Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  16-08-19   5,140  
0
Nemáme síce žiadnu rozvojovú stratégiu mesta (ktorá zdá sa ani nikomu nechýba), zato sa tu nevedno odkiaľ vzala naliehavá potreba opäť revitalizovať Hlavné námestie, už  niekoľkokrát v minulosti revitalizované. Novozámčania prekvapene registrujú, ako sa táto téma stala znenazdajky strategickým rozvojovým projektom č. 1 a ústrednou starosťou mestského úradu... 28. 7. 2016 bola podpísaná zmluva na obstaranie štúdie "Zmena námestia – stratégia – Nové Zámky" s Ateliér Domova s.r.o. za 2.800Eur, ale samotná prezentácia výsledkov sa udiala už 27.8., keď na mestskom úrade autor prezentoval pre verejnosť(?) skicár s nadpisom "Hl. námestie NZ - Stratégia - Ako na to ? Nevyhnutná zmena!"  


25. augusta bude na mestskom úrade ďalšie kolo, tentokrát s podnikateľským a funkcionárskym aktívom. Referát projektového manažmentu MsÚ (Z. Serenčéšová) pripravil ďaľší materiál - je to celé akési chaotické, nie je jasná nielen skutočná motivácia aktérov, ale ani zdroje financovania. Je nápadná absencia akéhokoľvek historického exkurzu ako sa námestie využívalo v minulosti a úplne chýba vzor - porovnateľné mesto, ktoré by Nové Zámky chceli nasledovať...
Zdravý rozum hovorí, že oživiť hlavné námestie by pomohli otvorené terasy kaviarní a reštaurácií, ktoré by mali nahradiť úrady a banky, ktoré tam teraz sídlia. Pomohlo by odbúranie bariér pre parkovanie a inteligentné rušenie poplatkov za parkovanie ako aj zákaz parkovania áut MsÚ a mestských podnikov, ktoré aktuálne obsadzujú miesta na parkovanie. Ale čo by pomohlo predovšetkým, je prestať míňať mestské peniaze na pochybné podniky a miesto nich dotovať pracovné miesta, rozvíjať obchodnú infraštruktúru, znižovať náklady a byrokraciu pre podnikateľov.


Stále sme si nie celkom istí, či panoptikum a umelý potok budú stačiť na zvýśenie tvorivosti a skvalitnenie meditácií obyvateľov Nových Zámkov.
Záber z Hlavného námestia 25. 7. 2016 na stránke FB skupiny "Verejná kontrola Nové Zámky"Nové Zámky – Magistrát. Podklad na rokovanie – 25. 8. 2016 / pre publikovanie
prof. Šarafín
Zmena Hlavného námestia – koncepcia na stole
- pokračujeme v diskusii / námestie štruktúrou sektorov, mozaikou zážitkov.
Poslaním zmeny námestia je spojiť politikum mesta, presvedčiť každého o tom, že zmena námestia je naliehavá a očakávaná, zmena námestia je vec verejná.
Hranicu námestia určila história prostredníctvom stavebnej čiary domoradí. Stratégia chápe námestie v prvom rade ako výtvarné dielo s urbanistickým rozmerom, nenárokuje si hľadať jeho sociálno-ekonomický ani územno-plánovací dosah. Od obyvateľov mesta očakáva záujem o mestský štýl života formovaný tradíciami „svojho“ vidieka. Námestie má zaujať a dojať vnímavého človeka. Na dosiahnutie tohto cieľa stratégia zakladá na emócii „zelenej pohody“.
Narozdiel od predchádzajúcich diskusií má koncepcia odbornú povahu. Formuluje funkčné činitele, zviditeľní stratégiu v jej technických postupoch a dôsledkoch, odhalí jej realizačné predpoklady. Preveríme reálnosť nastolenej stratégie, posúdime:
doprava na námestí:
- zrušenie zastávok hromadnej dopravy, obmedzenie vstupu osobných áut na vymedzených komunikáciách, rezidenčné prístupy

- zhodnotenie vedenia cyklotrasy námestím, posúdenie jej rušivého vplyvu

- doriešenie spojovacích väzieb so širším okolím námestia, parkovacie plochy / domy

služby na námestí:
- zmena OD vo funkčnom a vizuálnom zameraní, otvorenie sa do námestia, úprava fasády

- vstup obslužných služieb pohostenia na plochu námestia

- bezbariérový vstup do verejných budov

sadovníctvo:
- inventarizácia a zhodnotenie stavu zelene na námestí, zakladanie stromov


vodohospodárstvo, elektrifikácia:

- vyhodnotenie trás vedenia sietí, príprava spodnej stavby námestia

- využitie lokálnych vodných zdrojov úžitkovej vody, zhodnotenie studní

- požiarne zabezpečenie, hydranty

archeológia:
- zakladanie stavieb na ploche námestia
- sprístupnenie katakomb a podzemia na námestí

ochrana životného  prostredia:

- zberu pevného odpadu na ploche námestia

Poznámka – stavebný úrad vydá stanovisko, v ktorom určí podmienky na povolenie terénnych úprav, prác a zariadení. Osobitne pre jednotlivé stavebné objekty.

Zhodnotíme postup realizácie, uvedomíme si jej prípravnú fázu:
celok
- vytýčenie modulovej siete námestia / vymedzenie búracích prác

- spodná stavba / vodohospodárstvo a energetika

- etapy a stavebné objekty / príprava 1.stavby

sektory
- rozdelenie námestia / členenie podľa umiestnenia a funkcie

- dlažby / posúdenie stavu súčasných dlažieb,  ich odvodnenie

- stredový spojovací pás námestia / korzo

- nová stavba / Panoptikum

Poznámka – projektant vypracuje projekt realizácie stavby, určí a upresní nároky na jednotlivé stavebné objekty. Každá záhrada osobitým objektom záhradnej architektúry.

Architektúra – očakávanie
O čo ide?
V polovici 16. storočia sa v Európe oddelila vojenská architektúra od civilnej. Vynútili si to stavby pevnosti s novou vojenskou technikou, obrana proti Turkom. Stavba pevnosti sa dostala do priamej závislosti od plánovania mesta, za múrmi obrany. Veže sa premenili na bašty, pevnosť vo vnútri sa stala predmetom priestorovo-organizovanej sociálnej štruktúry s dôrazom na estetický obraz mesta. V tejto súvislosti sa objavil pojem pevnosť – zámok /1527/, spájanie fortifikačných úvah s utopistickými predstavami o ideálnom meste. Ideálne mesto predstavovalo rastrový – šachovnicový pôdorys, štvorcové námestie. Mesto získalo formu geometrie, geometrickú organizačnú zástavbu. Mesto – pevnosť - malo byť nedobytné. Nedobytnosť bola podriadená vojenskému právu vlády mesta. Vojenská architektúra mala svoj sociálny a urbanistický pátos, mala svoj stavebný poriadok. Mesto Nové Zámky spája zmenu – obnovu námestia s odhalením „väčšej“ hĺbky svojej histórie, mesto sa vyznačuje osobitou filozofiou svojho založenia, filozofiou vojenského mesta – pevnosti. Duch mesta Nové Zámky vyžaruje z rastra, raster vtláča do povedomia mesta jeho historické korene, nesie pečať identifikácie mesta.
Osobitnou témou stratégie zmeny námestia je architektúra. Zhodneme sa s názorom rozšíreným v Európe, že od architektúry dnes očakávame viac ako kedykoľvek predtým. Očakávajme od nej viac inšpirácie, potešenia, prekvapenia. Zmena námestia je toho príležitosťou. Námestie už nie je „pozadím“ mesta, naopak, formuje povedomie mesta, určuje, koho uvidíme, čo uvidíme, ako to uvidíme. Architektúra námestia ovplyvní každodenné pocity človeka mesta. Dnes architektúru vnímame bezprostrednejšie, hľadáme v nej viac sugestívnosti, viac zaujatia, očarenia. Stratégia „predpisuje“ tento cieľ, opodstatneným je preto žiadať od architektúry na námestí:

- obnovenie ťažiskového miesta / sektory vymedzené súsoším Najsvätejšej Trojice a kostolom. FORUM.

- využitie extrémneho miesta / sektory vymedzené plochou pred Domom kultúry. PANOPTIKUM.

- inovácia prírodných miest / sektory so zeleňou. ZÁHRADY

- oživenie trasy organizovaného pohybu / spojovací pás. KORZO


Námestie má svoju architektúru, jej súčasťou sú domy na námestí a úprava jednotlivých sektorov a korza. Dominantou námestia je kostol a súsošie Najsvätejšej Trojice. Stav domov, resp. ich fasád, sa podieľa na výsledku zmeny námestia, o výsledku rozhodne každý detail námestia. Nevyhnutnou je zmena fasády OD.
Panoptikum - zameranie
Panoptikum je označením novej stavby námestia, panoptikum vizuálnej prezentácie mesta. Miesto s univerzálnym využitím, strecha komorných podujatí a audiovizuálnych prezentácií. Atrakciou je znak mesta umiestnený v streche, vnímanie dopadajúceho obrysu vrhnutým tieňom. Strecha pompézna, vysoká, grandiózna ako symbol slávy mesta, objekt plný svetla, vsadený do vody. Panoptikum veľkorysé a majestátne v svojej jednoduchosti a pôsobivosti.
Súčasťou stratégie je prijatie zadania pre výstavbu tohto objektu, pridružené sú obslužné letné stánky pohostenia.
Fórum - obnovenie
Predmetom obnovenia je zvýznamnenie „ťažiskového“ priestoru námestia, historického priestoru, viažuceho sa na Farský kostol. Fórum je svojím geometrickým tvarom historickým symbolom mesta, vzbudzuje úctu a obdiv, pokoru a hrdosť.
Zadaním je ploche Fóra nájsť dôstojné postavenie, využitie a vybavenie. Stratégia zmeny zvolila „vznešený“ vstup stromov – solitérov na plochu Fóra, súsošie v objatí kultivovaných stromov.
Korzo - založenie
Trasa hlavnej cesty vedúcej námestím je odkazom pre zriadenie korza námestím. Trasa je symbolom spojenia mesta so svetom. Korzo je pešou komunikáciou so zastaveniami, šírka 3,0 – 3,5 m, atraktívnosť mu „zabezpečí“ umelý potok, ktorý korzo sprevádza. Umelý potok bude lákadlom pre deti, sugestívne osvetlený, rozšírený fontánami. Bude príťažlivým pre oči a pokoj duše.
Otvorenou otázkou ostáva sprístupnenie korza cyklistom a pohybu na kolieskových korčuliach. Príťažlivosť a bezpečnosť je hlavnou témou projektu Korza.
Záhrady - usporiadanie
Skeletom záhrad je štvorcová „renesančná“ sieť. Námestie predstavuje štrukturalizovanú záhradu, predstavuje vyvážený celok architektúry a prírody, má spoločenské poslanie, slúži potrebám človeka. Renesančná záhrada je inšpiráciou pre námestie v Nových Zámkoch, v renesancii bolo obľúbené strihanie a tvarovanie drevín. Námestie bude predstavovať krásu v jednoduchosti, prehľadnosti a kontraste materiálu a geometrických línií. Mozaika záhrad na námestí je dobovou modifikáciou renesančnej záhrady. Záhrady tvoria organizovaný celok.
Mimoriadnym podnetom je ponúknuť starostlivosť o „vybranú“ záhradu či jednotlivé stromy mestským spoločenstvám, školám. Predpokladá sa zriadenie archeologickej záhrady, odkrytie najvhodnejších fragmentov histórie.
Z á v e r - odporúčania
Diskusia pokračuje, stratégia sa spresňuje, hľadajú sa zhody v názoroch, prebiehajú konfrontácie. Základná úloha stratégie sa plní, vstúpila medzi poslancov a na verejnosť, predstavuje zhodu odborného a i laického chápania úlohy. Stratégiu možno považovať za dokument, s ktorým sa postupne stotožňuje verejnosť. Potvrdzujú to živé a dodané príspevky. Stratégia sa vyznačuje výraznými inováciami, odkláňa sa od zaužívaných stereotypov „betónových“ námestí.
Neoddeliteľnou súčasťou Stratégie je zoznam pripomienok a stanovísk, ktoré sú predmetom osobitého vyhodnotenia. Obsahuje argumentáciu, ktorá podporuje a konfrontuje ideovú konštrukciu stratégie. Pilierom argumentácií je stanovisko – zmena námestia je oprávnená a naliehavá. Stratégia reaguje na obsah pripomienok. Pripomienky majú dvojaký charakter, sú vyjadrením v koncepčnej a čiastkovej rovine. Počet pripomienok sa uzatvára k termínu 25. 8. 2016. Prevažujú konkrétne návrhy, ktoré budú postupne akceptované projektantom v priebehu ďalšieho postupu. Stratégia ich chápe ako stavebné kamene ideovej koncepcie riešenia úlohy. V koncepčnej rovine zaujímajú výraznú pozornosť zásadné stanoviská. Na prvom mieste stojí požiadavka klimatického námestia, požiadavka umocniť historické povedomie mesta. Základ stratégie postavenej na klíme a estetizácii námestia je akceptovaný a podporovaný, prijatý. Do stredu pozornosti vstúpila „úspornosť“. Zhoda je v optimalizácii a efektívnosti vložených investičných prostriedkov, nároky na kvalitu zmien námestia nie je možné zľavovať. Zmena betónového námestia na zelené vzbudzuje „neistoty“, ide o inováciu vyvolanú našou dobou, táto inovácia bude ťažiskovým bodom vizualizácie novej tváre námestia. Vizualizácia overí a preukáže stotožnenie sa mesta s predstavou zeleného námestia.
Námety zrodené vo verejnosti sú veľmi podnetné /príloha/. Nastoľujú úlohu oživiť kultúru mestského štýlu života. Námestie má byť toho príležitosťou. Obavy z návštevnosti sú opodstatnené a motivačné. Zmeny námestia posudzujme z tohto pohľadu.
Stratégia postupu „ako na to“ je postavená na pevnej idei – funkčne otvorenej organizačnej štruktúre námestia - modul v plánovaní a mozaika vo vnímaní. Štruktúra je otvoreným organizmom, každý sektor má svoj obsah a väzby, námestie má svoju os a dominanty. Štruktúra je obsahom adaptabilná, variabilná až transformovateľná. Jednotlivé sektory sa môžu meniť v čase, prispôsobovať sa „živým“ požiadavkám /rôznou mierou/ nových užívateľov. Stabilným poslaním sa budú vyznačovať vymedzené sektory. Štruktúra ponúka užívateľom nájsť si svoje obľúbené miesto na námestí.
Stratégiu dokladajú skice, ktoré položili váhu na variantnosť riešenia. Variantnosť vkladá do rúk verejnosti ďalšiu platformu participácie. Námestie je možné „naplniť“ variantne, skice:
  1. funkčne – modelácia pôdorysnej štruktúry námestia
  2. priestorovo – modelácia zeleného korpusu námestia
  3. esteticky – modelácia záhrad vyplňujúcich námestia

Variácie sú platformou ďalšej participácie verejnosti na hľadaní „optimálneho“ riešenia, ktoré predstaví vizualizácia – názorné zobrazenie „ideálneho“ riešenia. Odporúčaným je vizualizáciu predstaviť mestu – na námestí, vizualizácia bude deklarovať strategický prístup Radnice k príprave zmien námestia.
Poznámka 1
Opodstatneným je odpovedať na otázku, čo sa bude obyvateľom mesta a jeho okolia na námestí páčiť, čo bude lahodiť oku vnímavého človeka. Na prvom mieste poriadok – raster námestia, ktorý bude na prvý pohľad evidentný a pozorovateľný. Vytvorí ho „pevná“ sieť stĺpových lámp, bude stáť za to uvidieť ju zo striech domov na námestí, z veže kostola. V noci to bude silný zážitok, námestie sa predstaví ako pôsobivo organizovaný celok. Nad geometriou námestia sa bude týčiť „svetlo“ kostola. Námestie sa bude vyznačovať svojou ilumináciou /slávnostné osvetlenie/.  V geometrii námestia vynikne Forum so súsoším, Forum je ústredným miestom námestia. Geometria námestia bude podmanivá. „Podporia“ ju sektory – záhrady a korzo – trasa ich prehliadky, zeleň „ovládaná“ geometriou.
Silný zážitok vyvolá pás fontána – umelý potok, fontány vytvoria záclonu padajúcej vody, osviežia vzduch, hudobné a svietiace fontány, vodné hry, svietiace lúče v jazierkach a na kamienkových plochách, vlhkomilné a vodné rastliny. Sedenie v kvetinách a pod stromom bude predmetom osobitej regulácie /letné a celoročné exteriérové sedenie/ s vlastnými pravidlami.
Poznámka 2
Nič nesmie pôsobiť nudne, nezaujímavo, nič nesmie pripomínať veci už videné. Námestie je príležitosťou pre expanziu umenia do každodenného života.
Skôr, ako začneme čokoľvek stavať, musíme nájsť sami v sebe schopnosť vidieť budúcnosť aspoň na najbližšie desaťročie, mať odvahu získať istotu o správnosti svojho rozhodnutia. Námestie je výzvou tohto sebapoznania.
V zmene námestia hľadajme nekonvenčnosť a výzvy našej doby – minimum betónu, maximum zelene. Zmeňme názor na námestie, ovládajme (ovládnime) pocit pompéznosti, hľadajme na ňom prívetivosť každodennosti.
Poznámka 3
Architekt plní novú úlohu, hľadá a formuje konsenzus /spoločného menovateľa diskusií a dohody/. Ku konsenzu sa dospieva po diskusii. Rozhodovanie pomocou konsenzu znamená, že chceme, aby rozhodnutie bolo spoločné a nie, aby zvíťazila väčšina. Podmienkou je chcieť sa dohodnúť, byť konštruktívni. Stratégia zmeny námestia v Nových Zámkoch je výsledkom konsenzu, ocenením všetkých diskutujúcich. Výsledkom konsenzu sú hlavné zásady zmeny námestia – stratégia.
Tvorba verejných priestorov je vec verejná, delím ju do dvoch fáz – prvá je strategická, druhá odborná. V prvej konsenzus rozhoduje o „ceste“ riešenia, stratégia ju našla.
Poznámka 4
Autor dokumentu oceňuje rozhodnutie Radnice – otvoriť diskusiu hľadania „ako“ na zmenu námestia. Radnica si zvolila náročnú cestu – spoluprácu s verejnosťou, participáciu verejnosti na kreovaní koncepčných ideí /stratégie/ zmeny námestia. Výsledkom je Stratégia, dokument „osobujúci“ si právo predstaviť formujúcu sa a približujúcu sa zhodu odborných a občianskych stanovísk. Ďakujem za vytvorenie veľmi dobrých podmienok pri moderovaní diskusií a spracovaní dokumentu, ďakujem všetkým za návrhy a námety, hlavne predstavy o tom, čím sa má námestie vyznačovať.  Objavili sme spolu tvorivý potenciál mesta.

Podklad na diskusiu /2/
Hlavné námestie Nové Zámky / stratégia zmeny prof. Šarafín M. - architekt
Hlavné námestie v e r z u s hradné námestie
Nová zmena námestia sa zapíše do pamäti mesta, jej nositeľmi sa stávajú jeho predstavitelia, ich nadšenie, odhodlanie a presvedčenie. Zmena námestia je historickým rozhodnutím, začína verejným oznámením. Rozhodnutím Radnice je chápať zmenu námestia ako vec verejnú. Stratégia počíta s iniciatívou a hlasom aktívnych občanov.
Námestie je srdcom mesta, má svoje korene na Novozámockom hrade v znamení pevnosti. Námestie je fundamentom mesta, stojí na pôvodnom mieste, vyžaruje ducha výnimočných udalostí, chodiť po ňom znamená vstúpiť na pôdu dramatických storočí. Námestie prebúdza a živí hrdosť obyvateľa k svojmu miestu, je to posvätná pôda histórie. Oprávneným je začať diskutovať o názve námestia, v názve nájdeme vedúcu ideu jeho zmeny.
Radnica otvorila diskusiu, očakáva námety na otázku, čím sa má zmena námestia vyznačovať. Námestie patrí obyvateľom mesta, so zmenou sa musia stotožniť, zmení ich život. Diskusia vytvára možnosť byť každému pri tom.
Na začiatku je konštatovanie - zmena námestia musí byť ekonomická. Radnica hľadá v zmene úspornosť, postupnosť, efektívnosť. Z odborného hľadiska to znamená, že zmena bude podriadená prítomnosti, nie budúcnosti. Námestie nevstúpi do podzemia, doprava a parkovanie áut sa nezmení.
Zhodou názorov je rozhodnosť - námestie musí byť bez áut a jednoznačnosť - námestie má byť utopené v zeleni. Namieste je požiadavka živého námestia s príťažlivými emóciami, s pocitmi zážitku až dojatia. Námestie má byť médiom príťažlivosti, a to vo svojej funkčnosti aj v klimatickej pohode. Uprednostníme kľud a pohodu pred masovými podujatiami, tie majú miesto mimo námestia. Tradície ostanú zachované, stánky v určenom čase budú mať dôstojnú podobu oslavujúceho námestia. Požiadavkou je nájsť na námestí kultúrny zážitok. Námestie má byť strechou letných kultúrnych programov a hudobných produkcií. Mladí očakávajú naplnenie predstavy o romantických letných večeroch. Na námestí si majú nájsť príležitosť uspokojenia všetci.
Diskusia otvára tému kultúrnej turistiky, námestie je miestom otvorenia živej kroniky a galérie pamätihodností a osobností. História je veľkým bohatstvom mesta, treba ju otvoriť svetu. Symbolickým znakom histórie mesta je pevnosť, ktorá je zažitým vizuálom prezentácie mesta. Zmena námestia je príležitosťou tento znak postaviť do stredobodu kultúrnej turistiky.
Diskusia prináša ovocie, stanovisko zdola podporuje zámer Radnice, námety sa rozširujú. Aktivita zdola si zasluhuje poďakovanie. Diskusia nachádza zhodu stanovísk.
Oficiálne v e r z u s neoficiálne námestie
Stratégia „ako" na zmenu námestia má občiansku a odbornú rovinu, hľadáme zhody z rôznych uhlov pohľadu. Za zhodu už dnes považujem:
- námestie skrášlime / bez veľkých investícií
- námestie ozdravíme / viac zelene, lepšia klíma
- námestie zvýznamníme / bude galériou a panoptikom
- námestie oživíme / bude mozaikou exhibícií
Za filozofické témy stratégie zmeny považujem témy:
- moderne a historicky - historické posolstvá vyjadríme rečou našej doby;
- oficiálne a neoficiálne - nové požiadavky užívania námestia naplníme väčším rozsahom neoficiálnych, relaxačných plôch.
Pečaťou zmeny bude menej oficiálnosti. Oficiálnymi ostanú plochy historického významu. Námestie zmeníme na mozaiku sektorov, na mozaiku ich funkčnej rôznorodosti. Dnešná monotónnosť a chladnosť sa zmení na pestrosť a rozmanitosť. Sektory navzájom vytvoria celok emotívnej pôsobivosti:
- sektory ako umelecké diela záhradnej architektúry
- sektory ako technické diela kultúrnej architektúry
- sektory ako univerzálne plochy mobilnej architektúry
Nevyhnutnou súčasťou mozaiky sektorov je ich spojovacia väzba - korzo. Korzo spojí námestie s vedľajšími uličkami, korzo bude spojovacou niťou centra mesta. Predpokladanou trasou korza na námestí bude dnešná trasa hromadnej dopravy, symbolická cesta Novozámockého hradu.
Stratégia zmeny námestia nadobúda prvé kontúry, predstavuje logiku odborne konštituovanej koncepcie, plní funkciu zadania projektu. Diskusia k nej zaujme stanovisko. Radnica rozhodne o vizualizácii, ktorá overí stratégiou „postavený" ideový koncept zmeny námestia, preukáže „efekt" zmeny. Stane sa nositeľom poslednej diskusie mesta.
Stavby v e r z u s úpravy námestia
Pod úpravami stratégia rozumie klimatické zmeny plôch, stavby sú nositeľom nových zámerov. Za nosnú stavbu námestia stratégia považuje PANOPTIKUM, strecha kultúrno- programových a audiovizuálno - poznávacích produkcií, pódium interpretácií, stena premietaní.
Stratégiou ideí Panoptika je využitie moderných prenosových technológií. Panoptikum bude živým miestom hľadiska a javiska. Bude to predné premietanie na stenu v zaclonenom priestore - veľkoplošné živé obrazy histórie. História ožije názornosťou a presvedčivosťou, oživí pozitívny vzťah obyvateľov k mestu.
Dejiny mesta sú svedkom času, živou pamäťou, poslom minulosti. Obrazovka na námestí umocní hrdosť mesta.Vedúcim motívom úprav námestia budú kvety a voda, stratégiou je námestie kvetov / optimizmu. Nová výsadba organizovaná sektormi námestia bude spojená s akumuláciou dažďovej vody kvôli suchám, výsadba sa zameria na vsakovanie prívalových vôd. Všetko v súlade s technickou infraštruktúrou námestia. Námestia ožije farbou kvetov, duchom povzbudenia a pohladenia.
Médiom života na námestí je voda, dotyk s vodou, pocit pokoja. Stratégiou je nové vodné hospodárstvo námestia, živá a pokojná voda na námestí. Zelené námestie potrebuje závlahy, pitné fontány. Námestie večer ožije bohatým osvetlením príslušných sektorov.
Strategickým zámerom je vytvoriť vedľa oficiálnych plôch väčší počet neoficiálnych plôch /sektorov/, stratégia ich pomenuje záhradami, záhradami na námestí, záhradami s vlastným pomenovaním. Nová záhrada si nájde svoju obľúbenosť, každá bude iná, napríklad:
•   Vodná záhrada - pohľad na plávajúce ruže, meditácia - pohyb ponad jazierko, prechádzka
•   Voľná lúčka - posedenie pod stromom, spolu - lehátko súkromia, individuálne
•   Živá plocha - prekvapenia s vodotryskom, zábava -  vstup do umelého potoka, deti
Záhrady sú nositeľom humanizácie námestia. Vo vlastnej záhrade budú stáť sochy významných osobností. Predmetom diskusie bude návrh záhrady primátorov.
Z á v e r o m
Stratégia je dokumentom logiky očakávaných zmien námestia, je spektrom ich motivácie a fantázie. Stratégia je otvoreným dokumentom.
Poslaním diskusie je prijať ideovú koncepciu zmeny námestia, dohodnúť sa. Ďalším krokom je jej vizualizácia s dôrazom na názornosť a sprístupnenie širokej verejnosti. Po jej ohlase prichádza na rad rozhodnutie Radnice - pristúpiť k príprave projektu.
2016-09-08 05:50:14 Tomáš
Prosím Vás ten návrh je pre Amikov v afganistane na označenie uložených mín, veď je to hanba nič konkrétného zasa len nula to námestie je o ničom !!!
2016-08-24 15:12:25 sklamaná
A ja som mu zbierala podpisy!!! Ó Bože, odpusť mi!!!
2016-08-21 23:02:11 Novozámčan Smutný
Námestie ako jedno z mála miest v zámkoch má historickú hodnotu, ktorá čerpá z minulosti. Nakolko mesto bolo vojnou dosť zdevastované a ostalo len málo pôvodných stavieb a plôch. Preto si toto málo treba chrániť a zachovať.
Pán primátor a poslanci, akým právom si privilegujete moc zmeniť zásadné a neoddelitelné súčasti mesta. Kdo ste vy, že sa tu hráte na reformátorov histórie? Je vela vecí v tomto meste o ktoré nejavíte záujem, asi všetci vieme prečo.
Pán primátor, pred volbami ste slubovali zastrešenie tržnice, slubovali ste aj nejakú rekonštrukciu, alebo využitie priestoru parkoviska pri plavárni. Prečo sa nesnažíte plniť svoje sluby?
2016-08-21 08:43:40 george kyslý
Na tom obrázku číslo 21 je pred domom kultúry stan? Dúfam, že nie. Také tu už bolo, pred cca 25 rokmi a ešte v 17.storočí.
2016-08-21 08:31:39 Priorita č.1?
Tak toto je priorita číslo 1 ????!!!! Prečo neriešia investorov, ako to sľubovali pred voľbami?? Priemyselný park??
Šaškáreň pre voličov !!!
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
06:19:03 Tanečky okolo Hlavného námestia [2016-08-19; 5,140 x]
06:18:53 Citlivosť Novozámčanov na šafárenie s ich peniazmi rastie. Dvojtisícové školenie na etiketu u bývalé... [2015-05-12; 4,834 x]
06:18:08 Migračná kríza v Nových Zámkoch kulminuje... [2023-08-27; 1,927 x]
06:14:54 Sú primátorove nominácie zástupcov mesta do školských rád nezákonné? [2019-06-02; 2,972 x]
06:12:37 Pri prenájme mestských parciel firme poslanca Uhrina primátor obišiel zastupiteľstvo [2019-09-19; 2,528 x]
06:11:46 A hét könyve / Kniha týždňa: László Péter, Fehérlaposok (Určení k vyhnaniu) 2005 [2018-07-19; 7,704 x]
06:11:42 Výsledky volieb do Európskeho parlamentu v Nových Zámkoch [2024-06-10; 724 x]
06:10:07 Aký domov pre seniorov?! Obyvatelia Jeruzalemskej ulice bijú na poplach [2022-01-19; 1,930 x]
06:10:06 Film týždňa: Bad Luck Banging or Loony Porn (2021) [2021-06-21; 1,165 x]
06:09:52 Kriminalita v kraji podľa hlásení Krajského veliteľstva Policajného zboru za obdobie apríl 2008 - ap... [2018-03-31; 18,260 x]
06:04:59 Parcela mne, parcela tebe... Mestský pozemok rodičom viceprimátora za 15 €/m2 [2015-06-30; 6,588 x]
06:04:11 Na zajtrajšom zastupiteľstve sa bude rozhodovať o dotáciách [2017-02-14; 3,102 x]
06:01:18 Naše mesto síce nezvláda ani elementárne formy informovania občanov, na konferenciách informatikov v... [2014-05-12; 4,276 x]
06:01:08 Kto zradil Rusko. Trojdielny film Marie Pevčich vyvoláva ostré spory v radoch ruskej opozície [2024-05-02; 567 x]
06:00:14 A "Sárai Zoltán" rendőrségi dosszié / Policajný spis "Zoltán Sárai" [2013-04-29; 11,218 x]
06:00:01 Neprepadnúť konšpiračným teóriám... [2024-06-10; 514 x]
05:58:55 Sihoť - čo s ňou spravíme? [2019-07-24; 4,992 x]
05:58:52 Kauza opatrovateľského centra na Andovskej: Spýtali sme sa umelej inteligencie čo si myslí o priebeh... [2024-07-13; 316 x]
05:58:11 Továrenský komín Elektrosvitu - 40 ročný... / 40 éves az Elektrosvit gyárkéménye... [2013-08-02; 2,388 x]
05:57:34 Viceprimátor konateľom fy Bytkomfort. Rozhodli dva hlasy: jeho vlastný a strýkov (Aktualizované o vý... [2015-10-20; 7,549 x]
05:56:21 Riešenie Esterházyho rébusu / Az Esterházy rébusz megfejtése [2011-03-05; 10,169 x]
05:54:04 Shall we dance? Ing. Ágh skúša prvé tanečné kroky na novom pôsobisku. Schyľuje sa k založeniu obecné... [2015-01-15; 6,340 x]
05:52:02 Viete si predstaviť mesačný plat 7 tisíc Eur? Viceprimátor Štefánik ho má... A ktože ho tak štedro p... [2018-10-13; 15,867 x]
05:48:22 Primátor O. Klein tretí mesiac monitoruje situáciu a hľadá riešenia... [2023-08-28; 1,251 x]
05:45:55 Projekt "Pražské jaro 1968" Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR (2008) [2015-06-18; 5,209 x]
05:43:35 Prinesiete aspoň 50 voličkých hlasov? Zamestnanie na mestskom úrade máte isté! [2022-09-22; 1,757 x]
05:42:47 Novozámocký primátor si to rozmyslel. Už nechce prenajať DK Kovák extrémistom z ĽSNS. Doučil sa medz... [2017-01-23; 2,401 x]
05:40:42 Poslanec Valent terčom kritiky za zbabranú tržnicu. Na dnešnom zastupiteľstve si mohol vypočuť že i... [2018-06-27; 3,338 x]
05:32:54 Érsekújvár leírása 1864-ből / Miestopis Nových Zámkov z roku 1864 [2016-12-09; 1,922 x]
04:32:47 Zatrpknutí bojovníci - Miroslav Dolejší [2024-03-18; 564 x]
04:32:25 Stránka IZAMKY.SK oslavuje desaťročné jubileum. Začiatky boli viac ako skromné [2017-11-27; 5,140 x]
04:20:20 "Fennmaradni" - M. Nagy László fotókiállítása a Klebersberg Kúriában Budapesten, 2013. március 26 - ... [2013-03-13; 2,061 x]
03:51:37 Pozor na nekalé obchodné praktiky spoločnosti UPC Slovensko ! [2011-02-06; 18,994 x]
03:27:15 Predstavujeme think-tank DEKK Inštitút [2023-08-22; 803 x]
02:47:24 Pán hl. kontrolór, odstúpte! Anketa [2015-11-16; 5,710 x]
02:19:12 Ako skončila moja snaha učiť sa po maďarsky. O knihe, z ktorej sa ešte nikto po maďarsky nenaučil.... [2010-09-02; 21,816 x]
01:37:33 Šapitó stojí! Novozámčania si pod krytou tržnicou predstavovali niečo iné... [2018-05-10; 3,971 x]
01:33:11 A vykľulo sa šidlo z vreca: Na Vajanského ul. predsa len bude kasíno! [2018-02-25; 3,901 x]
00:39:31 Anonymný autor STOP HAZARDU sa opäť ozval... [2022-09-26; 1,429 x]
00:30:27 Kniha týždňa: Žatkuliak Jozef, November 1989 (Prodama Brat. 2009) [2022-03-05; 1,285 x]
00:14:49 Ako primátor so svojim krúžkom rozhodli o predaji dôležitej mestskej parcely, znemožnili výstavbu op... [2024-07-06; 1,046 x]
00:12:32 19 éve volt a referendum Párkányban / Pred 19 rokmi prebehlo referendum v Štúrove [2010-10-29; 5,172 x]
00:06:10 Anatómia jedného podvodu časť 4. [2022-10-05; 1,967 x]
23:53:24 Expresné zastupiteľstvo týždeň pred exekúciou... [2018-06-09; 3,743 x]
23:43:10 70 éve, 1942. júliusában járt Horthy Miklós Érsekújvárott / Pred 70 rokmi v júli 1942 navštívil Nové... [2012-07-28; 2,717 x]
23:30:32 Kniha týždňa / A hét könye: Agneša Kalinová, Mojich 7 životov. V rozhovore s Janou Juráňovou... [2012-07-07; 5,808 x]
23:28:07 Stránka NZAlbum uvedená do prevádzky! [2012-10-19; 2,528 x]
23:10:45 T. G. Masaryk (7. 3.1850 – 14. 9.1937) v historickej chronológii na watson.sk / T. G. Masaryk a wats... [2013-03-10; 7,414 x]
23:07:12 Telek Lajos utolsó interjúi.../ Posledné rozhovory Lajosa Teleka... [2023-11-25; 806 x]
23:06:55 A hét szerzője: Pataki Ferenc szociálpszichológus (1928. 01. 23. – 2015. 11. 27.) [2019-05-26; 1,558 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x