Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  15-04-27   3,555  
0
Príspevková organizácia Novovital bez akejkoľvek viditeľnej príčiny či sankcie zo strany zastupiteľstva sa náhle rozhodla prenajať mestskú športovú halu Millénium.  Od tejto správy je prekvapivejśí už iba spôsob a lehota uverejnenia "Verejnej výzvy". Hoci ide o majetok mesta, výzva sa neobjavila na webe mesta, ani v mestských médiách. Pracovníci Novovitalu ju schovali v pavučine svojej web-stránky tak dôkladne, že ju nájdu azda len oni sami a zrejme jediný záujemca. A aby šťastie dlho nepokúšali, poistili sa i vskutku šibeničným termínom: Na výzvu z 20. apríla by mal záujemca odpovedať do 27. apríla a to tak, že o predmete prenájmu nevie nič: ani hodnotu nehnuteľnosti, ani prevádzkové parametre, ani príjmy ani náklady, dokonca ani dobu prenájmu...
Pred viac ako 2-mi rokmi sme sa venovali "Milléniovému podnikateľskému modelu" a po novembrových voľbách sme verili, že sa už nikdy nezopakuje. Všetko nasvedčuje tomu, že sme sa mýlili a história sa bude opakovať (azda aj nie celkom bez súvislosti s novembrovými voľbami) - možno iba s výnimkou osoby nájomcu - podnikateľa a fanúšika sálových športov...  NOVOVITAL so sídlom Bezručova 21, 940 66 Nové Zámky, IČO:34014721,  zastúpený štatutárnym orgánom - riaditeľom: Ing. Ľudovít Lebó

VYHLASUJE  VEREJNÝ NÁVRH NA UZAVRETIE NÁJOMNEJ ZMLUVY v zmysle § 276 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov


Názov a adresa nehnuteľnosti ktorá je predmetom nájmu: Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v Nových Zámkoch na Jiráskovej ulici č. 25 a je vedená v katastri nehnuteľností pre katastrálne územie Nové Zámky na LV č. 1 ako - stavba so súpisným číslom 5239 – popis stavby Športová hala Milénium nachádzajúca sa na parc. č. 385 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1487 m2 vo výlučnom vlastníctve  Mesta Nové Zámky.


Vyhlasovateľ tohto verejného návrhu je oprávnený nakladať s uvedeným majetkom Mesta Nové Zámky ako správca v zmysle Zmluvy o prevode správy nehnuteľného majetku zo dňa 20.02.2014 okrem iného aj v  rozsahu § 9c a § 9d zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta Nové Zámky. Cena predmetu nájmu v zmysle bude výsledkom dohody v zmysle § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.
Obhliadka: obhliadku predmetu nájmu je možné dohodnúť na č. tel: 0948 848 665 Viktória Kršáková


Tento verejný návrh je určený iba právnickým osobám so sídlom v Slovenskej republike, ktoré vykonávajú športovú činnosť v súčasnosti v predmete nájmu, nemajú žiadne nedoplatky voči Mestu Nové Zámky spätne 5 rokov, a predložia spolu s písomným oznámením o prijatí návrhu aj nasledovné dokumenty:
a)      originál alebo overenú kópiu výpisu z príslušného registra evidencie, ktorý nie je starší ako 3 mesiace,
b)      čestné prehlásenie, že právnická osoba nie je v konkurznom konaní alebo v konkurze a čestné prehlásenie štatutárneho orgánu, že právnická osoba nie je v likvidácii,
c)      čestné prehlásenie, že právnická osoba nie je jediným spoločníkom obchodnej spoločnosti, na majetok ktorej bol vyhlásený konkurz alebo ktorý je v likvidácii,
d)      potvrdenie Daňového úradu, že právnická osoba nemá evidované daňové nedoplatky. Potvrdenie nesmie byť staršie ako 3 mesiace,
e)      potvrdenie od Sociálnej poisťovne a Zdravotnej poisťovne, že právnická osoba nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a nedoplatky príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia. Potvrdenia nesmie byť staršie ako 3 mesiace,
f)      potvrdenie, že právnická osoba nemá nedoplatky voči Mestu Nové Zámky a voči organizáciám zriadeným Mestom Nové Zámky (vydá majetkovoprávny odbor MsÚ Nové Zámky),
g)      v prípade zastupovania musí byť priložená plná moc.
Oznámenie o prijatí návrhu spolu s vyššie uvedenými prílohami treba odovzdať v sídle navrhovateľa Bezručova 21, 940 66 Nové Zámky do dňa 27.04.2015. K oznámeniu je nutné pripojiť aj telefonický a emailový kontakt.
Nájomná zmluva bude uzavretá iba s jednou osobou, ktorú si vyberie vyhlasovateľ najneskôr dňa 29.4.2015. Potvrdenie o uzavretí alebo neuzavretí zmluvy bude oznámené všetkým uchádzačom emailom.  Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené oznámenia, tento verejný návrh zrušiť, meniť jeho podmienky, alebo predĺžiť lehotu na uzavretie nájomnej zmluvy.
Nájomca nájomnou zmluvou nadobudne postavenie koncesionára v zmysle § 9c ods. 4 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Koncesionár pri užívaní koncesného majetku koná vo vlastnom mene a nemá postavenie správcu majetku obce podľa tohto zákona. Koncesionár je povinný koncesný majetok udržiavať v riadnom stave, dodržiavať účel, na ktorý je určený, zabezpečovať jeho údržbu a prevádzku a uhrádzať náklady s tým spojené, zabezpečovať jeho ochranu, informovať obec o koncesnom majetku v rozsahu povinností dohodnutých v koncesnej zmluve a plniť ďalšie povinnosti dohodnuté v koncesnej zmluve.
Nové Zámky, dňa 20.04.2015
NOVOVITAL zast. Ing. Ľudovít Lebó riaditeľ2015-04-30 15:49:43 Teo
Mám obavy , aby predchádzajúce mestské zastupiteľstvo , na čele s exprimátorom ,nebolo v oblasti intríg , korupcie, rodinkárstva a rozkrádania, len skupina amatérov v porovmaní s terajšími "profíkmi" , ktorí sa začí
najú pomaly prejavovať.
2015-04-30 07:54:16 Sergej
KaťaNZ ,spocitat im to mozete uz teraz, teda aspon tym 12-tim, ktori hlasovali za zmenu UP na Zugove, no medzi tymi 12-timi su 3-ja hlavni, ktori hybu zastupitelstvom. Ak by padli len tito 3-ja, bol by to, podla mojho skromneho nazoru, velky prinos pre nase mesto. Preto stahujte, podpisujte a zdielajte peticiu pod Vyzvou na odstupenie poslancov zodpovednych za kauzu Zugov: http://uloz.to/xUbxqnUb/vyzva-na-odstupenie-poslancov-mz-nove-zamky-peticny-harok-pdf Cim viac podpisov, tym vacsi tlak spolocne vytvorime!
2015-04-29 14:03:37 KaťaNZ
Všetko je ako má byť :) Transparentnosť absolutna :) Všetci su zahojení minimálne na 4 roky, debatovať s nami budu až pred voľbami ,fleky su obsadené a karty sú rozdané :) A k článku by som dala veľký lajk ,keby to šlo ,inak snáď už ani komentár to nepotrebuje , opakujem ,všetko je transparentné :)) Len rozmýšlam,ktorý poslanec,alebo kamoš je športovec :) Poslanci su v klídku ,nič sa nedeje, okolo Zugova je tiež ticho , noo, som zvedavá na zastupiteľsvo,či im pán primátor aspoň povie svoj názor,alebo len tiško bude rád,že za všetko zase pekne zdvihnú ruky a pojedia napečené pagáče.... Ja len tak, že ľudia Vám to spočítaju ,ale bohužial len za necelé 4 roky ,tak sa zatial majte a užívajte :)
2015-04-29 11:11:12 Maďarónka
Ja sa ničomu nečudujem...nezmenilo sa vôbec nič, len sa vymenilo osadenstvo a herci hrajú lepšie...viď napríklad obsadzovanie pracovných miest na MsÚ, konali sa "výberové konania" na pár vedúcich funkcií, hoci sa už vedelo, kto na tie stoličky sadne, napr. Ing. Lébo, že si sadne na riadiacu stoličku Novovitalu sa šuškalo už dávno pred výberovým konaním. Nie sú žiadne výberové konania na "obyčajných" referentov", ľudí sa z MsÚ a z Mestskej polície prepúšťajú z "organizačných dôvodov", vraj aby zabezpečili efektívne využitie pracovníkov. O pár dní, týždne sa títo ľudia nahradia inými. Bolo jedno výberové konanie na terénneho sociálneho pracovníka, ale len preto, lebo je to financované z EÚ.
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,539 MODIFIED: 2020.03.30 22:14:01.MD5: 0879ed5acb792ff91e3ee55a53a85a4e STATUS: FALSE  This window is : x