zástupcovi na osobnom stretnutí vysvetlené. P.primátor vyjadril ochotu a snahu sprostredkovať ďalšie stretnutie so žalobcami v nádeji priblížiť rozporuplné stanoviská zúčastnených strán.
Po predmetnom stretnutí sa malo dňa 26.11.2009 konať ďalšie pojednávanie, kde sa žalobcovia opätovne nezúčastnili s výhovorkou prípravy na mimosúdne rokovanie. Toto stretnutie sa uskutočnilo 13.12.2009, avšak k dohode medzi spornými stranami nedošlo. Je evidentné, že žalobcom ide o získanie času, žalovaný v II. rade trvá na zrušení dražby, resp. na vrátení kúpnej ceny a nepreukázal ochotu rokovať o možnom konsenzuálnom spôsobe užívania predmetnej nehnuteľnosti spoločne so žalobcami. Žalobcovia pripúšťali, že pri určitých zárukách o budúcom spôsobe užívania, resp. pri pridelení iných vhodných priestorov by zvážili späťvzatie žaloby. Žalovaný v II. rade vyhlásil, že podľa neho bol porušený zákon, preto on už predmetnú nehnuteľnosť nechce. Nato sa rokovanie skončilo.
Vzhľadom k tomu, že ako i podľa vyjadrenia sudkyne kľúčovou otázkou v spore je charakter nehnuteľnosti / či je to bytový dom alebo nie/ , mesto požiadalo o ustanovenie znalca, ktorého úlohou bude zodpovedať otázku, či podľa zák. 182/1993 Zb. sporná nehnuteľnosť je bytovým domom alebo nie. Pojednávanie bolo odročené na neurčito.
Ing. Pavol Hudák – ide tu o 33 mil. v dobrej viere, že vydražil nehnuteľnosť ktorú môže užívať ,ale nemôže ju využívať a nema ani peniaze

Hlasovaním č. 29 - prítomných 23, „za“ – 22, „proti“ - 0, „zdržal sa“ – 1 poslanci MsZ udelili slovo Ondrejovi Ondrušekovi.

Ondrej Ondrušek – vydražil túto nehnuteľnosť, v tomto období ale nevedel všetky informácie. Znalec ktorý určí alebo neurčí či je to bytový dom tam dal pečiatku, že je to bytový dom. Čo má robiť, že nemá ani nehnuteľnosť ani peniaze, ako to má riešiť, chodí na súd a navrhovatelia nechodia. Keby to mestský úrad alebo niekto prepísal, že je to nebytový priestor, nie je tu teraz problém. Nevie, čo má teraz ďalej s tým robiť.
MUDr. Peter Hudákfaktická poznámka – poukázal na notársku zápisnicu, aj Dr. Sókyová to spomínala, že dražba bola vypísaná ako bytový dom. Týka sa to len bytových priestorov, mesto tým, že vypísalo takto dražbu. Keby tam bolo napísané, že ide o nebytový dom, tak by mali predkupné právo práve nájomcovia. Vydražiteľ v tomto smere je v práve, . Je to ťažká záležitosť celé to vyriešiť. Keby odstúpil od dražby, tak mesto by nemuselo odkúpiť tento objekt. Ak sa to nespraví, bude musieť odstúpiť p. Ondrušek od zmluvy.
JUDr. Lívia Sókyová – vysvetlila, že znalkyňa určovala len cenu majetku, neoceňovala celý objekt. Notársku zápisnicu nie je možné rušiť mimosúdnou dohodou, môže to určiť len súd. Aj ked sa dohodnú  navrhovatelia zalobu nestiahnu.
MUDr. Peter Hudák – ak to išlo do dražby, znalkyňa nemala určovať len cenu. Možno že mimosúdna vec by mohla byť a nešlo by o nič iné, len by sa ukončila zmluva. Otázka je, či sa to dá riešiť mimosúdnou cestou, ale myslí si, žeby sa to dalo vyriešiť.
Ing. Peter Ágh, prednosta MsÚ – dražba bola vyhlásená tak, ako to bolo odobrená MsZ. Teraz navrhuje vrátiť z rozpočtu mesta 33 mil. Sk bez toho, aby sme počkali na skončenie súdneho sporu, v ktorom sme.
MUDr. Peter Hudák – súdny spor je kvôli tomu, že to bolo vypísané zle, nie ako nebytový dom ale bytový dom. Ak niekto dá 33 mil. Sk, tak ked to nesedí má sa vrátiť 33 mil. odstúpi sa od zmluvy, vráti sa mu spať suma
Ing. Helena Bohátová – spýtala sa, čo sa týka dražby, bolo to vyhlásené tým, že je to bytový dom, kto povedal, že je to nebytový priestor, ako?
JUDr. Lívia Sókyová – predmetom je ich domnelé predkupné právo. Vtedy ked žiadali o znalecký posudok, ten bol stanoveý na všeobecnú cenu , dalej tam vypísala záležitosti z LV, ktorý obsahuje par. Číslo, súpisné číslo a aký druh je to. To že sa bytový dom objavil na LV nebolo relevantné. V podmienkach dražby všetko sedelo, ako malo byť a ako je to zapísané v katastri, to že to bude treba dokazovať, to neočakávali, v tomto neporušili žiadny právny predpis.
Ing. Pavol Hudák – ide to cestou vis major, prednosta povedal, že odkial vezme peniaze, situácia, ktorá teraz nastala je veľmi ťažká, trápi sa on, jeho zamestnanci, a mesto by tieto peniaze mali vrátiť a keby na to vzali úver určite by za to zahlasovali.
Ondrej Ondrušek – stala sa táto vec, ale tam kde je podpis primátora berie ako pravdivú vec, lebo to čo primátor podpísal, tam je bytový dom, to by nevyvracal

Hlasovaním č. 30 - prítomných 22, „za“ – 14, „proti“ - 0, „zdržal sa“ – 2 poslanci MsZ informatívnu správu o súdnom spore zobrali na vedomie.

Dejstvo švrté: 11 hlasov Slovenskej koalície nestačí na schválenie uznesenia: Z rokovania XIX. zasadnutia MsZ dňa 23. 02 2010  10/1 Odporúčanie na mimosúdne usporiadanie dražobného sporu
Predkladateľ návrhu: Ing. Pavol Hudák

Ing. Pavol Hudák – uviedol, že sa opäť vracia k dražbe, ktorá bola na nehnuteľnosť na Ul. M. R. Štefánika č. 13, konala sa 31. 12. 2008. Má k dispozícii jednu právnu analýzu, ktorá hovorí, že dražba prebehla v rozpore s ustanovením § 3 ods. 7 zákona o dobrovoľných dražbách č. 323/1990 v znení zákonov 568/2007 a 447/2008 Z. z., pretože Mesto dražilo bytový dom napriek tomu, že vedelo, že existujú na priestory v tomto dome zmluvy o prenájme nebytových priestorov, ktoré boli uzavreté v zmysle zákona 182/1993 Z.z. a tieto zmluvy mali vyriešiť ako predbežné otázky ešte pred uskutočnením dražby. Ak tak mesto neurobilo, primátor a konateľ za správcu spoločnosti Bytkomfort, s.r.o., tak potom uviedli vydražiteľa do omylu a tým mu znemožnili uplatniť si svoje vlastnícke právo na vydraženú vec. V danom prípade ide o porušenie zákona a je potrebné protokol o prevzatí veci zrušiť, pretože v danej veci neexistujú kúpno-predajná zmluva, vlastníctvo nehnuteľnosti na B.D. Trade s.r.o. prešlo na základe notárskej zápisnice dňa 23. 1. 2009.
Ďalej predniesol svoj návrh na uznesenie: *   Mestské zastupiteľstvo odporúča primátorovi mesta Nové Zámky Ing. Gejzovi Pischingerovi, aby ihneď vykonal nevyhnutné právne úkony na navrátenie bytového domu súpis. č. 2951 na parc. č. 185/1 nachádzajúci sa v Nových Zámkoch na ulici M. R. Štefánika 13, katastrálne územie Nové Zámky, na LV č. 1 a pozemok pod stavbou so súpis. číslom 2951 vedený na správe katastra Nové Zámky vo výlučnom vlastníctve B.D.TRADE, spol. s r.o., Jánošíková 22, Nové Zámky tak, že výlučným vlastníkom bytového domu sa stáva opäť mesto Nové Zámky, ktoré v zastúpení primátora mesta Nové Zámky vráti sumu 1.095.399,32 € majiteľovi B.D.TRADE spol. s r.o. Ondrejovi Ondruškovi. Mesto Nové Zámky a konateľ Ondrej Ondrušek za spoločnosť B.D. TRADE spol. s r.o. si vrátia vzájomné plnenia tak, ako to vyplýva z protokolu o odovzdaní a prevzatí nehnuteľnosti zo dňa 13. 2. 2009.
Dodal, že upozorňuje na to opäť, možno už druhý alebo tretíkrát, že prebieha súdny proces a ak sú tieto právne analýzy pravdivé, tak to môže byť pre mesto veľmi nebezpečné v súvislosti aj s ostatnými trovmi právneho konania.
Ing. Ľubica Juríková – vzhľadom k tomu, že o tomto prípade čítajú v novinách, počujú v televízii, aj jej sa pýtajú občania, ako to vlastne je. Ide o to, že p. Ondrušek vydražil priestory, ktoré sú kvázi bytové, ale ani nevie, nepamätá sa na to, kedy tam boli byty. Okrem toho bola nejaká dražobná komisia, v ktorej boli právnici a tí tiež mohli vtedy zastaviť dražbu. Na druhej strane v týchto priestoroch boli nájomníci a tí nájomníci mali zmluvy na nebytové priestory, čiže ide o nebytové priestory. Stále hovoria o tom, či ide o byty alebo nebyty. Myslí si, že keď je to teraz na súde, mal by rozhodnúť súd.
MUDr. Peter Hudák – ten dom bol postavený podľa všetkého, ako vedia, aj podľa stanoviska pána primátora, ktorý dostal na svoju otázku terajší vydražiteľ, že to boli vždy bytové priestory, tam bývali ľudia. To, že sa potom oni dostali do prenájmu ako do nebytových priestorov, sa nevie akým spôsobom stalo. Celá príčina toho, že to p. Ondrušek nemôže užívať, lebo sú tam nájomníci nebytových priestorov a bolo to ponúknuté ako bytový dom. Čiže určite sa nejaká chyba stala a chyba je v tom, že po vydražení to p. Ondrušek nemôže užívať, nakoľko tí, čo sú tam v prenájme, majú tam možnosť byť v prenájme a odtiaľ neodchádzajú, čiže mesto mu blokuje aj užívanie vydraženého objektu, aj peniaze. A toto je dosť zložitá vec, keď to už trvá takmer jeden a pol roka a podnikateľ, ktorý do toho vložil peniaze, nedostal ani peniaze ani dom. Súd síce rozhoduje o námietkach prenajímateľov, ale súd bude rozhodovať o niečom inom, ale oni sa musia postaviť k tejto veci tak, ako sa staviame voči nášmu voličovi, voči našim ľudom, preto lebo jeden obyvateľ nášho mesta prišiel o peniaze, ktoré mu blokuje mesto a nemá objekt, ktoré mu mesto ponúklo.
JUDr. Richard Schwarzfaktická poznámka – podotkol, že p. Juríková spomenula dražobnú komisiu a zrejme cielila naň ho a kolegu Ing. Töröka, ktorí tam boli za poslancov, poslancami delegovaní. Oni ale osvedčovali priebeh dražby. Otázku prípravy a samotných odkladov, že či to je bytový alebo nebytový dom oni neriešili. Okrem iného priebeh dražby osvedčoval notár a k tomu bola vydaná notárska zápisnica. To sú veci, ktoré sú zadokumentované a čo sa týka návrh Ing. Hudáka – nepostrehol presné znenie, ale to že tu prebieha súd, treba akceptovať a keď už, tak by do návrhu p. poslanca doplnil vsuvku:
MsZ odporúča primátorovi „v prípade porušenia právnych predpisov“...
Primátor mesta – poprosil JUDr. Sókyovú, aby ozrejmila skutkový stav tejto veci.
JUDr. Lívia Sókyová, vedúca právneho odboru – pokiaľ poslanci majú prístup na internete, vedia si vyhľadať cez kataster portal list vlastníctva p. Ondrušeka, na ktorom v časti C ťarchy je poznámka: bez zápisu. Je tam informatívna poznámka, že žalovaní podali dva návrhy na vydanie predbežného opatrenia zákazu nakladania s touto nehnuteľnosťou.  Okresný súd Nové Zámky a následne Krajský súd Nitra o týchto návrhoch predbežného opatrenia rozhodovali, predmetom predbežného opatrenia malo byť, že súd by mal zakázať terajšiemu vlastníkovi B.D. Trade nakladať s nehnuteľnosťou, odpredať, prenajímať, atď. Prvostupňový, aj druhostupňový súd obe predbežné opatrenia zamietol, proti týmto rozhodnutiam nie je možné podať riadny opravný prostriedok. Toto rozhodnutie bolo doručené Mestu Nové Zámky, tak isto navrhovateľovi, a tak isto aj odporcovi p. Ondrušekovi. Keby p. Ondrušek tieto rozhodnutia zobral na kataster a požiadal by kataster o výmaz tejto informatívnej poznámky, v tejto časti podaní návrhov, okamžite by to boli vymazali, toto osobne konzultovala s Dr. Némethovou na katastri.
Čo sa týka toho, či je niečo v rozpore so zákonom alebo nie, samozrejme môže vysloviť len na to povolaný orgán - súd alebo prokuratúra, nejaká právna analýza, nevie od koho pochádzajúca, takúto právnu silu nemá.
Tak, ako pán Schwarz hovoril, aby sa do návrhu na uznesenia dala vsuvka „ak bol porušený právny predpis“ o tom netreba hlasovať, pretože v tom momente je Mesto povinné podľa rozhodnutia súdu postupovať a konať bez akéhokoľvek uznesenia mestského zastupiteľstva.
Ďalej k prednesenému návrhu na uznesenie uviedla, že pán primátor má „vykonať  nevyhnutý právny úkon“, poprosila predkladateľa, aby špecifikoval vo svojom návrhu, čo je „nevyhnutný právny úkon“, lebo jedná sa o súdny spor, kde žalobcami sú navrhovatelia, odporcom v prvom rade Mesto, odporcom v druhom rade je B.D.Trade s.r.o. Mimosúdna dohoda je možná len medzi žalobcom a žalovaným, medzi dvoma žalovanými takáto dohoda nie je možná.
Prevod vlastníctva k nehnuteľnosti bol uskutočnený na základe notárskej zápisnice. Pán primátor, ani mestské zastupiteľstvo svojím uznesením alebo hlasovaním nemôže zrušiť notársku zápisnicu. Požiadala preto poslancov, aby v návrhu špecifikovali, čo je ten relevantný alebo nevyhnutý právny úkon, čo by mal primátor v tomto smere vykonať.
Ďalej, čo sa týka odpredaja predmetnej nehnuteľnosti, v čase keď bola vypísaná dražba, na liste vlastníctva bola stavba uvedená ako bytový dom. Je to charakter stavby, ktorá je vedená v katastri nehnuteľnosti, ako to vo svojej predchádzajúcej správe obšírne popísala, nebolo možné sa dopátrať, ani súd sa nedopátral, prečo sa to vedie ako bytový dom. Čo je isté a môže to potvrdiť aj riaditeľ spol. Bytkomfort s r.o., od r. 1991 sa táto stavba užívala výlučne ako nebytový dom a nebol tam ani jeden byt, ktorý by sa bol prenajímal, prenajímali sa výlučne nebytové priestory. Pre účely zákona o posúdenie, či ide o bytový alebo nebytový priestor, nie je smerodajný zápis v katastri, ale smerodajný je zákon č. 182, § 2 a § 43 stavebného zákona, ktoré hovoria o tom, čo vlastne je a čo nie je bytový dom. Museli by tam byť minimálne 3 byty, alebo viac ako 2/3 podlahovej plochy by mali slúžiť na bývanie, aby to malo charakter bytového domu.
Upozornila ďalej na skutočnosť, že v správe bolo písané, že mesto porušilo zákon o dobrovoľných dražbách, áno, to berie, porušili zákon, lebo sa nedražilo podľa toho zákona, pretože ani neboli povinní dražiť podľa tohto zákona – čiže to, čo predpisuje zákon nedodržali, lebo ani neboli povinní dodržať a to nasvedčuje jednoznačne zákon č. 258/2009 Zb. , kde v § 9 je výslovne napísané, že obce sú povinné dražiť v zmysle zákona o dobrovoľných dražbách – tento zákon nadobúda účinnosť 1. 7. 2009, dražba prebiehala 31. 12. 2008, z toho ergo vyplýva dôkaz opaku, že na Silvestra v roku 2008 neboli povinní dražiť podľa tohto zákona.
Doplnila, že tento zákon 258/2009 dáva občanom veľmi širokú možnosť domáhať sa zrušenia rôznych právnych úkonov, ktoré urobilo Mesto. Mesto podľa zákona o majetku obcí je povinné hospodáriť, ako dobrý hospodár zveľaďovať, chrániť majetok a konať v záujme obce. A podľa tohto zákona každý jeden občan má verejný záujem a môže napadnúť každé jedno rozhodnutie, čo znamená v praxi, že napr. dnes každý jeden predaj, ktorý schválili, môže ktokoľvek napadnúť  na súde bez toho, aby mesto za to mohlo a môže zažalovať a bude zasa ďalší súdny spor a asi zasa bude vinné Mesto a  bude musieť vracať kúpnu cenu. Čiže takýchto prípadov môže byť v budúcnosti bohužiaľ aj viac. Podotkla, že v čase, keď sa táto žaloba podávala, ešte tento zákon neplatil. To je pravda, že žalobcovia využívajú všetky procesné prostriedky na to, aby sa ten súdny spor ťahal na strane jednej, ale na strane druhej ten vlastník nie je tak obmedzovaný vo svojich vlastníckych právach, ako sa to pretraktuje.
Ing. Ľubica Juríková – na margo poznámky p. poslanca Schwarza vysvetlila, že nemyslela cielene na nikoho, myslela na celú dražobnú komisiu ako takú a chcela poukázať na fakt, že nechápe, keď nájomníci majú nájomné zmluvy na nebytové priestory, ako môžu zrazu hovoriť o bytových priestoroch? A keď prebieha súd, myslí si, že by ho mali akceptovať a počkať, ako to celé dopadne.
MUDr. Peter Hudák – na príspevok JUDr. Sókyovej uviedol, že určite sa v tejto veci nekonalo legartis podľa práva preto, lebo keď vydražil dražobník tento objekt, ktorý bol vyhlásený ako bytový dom, tak isto ako je v notárskej zápisnici, tak isto je to potom podpísané aj primátorom, riaditeľom Bytkomfortu a p. Ondruškom, tak keďže bol dražený tak a boli tam prenajaté nebytové priestory, tým pádom to prenajímatelia nebytových priestorov zablokovali na katastri. Nevie, odkiaľ má p. Sókyová informácie o tých súdoch, o ktorých  on nevie, možno, že má v tom pravdu, ale v žiadnom prípade ho k užívaniu bytu kataster nepustil. Na adresu p. Sókyovej uviedol, že si myslí, že príliš veľa toho narozprávala a myslí si, že fakt je len jeden, že stále nemá dražobník tie priestory nehnuteľnosti k dispozícii, stále sú tam prenajímatelia, ktorí naťahujú súd určite kvôli tomu, že majú z toho určite nejaké svoje výhody, preto lebo opakovane sa oni nezúčastňujú súdov a teraz takmer jeden a pol roka je tu ten, ktorý tam investoval peniaze bez nich, má ich Mesto a nehnuteľnosť obsadzujú tí, ktorí naťahujú ten súd. Osobne si myslí, že kľúčovou vecou je v prvom rade vyhlásenie takej dražby, ktorá absolútne neskončila pozitívne, čiže nestal sa on majiteľom, ktorý to mohol užívať a za tým je predovšetkým JUDr. Sókyová, ktorá tie podmienky pripravovala a samozrejme tým, že to podpísal riaditeľ Bytkomfortu, aj primátor sa to stalo také, aké to je, tým, že to potom mohli napadnúť tí nájomcovia. Myslí si, že to, čo predložil Ing. Hudák, by mali hlasovať, preto, lebo to primátora k ničomu síce nezaväzuje, ale ide o to, že ide tu o človeka, ktorý to užívať nemôže, ale v prípade, že súd rozhodne, tak môže k tomu dôjsť, aby sa tie veci dali naspäť.
Primátor ukončil rozpravu k tomuto bodu, poprosil návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie.
Ing. Karol Suchan – ako člen návrhovej komisie sa spýtal p. Schwarza, či trvá na svojom pozmeňujúcom návrhu k návrhu Ing. Hudáka.
JUDr. Richard Schwarz – vysvetlil, že on v tomto prípade zrejme nemôže dávať pozmeňujúci návrh, len odporučil, aby to bolo interpretované tak, že „mestské zastupiteľstvo odporúča primátorovi v prípade porušenia právnych predpisov...“ atď.  Keď sa s tým ale Ing. Hudák nestotožní, nemôže s tým ďalej nič urobiť, pokladal by to ale za relatívne „kóšer“.
Ing. Pavol Hudák – požiadal hlasovať o svojom návrhu, tak ako bol predložený.
Ing. Karol Suchan prečítal návrh Ing. Hudáka na uznesenie: *   Mestské zastupiteľstvo odporúča primátorovi mesta Nové Zámky Ing. Gejzovi Pischingerovi, aby ihneď vykonal nevyhnutné právne úkony na navrátenie bytového domu súpis. č. 2951 na parc. č. 185/1 nachádzajúci sa v Nových Zámkoch na ulici M. R. Štefánika 13, katastrálne územie Nové Zámky, na LV č. 1 a pozemok pod stavbou so súpis. číslom 2951 vedený na správe katastra Nové Zámky vo výlučnom vlastníctve B.D.TRADE, spol. s r.o., Jánošíková 22, Nové Zámky tak, že výlučným vlastníkom bytového domu sa stáva opäť mesto Nové Zámky, ktoré v zastúpení primátora mesta Nové Zámky vráti sumu 1.095.399,32 € majiteľovi B.D.TRADE spol. s r.o. Ondrejovi Ondruškovi.  Mesto Nové Zámky a konateľ Ondrej Ondrušek za spoločnosť B.D. TRADE spol. s r.o. si vrátia vzájomné plnenia tak, ako to vyplýva z protokolu o odovzdaní a prevzatí nehnuteľnosti zo dňa 13. 2. 2009.
Primátor mesta – poznamenal, že prakticky hovoria o tom, že mesto má kúpiť túto budovu za uvedenú cenu, takže to chceme kúpiť.
JUDr. Lívia Sókyová – opätovne upozornila na to, že musí byť uvedený právny úkon, ktorým sa to vráti, to prosila, aby to definovali.
Primátor mesta – podľa toho, čo odznelo, je to kúpa.
JUDr. Lívia Sókyová – kúpa, iné nič. Nemôžu zrušiť notársku zápisnicu.
Primátor mesta – skonštatoval, že takto bol návrh predložený. Dodal, že je to nevykonateľné, poprosil ale poslancov, aby o pristúpili k hlasovaniu o návrhu.
Hlasovaním č. 35 - prítomných 24 „za“ – 11, „proti“ - 4 „zdržal sa“ – 5 poslanci MsZ návrh neschválili a prijali: Uznesenie č. 443/230210  Mestské zastupiteľstvo  n e o d p o r ú č a primátorovi mesta Nové Zámky Ing. Gejzovi Pischingerovi, aby ihneď vykonal nevyhnutné právne úkony na navrátenie bytového domu súpis. č. 2951 na parc. č. 185/1 nachádzajúci sa v Nových Zámkoch na ulici M. R. Štefánika 13, katastrálne územie Nové Zámky, na LV č. 1 a pozemok pod stavbou so súpis. číslom 2951 vedený na správe katastra Nové Zámky vo výlučnom vlastníctve B.D.TRADE, spol. s r.o., Jánošíková 22, Nové Zámky tak, že výlučným vlastníkom bytového domu sa stáva opäť mesto Nové Zámky, ktoré v zastúpení primátora mesta Nové Zámky vráti sumu 1.095.399,32 € majiteľovi B.D.TRADE spol. s r.o. Ondrejovi Ondruškovi. Mesto Nové Zámky a konateľ Ondrej Ondrušek za spoločnosť B.D. TRADE spol. s r.o. si vrátia vzájomné plnenia tak, ako to vyplýva z protokolu o odovzdaní a prevzatí nehnuteľnosti zo dňa 13. 2. 2009.
Dejstvo piate:  Úspeśné repete - 11 hlasov Slovenskej koalície stačilo na schválenie uznesenia Z rokovania XXI. zasadnutia MsZ NZ dňa 8. 06. 2010. 23/1  Prejednanie situácie, ktorá vznikla vrátením vydraženej nehnuteľnosti na Ul. M. R. Štefánika 13

Ing. Pavol Hudák – ako spravodajca uviedol, že sa jedná o dražbu na Ul. M.R. Štefánika 13. Podľa jeho najnovších informácií a dal ich k dispozícii aj niektorým poslancom, bola táto nehnuteľnosť dňa 16. 4. 2010 na základe protestu prokurátora vrátená mestu Nové Zámky. V materiáloch môže dať k dispozícii rozhodnutie katastra, kde je prevedené vlastníctvo na mesto Nové Zámky. Tak isto bol Okresným súdom vydaný platobný rozkaz na finančné vysporiadanie vzniklých rozdielov, tzn. vrátenie kúpnej  sumy 1 000 095,-  € s príslušenstvom, ktorý je momentálne na vyjadrení na Mestskom úrade.
Na základe týchto skutoční informoval poslancov, že ak by tento proces, ktorý nevie, akým spôsobom by sa dal zvrátiť, prehrali, stojí občanov tohto mesta 400 €, tzn. mesačne je to cca 12 tis. € (360 tis. Sk), čiže to nie je lacná záležitosť, na túto skutočnosť už na zastupiteľstve viackrát upozorňoval. Tak isto odpor na súde nie je lacná záležitosť a na toto by mali, podľa jeho názoru, schváliť určitý postup, ak sa dohodli. Rád by počul od kompetentných, či je nejaká právna analýza, či vôbec stojí za to nejakým spôsobom v tejto veci dávať odpor. Preto nastolil túto otázku, lebo sa nejedná o malé finančné prostriedky, dražba bola okolo 30 mil. Sk a podľa jeho momentálnych informácii, trovy súdneho konania sú 5,4 mil. Sk a denne toto stojí 12 tis. Sk (v korunách). Na základe týchto skutočností, ako aj to, že z Najvyššieho kontrolného úradu mu bol poskytnutý od konateľa firmy B.D. Trade list, v ktorom upozorňujú, že mestské zastupiteľstvo je v tejto veci kompetentné konať, navrhol nasledovné uznesenie, ku ktorému poprosil poslancov, aby sa vyjadrili.
Prečítal návrh na uznesenie: „Mestské zastupiteľstvo odporúča  primátorovi mesta, aby neodkladne zrealizoval finančné vysporiadanie s firmou B.D. TRADE, s.r.o., Jánošíkova 22, 940 54 Nové zámky vyplývajúce z vrátenia draženej nehnuteľnosti na Ul. M. R. Štefánika 13 zo dňa 16. 4. 2010 na základe protestu okresného prokurátora.“
Mgr. Zoltán Berta – nechápe, prečo sa tento materiál dostáva znova do ďalšieho zastupiteľstva na stôl, aj keď materiál nemajú k dispozícii, ale táto téma bola riešená na predchádzajúcom zastupiteľstve, aj pred tým, ak dobre vie, ten istý problém by sa nemal riešiť do troch zastupiteľstiev. Možno sú nejaké nové skutočnosti, ale jedná sa stále o to isté – vrátiť nejaké financie, ktoré boli dobrovoľne vydražené zo strany niekoho. Na adresu Ing. Hudáka uviedol, či si uvedomuje, že ak toto Mesto zaplatí späť, tak oberáme mesto už o aj tak chudobný rozpočet a tým pádom občanov mesta minimálne o 30 mil. Sk. Je to krásne a dobre to znie, ale my ideme vrátiť niečo, čo bolo dobromyseľne, riadne, podľa pravidiel a právnych noriem SR vydražené. Myslí si, že dotyčná firma vtedy, keď kupovala tú budovu, vedela do čoho ide, vedela prečo to kupuje za takú sumu a nechápe vôbec dôvod toho, prečo by mesto malo len tak, bez ničoho tieto financie vrátiť, len preto, že sa pán majiteľ firmy rozhodol nezrealizovať už po dvoch rokoch túto kúpu. Hovorí ale ako neodborník, preto poprosil p. prednostu alebo JUDr. Sókyovú o konkrétne informácie, ako tento prípad stojí, lebo si je istý, že mesto to takto nenechalo a určite postúpilo niečo proti tomuto platobnému rozkazu, lebo tam sa dáva odpor, čo nie je žiadny problém, a to by mesto prečo neurobilo, a tým pádom žiadna suma denne nenarastá, keď je to súdom pozastavené. Hovorí sa tu o vrátení dosť vysokých finančných položiek, dokonca sa to nabaľuje na dosť vysoké finančné čiastky, pri tom podľa jeho informácií si B. D. Trade účtovala doteraz aj nejaké nájomné, mesto by si minimálne to malo žiadať naspäť, lebo tam bol potom nejaký ušlý zisk. Nie je to jednoznačné, ako sa to tu predstavuje, aby sme rýchlo vrátili peniaze a tým pádom ich zoberieme od občanov  z rozpočtu mesta len tak a budeme mať budovu po roku v nejakom stave.
Ing. Pavol Hudák – faktická poznámka – na príspevok p. Bertu uviedol, že on jasne hovoril, že na základe protestu prokurátora bola vrátená nehnuteľnosť a dňa 16. 4. 2010 bol zapísaný na katastri ako vlastník mesto Nové Zámky - to je nová skutočnosť, preto si dovolil túto vec otvoriť, z tohto vychládza celý jeho návrh. Myslí si, že napadnúť protest prokurátora nie je možné a tak isto napadnúť zápis na katastri len tak nie je možné – toto sú závažné skutočnosti.
Mgr. Zoltán Berta – podotkol, že na to je súd, aby rozhodol v týchto veciach.
Ing. Pavol Hudák – či sa to dá napadnúť alebo nie, to nech povedia a posúdia právnici, podľa jeho názoru sa nedá a z toho vychádzal.  Nechce tu nikoho o to oberať, chce skôr ušetriť, aby sa zbytočne tento súdny proces nepredražoval. Je to v určitom momente nebezpečné, ako hovoril už viackrát. Je to záležitosť, ktorú by už mali určitým spôsobom vyriešiť. Ak sa rozhodnú inak, bude to rešpektovať, ale podľa jeho informácií, znalostí nevie, či existuje iné riešenie ako to, čo navrhol.
Ing. Helena Bohátová – faktická poznámka - na margo toho, čo povedal p. Berta, či sa nejaký materiál môže prerokováva trikrát po sebe na troch zastupiteľstvách uviedla, že si myslí, že aj desaťkrát, s tým nie je problém, ak je to zaradené do programu rokovania, alebo poslanec môže aj priamo v tomto bode rokovania takúto otázku vzniesť.
Ďalej poznamenala, že kolega Berta si asi neuvedomil, že vlastníkom nehnuteľnosti je teraz v katastri zapísaným mesto Nové Zámky a p. Ondrušek nemá ani nehnuteľnosť, ani peniaze. Nechápe teraz túto situáciu, v tomto okamihu buď bude nejaký súdny spor, alebo pristúpime na finančné vysporiadanie zo strany mesta pre p. Ondrušeka., ale určite Bol tu jasný protest prokurátora, podotkla, že ona nie je právnik, ale z týchto informácií vyplýva, že sú tu dve možné riešenia, buď pristúpiť na finančné vysporiadanie, alebo sa súdiť.
MUDr. Peter Hudák – berta mal v tom jednom pravdu, že prebehla dražba a dražbou sa ukončil jeden dej. Ten kto dražil, vyplatil 33 mil. Sk, pán primátor ich prebral a dražiteľ dostal na LV túto nehnuteľnosť. Ale vstúpil do toho tretí subjekt, čo boli ľudia, ktorí tam boli v prenájme, ktorí zablokovali cez súd, aby sa B. D. Trade mohol stať majiteľom, aby to mohol užívať, dokonca vydal peniaze a na základe toho, že to bolo zablokované si nemohol ani pôžičku zobrať. Jeden a pol roka žil bez peňazí a bez toho, že by mohol nejakým spôsobom podnikať, až teraz na protest prokurátora sa zrušila dražba, dražba neplatí, takže sa stalo mesto znovu majiteľom nehnuteľnosti. Podľa neho tak ako to pred tým prebehlo, musí sa to teraz dať naspäť, malo by sa to otočiť. Keď niečo nie je na LV a peniaze dotyčný odovzdal, má právo si ich p. Ondrušek pýtať späť, to je 100 % vec a toto je aj v rámci súdneho konania, ale k tomu by sa mala vyjadriť právnička.
Primátor mesta – pán primátor neprevzal žiadne peniaze. Peniaze boli poukázané na účet Mesta, je v tom rozdiel.
JUDr. Richard Schwarzfaktická poznámka – požiadal, aby sa k tomu vyjadrila JUDr. Sókyová. Právny stav bol, pokiaľ to rozoberali na minulých zastupiteľstvách, že prebehla dražba, po istom čase tam bola na súde podaná žaloba, kde žalujúcimi boli nájomcovia a žalovaným subjektom bolo mesto a p. Ondrušek. Tam bolo jedno súdne konanie, bolo by dobré, keby p. Sókyová povedala, v akom je štádiu toto súdne konanie, či sa zastavilo, alebo či už je rozhodnuté, alebo či už je aj odvolacie konanie. A druhý aspekt je ten, čo povedal aj Ing. Hudák, že podľa protestu prokurátora bol zrušený vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností a bolo vrátené späť vlastníctvo, podľa toho, ako to hovoril na mesto Nové Zámky. Tretí aspekt je ten, že bola podaná žaloba, zrejme od p. Ondrušeka, na mesto, kde bol vydaný platobný rozkaz, kde zrejme plynie 15 dňová lehota na podanie odporu. Teraz je otázka tá, v akom štádiu je prvé súdne konanie. Druhá otázka je, v akom štádiu je druhé podanie týkajúce sa platobného rozkazu, či sme ešte v lehote, alebo sme podali odpor, alebo podáme odpor.
Ing. Ľubica Juríková – hovorí sa o zrušenej dražbe na základe protestu prokurátora, spýtala sa, čo je obsahom toho protestu?
Primátor mesta – vysvetlil, že dražba je v poriadku, nebola zrušená, dražba ako akt predaja bola v súlade s právnymi normami SR a všetky výsledky dražby sú naďalej v platnosti.
Ing. Ľubica Juríková – spýtala sa, čo bolo zrušené, pretože ona sa k materiálom nedotala.
JUDr. Lívia Sókyová – odznené skutočnosti uviedla na správnu mieru, vysvetlila, že protest prokurátora nesmeroval voči mestu Nové Zámky ani voči žiadnemu právnemu úkonu, ktoré mesto Nové Zámky uskutočnilo. Nevieme, kedy bol vydaný protest prokurátora, zrejme to odporca B.D. Trade vie presnejšie, ale jedna vec je istá a to tá, že nie 16. 4., ale 28. 4. 2010 vydala správa katastra rozhodnutie, ktorým vyhovelo protestu prokurátora a prepísali predmetnú nehnuteľnosť spätne na LV č. 1. S obsahom sme neboli oboznámení, protest sme ani nevideli, preto z tohto dôvodu mesto Nové Zámky nemôže tento protest napadnúť, ani inak iným spôsobom proti tomu naložiť, vzhľadom k tomu, že protest prokurátora smeroval výlučne proti právnemu aktu, ktorý uskutočnila Správa katastra Nové Zámky a síce to, že  zapísala vlastnícke právo predmetnej nehnuteľnosti na základe návrhu na zápis záznamom, ktorý podal notár, ktorý osvedčil dražbu. Vychádzajúc z tých odôvodnení, ktoré sa uvádzajú v rozhodnutí správy katastra, dražba prebehla podľa vtedy platného VZN mesta č. 3/1997. To nespochybnil ani pán prokurátor, ani kataster, dražba bola platne prevedená, aj notárska zápisnica, ktorou sa overil priebeh dražby, je do dnešného dňa platná, to nikto nezrušil. Prokurátor vytýkala spôsob zápisu, že sa to zapísalo záznamovým konaním a nie vkladovým konaním. Podľa VZN by to malo byť vkladovým konaním s tým, že v notárskej zápisnici absentujú náležité prejavy vôle, to je záver správy katastra. Na základe týchto skutočností došlo k tomu, že kataster prepísal vlastnícke právo z B.D. Trade na mesto Nové Zámky dňa 28. 4. 2010. Je zaujímavé, že 27. 4. 2010, čiže o deň skôr, keď mesto ešte nevedelo o ničom a keď správa katastra ešte nevydala rozhodnutie, B.D. Trade už oslovilo mesto s tým, aby sme vrátili 33 mil. Sk z toho dôvodu, že toto rozhodnutie bolo zrušené.
Ing. Pavol Hudák – poznamenal, že nemá protest prokurátora, ale má zápis zo Správy katastra Nové Zámky zo 16. 4. 2010, je to rozhodnutie katastra. Možno to mesto prevzalo neskôr, nevie, ale hovoril, že zápisom zo dňa 16. 4. 2010  sa zrušila dražba, výsledok dražby.
Primátor mesta – opakovane upozornil na fakt, že dražba sa nezrušila, ani výsledok dražby sa nezrušil. Vyzval p. poslanca, aby nemiešal záležitosti.
Ing. Pavol Hudák – pokračoval v príspevku – skutkový stav je taký, že sa vrátila nehnuteľnosť na LV na mesto Nové Zámky. Z toho musíme vychádzať, že sa vrátila nehnuteľnosť, dražiteľ nemá ani peniaze, ani nehnuteľnosť, preto koná.
Ing. Peter Ágh, prednosta MsÚ – podotkol, že sa tu miešajú niektoré záležitosti, asi z toho dôvodu, že tento materiál nemajú fyzicky k dispozícii, nakoľko bol predložený priamo poslancom, resp. nebol predložený. Mesto Nové Zámky, ako výkonný orgán Mestský úrad bude a vždy aj postupoval podľa zákonov platných v našej republike a podľa všetkých všeobecne záväzných nariadení. Žiadny úkon, ktorý mesto dodnes spravilo, nebol v rozpore s týmito zákonmi, ani so žiadnymi inými. A určite do poslednej chvíle budú chrániť to, čo im zákon prikazuje, tzn. chrániť majetok mesta a do majetku mesta patria aj financie. Jeden takýto pokus už bol, pred 4 mesiacmi, konkrétne to bolo jedno uznesenie 443/230210, kde mestské zastupiteľstvo neodporúča primátorovi mesta, aby okamžite vykonal potrebné úkony na navrátenie bytového domu atď . A malo logiku, nebolo náhodou takto prijaté, pretože všetko bolo v poriadku. Momentálne prebieha súdny spor a aj keď MsZ verejné, niektoré veci nemôžu verejne prerokovať predtým, ako by sa tento súd skončil. Osobne si nemyslí, že by malo byť akékoľvek iné uznesenie dnes prijaté.
Ing. Helena Bohátová – spýtala sa, ak p. Ondrušek chce teraz túto nehnuteľnosť späť a je už na LV mesta, či jediná možnosť je domáhať sa súdnou cestou.
Mgr. Zoltán Berta – uviedol, že prednosta už odpovedal na to, či má vôbec význam prijať také uznesenie, ako bolo navrhnuté. Myslí si, že keď prebieha súdny spor, aj tak súd rozhodne o tom, kto má pravdu a v tom prípade, keď protest prokurátora vôbec nesmeruje proti mestu, ale proti katastru a proti jeho zlému konaniu pri zápise, ale nie proti právnemu aktu, nie proti mestu, tým pádom takéto rozhodnutie tu v žiadnom prípade nepomôže a nepomôže ani B.D. Trade-u. Druhá vec je, prečo mestské zastupiteľstvo má rozhodnúť o výške sumy, ktorú majú vrátiť B.D. Trade-u, keď na to je kompetentný súd. Majú sa vyrovnať účty aj z jednej aj z druhej strany, nepopiera, že aj B.D. Trade mal nejaké náklady spojené so súdnym sporom, ale súdny spor nemá s mestom, ale s nájomníkmi, tie náklady teda nemôžu byť vyúčtované mestu, atď. Tak ako sa povedalo pri Štrande, na čo poukázal MUDr. Hudák, že nemáme právo určovať len tak nejakú sumu, koľko máme investovať, tak ani teraz by nemali konkrétnu sumu odsúhlasovať, aby sa vrátila, na základe čoho? Nemajú žiadne súdne rozhodnutie, nemajú nič, je tu len nejaké domáhanie B.D. Trade-u, ktorý sa domáha nejakých peňazí. Fakty sú zlé pre jeho stranu, to je fakt a nechcel by byť v jeho situácii, nepraje to nikomu, ale mesto nemôže len tak vrátiť nejaké peniaze na základe toho, že niekto o to požiada.
JUDr. Richard Schwarzfaktická poznámka – pripomenul, že mu nebolo odpovedané na dve základné veci, poprosil p. prednostu alebo p. Sókyovú, aby reagovali. Myslí si, že aj keď prebieha súdne konanie, verejnosť to kľudne môže počuť v akom je štádiu prvé súdne konanie. A v akom štádiu je otázka platobného rozkazu, pretože pokiaľ sme po lehote, tak je to právoplatné a p. Ondrušekovi treba tie peniaze zaplatiť, pokiaľ nie sme po lehote, treba povedať, či sme v termíne 15 dňovej odvolacej lehoty. Dodal, že poslanci majú právo vedieť, v akom štádiu je aj to prvé súdne konanie.
Ing. Peter Ágh, prednosta MsÚ – odpovedal p. Schwarzovi - prvé súdne konanie, kde bolo napadnuté mesto v prvom rade a B.D. Trade v druhom rade kvôli platnosti a neplanosti dražby súd vyhovel Mestu – vyhrali sme, aj mesto aj p. Ondrušek, čiže všetko je v poriadku. Podľa jeho znalostí, tu sa odvolali odporcovia a rovnako aj p. Ondrušek, čiže momentálne sa to postupuje na vyššiu inštanciu.
Druhá vec je, o ktorej pravdepodobne nevedome zle informoval Ing. Hudák, že mesto prichádza denne o nejaké peniaze, nie je to pravda. Sme stále v lehote, pokiaľ vie, lehota na podanie odporu voči platobnému rozkazu vyprší zajtra, tzn., že mesto o žiadne peniaze denne, ani mesačne, ani inak neprichádza.
Ing. Pavol Hudák – upozornil na to, že nebolo ešte povedané, čo s tým, keď sa mestu vrátila nehnuteľnosť na základe protestu prokurátora. Hovorí sa o súdnom spore, to je jedna vec. A druhá vec je vrátenie nehnuteľnosti na LV, keď p. Ondrušek nemá ani nehnuteľnosť, ani peniaze, čo s tým? Môže to byť tak, pretože keď to na úrokoch, na poplatkoch narátajú, môže to byť veľmi vysoká suma. Koľko to bude,  o tom by sa nebavil, ale skutkový stav je momentálne taký. Na základe listu z Najvyššieho kontrolného úradu má vo veci ďalej konať mestské zastupiteľstvo, preto to nadniesol. Dodal, že to sú nové skutočnosti, nie opakované.
Ing. Ľubica Juríková – obsahom protestu prokurátora je, že v podstate došlo k formálnym chybám v notárskej zápisnici. Ak je to tak, tak mesto určite musí ďalej bojovať o to, aby nemuselo vrátiť tie peniaz, ak sú nejaké právne možnosti.
Ing. Peter Ágh, prednosta MsÚ– poopravil poznámku p. Juríkovej -  v notárskej zápisnici nebola chyba, protest prokurátora ani nesmeroval proti mestu alebo proti notárskej zápisnici, ale proti zápisu ako takého, čiže proti katastru. To, že niečo je alebo nie je napísané na LV je fakt, že bolo prepísané na mesto. To, že dodnes tento majetok nebol odovzdaný, to je druhý fakt. Sú tu aj ďalšie fakty, ktoré sú predmetom súdneho sporu a momentálne mestu v žiadnom prípade nehrozí to, aby sme prišli o 33 mil. Sk, ktoré boli riadne vydražené.
MUDr. Peter Hudák – poznamenal, že mesto obdržalo platobný rozkaz, súd rozhodol, že mesto má peniaze vrátiť p. Ondrušekovi. Súd rozhodol a zajtra končí doba na možnosť odvolania. Zopakoval, že súd vydal platobný rozkaz, aby mesto zaplatilo p. Ondrušekovi peniaze. Zajtra končí možnosť odvolania, mesto sa môže odvolať a znovu bude súd, ktorý už potom rozhodne spôsobom takým, že to už bude bez šance sa odvolať. Má z celého taký pocit, že dražba bola vypísaná na bytový dom, k čomu by sa mohla p. Sókyová vyjadriť. Do celej akcie súd zapojil znalca, čo trvalo nesmierne dlho, ktorý jednoznačne povedal, že je to nebytový dom, tým pádom bola dražba zavedením, čiže nedražilo sa to, čo bolo v dražbe napísané a to je kardinálna chyba niekoho tu z mesta. Preto lebo keď mesto vypíše dražbu na bytový dom a nakoniec rozhodne znalec, že to bol absolútne nebytový dom, tým pádom išlo  absolútne o inú záležitosť. Malo by byť jasne deklarované, že tá dražba bola vypísaná absolútne zle.
Ing. Karol Suchan – faktická poznámka – reagoval na príspevok p. prednostu, ktorý hovoril, že im absolútne nehrozí, že by mali vrátiť 33 mil. Sk. Vidí to úplne naopak, majú jeden platobný príkaz, ktorému zajtra vyprší lehota na to, aby podali odpor. Keď ten odpor nepodajú, tak nie že nehrozí, ale budú musieť tie peniaze zaplatiť. A ak sa urobí nejaká procesná chyba pri podávaní odporu, tak im to zasa hrozí, tak by to nebral na tak ľahkú váhu, že im to nehrozí, keď im to skutočne hrozí.
Ing. Ľubica Juríkováfaktická poznámka – zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov špecifikuje, čo presne sa myslí pod pojmom bytový dom. Nevie, či táto nehnuteľnosť tieto podmienky spĺňala a bolo povedané, že dražba prebehla v súlade so zákonom.
JUDr. Richard Schwarz – treba si povedať dve základné veci. Zajtra uplynie lehota na podanie odporu proti platobnému rozkazu, mesto chce podať odpor alebo nie, to je prvá vec. Pokiaľ podá mesto odpor, tak platobný rozkaz sa podľa občianskeho súdneho poriadku ruší priamo zo zákona a bude nariadené súdne pojednávanie. To znamená, že tu prebieha to ďalšie súdne konanie. A v prípade, že budú paralelne prebiehať dve súdne konania a v jednom už prvostupňový súd rozhodol, tak je dosť celkom možné, že v tom druhom súdnom konaní to konanie bude prerušené a bude sa riešiť ako predbežná otázka to prvé súdne konanie, ktoré je na  odvolacom konaní, ako povedal p. prednosta, a to je otázka právoplatnosti dražby. Predpokladá, že to prvé konanie, ako povedal prednosta a p. Sókyová, žaloba mestu bola vyhovená a otázka toho, ako bude žaloba na plnenie 33 mil. Sk bude priamo viazaná na to prvé konanie. Čiže kardinálna otázka je, či mesto podá odpor, ak nie, nemajú sa o čom baviť a treba zaplatiť p. Ondrušekovi 33 mil. Sk.
JUDr. Lívia Sókyová – uviedla, že vychádza z toho, z akého zákona odvádza B.D. Trade svoje nároky. Odvádza ho zo zákona, kde ide o synalagmatický vzťah, kde každý zo zmluvnej strany by mal vrátiť druhému to, čo dostal. Napriek tomu, návrh na vydanie platobného rozkazu je tak konštelovaný, že mesto má vrátiť celú kúpnu cenu od vyplatenia kúpnej ceny, spätne úroky z omeškania a ešte aj také ďalšie nároky sú v tomto návrhu na vydanie platobného rozkazu zostavené, ktoré sú pre mesto podľa jej názoru neprijateľné. Vzhľadom k tomu, že mesto konalo v dobrej viere, čo je nie je možné poprieť, zo zákona nárok na úžitky nie sú.
K dražbe dodala, že na LV bola nehnuteľnosť vedená ako bytový dom, Správa katastra v priebehu konania, ani neskôr, nikdy nevedela zdôvodniť z akého dôvodu, do roku 2005 sa viedla v katastri nehnuteľností táto nehnuteľnosť ako dom, bez akéhokoľvek epitetonu. Potom sa objavila poznámka bytový dom. Pre mesto, ako aj pre každého iného, sú údaje, ktoré sú vedené v katastri nehnuteľností záväzné tak, ako sú písané. Pokiaľ to mesto chcelo odpredať, alebo previesť, mohli sme použiť len ten údaj, ktorý tam uvedený na LV bol. A práve v priebehu súdneho sporu, sa preukazovalo, lebo zákon hovorí tak, že údaje v katastri sú záväzné, pokiaľ sa nepreukáže opak a práve cieľom toho znaleckého dokazovania bolo, aby sa preukázalo, že fakticky sa jedná o nebytový dom.
Primátor mesta – k celej problematike uviedol, že skutočne, keď vychádzajú z toho, že jeho aj ich prvoradou úlohou je sledovať záujmy mesta, tak tento platobný rozkaz je nekorektný, aspoň v tom, že p. Ondrušek chce len peniaze, ale aké príjmy, aké zisky on tvoril v tejto danej nehnuteľnosti, o tom hlboko mlčí. V tomto bode má mesto za to, aby sa to doriešilo, je potrebné ale spraviť medzi sebou riadne vyrovnanie a práve z toho titulu Mesto Nové Zámky podalo včera odpor proti platobnému rozkazu, čo je aj odpoveď na otázku p. Schwarza a odtiaľ sa odvíjajú ďalšie záležitosti.
Viac pripomienok neodznelo, primátor ukončil rozpravu a vyzval návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie.
* návrh Ing. Hudáka:  Mestské zastupiteľstvo odporúča primátorovi mesta, aby neodkladne zrealizoval finančné vysporiadanie s firmou B.D. TRADE, s.r.o., Jánošíkova 22, 940 54 Nové zámky vyplývajúce z vrátenia draženej nehnuteľnosti na Ul. M. R. Štefánika 13 zo dňa 16. 4. 2010 na základe protestu okresného prokurátora.

Hlasovaním č. 46 - prítomných 21 „za“ – 11 „proti“ - 7, „zdržal sa“ – 2 poslanci MsZ návrh schválili a prijali: Uznesenie č. 496/080610 Mestské zastupiteľstvo   o d p o r ú č a  primátorovi mesta, aby neodkladne zrealizoval finančné vysporiadanie s firmou  B.D. TRADE, s.r.o., Jánošíkova 22, 940 54 Nové zámky vyplývajúce z vrátenia draženej nehnuteľnosti na Ul. M. R. Štefánika 13 zo dňa 16. 4. 2010 na základe protestu  okresného prokurátora.

 
2015-05-06 15:06:14 Mirosom
No a ako sa to vlastne skoncilo? Sudne pojednavania prebiehaju dalej alebo mesto si uvedomilo, ze vedome pospinilo pravo ako handru (byvale supervedenie), a ze za zaväzky sa plati. Je to riadny zaväzok, nemaly, tie peniaze sa uz davno pouzili ciastocne na prevadzku a ciastocne na tunel. Sucasny primator ma schopnosti a podla mna mu je stolicka poslanim a nie pracoviskom, ale toto bude na dlhsi beh.
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
14:12:06 Novozámocké príbehy / Érsekújvári történetek: Neuskutočnená dražba Holotovho domu / A Holota-ház meg... [2015-02-27; 5,994 x]
14:08:51 Kriminalita v kraji podľa hlásení Krajského veliteľstva Policajného zboru za obdobie apríl 2008 - ap... [2018-03-31; 18,236 x]
14:07:44 Primátor vie čo a prečo predáva - môžeme kľudne spávať... ako to vidím ja [2017-04-26; 5,731 x]
14:07:38 Krátke úvahy nad rozpočtom 2021... [2020-12-03; 1,647 x]
14:07:08 Az Egy csésze kávé mai címlaplánya Hervay Viki, a Sk Talent U8 lánycsapatának volt tagja, a Karpátok... [2016-04-16; 4,130 x]
14:06:32 Tak predsa. Rodí sa nám priemyselný park? - alebo ako to vidím ja... [2015-11-13; 3,323 x]
14:05:14 Vo veci trestného oznámenia viceprimátora Štefánika: výsluch skončil, otázniky zostávajú...... [2018-11-20; 4,313 x]
14:03:22 Protižiovské násilnosti v Nových Zámkoch dňa 4. augusta 1946. Článok Pavla Makynu v poslednom čísle ... [2018-07-02; 2,403 x]
14:02:47 Ani v tomto volebnom cykle sa nám nepodarilo kúpiť služobné auto pre primátora pod milión korún... A... [2016-04-11; 3,503 x]
14:02:44 Kniha týždňa / A hét könyve: Jitka Rožňová, Zhasínanie svetiel / Lámpaoltás [2011-05-15; 3,689 x]
14:02:11 Kým občania nevedeli čo podpisujú, tak aktéri obchodu zjavne áno... ako to vidím ja [2017-03-01; 4,023 x]
14:01:35 Kniha týždňa/A hét könyve: Borovszky Samu, Magyarország vármegyéi. Nyitra vármegye / Nitrianska župa... [2011-01-24; 10,588 x]
14:00:20 Dnes na námestí v Nových Zámkoch už viac ako 150 ľudí [2024-01-25; 1,380 x]
14:00:14 Ako sa nehádzať zbytočne pod bager (časť prvá) [2022-03-16; 2,007 x]
13:58:03 Prejavy na podporu RTVS a slobody slova na 5. protestnom zhromaždení v Nových Zámkoch [2024-03-21; 913 x]
13:57:43 Čo vytiahol kúzelník z klobúka - návrh rozpočtu mesta na r. 2018 [2017-12-05; 4,199 x]
13:57:36 Kauza opatrovateľského centra na Andovskej: Spýtali sme sa umelej inteligencie čo si myslí o priebeh... [2024-07-13; 254 x]
13:55:13 Chýbajúce kamienky v mozaike kauzy Pokazenej dražby Holotovho domu III. [2022-06-19; 949 x]
13:54:23 Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja nášho mesta je nám zrejme ukradnutý, alebo takto to vidím ja... [2015-11-04; 10,159 x]
13:53:07 Za 3 roky využilo osobný bankrot 433 Novozámčanov [2020-06-07; 3,589 x]
13:52:28 Z histórie priemyselných a poľnohospodárskych podnikov novozámockého okresu I. Elektrosvit / Az érse... [2013-06-09; 6,703 x]
13:51:36 Posledné zastupiteľstvo, síce bez sĺz ale s vybičovanými emóciami... [2018-09-06; 3,010 x]
13:50:44 Hlavnému kontrolórovi sa kauzu mestskej skládky nepodarilo zamiesť pod koberec... [2023-03-06; 1,440 x]
13:50:01 Lukratívny byt s terasou, ktorý viceprimátor vehementne zapieral, sa konečne priznal k svojmu majite... [2019-06-12; 4,850 x]
13:48:24 Krátka správa o krátkej pamäti. Zastupiteľstvo rokovalo viac ako dve hodiny, budúcnosť hotela je via... [2020-05-29; 3,209 x]
13:46:46 Zatrpknutí bojovníci. Prípad Juraja Draxlera [2022-04-27; 3,310 x]
13:46:23 Obyvatelia Jeruzalemskej a Pažitnej sú v strehu...  [2022-01-30; 1,706 x]
13:45:55 Z histórie priemyselných a poľnohospodárskych podnikov novozámockého okresu V. Konzerváreň Nové Zámk... [2014-01-22; 6,257 x]
13:45:42 Anatómia jedného podvodu časť 4. [2022-10-05; 1,966 x]
13:45:02 Radnica slušne zarába na mizérii, ktorú spôsobuje neriešením parkovania v meste. Teraz dokonca vysvi... [2019-05-24; 3,324 x]
13:44:05 Index daňovej spoľahlivosti novozámockých firiem a živnostníkov [2023-06-04; 3,291 x]
13:41:33 Ako primátor so svojim krúžkom rozhodli o predaji dôležitej mestskej parcely, znemožnili výstavbu op... [2024-07-06; 993 x]
13:38:21 Podporuje primátor gambling? [2019-09-18; 2,960 x]
13:38:12 Demokracia na Novozámocký spôsob, alebo ako to vidím ja... [2015-12-15; 3,720 x]
13:37:24 "Ja som za západonemecké marky nekupoval svojej žene nohavičky..." Z polemiky režimových a disident... [2013-07-12; 4,984 x]
13:37:24 Cimlaplány: Vigmann Bernadett, a Miss Universe Hungary 2016-os szépségverseny résztvevője [2023-07-03; 1,546 x]
13:36:31 Riaditeľ Novovitalu si z peňazí daňových poplatníkov kúpil teréniak ako sa patrí... [2019-06-28; 3,707 x]
13:34:48 A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig (2014) / Lexikón Maďar... [2014-11-28; 12,132 x]
13:34:38 Hviezdy a outsideri, alebo: Školské rady len pre lojálnych? [2019-08-14; 2,203 x]
13:34:29 Primátor O. Klein tretí mesiac monitoruje situáciu a hľadá riešenia... [2023-08-28; 1,247 x]
13:34:06 Čo za čudo? Klaster regionálneho rozvoja - západné Slovensko [2018-08-05; 2,792 x]
13:33:45 Kostlivec v skrini zahrkotal - skončí mesto hru na schovávačku s dražiteľmi Holotovho domu? [2017-12-08; 5,137 x]
13:32:56 História sporu o Vodné dielo Gabčíkovo – Nagymaros / A bős-nagymarosi vízlépcsővel kapcsolatos vita ... [2024-01-01; 499 x]
13:31:33 A hét könyve: A gazdaság története a régióban / Hospodárstvo v dejinách regiónu (Šaľa 2021)... [2023-09-22; 976 x]
13:31:18 Konkurzy a bankroty v Nových Zámkoch [2022-10-08; 1,246 x]
13:30:24 Krátka správa zo zastupiteľstva konaného 8. septembra 2021 [2021-09-10; 2,621 x]
13:29:24 Podivný výpredaj mestských pozemkov pokračuje... ako to vidím ja [2017-04-01; 5,723 x]
13:29:05 Egy csésze kávé dr. Csabai Mátyás lemezgyűjtővel és autogramvadásszal, a Lemezbörze…plusz magazin tu... [2015-07-12; 4,969 x]
13:29:05 Cesta konopí. Výstava v Múzeu Jána Thaina v Nových Zámkoch [2024-05-26; 391 x]
13:27:52 Nebezpečné barbarstvo, alebo Pozor na aktivistov! Ani sa nenazdáte a spília vám stromček-dva...... [2019-04-01; 3,040 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x