Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  15-04-02   4,960  
0
Uverejňujeme informácie o výberových konaniach, ktoré vedenie mesta organizovalo v prvom štvrťroku 2015. Nemôžeme nevyjadriť pritom isté sklamanie, keďže podklady, ktoré sme na základe infozákona od MsÚ obdržali, obsahujú iba počty prihlásených uchádzačov a mená víťazov. S odkazom na ochranu osobných údajov sme sa nedozvedeli nielen mená účastníkov, ale napr. ani kritériá, podľa ktorých výberová komisia postupovala. Pritom meno a priezvisko samé o sebe nie sú osobné údaje umožňujúce jednoznačnú identifikáciu osoby a zbytočne sa hazarduje s dôverou verejnosti, ktorá stráca možnosť účinnej kontroly nad čistotou výberového procesu. Veríme, že už čoskoro budeme môcť článok o chýbajúce údaje doplniť. Pre porovnanie pozri napr. tu...  Výpis zo zápisnice z výberového konania na navrhnutie kandidáta za náčelníka Mestskej polície Nové Zámky.
Dňa 3. marca 2015 od 08.00 hod. sa uskutočnilo na  Mestskom úrade v Nových Zámkoch  vo  veľkej zasadačke na 1.  poschodí    výberové konanie na  navrhnutie kandidáta za náčelníka Mestskej polície v Nových Zámkoch.
Na základe oznámenia  o vyhlásení výberového konania, ktoré bolo zverejnené na  internetovej stránke Mesta Nové Zámky  www.novezamky.sk dňa 6. februára 2015 a úradnej tabuli, podalo žiadosť o účasť  vo výberovom konaní 8 uchádzačov.
Výberového konania na obsadzovanú funkciu sa zúčastnilo 7 uchádzačov.
Na základe výsledkov  z osobného pohovoru s  členmi výberovej komisie, ktorá pre poradie uchádzača vo výberovom konaní na obsadzovanú funkciu má doporučujúci charakter, výberová komisia rozhodla o poradí úspešnosti uchádzačov nasledovne:
  1. miesto :  Mgr. Jozef Tököly
  2. miesto :  JUDr. Ivan Zajíček

Zloženie výberovej komisie na navrhnutie kandidáta za náčelníka Mestskej polície Nové Zámky:
Mgr. art. Otokar Klein, predseda komisie, Mgr. Ing. Tünde Szekeresová, člen komisie, Mgr. Gabriel Závodský, člen komisie.
Nové Zámky, 3. 3. 2015
Anna Husárová – zapisovateľka výberovej komisie

Výpis zo zápisnice z výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľ Novocentrum Nové Zámky a.s.

Dňa 26. februára 2015 od 08.00 hod. sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Nových Zámkoch vo veľkej zasadačke na 1. poschodí výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ Novocentrum Nové Zámky a.s..
Na základe oznámenia  o vyhlásení výberového konania, ktoré bolo zverejnené na  internetovej stránke Mesta Nové Zámky  www.novezamky.sk dňa 23. januára 2015 a úradnej tabuli, podalo žiadosť o účasť  vo výberovom konaní 15 uchádzačov.
Uchádzači, ktorí splnili požadované kritéria  boli pozvaní na výberové konanie . Výberového konania na obsadzovanú funkciu sa zúčastnilo 9 uchádzačov, 3 uchádzači svoju neúčasť telefonicky ospravedlnili a jeden neprišiel.
Na základe výsledkov  z osobného pohovoru s  členmi výberovej komisie, ktorá pre poradie uchádzača vo výberovom konaní na obsadzovanú funkciu má doporučujúci charakter, rozhodla že nevyberie žiadneho uchádzača, nakoľko žiadny uchádzač nevyhovel stanoveným podmienkam.
Zloženie výberovej komisie na obsadenie funkcie riaditeľ Novocentrum Nové Zámky a.s.:
Mgr. art. Otokar Klein, predseda komisie, Mgr. Ing. Tünde Szekeresová, člen komisie, Mgr. Gabriel Závodský, člen komisie.
Nové Zámky, 26. 2. 2015
Anna Husárová – zapisovateľka výberovej komisie
Pozn. watson.sk: Podľa našich informácií bol do funkcie riaditeľa Novocentra vybratý p. Martin Kopec z Nitry, ktorý sa výberového konania nezúčastnil.

Výpis zo zápisnice z výberového konania na navrhnutie kandidáta za riaditeľa Novovitalu, príspevkovej organizácie Mesta Nové Zámky.
Dňa 17. februára 2015 od 09.30 hod. sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Nových Zámkoch vo veľkej zasadačke na 1. poschodí výberové konanie na navrhnutie kandidáta za riaditeľa Novovitalu, príspevkovej organizácie Mesta Nové Zámky.
Na základe oznámenia  o vyhlásení výberového konania, ktoré bolo zverejnené na  internetovej stránke Mesta Nové Zámky  www.novezamky.sk dňa 15. januára 2015 a úradnej tabuli, podalo žiadosť o účasť  vo výberovom konaní 22 uchádzačov.
Výberového konania na obsadzovanú funkciu sa zúčastnilo 19 uchádzačov. 1 uchádzač svoju neúčasť telefonicky ospravedlnil a jeden sa nezúčastnil. Jeden  uchádzač  zaslal  žiadosť o  účasť  na  výberovom   konaní po termíne,  a  preto bol z výberového konania vylúčený.
Výberové konanie sa uskutočnilo formou osobného pohovoru.
Na základe výsledkov  z osobného pohovoru s  členmi výberovej komisie, ktorá pre poradie uchádzača vo výberovom konaní na obsadzovanú funkciu má doporučujúci charakter, výberová komisia rozhodla o poradí úspešnosti uchádzačov nasledovne:
  1. miesto :  Ing. Ľudovít Lebó
  2. miesto :  Peter Vrba, MBA

Zloženie výberovej komisie na navrhnutie kandidáta za riaditeľa Novovitalu, príspevkovej organizácie Mesta Nové Zámky:
Mgr. art. Otokar Klein, predseda komisie, Mgr. Ing. Tünde Szekeresová, člen komisie, Mgr. Gabriel Závodský, člen komisie.
Nové Zámky, 17. 2. 2015
Za správnosť: Anna Husárová – zapisovateľka výberovej komisie.

Výpis zo zápisnice z výberového konania na obsadenie miesta vedúceho odboru územného rozvoja a architektúry na Mestskom úrade v Nových Zámkoch.
Dňa 19. februára 2015 od 09.30 hod. sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Nových Zámkoch vo veľkej zasadačke na 1. poschodí výberové konanie na obsadenie miesta vedúceho odboru územného rozvoja a architektúry
Na základe oznámenia  o vyhlásení výberového konania, ktoré bolo zverejnené na  internetovej stránke Mesta Nové Zámky  www.novezamky.sk dňa 15. januára 2015 a úradnej tabuli, podalo žiadosť o účasť  vo výberovom konaní 8 uchádzačov.
Výberového konania na obsadzovanú funkciu sa zúčastnilo 7 uchádzačov  a jeden uchádzač neprišiel.
Výberové konanie sa uskutočnilo formou osobného pohovoru.
Na základe výsledkov  z osobného pohovoru s  členmi výberovej komisie, ktorá pre poradie uchádzača vo výberovom konaní na obsadzovanú funkciu má doporučujúci charakter, rozhodla že nevyberie žiadneho uchádzača, nakoľko žiadny uchádzač nevyhovel stanoveným podmienkam.
Zloženie výberovej komisie na obsadenie miesta vedúceho odboru územného rozvoja a architektúry na Mestskom úrade v Nových Zámkoch:
Mgr. art. Otokar Klein, predseda komisie, Mgr. Ing. Tünde Szekeresová, člen komisie, Mgr. Gabriel Závodský, člen komisie.
Nové Zámky, 19. 2. 2015
Anna Husárová – zapisovateľka výberovej komisie

Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovnej pozície terénneho sociálneho pracovníka, konaného dňa 26.03.2015 v Nových Zámkoch
Výberové konanie na obsadenie 1 pracovnej pozície terénneho sociálneho pracovníka sa konalo v zmysle Postupu pri realizácii výberového konania na pozície terénnych sociálnych pracovníkov a asistentov terénnych sociálnych pracovníkov.
Oznam o výberovom konaní bol zverejnený dňa 04.03.2015 na týchto miestach: MsÚ - úradná tabuľa, ÚPSVR nástenka a voľné miesta, internetový portál - www.istp.sk, Komunitné centrum Kompas. Uzávierka podávania žiadostí o prijatie do pracovného pomeru na uvedené pozície bola dňa 20.03.2015. Dňa 23.03.2015, sa uskutočnilo otváranie obálok, kde prijímateľ komisionálne, za účasti projektovej manažérky Ing. Lucii Dioši Svetlanskej a vedúcej odboru sociálnych vecí, školstva a kultúry Mgr. Denisy Felixovej skontrolovali splnenie kvalifikačných predpokladov a predloženie čestného vyhlásenia o bezúhonnosti jednotlivých uchádzačov. Na samotné výberové konanie prijímateľ pozval iba tých uchádzačov, ktorí splnili kvalifikačné predpoklady a predložili čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.
Výberové konanie na obsadenie 1 pracovnej pozície TSP sa konalo dňa 26.03.2015 o 9.00 hod. v priestoroch veľkej zasadačky Mestského úradu Nové Zámky, 1. poschodie, č. d. 105.
Mgr. art. Otokar Klein, primátor Mesta Nové Zámky, štatutárny orgán prijímateľa, menoval výberovú komisiu, ktorá pracovala v nasledujúcom zložení:
Členovia výberovej komisie:
Mgr. Denisa Felixová - zamestnanec MsÚ Nové Zámky Ing. Ivan Markovič - zamestnanec IA ZaSI
Ing. Ľubica Požgajová - zamestnanec Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Mgr. Lucia Kecskésová - zamestnanec ÚPSVaR SR
Milan Presburger - štatutárny zástupca zriaďovateľa Komunitného centra Kompas
Členovia výberovej komisie vyhlásili svoju nestrannosť a nezaujatosť voči prihláseným uchádzačom podpísaním čestného vyhlásenia.
Kvalifikačné predpoklady na pozíciu terénny sociálny pracovník splnili nasledovní uchádzači: viď prezenčná listina
Výberová komisia sa oboznámila s dokladmi, predloženými uchádzačmi. Pri osobnom pohovore overila ich vhodnosť na obsadenie pozície uplatnením výberových kritérií. Uchádzači boli zoradení podľa prideleného počtu bodov v nasledovnom poradí:
Por. č.    Priezvisko a meno, titul    Body spolu    Poradie
1.    Dobišová Erika, Mgr.    74    1.
2.    Fellnerová Andrea. Bc.    73    2.
3.    Horváth Arnold, Mgr.    67    3.
4.    Hamran Juraj, Mgr.    65    4.
5.    Horváthová Alžbeta, Mgr.    60    5.
6.    Hancková Dana, Bc.    32    6.
7.    Nagyová Eva, Mgr.    31    7.
8.    Gulyasová Marta, Bc.    29    8.
9.    Farkašová Martina, Mgr.    28    9.
10.    Viteková Jana, Mgr.    28    10.
11.    Kovácsová Lucia, Mgr.    27    11.
12.    Svoradová Zuzana, Ing.    24    12.
13.    Krkošová Iveta, Bc.    20    13.
14.    Kučerová Miroslava, Bc.    20    14.
15.    Zsigóová Monika, Mgr.    19    15.
16.    Oslanecová Andrea, Mgr.    0    nezúčastnila sa
17.    Roško Kamil, Mgr.    0    nezúčastnil sa
Členovia výberovej komisie stupeň splnenia jednotlivých výberových kritérií uchádzačov zaznačovali do formuláru Bodového hodnotenia výberových kritérií.
Na pozíciu TSP výberová komisia vybrala:  Mgr. Eriku Dobišovú
Výberová komisia odporúča uzavrieť pracovný pomer s vyššie uvedenou uchádzačkou. Na pozíciu náhradníkov TSP výberová komisia vybrala:
  1. Náhradník: Bc. Andrea Fellnerová
  2. Náhradník: Mgr. Arnold Horváth

V prípade neuzatvorenia pracovného pomeru s vybraným uchádzačom (v zmysle podmienok, stanovených v Postupe pri realizácii výberového konania na pozície terénnych sociálnych (zbytok dokumentu chýba - pozn. watson.sk)

2015-04-04 18:15:14 teo
Je to veľká škoda , že veci začínajú zapadať do starých koľají , pochopitelne , je už po voľbách a koho už zaujímajú predvolebné sĺuby ?
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x