Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  20-03-07   2,101  
0
Na zastupiteľstve 26. februára poslanci odhlasovali návrh riaditeliek MŠ upraviť prevázku ich zariadení v auguste tak, aby všetky škôlky zostali zatvorené. U učiteliek sa totiž nahromadili dovolenky po 70 i 80 dní, nestíhajú dezinfikovať škôlky, nepoznajú detičky zo zlúčených tried, nechcú porušovať zákon o ochrane os. údajov. Nechcú ani suplovať nezodpovedné matky, ktoré sa miesto starania sa o deti opaľujú na štrande. Tieto a ďaľšie podobné argumenty zaznievajú na zázname, ktorý je vskutku najlepšou vizitkou družiny primátora Kleina. Pozrite si 45 minút hry na schovávačku, len aby sa nemusel pomenovať skutočný problém: je treba preplatiť staré dovolenky a doplniť personál škôlok tak, aby si zamestnanci čerpali dovolenky priebežne, ako je to normálne všade inde. Žiadne obmedzovanie prevádzky škôlok nie je potrebné, ide o šikanovanie neśťastných rodičov, ktorí nemajú žiadnu vinu na tom, že primátor Klein tuneluje mesto cez zmluvu s Brantnerom a nakupuje hlúposti, čoho následkom potom nie sú peniaze na dôležité veci. Koniec koncov na novozámockých ZŠ-kách sa takisto hromadia dovolenky - zatvoria sa aj tie? Ak môžeme dať nešťastným rodičom dobrú radu, nech nič nedbajú na nejaké uznesenia MsZ a nech smelo posielajú p. primátorovi svoje žiadosti o umiestnenie detí do materských škôlok v auguste. Na základe vyhlášky MS SR je ten povinný zabezpečiť zbernú škôlku a môžete si byť istí, že ju aj zabezpečí...  

Prikladáme záznam a prepis diskusie k danej veci na zastupiteľstve 26. februára. Najpochybnejšie časti sme vyznačili červenou farbou.


 
Denisa Felixová, ved. odboru soc. vecí, predkladateľka návrhu:

Vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v § 2 ods. 6 hovorí: „V materskej škole s celodennou výchovou a vzdelávaním čas prevádzky určuje riaditeľ po prerokovaní so zákonnými zástupcami a po súhlase so zriaďovateľom. Prevádzku možno aj obmedziť alebo prerušiť. Cez letné prázdniny sa prevádzka materskej školy preruší najmenej na tri týždne z dôvodov potreby dôkladného čistenia priestorov materskej školy, dezinfekcie prostredia a hračiek, ako aj čerpania dovolenky niektorých zamestnancov. Prerušenie alebo
obmedzenie prevádzky materskej školy cez letné prázdniny oznámi riaditeľ spravidla dva mesiace vopred. V miestach, kde je viac materských škôl jedného zriaďovateľa, sa počas prerušenia prevádzky materskej školy deti sústreďujú do niektorej z nich. Prevádzka materských škôl môže byť dočasne prerušená aj zo závažných dôvodov, ktoré ohrozujú zdravie zverených detí alebo môžu spôsobiť závažné škody na majetku.

Na základe požiadaviek štatutárnych zástupcov materských škôl predkladá mesto Nové Zámky návrh spôsobu zabezpečenia prevádzky materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nové Zámky počas letných mesiacov v roku 2020 nasledovne:
- v mesiaci júl (od 1. júla do 31. júla 2020) budú v prevádzke všetky materské školy v meste Nové Zámky,
- v mesiaci august (od 1. augusta do 31. augusta 2020) budú uzavreté všetky materské školy v meste Nové Zámky.

Riadna prevádzka v materských školách v meste Nové Zámky bude obnovená od 2. septembra 2020.
Riaditeľky materských škôl budú v dostatočnom predstihu informovať rodičov o plánovaných zmenách v letnej prevádzke, aby si mohli zabezpečiť starostlivosť o svoje deti aj počas mesiaca, kedy bude prevádzka v materskej škole prerušená.

Doterajší systém letnej prevádzky bol zabezpečený v súlade s § 2 ods. 6 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole a fungoval s drobnými zmenami odhadom asi 10 - 15 rokov. Pre názornosť uvádzame ako bola zabezpečená prevádzka v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nové Zámky v letných mesiacoch v roku 2019 - v mesiaci júl boli v prevádzke nasledovné materské školy:

a) MŠ Nábrežná (prijala deti z MŠ Bitúnková)
b) MŠ – Óvoda P. Blahu (prijala deti z MŠ Námestie Gy. Széchényiho)
c) MŠ – Óvoda Cyrilometódska (prijala deti z MŠ Námestie Gy. Széchényiho)
d) MŠ Šoltésovej (prijala deti z MŠ Ďorocká) - v mesiaci august boli v prevádzke dve materské školy:
a) MŠ Námestie Gy. Széchényiho (prijala deti z MŠ Šoltésovej, MŠ Nábrežná a MŠ –
Óvoda Cyrilometódska)
b) MŠ Ďorocká (prijala deti z MŠ Bitúnková a MŠ – Óvoda P. Blahu).
MŠ Bitúnková minulý rok nebola v lete v prevádzke z dôvodu jej celkovej rekonštrukcie.

Podľa vyjadrenia riaditeliek na porade organizovanej zriaďovateľom, je dôvodom zavedenia navrhovanej zmeny potreba riešenia alarmujúceho stavu v oblasti nevyčerpaných dovoleniek učiteliek materských škôl. Pri doterajšom systéme prevádzky materských škôl počas letných mesiacov nie je možné zabezpečiť vyčerpanie dovoleniek učiteľkami. Vzhľadom na skutočnosť, že ich práca je psychicky veľmi vyčerpávajúca, pedagogickí pracovníci majú nárok na dovolenku v trvaní 9 týždňov. Na základe doterajších skúseností je možné konštatovať, že ak učiteľky neoddýchnuté začínajú nový školský rok prejavuje sa to ich vysokou chorobnosťou už v septembri nového školského roka.

Záverom z pracovnej porady bolo prerokovať návrh zmeny letnej prevádzky aj na jednotlivých zasadnutiach rád škôl. Výsledok je nasledovný:

Rada školy pri Materskej škole, Bitúnková 6, Nové Zámky schválila navrhnutý spôsob prevádzky počas letných mesiacov v roku 2020 na svojom zasadnutí dňa: 12.02.2020
Rada školy pri Materskej škole - Óvoda, P. Blahu 23, Nové Zámky schválila navrhnutý spôsob prevádzky počas letných mesiacov v roku 2020 na svojom zasadnutí dňa: 10.02.2020
Rada školy pri Materskej škole - Óvoda, Cyrilometódska 42, Nové Zámky schválila navrhnutý spôsob prevádzky počas letných mesiacov v roku 2020 na svojom zasadnutí dňa: 21.02.2020
Rada školy pri Materskej škole, Ďorocká 4, Nové Zámky schválila navrhnutý spôsob prevádzky počas letných mesiacov v roku 2020 na svojom zasadnutí dňa: 29.01.2020 Rada školy pri Materskej škole, Nábrežná 39, Nové Zámky schválila navrhnutý spôsob prevádzky počas letných mesiacov v roku 2020 na svojom zasadnutí dňa: 03.02.2020
Rada školy pri Materskej škole, Nám. Gy. Széchényiho 3, Nové Zámky schválila navrhnutý spôsob prevádzky počas letných mesiacov v roku 2020 na svojom zasadnutí dňa: 12.02.2020 Rada školy pri Materskej škole, Šoltésovej 12, Nové Zámky schválila navrhnutý spôsob prevádzky počas letných mesiacov v roku 2020 na svojom zasadnutí dňa: 05.02.2020
 

Diskusia:

Eva Cviková, riaditeľka MŠ na Ďorockej ulici: V mene všetkých svojich kolegýň a všetkých zamestnancov MŠ som priniesla také vyjadrenie na ktorom sme sa my prakticky dohodli, ohľadom našej požiadavky  na zmenu spôsobu zabezpečenia prevádzky MŠ počas letných mesiacov. V uplynulých rokoch sme sa podieľali na zabezpečení letnej prevádzyk MŠ. Vychádzali sme v plnej miere v ústrety požiadavkám rodičov. Svojim zodpovedným prístupom sme sa snažili o bezproblémový chod materských škôl počas leta a sme si istí že rodičia I zriaďovateľ bol maximálne spokojný.
Prichádzame za Vami s požiadavkou podporiť náš návrh zmeny prevádzky  MŠ počas letných prázdnin z nasledovných dôvodov.
Pri doterajšom systéme prevádzky MŠ počas leta nie je možné zabezpečiť vyčerpanie dovoleniek učiteľkami ani prevádzkovými zamestnancami. Učiteľky v tomto kalendárnom roku majú v priemere 76 dní nevyčerpanej dovolenky, riaditeľky majú iokolo 84, prevádzkoví zamestnanci 46 dní. Vzhľadom na skutočnosť že naša práca je psychicky veľmi vyčerpávajúca, pedagogickí pracovníci majú nárok teda na tú dovolenku. Na základe doterajších skúseností je možné konštatovať, že ak učiteľky neoddýchnuté začínajú nový školský rok, prejavuje sa to na ich vysokej chorobnosti počas celého školského roka. Máme s tým skúsenosti.
Zastupovaním chýbajúcich učiteliek nám zase pribúdajú nadčasy. Vznikajú nám náhradné voľná a tým pádom nám zase zostávajú dovolenky.
Prevádzkoví zamestnanci – ak v júli máme prevádzku vo všetkých triedach materskej školy, ak sme teda zberná škôlka pre celé mesto, tak všetci zamestnanci musia byť v práci. V auguste zasa – majú 3 týždne robiť dezinfekciu, veľké upratovanie, tak potom kedy si majú čerpať tú dovolenku, na ktorú majú aj oni zo zákonníka práce nárok. Naša skúsenosť s čerpaním dovoleniek je taká: že si ich už vyberáme nie na zotavenie a regeneráciu ako je to dané zákonníkom práce a vyšśou kolektívnou zmluvou, ale mnohokrát si ju čepáme namiesto PN-ky. Ak je zase v prevádzke MŠ v auguste, tak sa musí robiť veľké upratovanie v júli. Pýtame sa načo? Keď potom prídu do MŠ deti aj z iných škôlok, a dezinfekcia hračiek, lehátok, telocvične, tepovanie kobercov by sa mala robiť nanovo aby bolo všetko pripravené a vyčistené pre deti, ktoré nastúpia v novom školskom roku a toto as za posledný augustový týždeň stíhať nedá, keď sme všetky v práci.
Vyhláška MŠ, ako p. vedúca hovorila, nám hovorí, že MŠ treba prerušiť prevádzku v lete najmenej ba 3 týždne z dôvodu čistenia priestorov. Keďže jeden mesiac by sme boli v práci a druhý mesiac by sme mali zatvorené, tak robíme aj rekonštrukciu priestorov MŠ. Čo sa realizovať v čase, keď sú tam deti niekedy nedá a niekedy za tie 3 týždne, alebo mesiac na to nie je ani čas, lebo to nestíhame.
V čase rekonštrukcie, teda keď nemáme tú prevádzku, tak sme zase prítomní, riaditeľ, zástupca, školník, upratovačka, čiže celé leto sme k dispozícii a v prípade riaditeľa a aj iných kolegýň máme vypísanú dovolenku a predsa sme v práci.
Pri spájaní detí z iných MŠ – a to je podstatné – si berieme na seba veľmi veľkú zodpovednosť za bezpečnosť detí celého mesta, ktoré vôbec nepoznáme, lebo dostávame nové deti v júli.
Zmena letnej prevádzky bola prerokoaná a schválená radou školy, rodičovským združením vo všetkých materských školách v našom meste.
Informovali sme rodičov v dostatočnom predstihu o plánovaných zmenách v letnej prevádzke, aby si mohli zabezpečiť starostlivosť o svoje deti aj počas mesiaca, keď bude prevádzka MŠ prerušená.
Myslíme si, že aj deti MŠ majú právo mať prázdniny a pri troške chcenia a ochoty rodičov as dá dobre naplánovať letná dovolenka.
Iste im stojí zato, aby ich v septembri vítali oddýchnuté p. učiteľky, plné energie a chuti začať nový školský rok aj s ostatnými zamestnancami školy.
Zriaďovateľ aj všetci zamestnanciMŠ v našom meste teda dúfame, že rodičia ale aj vy poslanci MsZ budete empatický a pochopíte túto naliehavú situáciu zamestnancov v MŠ v čase letných prázdnin – hlavne čerpanie ich dovoleniek, ďakujem veľmi pekne za pozornosť.

Primátor Otokar Klein: Otváram diskusiu k tomuto bodu.

Peter Mészáros: Ja by som sa chcel p. vedúcej opýtať najskôr jednu otázku. V plnej miere - na úvod chcem povedať -  podporujem tento návrh, aj keď som rodič malého dieťaťa, ktoré navševuje MŠ, dôvody potom poviem. Chcem as opýtať, či nevznikne týmto precedens aj do budúcnosti, či rodičia majú vedieť, že toto má byť len tento školský rok, alebo budete prichádzať s týmito požiadavkymi aj na budúci rok – keď si nebudete vedieť vyčerpať dovolenky? A keďže som aj členom rady školy, s niektorými p. riaditeľkami sme dlho hovorili o tom, ako si čerpať dovolenky, verte, že z pohľadu zamestnávateľa je veľmi ťažké – to hovorím kolegom poslancom – je veľmi ťažké nanútiť zamestnancovi – áno zamestnávateľ má právo disponovať určitou časťou dovolenky, ale nanútiť pedagogickému zamestnancovi, aby si čerpali dovolenku v tom-ktorom mesiaci. Pekne by som chcel poprosiť o zhovievavosť rodičov, pri tejto možno jednorázovej akcii – ja neviem či to bude nabudúci rok, alebo nebude – aby rešpektovali aj tých učiteľov, lebo tie dovolenky sú strašne vysoké – tam sú 70-dňové - aj ja som to videl – to nie je šanca vôbec nikdy vyčerpať - a naozaj ak má byť škôlka vydezinfikovaná a má byť tem proces pre detičky pripravený, tak naozaj potrebujú tí učitelia oddych. Ale naozaj by som súhlasil len tonto rok a neviem či to bude precedens aj do budúcna alebo nie. Ďakujem.

Koloman Forró: Ja sa chcem spýtať p. riaditeľky, keď som to dobre pochopil, vo všetkých škôlkach všetci rodičia už sú oboznámení s touto  vašou požiadavkou.

Eva Cviková: Rada školy a Rada rodičovského združenia. To nie sú všetci ešte rodičia.

Koloman Forró: Čiže s rodičmi ste rodičovské združenia ešte nemali, kde by ste s nimi...

Eva Cviková: Teraz budú v marci, pretože prebiehajú aj voľby do školských rád...

Koloman Forró: Teda my by sme as teraz rozhodli o niečom a vy im to oznámite, že takto as teda rozhodlo.  Bez toho aby ste s nimi hovorili o tom predtým. Dobre to chápem?

Eva Cviková: Rodičia oznámené to majú na webstránkach od januára a majú to oznámené aj v šatniach v každej MŠ, takže ony tie oznamy vedia a už aj to čítali. Myslím si – ja nie som na fejsbúku – ale kolegyne vraveli, že ostrá diskusia už išla. Takže rodičia sú naozaj oboznámení s tým.

Koloman Forró: A bola ostrá tá diskusia?

Eva Cviková: Ja neviem, nečítam fejsbuk.

Ivan Katona: Nadvazujúc na predrečníka by som uviedol, že ako poslanci zastupujeme obyvateľov mesta a samozrejme aj učiteľky sú obyvateľmi mesta, ale v prvom rade je potrebné prihliadať na záujmy rodičov. Vynára sa základná otázka, že kam tí rodičia majú dať tie deti, keď naozaj nemajú tú možnosť. Vyhláška MŠ sama osebe hovorí, že čo as týka nášho mesta kde máme v zriaďovateľskej pôsobnosti viac škôlok, tak jedna by mala byť otvorená a tam by sa mali združovať. Primárna otázka je, kam tí rodičia majú dať tie deti, keď všetko bude v auguste zavreté? Lebo určite nie je možné spravodlivo očakávať od všetkých rodičov, že zabezpečia si svoje deti v auguste, aby niekde boli.
Určite chápem aj oprávnenosť požiadaviek na dovolenku, všetko ostatné. Pokiaľ je naozaj takýto závažný problém, že as stretávajú dva protichodné záujmy, tak je otázkana zriaďovateľa, akým spôsobom to chce riešiť, ale určite toto nie je riešenie, zavretie školky na celý august. Ja to nepovažujem za riešenie, treba sa zamysieť nad tým, či nenavýšiť počet zamestnancov, mesto na to má finančné prostriedky, mesto má fin. prostriedky na množstvo iných nepotrebných vecí a toto je z tých napotrebnejších.

Gabriel Katona: Keď som si pozorne prečital tento materiál – a to sa budem pýtať aj p. riaditeľky a aj p. Felixovej – či vôbec tento návrh je v súlade s vyhláškou MŠ? Pretože tak ako ja čítam v par. 2 ods. 6, tam je jasne napísané, že v mieste, kde je viac materských škôlok jedného zriaďovateľa, sa počas prerušenia prevádzky jednej školy deti sústreďujú do niektorej z nich. A tam je bodka za vetou. Mňa to strašne mrzí, ale obávam sa, že aj v prípade, ak by sme prerušili všetky škôlky na mesiac august, mám pochybnosti o tom, či je to v súlade s vyhláškou MŠ. Je absolútne opodstatnená požiadavka na vyčerpanie dovoleniek, pretože 84 dní dovolenky, alebo 76 dní ako p. riaditeľka tu spomenula, to je katastrofa podľa môjho názoru. A tu je otázka na zriaďovateľa ako vôbec mohlo dôjsť ku vzniku takejto anomálie? A pýtam sa p. riaditeľky aký iný spôsob je do budúcnosti na vyriešenie tejto anomálie? Či je to nedostatočným personálom MŠ, alebo jak je to možné…

Eva Cviková: To nie je len u niekoho, to je u všetkých v tomto meste.

Gabriel Katona: Ale prečo to tak je?

Eva Cviková: Pretože sa tie dovolenky takto kumulujú už niekoľko rokov… Nemáme si kedy vyčerpať dovolenky, keď máme robiť v júli, alebo v auguste. Počas školského roka si nemáme kedy, my robíme aj cez jarné prázdniny.

Gabriel Katona: Keby vás bolo viac? Viac učiteliek...

Eva Cviková: Ako viac? Jednoducho nemôže byť viac, lebo zas na to je iný zákon. U nás je to tak, že jeden zákon prebíja ten druhý zákon. Keby sme išli do detailov zákonov, tak sa dostaneme do takej situácie, že tí čo schvaľujú zákony asi nevedia, čo je v praxi, v školstve. Lebo to čo zákon, alebo aj vyhláśka hovorí o organizácii prázdnin a školského roka, tam nezahŕňa materské školy len od základných škôl zahŕňa. Žiaľbohu MŠ sú zo všetkého vynechané. Len majú učitelia svoje povinnosti a tie práva sú už nie také aké by mali byť. Ja vás chápem a veľmi dobre ovládam ten zákon aj tú vyhlášku, ktorá o tejto veci hovorí, lebo my nemáme inú možnosť, než že by sme sa obrátili na Vás ako na mestské zastupiteľstvo. Máme také znalosti, ale neviem v ktorých mestách to je presne, lebo sme to zisťovali na úrade – Marika Bogárová, že v iných mestách to funguje bez problémov, že tam nie sú materské školy. A prečo sa to kumuluje? V auguste sme boli tak, že [bola otvorená] jedna materská škola. Zakaždým sa zvyšujú počty detí. Už sme na ďalši rok museli mať dve materské školy, tri materské školy v mesiaci august otvorené. Tak sme to mávali, že polovica MŠ bola zatvorená, polovica fungovala. Čím ďalej tým je viac detí. Akých detí? Takých detí, ktorých rodičia možno tú škôlku z pracovného hľadiska že kde majú dať deti, nepotrebujú.

Jaromír Valent: Reagujem na predrečníka, Gabi v tom ustanovení pra. 2 ods. 6 vyhlášky MŠ SR je aj iná veta: “Cez letné prázdniny sa prevádzka MŠ preruśí najmenej na 3 týždne, z dôvodov potreby dôkladného čistenia priestorov MŠ, dezinfekcie prostredia a hračiek, ako aj čerpania dovolenky niektorých zamestnancov.” Tá veta, ktorú si čítal, tá nasleduje, ale ako má tá škôlka, do ktorej sa sústredí prevádzka počas prázdnin celých. Ako má zabezpečiť tú prvú vetu? Už  v samotnom tomto paragrafe je rozpor a ja viem tiež zo sedení na školských radách, že tie dovolenky sú nevyčerpané a ešte jednu vec by som chcel poznamenať, to hlavné sa zabudlo povedať. Nie záujem rodičov, záujem detí je prvoradý. Záujem detí je v prvom rade vrátiť sa do čistého dezinfikovaného prostredia, hlavne v tomto období, keď sa šíria nejaké vírusy, ktoré sú veľmi reaktívne – hovoril niekto, že do 15 rokov nie, ale si myslím, že tých vírusov je všade veľmi veľa, a tá dezinfekcia a dezinsekcia, dezinsekcia  možno nie, hlavne tá dezinfekcia je nevyhnutná prostredia aj hračiek. A druhé hľadisko detské – ja si nemyslím, že treba stresovať to dieťa presunom do inej škôlky, do iného prostredia, iným pani učiteľkám. Toto je záujem detí a ten sa mi zdá prvoradý. Čiže ja podporím tú prestávku. A uvidíme ako na to zareagujú rodičia, či je taká nevyhnutnosť, aby as nejaká škôlka otvorila a potom neviem ako as to zabezpečí, ozaj neviem.

Peter Podbehlý: Ja nepracujem v školstve, ale skúsim as spýtať na nejaké praktické veci. Viem že je to veľmi nepopulárne zamestnancovi nanútiť dovolenku, aj  zmysle zákonníka práce, ale zamestnávateľ má také právo, čiže či ste používali aj iné inštitúty ako je čerpanie pol dňa dovolenky, alebo čo as týka spolupráce s pedagogickými školami, kde prebieha prax a vtedy nemusí byť toľko učiteľov prítomných. Viem že sú dve učiteľky...

Eva Cviková: Čítal ste zákon o pedagogických zamestnancoch, že taký, kto nie je vyučený nemôže pracovať v školstve? Však musí mať diplom. Já nemôžem dať niekoho s praxou aby zabeprečil prevádzku a ďalšia vec, z čoho zoberiem na to z rozpočtu peniaze...

Peter Podbehlý:  Sú dve učiteľky na jednu triedu materskú a namiesto jednej by prišli dve praktikantky. Či sa to dá, pýtam sa.

Eva Cviková: Také as nedá, také vôbec neexistuje. Ak aj príde nejaká praktikantka, tak je pod p. učteľkou a ona za tie deti ani nezodpovedá. Zodpovedá len učiteľ, ktorý je zamestnancom. Ešte ďaľšia vec je, že keď zoberieme deti z iných škôlok, tam máme množstvo iných zákonov. Je to aj ochrana osobných údajov. My berieme deti, ktoré prídu možno na 3-4 dni, potom príde nejaké iné dieťa a keď príde rodič, já ani neviem, alebo p. učiteľka, či to je rodič, či zo súdneho hľadiska môže to dieťa prevziať. My nemáme z druhých MŠ žiadne informácie o dieťati. A to dieťa príde na 3-4 dni a potom už nepríde, lebo už nepotrebuje tú škôlku náhradnú, a príde znova ďalšie dieťa. Jednoducho my to robíme, doteraz sme to robili, ale či je to ohľadom ale či je to ohľadom ochrany a bezpečnosti čo as tiež v zákone hovorí..., či je naozaj adekvátna. Keď já ani neviem, aké dieťa môžem prijať, či môže odísť s odcom, ktorý má súdnjy zákaz, aby prišiel preňho. Môže as stať že on to zistí a príde pre dieťa a ja odkiaľ to mám vedieť, alebo tem učiteľ odkiaľ to má vedieť. Čiže to sú nedoriešené naše zákony, žiaľbohu.

Martin Stráňovský: Mám len jednu otázku, tiež navštevuje moje dieťa materskú školu, samozrejme rešpektujem požiadavky p. učiteliek a na druhej strane aj rodičov, či náhodou nemáte nejaké číslo percentuálne, koľko vlastne tých detí navśtevuje počas prázdnin škôlky, či by možno nejaké kompromisné riešenie as nedalo nájsť – že by týždeň bola tá či tá škôlka otvorená. Či sa vieme k nejakému takémuto číslu dostať, že koľko detí navštevuje počas prázdnin škôlky a či by sme to nejakým spôsobom nevedeli podeliť. Na týždennej báze – napríklad.

Denisa Felixová: Ak môžem odpovedať já, tak sme fungovali doteraz. To znamená v mesiaci júl boli otvorené 4 MŠ a v mesiaci august bývala otvorená jedna MŠ kým kapacitne postačovala a keď nie, tak as pridala ďalšia. Takže v mesiaci august boli následne otvorené dve. A tie boli plné, áno. Úplne plné. To znamená tie materské školy, ktoré boli otvorené v júli, boli zatvorené v auguste a naopak.

Silvester Demo: Trošku ma táto diskusia možno aj mrzí, ale nerobme si z učiteliek MŠ paholkov. To sú ľudia, ktorí pracujú celý rok, starajú sa o naše deti - moje vnúčence nie, lebo tie sú niekde inde - ale tiež majú svoje rodiny a tiež potrebujú svoj oddych na regeneráciu a mať čas venovať as svojim rodinám. Takže to, že nemôže sa zavrieť materská škola celý rok je podľa mňa absolútny nezmysel. Aj z toho dôvodu, že vieme čo sa deje teraz vo svete, vieme aká je migrácia ľudí, vieme aké je osídlenie obyvateľstva v Nových Zámkoch a tie školy treba naozaj vydezinfikovať, treba to veľmi dôkladne vyriešiť tak, aby keď sa deti vrátia v septembri, aby to bolo v poriadku. A ďaľšia vec ktorá ma mrzí, že si robíme z našich vlastných detí, alebo z vnúčeniec rukojemníkov. Ako... čo to je za rodiča, čo si nevie nájsť aspoň mesiac času v roku na svoje vlastné dieťa? Ja sa už teraz teším, keď moje vnúča príde ku nám v lete na dva týždne a zoberiem si dovolenku a budem s ním, a ďalšie dva týždne bude so svojimi rodičmi. Kde sme sa to dostali? Aké sú hodnotiace kritériá tejto spoločnosti, keď nám vadí to, že ide sa zavrieť materská škola, kvôli tomu, aby niektorý rodič mal pohodlie, a celý rok si mohol vybavovať svoje aktivity, a o to dieťa – vlastné – by sa niekto iný mal postarať. Kde sme as to dostali?
Potlesk prítomných riaditeliek MŠ.

Štefan Pivoda: Ja by som sa chcel spýtať na obsadenosť škôlok za minulé leto, či as bavíme orientačne o 100 deťoch, alebo o 200 deťoch, aby sme si to vedeli predstaviť, že koľko detí a teda rodičov as dotkne toto rozhodnutie, pretože absolútne chápem vašu požiadavku, ale rovnako ma oslovili iní rodičia, ktorí bohužiaľ nemajú to šťastie, čo pán Demo má, že im žijú rodičia... Chcel by som as spýtať, orientačne o akom čísle sa bavíme, ďakujem.

Denisa Felixová: V auguste roku 2019 keď boli otvorené 2 materské školy to bolo 150 detí na MŠ Széchényiho a 162 detí na MŠ Ďorockej.

Mária Malperová: Možno po mojom príspevku nebude tlieskať, lebo viem že táto situácia as dá vyriešiť. Viem, že je veľmi ťažká, že veľmi potrebujete dovolenky, a ťažko as to rieši, pretože kvalifikovaní učitelia musia byť v MŠ rovnako ako v ZŠ, alebo v stredných, ale máme 7 materských škôl, a teraz kolegyňa priznala, že tie MŠ boli obidve plné v auguste, ktoré boli otvorené. To jest ak máme 7 MŠ, ja neorodujem za to, aby boli nejako otvorené všetky, ale dá sa to podeliť, určite sa to dá a keby sme 8 týždňov, a keby as jednalo o to, že 6 týždňov budú tie MŠ nejako v prevádzke postupne po jednej, alebo teda budú musieť byť po dvoch, podľa záujmu rodičov, pretože záujem rodičov nemáme ešte odsledovaný. Ale mnohí rodičia sa práveže sťažujú už na túto situáciu, pretože videli a žiadali a keďže vedia, že som dlhé roky riadila školu, tak si myslia, že som všemocná. Určite že nie som. Ja som hovorila, že nedá sa to celkom tak dobre vyriešiť, jednoducho, ale myslím si, že keby sme hľadali tak trošku riešenia, tak nájdeme. Já viem, že sú mamičky, ktoré sú na štrande v lete a ich dieťa chodí do materskej školy. Aj to si musíme povedať. A príde si po dieťa o štvrtej. Vy ste to nezaźili, ale vieme to. Kolegyne mi to potrdia. Sú aj také. Nehovorím, že ich je veľa, možno sú 3-4-5. Ale to robí veľmi zlú krv pre tých ostatných. Ale sú zasa mamičky, ktoré žijú samé s dieťaťom, nemajú tu ani starých rodičov, ani nemusia mať starých rodičov  a to dieťa nemá kde dať. Ona skutočne – to si môžeme zobrať my a to je šťastie rodiny, keď máme starých rodičov, kde tie deti môžu ostať – ale tu by sa určite dala nájsť nejaká situácia a treba uvažovať. Nemusia byť všetky zatvorené v auguste. Môžu  byť jedna časť v júli a jedna časť v auguste a to rieši situáciu  dovoleniek učiteľiek MŠ. Nerieši to správnych zamestnancov, ale učiteliek to určite rieši. To je to isté. Pretože jeden mesiac chcú mať zatvorené a jeden otvorené. Je len otázkou že kedy – vtedy alebo vtedy. Taže rieši to, takže nehovorme, že nie.

Štefan Prešinský: Priznám sa, že ja mám obrovskú dilemu, pretože tak isto som učiteľ a viem že z roka na rok nám tie detičky chodia do predškolského zariadenia, alebo do školských zariadení, ako by som povedal živšie a divokejšie, a určite aj kolegyne riditeľky tých škôlok mi dajú za pravdu, že voľakedy to bola iná káva, ako je dnes a že dneska sú deti ťažko zvládnuteľné a že naozaj majú toho plné zuby a mali by si uřčite oddýchnuť. Naozaj by som veľmi rád podporil túto vec, aby si tie dovolenky mohli čerpať. Ale zase na druhej strane si nemyslím, že všetci rodičia sú takí, ako hovorila kolegyňa Malperová, alebo takí ako hovoril p. poslanec Demo, že tam si odkladajú deti do škôlky, lebo je určite veľké množstvo takých rodičov ktorí majú vážne problémy, ktorí nemajú svojich rodičov a nemajú kam tie deti dať a potom fakt tí rodičia môžu byť zúfalí takisto ako teraz sú zúfalé pani riaditeľky. Ja fakt neviem na ktorú stranu sa prikloniť, lebo toto je ťažká dilema pre mňa.

Eva Polerecká: Ak som dobre pochopila, tak vy svo svojej pracovnej náplni máte aj tie tri týždne ste riadne v práci a vykonávate čistenie a sanitáciu tej materskej školy.

Eva Cviková: Upratovačky.

Eva Polerecká: Takže upratovačky tam v tom čase nemajú dovolenku. Napadala ma taká vec, že niekde to zlyháva technicko-organizačne, lebo niektoré veci by sa možno dali zabezpečiť aj externe a určite je potom asi poddimenzovaný ten stav tých zamestnancov, keď jednoducho v letných mesiacoch nevieme zabepečiť… Pokúśam sa pochopiť aj vás aj tých rodičov, ktorí sú mladí majú 1-2 deti, platia hypotéky, zrovna sa niekde zamestnali dajme tomu, ani tú dovolenku nemajú, nemajú starých rodičov, ktorí možno tiež pracujú, čiže to je taký trošku komplikovaný problém a či by Mesto nejakým spôsobom nemohlo vstúpiť do toho, aby túto situáciu vyriešilo, neviem teraz narýchlo povedať riešenie, ale zrejme bude potom treba personálne to nejako posilniť, lebo tie budovy máme a zrejme je potom málo zamestnancov, keď sa nevedia na dovolenkách prestriedať. Nabudúci rok budeme mať už o jednu viac, pokiaľ sa tá Montessori dostane do siete, možno to pomôže…

Eva Cviková: Chcela by som upresniť, že tých 162 detí to je kapacita škôlky a nie počet detí cez letné prázdniny. Naša skúsenosť z našej MŠ v čase jarných prázdnin sme mali zapísaných 47 detí, zabezpečené 2 triedy, dve p. učiteľky, dve prev. pracovníčky, dve kuchárky, prišlo v pondelok nastúpilo 23 detí. Čiže tam by som mohla s kľudným svedomím hneď ráno, keby sme to vedeli, poslať p. učiteľky dve na dovolenku. Čiže my máme takú skúsenosť, že sa rodičia aj na leto prihlásia, aj zaplatia, a keď by mali doniesť to dieťa, tak už vtedy ten počet detí poklesne. Lenže my organizačne musíme zabezpečiť MŠ pre toľko detí, koľko sa prihlási. Čiže tá naša p. učiteľka nemôže ísť na nejakú plánovanú dovolenku nikde, ani nejaký zamestnanec, pretože [až na poslednú chvíľu] jej poviem, že dnes spobede nemusí prísť lebo sme to nejako inak vyriešili... Takže aj ten rodič si vie tú dovolenku zabezpečiť, len je to trošku o chcení a myslím si, že od januára 2020 sa zvýšila dovolenka pre rodičov na tých 5 týždňov pod tých 35 rokov kvôli starostlivosti o deti.  A preto sa im zvýšila, že sa stará o dieťa ten týždeň.

Pavol Uhrín: Ak dovolíte, môj postreh k tejto problematike vyplýva aj z toho, ako sme diskutovali na školskej rade. Ja si myslím, že problém spočíva hlavne v tom, že jednotlivé školské zariadenia majú poddimenzovaný počet zamestnancov. Pretože pokiaľ apriori si nevedia tí ľudia zobrať dovolenky, tak chyba nie je v tom, ako to riadi riaditeľka tej MŠ, ja si myslím že dovolenku by si nemali čerpať títo ľudia iba poočas prázdnin, ale počas celého roka. P. riaditeľka spomínala, že aj počas roka vypadávajú učiteľky a teda aj zamestnanci a teda aj tento problém musí zabezpečiť nejako, ale len s tým existujúcim stavom ľudí, ktorých má k dispozícii. Ja si to vždy vzťahujem na tú firmu – keby som mal vo firme len taký počet pracovníkov, ako potrebujem na tú linku, tak asi by som ju možno v 30perc času ani nevedel pustiť. Takže by som nevyrábal, lebo nemám v rezerve ľudí, ktorí zastúpia toho, kto je na dovolenke, alebo PN. Tento problém podľa môjho názoru je ekonomický problém, organizačný problém, čiže keby sme ho mali vyriešiť tak, aby počas letných prázdnin bude škôlka nejaký čas otvorená, aj aby bolo počas školského roka všetko zabezpečené a mohli si  zamestnanci čerpať dovolenky, tak jednoducho je problém v matematike, treba to prepočítať, a je problém v našom rozpočte, ktorý sa robí presne iba na ten počet ľudí, ktorí tú prevádzku majú zabezpečiť a asi toto sme zmeškali, pokiaľ ide o rozpočet tohoto roka, ale keď budeme pripravovať ten ďalši, tak by sme mali na to myslieť.

Anna Rošková: Školstvo je veľmi špecifická oblasť  a aby naozaj fungovalo, tak sa musíu podriadiť množstvu zákonov a vyhlášok, ktoré nám pribúdajú ako maku. Je naozaj veľmi ťažké odpovedať tu na tú požiadavku, ako hovoril Paľko, že je poddimenzované, že nemá zamestnancov, ale v školstve je dané zákonom, koľko môže riaditeľka prijať učiteľov na počet detí. Takže ona nemôže na 40 detí prijať 6 učiteliek. Tým pádom zabezpečiť ostatným dovolenku. Proste to jednoducho nejde. Ja by som len chcela upriamiť pozornosť v tomto bode na jednu vec. A to tú, že MŠ patria do výchovnovzdelávacej inštitúcie. Ktorá zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí  prevažne od 3 do 6 rokov. To nie je úschovňa detí. Je prvoradé, že p. riaditeľky ktoré tu sedia, nakoľko ja som v rade školy už niekoľko rokov, a diskutujem s nimi o túto tému, táto požiadavka nevznikla posledný mesiac, alebo dva mesiace. Táto požiadavka niekoľko rokov pred letnými prázdninami je vždy aktuálna. A niekoľko rokov riaditeľky trápi tá skutočnosť, ako zabezpečiť dezinfekciu tried, ako zabezpečiť, aby každá učiteľka mala nárok na dovolenku a bola oddýchnutá. Každá jedna p. riaditeľka, ktorá riadi novozámockú škôlku, je naozaj fundovaná, je to odborníčka a verte mi, že túto situáciu ktorú teraz majú, neriešia vzbrklo, ale sa jej venujú zodpovedne niekoľko rokov. Bohužiaľ vznikla taká situácia, že ju treba riešiť. A naozaj pri tomto riešení treba myslieť na deti. Každý jeden z vás máte deti, predpokladám, alebo vnúča, a vy viete veľmi dobre, ako ťažko sa dieťa pripôsobuje novému prostrediu, takže brať nejakú takú MŠ ako p. riaditeľky hovoria, že nejakú zbernú MŠ – ja viem, že rodič si ľahko povie, že prihlási to dieťa, ale naozaj, keď ho tam nesie, a to dieťa plače, pretože nepozná p. učiteľku, nepozná svojich kamarátov, tak mnohokrát cúvne. Ale nemyslí pritom nato, že aj keď ona nedonesie to dieťa, takže nepomohlo tej MŠ, pretože tá MŠ musíu byť na to dieťa pripravená. Ja prosím vás pekne, my sme na radách školy hovorili s rodičmi, naozaj, určite sa nájdu rodičia, ktorí nebudú s touto skutočnosťou sa nestotožnia, ale jednoducho naozaj prosím vás pekne berme do úvahy záujem každého jedného dieťaťa. Ďakujem veľmi pekne.

Pavol Uhrín: Reagujem na Aničku Roškovú, či si uvedomila kto platí tieto zariadenia. Štát prispieva? Odpovede z pléna...
Áno? Lebo vychádzal som z toho, že keď my sme zriaďovateľom, tak si stanovíme také pravidlá, ktoré vyhovujú týmto ľuďom, ktorým túto službu poskytujeme.

Lukáš Štefánik: Nechcel som regovať, lebo Anička mi hovorila celkom z duše a možno aj preto, lebo sme to už dosť jasne prediskutovali – ja som na rade školy u Nóriky na P. Blahu. Možno by som poukázal ešte na jeden fakt, ak dobre viem na všetkých MŠ to prešlo v radách škôl, a v každej tej rade školy sú zástupcovia rodičov. Môžem povedať skúsenosť z rady školy na P. Blahu – až na jedného rodiča všetci s týmto súhlasili. A beriem to troška tak, že tak ako my sme tu nejaký zástupcovia ľudí Novozámčanov, tak aj tí, ktorí sú zástupcovia rodičov v radách škôl, tak ich tam rodičia delegovali preto, lebo  možno chcú, aby hovorili za nich tie niektoré myšlienky, alebo presadzovali to, čo tí rodičia chcú. Nikdy sa nedostaneme do toho bodu, že každý bude so všetkým súshlasiť. Ale keď to prešlo vo všetkých radách škôl, kde sú aj zastúpení rodičia, a nie malým počtom, tak berem… no nič ja som len to chcel že Anička mi hovorila naozaj z duše  a prešli sme si to na rade školy a podporila to väčśina rodičov a berem to tak, že oni sú tiež zástupcovia tých rodičov, takže ja určite toto podporím tak ako som to podporil aj na rade školy.

Primátor: poprosil by som návrh na uznesenie.

MsZ schvaľuje návrh prevádzjy počas letných mesiacov roku 2020 nasledovne: v mesiaci august od 1.8.2020 do 31.8.2020 budú uzavreté vśetky MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nové Zámky.

Hlasovanie:
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,591 MODIFIED: 2020.06.02 00:09:45.MD5: c6ad8206bdc603ae024c3c247da15b9c STATUS: FALSE  This window is : x