Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Pšenák  19-11-16   2,529  
0
Nové Zámky majú v čele supermana. Nielenže spravuje 40-tisícové mesto, je krajským poslancom, zasadá v nespočetných komisiách a radách, vykonáva práva akcionára či spoločníka v piatich mestských obchodných spoločnostiach, predsedá predstavenstvu Západoslovenskej vodárenskej a.s., koncertuje po celom svete, vybavuje množstvo realitných transakcií pre seba i širšiu rodinu, ale práve doštudoval vysokú školu a spracoval vedecké práce ktorými obhájil dva akademické tituly.  

To všetko za posledný rok... Kombináciu jeho titulov sa nám zatiaľ nepodarilo ustáliť, sú zatiaľ utajené rovnako ako práce, ktorými si ich získal... To by sa ale mohlo zmeniť - jeden z poslancov MsZ ho oficiálne požiadal o poskytnutie jeho diplomovky a rigoróznych prác, aby sa cenné myšlienky v nich obsiahnuté stali našim spoločným majetkom a inšpiráciou. Azda bude mať žiadateľ viac šťastia ako my, ktorí sa roky neúspešne snažíme od p. Kleina získať zápisnice z valných hromád spoločnosti Brantner, či meno investora, ktorý zrekonštruoval kaplnku oproti jeho rodinného domu...

Záznamy v Centrálnom registri záverečných a kvalifikačných prác

 
DDP - Nezverejnená diplomová práca "Marketingová komunikácia vybraného mesta"
Autor: Klein, Otokar, Školiteľ: Pagáčová, Anna, Škola: Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave BF, Rok odovzdania: 2019, Trvalý odkaz - CRZP
Typ práce: Diplomová práca, Študijný odbor: 6218 | verejná správa a regionálny rozvoj
Dátum zaslania práce do CRZP: 11.05.2019
Abstrakt v primárnom jazyku: V práci sa zaoberáme problematikou marketingovej komunikácie mesta. V prvej časti diplomovej práce sa venujeme teoretickým v oblasti komunikácie jej efektivity a tiež bariér. Podrobnejšie analyzujeme a predstavujeme základné princípy efektívnej komunikácie. V druhej časti práce si bližšie charakterizujeme mesto a analyzujeme jeho podmienky. V tretej časti diplomovej práce poukazujeme na samotnú komunikáciu mesta Nové Zámky ako aj jej nedostatkov. V závere práce navrhujeme mestu spôsob ako by bolo možné komunikáciu zlepšiť v prospech mesta.

DRZ -  Nezverejnená rigorózna práca "Marketing v kultúrnej oblasti"
Autor Klein, Otokar, Oponent Inštitorisová, Dagmar, Škola Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FF UKF KMKR, Rok odovzdania: 2019, Trvalý odkaz - CRZP
Typ práce: Rigorózna práca, Študijný odbor: 7218 | masmediálne štúdiá
Dátum zaslania práce do CRZP: 24.06.2019
Abstrakt v primárnom jazyku: Aktuálnosť rigoróznej témy je zvýraznená hľadaním spôsobov ponuky hudobných produktov na kultúrnom trhu (najmä v našom priestore). Z marketingové hľadiska to znamená, že do centra pozornosti kultúrnych organizácii sa dostalo publikum. V súčasnej marketingovej filozofii je teda poznanie spotrebiteľského správania návštevníkov kultúrnych organizácii jedným hlavným zámerom pri tvorbe účinnej marketingovej stratégie. Cieľom rigoróznej práce sa preto stali úlohy, ktoré vymedzovali vzťah medzi kultúrou a ekonomikou prostredníctvom marketingových nástrojoch. Taktiež aj preklenutie obáv z prenikania marketingu do hudobnej kultúry. Práca zároveň poskytuje orientáciu aj v takých rovinách, kde marketing v kultúre nie je identický s marketingom s komerčnými ambíciami. Práca pozostáva z úvodu, teoretickej a praktickej časti ako i záveru , ktorý prináša stručné zhrnutie dosiahnutých výsledkov. Rigorózna práca poskytuje aj zoznam použitej domácej a zahraničnej literatúry, vrátane internetových zdrojov.

DRZ - Nezverejnená rigorózna práca "Strategické riadenie mesta"
Autor: Klein, Otokar, Školiteľ: Cibáková, Viera, Škola: Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave BF, Rok odovzdania: 2019, Trvalý odkaz - CRZP
Typ práce: Rigorózna práca, Študijný odbor: 6218 | verejná správa a regionálny rozvoj
Dátum zaslania práce do CRZP: 08.10.2019
Abstrakt v primárnom jazyku: V práci riešime problematikou strategického riadenia mesta výhľadom na jeho rozvoj do budúcnosti. V prvej časti sa zaoberáme teoretickými základmi riadenia mesta, bližšie charakterizujeme čo zaraďujeme do činností mesta a ako ovplyvňujú jeho úspešnosť. Pomenúvame základné zložky riadenia a to strategické riadenie, finančné riadenie a komunikáciu mesta, ktoré sú chápané ako základné piliere riadenia mesta. Podrobnejšie analyzujeme a identifikuje základné princípy ich fungovania a vzájomnej súvzťažnosti. V nasledujúcich častiach sa venujeme podrobnej analýze vybraného mesta, pričom identifikujeme jeho základné činnosti, ktorých stav následne analyzujeme. Z výsledkov vykonaných analýz utvárame výsledky pre hodnotenie a dedukciu stavu mesta a následný návrh strategického riadenia s cieľom dosiahnutia rozvoja mesta.
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,401 MODIFIED: 2020.03.14 21:52:34.MD5: a47ee6c6b49169f85e4b6316783bfdb9 STATUS: FALSE  This window is : x