Úvod / Nyitóoldal
   
 
Martin Výžinkár  20-01-19   1,356  
0
Na ulici M. R. Štefánika, v areáli starej kotolne pri bývalej Tabakovej fabrike bolo vybudované nové parkovisko. Bolo uvedené do prevádzky 19. decembra 2019. Ako sa píše v dvojtýždenníku CN, účelom parkoviska je hlavne „odbremeniť parkovanie pri stanici“ (CN, 13. január 2020, V decembri otvorili dve nové parkoviská).  


Na poslednom MsZ 11. decembra 2019 som sa v bode Rôzne (diskusia) spýtal, či má Mesto pripravenú informačnú kampaň, ktorá má spropagovať novú parkovaciu plochu a tiež či v súvislosti s uvedením nového parkoviska s vysokou kapacitou parkovacích miest plánuje reguláciu parkovania v tesnom kontakte so Železničnou stanicou (chodníky, Pošta). Odpoveď bola dosť nejasná – pochopil som ju tak, že Mesto nechystá žiadnu propagáciu a ani zmeny v organizácii parkovania.

V priebehu druhého a tretieho týždňa tohto roka, od 10. januára do 17. januára som denne prechádzal blízke okolie Železničnej stanice a spravil som si malý prieskum. Všímal som si koľko áut je na ktorých miestach zaparkovaných ráno a podvečer. Čas počítania parkujúcich áut bol vybratý tak, aby pokrýval dobu keď ľudia už odcestovali a ešte sa nevrátili do mesta. Samozrejme, na parkoviskách bol pohyb počas celého dňa. Napriek tomu považujem údaje, ktoré som získal za typické a pomerne presne popisujúce situáciu na jednotlivých pozorovaných miestach, uliciach, chodníkoch a parkoviskách.


Prehľad získaných údajov

Poznámka: Od 01.12.2019 platí novela zákona, ktorá parkovanie áut na chodníku povoľuje už iba na mieste primknutom k vozovke tak, aby neprichádzalo k jazde po chodníku. Všetky autá na chodníku pred Poštou teda parkujú v rozpore so zákonom. Odhliadnuc o požiadaviek zákona, sú veci čo sú nad ním – a to je snaha správať sa normálne a ohľaduplne voči ostatným ľuďom. V prípade odkladania osobných áut na chodník pred Poštou ide o bezohľadné správanie sa. Parkovacích miest  je dostatok – vďaka novému parkovisku Stará kotolňa. Autá pred Poštou a tiež pred stĺpikmi oddeľujúcimi chodník k Pošte od plochy námestia pred Železničnou stanicou obmedzujú chodcov. Chodník je od priľahlej komunikácie a parkovacích miest jednoznačne oddelený 1.) obrubníkom a 2.) farebne (dlažba) a je teda úplne jasné kde končí priestor určený pre motorové vozidlá a kde začína priestor jednoznačne určený chodcom.
 


Čo zo získaných údajov vyplýva:
 1. Kapacita nového parkoviska je využívaná počas pracovných dní len na 30,40%, čo znamená 52 voľných parkovacích miest.
 2. Veľmi nízka miera využitia parkoviska hovorí o nevyužitej šanci zo strany Mesta (žiadne informácie, možno málo informácií, možno zle použité médiá, žiadna reklama, žiadna "výchova").
 3. Osobné autá ktoré parkujú v rozpore so zákonom (napríklad chodník pred Poštou), je možné okamžite presunúť na nové parkovisko.
 4. V prípade 100% využívania nového parkoviska by prišlo k výraznému odľahčeniu priestoru pre Železničnej stanice od náporu parkujúcich áut.
 5. Zaujímavé je množstvo bicyklov pred ŽS, napriek absolútnej absencii cyklistickej infraštruktúry v meste. V tejto súvislosti je zaujímavé vnímať pomer nárokov na priestor ktoré vyžaduje infraštruktúra pre bicykle a  pre motorovú dopravu, tým pádom aj rozdielne nároky na zdroje. Na to treba myslieť do budúcnosti!
 6. Teoreticky, areál Starej kotolne má stále veľkú územnú rezervu. V prípade odstránenia budovy kotolne by tu bolo možné vybudovať záchytné parkovisko ktoré by mohlo vo veľkej miere pokryť potrebu parkovania pre ľudí prichádzajúcich počas pracovných dní na Železničnú stanicu.
 7. V tak problematických lokalitách ako je okolie Železničnej stanice by bolo vhodné robiť pravidelný prehľad (štatistiku) o spôsobe akým dopravným prostriedkom ľudia prichádzajú, o množstve parkujúcich osobných áut a bicyklov, o využívaní dostupných parkovacích plôch a o problematickom parkovaní na základe nejakej metodiky (1x alebo 2x mesačne, na stanovených miestach a v stanovenom čase a pod.).
 8. Pred uvedením parkoviska do prevádzky, už počas jeho budovania, mohla bežať informačná kampaň - mohli byť využité reklamné a informačné zariadenia pred ŽS, vo vestibule stanice mohol byť v spolupráci so Železnicami SR osadený informačný panel atď.  Na propagáciu používania parkoviska ale stále nie je neskoro. Len treba čo najskôr začať.
 9. Súčasne s budovaním parkoviska sa mohlo myslieť aj na to, akým spôsobom sa budú ľudia pohybovať medzi ním a ich cieľom, teda Železničnou stanicou. Medzi parkoviskom Stará kotolňa a areálom ŽS chýba logické a pre chodcov priame prepojenie priechodom pre chodcov. Keďže sa chodci pohybujú tak, že preferujú priamu a najkratšiu trasu, len nepatrné množstvo z nich použije "obchádzku" v ich trase auto-vlak a použijú priechod pre chodcov tesne pred vjazdom pod most. Chodci vytvárajú chodník na zelenej ploche pri vjazde na parkovisko, prechádzajú cez cestu (lebo tak vedie trasa ich pohybu), prechádzajú kúsok po zelenej ploche (zasa, lebo taká je trasa ich pohybu ktorá im je prirodzená) a pokračujú chodníkom k Pošte a ŽS. Nejde o komplikovanú záležitosť, riešenie priechodu pre chodcov a vybudovanie/úprava chodníkov mohli byť súčasťou projektu nového parkoviska. Alebo sa môžeme tváriť že ľudia chodia inou trasou ako naozaj a o rok uvidíme vyšliapanú líniu – tak ako to je bežné v našom meste.
 10. Z dôvodu neustálej prítomnosti osobných áut odložených na okraji cesty nie je krajnica nikdy čistená, asfalt pokrýva súvislý nános prachu a rozkladajúceho sa lístia ktorý sa tu nahromadil za obdobie niekoľkých posledných rokov. Prínosom parkoviska Stará kotolňa je možnosť vyčistiť krajnicu cesty na ulici M. R. Štefánika – stačí stanoviť termín čistenia a informovať o ňom vodičov parkujúcich áut. V čase čistenia krajnice cesty môže svoje autá presunúť na nové parkovisko.
 11. A na záver ešte jeden podnet, v Nových Zámkoch skôr z ríše fantázie – ale predstaviť si je možné čokoľvek: ak si zrátame kapacitu nového parkoviska a porovnáme ju z počtami v okolí parkujúcich áut, je možné že na okraji ulice M. R. Štefánika odkladať osobné autá vôbec nie je nutné. Vzhľadom na šírku cesty by bolo možné vyznačiť obojstranné pruhy pre bicykle, sa zdá.Tu mohli/mali byť informácie o novom parkovisku, mohli tam byť už počas jeho výstavby a celkom určite by  tam mali byť teraz
(reklamné plochy pred budovou stanice + informačný panel vo vestibule stanice)

    

Parkovisko Stará kotolňa 13.01.2020 o 7:00 a 15.012020 o 16:30
    

Krajnica cesty na ulici M. r. Štefánika neďaleko od vstupu na nové parkovisko
Chodník pred Poštou
      Nelogické a nepraktické napojenie chodníka medzi novým parkoviskom a stanicou
    

Stojany na bicykle pred budovou Železničnej stanice – napriek absencii infraštruktúry pre cyklistov.
V našom meste sa stále nájde dosť ľudí ktorý na stanicu prichádzajú aj v zime na bicykloch

    
Na záver pohľad na zvláštnu situáciu – v tak citlivom mieste ako je Železničná stanica v kontakte so sídliskom, máme zabudnutý, nevyužitý a chátrajúci priestor bývalej Elektrotechnickej, predtým Ekonomickej, strednej školy. Celý areál je vo vlastníctve VÚC, teda SR, teda vlastne nás občanov – mal by nám slúžiť a byť využitý v prospech mesta. S oploteným areálom susedia bytové domy na ulici CM a TGM – ich obyvatelia sa snažia udržiavať a zveľaďovať svoje prostredie, no z okien sa pozerajú na chátrajúci, prázdny a nevyužívaný pozemok. Pritom je v ich uliciach veľký tlak na kvalitu prostredia danú kontaktom so Železničnou stanicou, všetky dostupné miesta sú obsadzované ľuďmi ktorý prichádzajú na autách a snažia sa ich zaparkovať v blízkosti ich cieľa, vo veľkej miere na úkor ľudí ktorý tu bývajú. Mesto NZ označilo nové parkovisko Stará kotolňa v niektorých správach ako „provizórne“. Ako ďalšie provizórne by sa hodilo zrealizovať, hoc aj dočasne, parkovisko v nevyužívaných priestoroch školy – stačilo by otvoriť bránu, stanoviť režim využívania, spraviť kúsok spevnenej komunikácie, osadiť kamerový systém a aj druhá strana ŽS by sa posunula smerom k civilizovanému mestskému priestoru. Autá z chodníka na Bratislavskej ceste by mohli okamžite zmiznúť. Chodník by sa vrátil chodcom. Zasa, môžeme sa tváriť že problém neexistuje a nehovoriť o ňom, ale ľudia čo na Prednádraží žijú si myslia iné...Bratislavská cesta, odkladanie áut na zanedbaný a zanesený chodník
Areál bývalej strednej školy
   

Zrekonštruovaný bytový dom s udržiavaným okolím za ktorým sa skrýva spustnutý areál školy.
Za istých okolností, možno dočasne a možno „provizórne“, mohol riešiť zlú situáciu
s dostupnými parkovacími miestami a kvalitnejším prostredím na Prednádraží

 
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,589 MODIFIED: 2020.04.01 23:35:43.MD5: e11ca0decc8128949810a978f47debcd STATUS: FALSE  This window is : x