Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  19-04-07   5,221  
0
Koncom novembra 2018 sme publikovali na našich stránkach článok "Ďalšia parcela pre kamoša?" v ktorej sme sa pýtali, či by súdny človek predal pozemok tak, aby si znemožnil prístup k susednému, ktorý vlastní. Nikto si však vtedy nevšimol to podstatné - okrem odčlenenej parcely došlo k pričleneniu priľahlej zelene a to tak, že na grafických podkladoch zmena nebola zakreslená. Na fígeľ sa prišlo až na poslednom zastupiteľstve, keď vysvitlo, že skutočný apetít developera je oveľa väčší a vôbec mu nejde o mestský pozemok "v obkľúčení", ale predovšetkým o zmenu územného plánu ohľadom zeleného priestranstva za panelákmi na Gogoľovej ulici... O tejto zmene sa bude hlasovať na júnovom zastupiteľstve, a preto je najvyšší čas, aby obyvatelia začali biť na poplach. V každom prípade developer to považuje za hotovú vec a na internete už ponúka byty na pozemku, ktorý je podľa platného územného plánu stále ešte zeleňou...  


Skupina Za Nové Zámky podrobne zdokumentovala fígeľ, ktorý mestský úrad uplatnil, keď medzi prvým a druhým kolom verejnej súťaže prekonfiguroval parcely, ktorých sa mala súťaž týkať, pričom zobrazený stav nekorešpondoval s textom. Celý dokument s názvom "Náhoda, či dobre splnená úloha? Alebo ako si mesto znehodnotilo vlastný pozemok a ľuďom predalo zeleň" si môžete pozrieť tu...
 
 


Na zastupiteľstve 19. marca sa zatiaľ rokovalo o odkúpení pozemku "v obkľúčení". Pokračovala nenormálna prax keď niekto môže požiadať o odkúpenie mestského majetku, ktorý nie je na predaj a mestský úrad to predkladá do zastupiteľstva rovno formou návrhu uznesenia o predaji. Poslanci tak často hlasujú o predajoch o ktorých sa dozvedeli večer pred zasadnutím, keď si pozvánku prečítali. Ak je ešte navyše spravodajcom poslanec Hudák - jeden z aktérov kauzy "Pozemky za facku" - potom o  transparentnosti celého procesu nemôžno pochybovať...
 
Na zstupiteľstve 19. marca 2019 sa teda v bode Nakladanie s nehnuteľným majetkom mesta objavil aj návrh vypracovaný na základe žiadosti firmy Angers na odkúpenie "pozemku v obkľúčení".Návrh bol spracovaný v dvoch variantoch, lebo p. primátor aktuálne nedisponuje 2/3 väčśinou v 25 člennom zastupiteľstve a jeho 13 hlasov stačí iba na schválenie 2. variantu.


1. variant - za zónovú cenu 80,-€/m2 formou priameho predaja ako prípad hodný osobitného zreteľa, schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Osobitný zreteľ mal spočívať v tom, že kupujúci na predmete prevodu odstráni náletové dreviny, priestor zrevitalizuje a zachová jeho verejný charakter.

2. variant - za zónovú cenu 80,-€/m2, formou obchodnej verejnej súťaže.

Návrh bol odôvodnený nasledovne:

Majetkovoprávny odbor mestského úradu mesta Nové Zámky predkladá mestskému zastupiteľstvu mesta Nové Zámky žiadosť žiadateľa na odkúpenie pozemku v susedstve pozemkov parc. č. 6700/2 a parc. č. 8585/8 (LV č. 14352) ktorých je vlastníkom. Na uvedených pozemkoch žiadateľ umiestni stavbu polyfunkčného domu v zmysle podmienok OVS schválených uznesením MsZ č. 286/280218 bod 9. O pozemok parc. č. 6700/1 má záujem z dôvodu umiestnenia staveniska a následne parkovacích plôch a detského ihriska s verejným charakterom. Pozemok, ktorý žiada navrhovateľ odkúpiť, je súčasťou územia, pre ktoré je v zmysle záväznej časti územného plánu stanovené funkčné využitie ako pozemky a stavby určené na polyfunkciu a občiansku vybavenosť.

...a poskytol príležitosť poslancovi Baloghovi spýtať sa primátora otázku uvedenú v úvode:  či by súdny človek predal parcelu tak, aby si znemožnil prístup k susednej, ktorú vlastní. Ako sa O. Klein vyhol odpovedi si môžete pozrieť od čas. značky 1:36:00 tu: 
 

Zhrnutie:

Kým obyvatelia i poslanci si mysleli, že predávajú vybetónovanú plochu na obrázku...
... zatiaľ p. primátor s p. Závodským predali aj priľahlú zelenú plochu. Developer si svoj pozemok zatiaľ neoznačil ani neoplotil, lebo čaká na územné rozhodnutie a prípadné protesty obyvateľov by to celé mohli pokaziť.


Spamätajú sa, až bude neskoro a pod ich panelákom vyrastie toto: 
 
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
02:30:39 Avantúra s parcelou pre kamoša pri gymnáziu získava reálne obrysy. Pripraví primátor Klein obyvateľo... [2019-04-07; 5,221 x]
02:30:29 Turczel Lajos: Érsekújvár és a Sarló [2011-05-22; 7,155 x]
02:30:14 Nedorozumenie s kosením sa vysvetlilo. Je to OK. Pre severný Balkán určite... [2021-07-03; 1,644 x]
02:30:01 Nesplnený sľub... / A megszegett ígéret... [2015-06-23; 4,841 x]
02:28:33 Fenomén Július Satinský. Rozhovor s Luciou Satinskou pre portál "Nové Zámky a okolie/Érsekújvár és ... [2011-03-18; 5,399 x]
02:28:18 Ach, vykľulo sa šidlo z vreca. Za primátorovým ťažením proti hazardu je pokus vyčistiť terén pre chy... [2020-11-16; 2,231 x]
02:27:57 Kniha týždňa / A hét könyve: Tvrdošovce / Tardoskedd [2010-09-18; 2,852 x]
02:27:45 Vaszary Helembán [2012-04-24; 1,811 x]
02:26:38 Halušky v pohostinstve „U Šimunka“ [2011-06-08; 2,288 x]
02:26:27 Čakajte viac! Alebo: ako sa vás Brantner snaží ošklbať na Blšáku... [2018-08-26; 3,415 x]
02:26:11 A hét könyve / Kniha týždňa: A komáromi nagygyűlés jegyzőkönyve. 1994. január 8. / Manifestačný míti... [2013-05-25; 6,046 x]
02:26:06 Zmeny vo vedení mestského podniku Novocentrum [2011-02-11; 3,641 x]
02:25:46 História sporu o Vodné dielo Gabčíkovo – Nagymaros / A bős-nagymarosi vízlépcsővel kapcsolatos vita ... [2024-01-01; 428 x]
02:24:55 Posl. Schwarz o zmluve s Brantnerom: "Vážení, my sme nikdy neboli za tú zmluvu! Nikdy!..." [2015-10-07; 3,741 x]
02:24:37 Ukončenie spolupráce s BRANTNEROM ušetrilo v Rimavskej Sobote takmer polovicu nákladov za komunálny... [2014-09-23; 10,969 x]
02:24:19 Fraška na tému Kontrola VOS Pri Gymnáziu [2021-10-30; 1,866 x]
02:23:45 Stav "informačného systému mesta" [2015-11-09; 2,786 x]
02:23:31 Pre veľký úspech ... zrušené! Internet v knižnici skončil, počítače putovali do skladu... [2014-09-07; 4,565 x]
02:23:19 Deň hanby - pred rokom odhalili súsočie byzantských vierozvästcov v Nových Zámkoch / A szégyen napja... [2012-07-05; 3,966 x]
02:23:12 Hokejový klub vrátil mestu 154 tisíc Eur - dotácie za rok 2017, o nezrovnalostiach pri vyúčtovaní kt... [2019-02-19; 2,339 x]
02:22:53 Kiállítás a Párkányi csata és Esztergom visszafoglalásának 330. évfordulója alkalmából [2013-09-22; 2,812 x]
02:22:41 Vysoké hry novozámockých lokálpatriotov - Kauza Novocentrum II. / Érsekújvári lokálpatrióták fortély... [2012-08-09; 6,573 x]
02:22:08 Vysoké hry novozámockých lokálpatriotov - Kauza Novocentrum I. / Érsekújvári lokálpatrióták fortélyo... [2012-08-03; 5,172 x]
02:21:36 Beseda o publikácii Ferenca Kovácsa „Študenti v búrke“ / Beszélgetés Kovács Ferenc "Diákok a viharba... [2012-05-07; 1,814 x]
02:21:34 Rukoväť pre výber kandidátov do komunálnych volieb v Nových Zámkoch [2018-11-04; 6,851 x]
02:21:32 Egy csésze kávé Pintér Gyulával, az egykori érsekújvári Radio Star alapítójával [2015-10-07; 2,659 x]
02:21:00 Ruth Ellen Gruber, Zsidó emlékhelyek Közép- és Kelet Európában / Židovské pamiatky Východnej a Stred... [2013-08-19; 7,676 x]
02:20:27 Zostávajúci dražitelia Holotovho domu ponúkajú mestu dohodu o urovnaní. Žiaľ ich situácia nie je dob... [2018-07-10; 2,806 x]
02:19:55 Novozámocká tržnica - miesto, kde sa osudy malých ľudí krížia s ambíciami mocných... [2018-07-01; 3,039 x]
02:19:45 Do 200 ľudí na treťom novozámockom protestnom zhromaždení [2024-02-01; 728 x]
02:19:21 Z histórie priemyselných a poľnohospodárskych podnikov novozámockého okresu III. JCP Štúrovo / Az ér... [2013-06-24; 6,378 x]
02:19:00 Primátor Klein si kruto zahral s drobnými subdodávateľmi rekonštrukcie kina Mier. Nedostali zaplaten... [2018-06-07; 7,090 x]
02:18:46 Búracie práce v areáli bývalej SEŠ oproti železničnej stanici [2019-02-12; 1,808 x]
02:18:30 Obyvateľom sídlisk sa nápad vybetónovať všetky zelené priestranstvá pod parkoviská ani trochu nepáči... [2016-08-23; 3,408 x]
02:18:22 Zápisnica z návštevy ved. odboru živ. prostredia OÚ na novozámockej mestskej skládke dňa 15.02.2022... [2022-10-06; 1,334 x]
02:18:11 Kniha týždňa: Marek Hudec. Uzol. Vojnový príbeh Nových Zámkov (Absynt 2022) [2022-09-18; 904 x]
02:17:55 Presťahovať knižnicu z budovy mestského úradu je nešťastný nápad / A könyvtár kiköltöztetése a város... [2013-06-05; 3,110 x]
02:17:37 Futbalové A-mužstvo sa rozutekalo, funkcionári sa okydávajú špinou. Na toto šli státisíce z našich d... [2018-07-23; 6,433 x]
02:17:33 Reakcia na FB príspevok poslanca Štefana Pivodu [2020-12-18; 1,659 x]
02:15:57 Kostlivec v skrini opäť zahrkotal a tentokrát to už nebude zadarmo... [2018-06-06; 3,631 x]
02:15:54 Oslavy Cyrila a Metoda v Nových Zámkoch ukončila búrka [2013-07-05; 4,783 x]
02:15:41 Rozhovor s kapelou 3+2, nekorunovanými kráľmi svadobného rocku zo Srbska [2018-10-15; 2,749 x]
02:15:14 Reakcia čitateľa na článok o veternych elektrárňach [2024-04-11; 757 x]
02:14:45 A Komáromi Imanapok emlékezete / Z histórie komárňanských modlitebných dní [2015-01-18; 3,759 x]
02:14:34 Képtelen történetek Érsekújvárból / Hlúpe historky z Nových Zámkov [2016-09-24; 2,729 x]
02:14:08 To je hrozne, že Klein a všetkých 25 poslancov toto robí s nami... Z listu anonyma [2017-12-12; 3,798 x]
02:13:34 Kniha týždňa: L. Vochmina, I. Osipova, Russkij klass, učebnica ruštiny pre začiatočníkov (2010)... [2018-09-21; 1,815 x]
02:12:58 Kostlivec v skrini zahrkotal - skončí mesto hru na schovávačku s dražiteľmi Holotovho domu? [2017-12-08; 5,096 x]
02:12:34 Primátor si nespomína, kto mu staval bazén v čase keď podpisoval zmluvu na rekonštrukciu jazdiarne.... [2023-01-19; 1,460 x]
02:12:24 Kontrola hospodárenia s majetkom mesta v spoločnosti Novocentrum a.s. za obdobie od jej vzniku [2020-05-16; 2,125 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x