Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  11-02-14   10,150  
0

Križovatku Michalská bašta - P. Blahu prezývajú Novozámčania "križovatkou smrti".  Po mnohých menších dopravných kolíziách tu v auguste 2006 došlo k smrteľnej nehode, o to tragickejšej, že obeťou bolo 10 ročné dievčatko Ivetka Solárová, ktorá čakala na svojom bicykli na vedľajšej ceste kým prejdú autá po hlavnej.  

Neprehľadná križovatka, nezvyčajná už tým, že hlavná cesta nevedie smerom od námestia dolu kopcom, ako je to pri všetkých ostatných cestách na hviezdicovej mape mesta, ale kolmo naň, sa s pribúdajúcou premávkou stáva stále nebezpečnejšou. Na priestranstve susediacom s miestom nehody dnes prebiehajú stavebné práce a zmizol aj pamätníček, ktorý dievčatku postavili rodičia. Dnes už okoloidúcemu nič nepripomína tragédiu spred piatich rokov.   Niečo však predsa - zvláštna rožná stavba, v odstránení ktorej mnohí videli vyriešenie problému neprehľadnej križovatky. Všetko sa ale udialo inak...
Na stránkach okresného týždenníka Naše Novosti sa v auguste 2006 venovali tragédii v dvoch článkoch.


18. septembra 2006 okresné noviny informovali aj o stretnutí na mestskom úrade, kde kompetentní riešili ako zvýšiť bezpečnosť uvedenej križovatky:

Téma sa dostala aj na program zasadnutia mestského zastupiteľstva Nových Zámkov 27. februára 2007:
Ing. arch. Jozef Istenes – ako predseda komisie územného plánu a investičnej výstavby uviedol, že komisia sa dvakrát podrobne zaoberala s rozvojovými programami mesta. Názor komisie je, že predovšetkým by chceli upriamiť pozornosť na križovatku P. Blahu – Michalská bašta, je to veľmi nebezpečná križovatka. Vzhľadom na to, že sú tam územné problémy s NSK a so športovým oddielom, ktorý prevádzkujú jednak tú budovu jedna ihrisko. Stanovisko komisie je, že túto križovatku nemôžu riešiť z čiastky 1 mil. Sk. Tento rozsah bude jednoznačne presahovať a doporučujú prehodnotiť celú túto akciu, zatiaľ ju vyňať z rozpočtu, urobiť nový nápočet, prieskum finančnej náročnosti a urobiť nový finančný návrh v II. polroku. Nazdávajú sa, že financovanie tejto križovatky by stálo zhruba 2,5 mil. Sk v rekonštrukcii.  ...V prípravnej a projektovej dokumentácii na križovatky – vzhľadom na pohľad náročnosti križovatky P. Blahu -  Michalská bašta 1 mil. Sk hodnotia ako neprimeranú čiastku a navrhujú, aby sa táto čiastka predisponovala na križovatku S. H. Vajasnkého - J. Kráľa, pokým sa finančná náročnosť nevyjasní a nespresnia sa majetkoprávne odklady vzhľadom na NSK Nitra, ktorý je majiteľom domu na rohu P. Blahu a Michalskej bašty....

Ing. Pavol Hudák – faktická poznámka – reagoval na návrh Ing. Istenesa - križovatka P. Blahu – Michalská bašta – návrh bol taký, nakoľko ide o veľmi nebezpečnú križovatku, že by sa tam hneď začali budovať vyvýšené prahy cez celú križovatku, tzn. akýsi spomaľovač na celú križovatku, 1 mil. Sk by na to stačilo. Čakať na to, kým sa vysporiadajú pozemky a urobí sa tam kruhový objazd. Toto bol vlastne dôvod, prečo dali do návrhu 1 mil. Sk.  Také niečo je spravené pred Devínskou školou. Teda spraviť zo všetkých štyroch strán prudší nájazd, vyvýšiť do terénu, aby boli autá nútené spomaliť.

Ing. Ladislav Marenčák – faktická poznámka – reagoval na poznámku Ing. Istenesa, čo myslel tým, keď povedal, že pokým sa VÚC vysporiada s týmto rodinným domom. Pretože VÚC Nitra uznesením schválilo tento dom predať a pokiaľ si dnes nezakalkulujú, že z hľadiska trvalého doriešenia tejto križovatky, by získali tento dom a keď sa predaj zrealizuje mesto je tým pádom mimo.

Ing. Ladislav Forró – potvrdil slová p. Marenčáka, že skutočne ak k dôjde k predaju tohto domu a nie mesto bude kupujúcim, myslí si, že budúcim vlastníkom dohodnúť aby zbúral tento dom je nereálne. Ale na križovatke treba spomaliť premávku, takže to zvýšenie tejto križovatky môže byť veľmi aktuálne a najlacnejšie riešenie.

Ing. arch. Jozef Istenes – reagoval na poznámku p. Marenčáka a Ing. Hudáka – uviedol, že to, čo prejednávali v komisii ohľadne križovatky P. Blahu – Michalská bašta nie je technicky možné teraz dostatočne vysvetliť. Ak sa NSK rozhodne odpredať dom na ul. Michalskej bašty, mesto by sa malo zaujímať o odkúpenie tohto pozemku, tým pádom sa vytvorí taký priestor, ktorý je dostatočný na riešenie kruhovej križovatky v celosti, s tým, že sa zaberie dosť veľká plocha aj z plochy cvičného ihriska futbalového, ktoré bolo riešené na druhej strane. Myslí si, že by mali tento bod skutočne odročiť, túto investíciu neriešiť vo výške 1 mil. Sk, ale aby sa mesto uchádzalo o odkúpenie RD je priorita, po druhé by sa mali ohodnotiť finančné náklady na projektovú prípravu a realizáciu a v II. polroku by sa mali vrátiť k riešeniu kruhovej križovatky

Primátor mesta – spýtal sa p. Marenčáka, aká je cena tohto rodinného domu

Ing. Ladislav Marenčák
– odpovedal - starý posudok je vo výške 2,4 mil. Sk, ale vzhľadom na to, že ide o posudok asi spred dvoch rokov, vypracováva sa nový znalecký posudok, ktorý určite nebude nižší.

Ing. Peter Hudák – faktická poznámka – reagoval na príspevok p. Istenesa – podotkol, že takýto jednoznačný názor na komisii nebol, on mal zásadne iný názor, pretože podľa jeho názoru sa tam dá urobiť aj radikálnejšia zmena. Táto cesta absolútne nespĺňa to, čo sa predpokladalo, keď sa urobila hlavnou cestou P. Blahu. Cesta mala byť kruhom, ktoré mesto počítalo s tým, ktorá bude hlavná cesta, ktorá bude spájať Gúgsku ulicu až s Nábrežnou. To sa nerealizovalo. Táto cesta v tomto ponímaní hlavnej a vedľajšej nemá žiadnu logiku. Upozorňovali na to pred tou smrteľnou udalosťou, ktorá sa tam stala, že dávno tam už bolo treba tiet retardéry dať a pani, ktorá tu za to bola zodpovedná na to nikdy nereagovala.. Túto cestu nevyrieši žiadny kruhový objazd, lebo hlavná cesta musí byť stále tá, čo vedie z Hlavného námestia ďalej, lebo táto jediná má logiku ako hlavná cesta. Otázka je , či by nebolo treba, ak sa iné riešenie nenájde, uzavrieť cestu na P. Blahu vedľa ihriska, ktorá je aj tak takmer neprejazdná, keď je tam futbalový zápas, lebo v dvoch smeroch sa tam nedá jazdiť. Sú to veľmi závažné stavy, lebo v takom stave, ako je táto križovatka a ako sa tam cesty spájajú, to je veľmi diskutabilné, čo je tam najvýhodnejšie. Osobne si myslí, že najvýhodnejšiu vec, ktorú treba spraviť je zabezpečenie bezpečnosti. Otázka je, aký dopad by to malo, keby sa to v širšom komplexe riešila. Ak NSK aj predal tento dom mestu, bolo by ho jednoznačne zbúrať, jednoznačne zbúrať, to znamená, že iná cesta nie je, zbúrať aj na druhej strane. Urobilo by sa z toho búranisko, pritom je to cesta, ktorá si nezaslúži až takú pozornosť, pretože tá cesta P. Blahu nespĺňa to, čo sa pôvodne od nej čakalo, lebo ten objazd nie je dokonalý až smerom na Nábrežnú ulicu.

2. apríla 2007 na 18. zasadnutí zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja odznelo:
32. bod – materiál č. 513 Návrh na zmenu uznesenia č. 402/2005
predseda – predkladateľom materiálu je p. poslanec [Peter] Hudák. Spravodajca nie je, nakoľko materiál bol dodatočne zaradený. Nech sa páči p. poslanec Hudák v krátkosti uviesť tento materiál.
Hudák – Vážený p. predseda, vážené poslankyne, poslanci predkladám taký zvláštny návrh. Ide o priamy predaj nehnuteľnosti vedený správou katastra Nové Zámky, ktorý je v majetku Nitrianskeho samosprávneho kraja. Je to budova, ktorú užívala bývala elektrotechnická škola. Už 5 rokov nespĺňa túto funkciu, je schátralá, bola opakovane ohodnotená. Terajšia kúpna cena je 1.200 000,- Sk. Kupujúci je Ondrej Ondrušek, ktorý je vozíčkar. V živote nestál na nohách, je úspešný podnikateľ a zamestnáva i ďalších ľudí s ťažkým poškodením zdravia. Teraz je v časovej tiesni v súvislosti s kúpou tohto domu nakoľko, ho chce sfunkčniť v priebehu leta. Dávam to na zváženie v prípade ak máte nejaké dotazy. Sú tu aj iní z Nových Zámkov, čo ho dobre poznajú.
predseda – otváram rozpravu. Prosím hláste sa do rozpravy, aby som mohol uzavrieť zoznam prihlásených. Do rozpravy je prihlásená p. podpredsedníčka Burdová a p. poslanec Forró.
Uzatváram možnosť hlásiť sa do rozpravy. Nech sa páči p. podpredsedníčka.
Burdová – ja by som sa chcela spýtať, či bol tento návrh predmetom rokovania niektorej z komisií, pretože nemáme k tomu materiálu nič viac. Či p. predseda finančnej komisii vie, že by sa o tomto materiáli rokovalo.
predseda – môžete reagovať p. predseda Meňky?
Meňky – tento materiál neprešiel finančnou komisiou.
predseda – nech sa páči p. poslanec Forró.
Forró – mám faktickú na p. poslanca Hudáka. Poznám túto situáciu a je to naozaj tak ako to predniesol. Ja podporujem túto myšlienku v tom znení ako je to predložené. Chcem sa spýtať p. Hatinu, či tu nechce dávať náhodou nejaký pozmeňujúci návrh. Je to tiež v Nových Zámkoch a týka sa to tej istej inštitúcie.
predseda – to je druhé dejstvo toho príbehu. Nech sa páči p. poslanec Hudák.
Hudák – toto už bolo vo finančnej komisii ešte na začiatku volebného obdobia. Len v tom čase sa nerokovalo kvôli tomu, že komisia bola zostavená z bývalých poslancov. Bolo to znovu ohodnotené, kúpna cena je tam stanovená. Ja viem, že by sa týmto obišla finančná komisia a aj rada. Ide o to, či by sme mohli zohľadniť jeho stav a časovú tieseň. Podal som to len kvôli tomu.
predseda – ešte p. poslankyňa Bohátová, nech sa páči.

Bohátová – Vážený p. predsedajúci, kolegyne, kolegovia ja by som sa chcela spýtať. Na predmetnú nehnuteľnosť sme mali mať podľa uznesenia do konca marca alebo apríla vypracovaný znalecký posudok. Pred tým tam bola suma nejaké 2 mil. a dalo sa to ohodnotiť.
predseda – nech sa páči reakcia p. poslankyňa Ostrihoňová.
Ostrihoňová – chcem sa spýtať, či sa jedná o cenu znaleckého posudku. Nakoľko je to tá cena ja podporujem tento predaj.
predseda – nech sa páči p. poslanec Hudák.
Hudák – nová cena bola stanovená tento rok. Je to 1.900 000,- Sk.
predseda – nebolo viac vstupov do rozpravy. Z rozpravy nevyplynulo nič o čom by bolo treba hlasovať. To znamená, že môžeme hlasovať hneď o materiáli ako celku vrátane toho uznesenia, ktoré predložil p. poslanec Hudák. Pripravte sa, hlasujeme.
Hlasovanie č. 55: počet prezentujúcich sa – 48, za materiál ako celok – 45, proti – 0, zdržalo sa – 0, nehlasovali – 3. Konštatujem, že stanovisko rady bolo schválené.
Uznesenie prijaté pod č. 65/2007 v znení:
Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja s c h v a ľ u j e
a) zrušenie uznesenia č. 402/2005 a uznesenia č. 337/2006
b) odňatie nehnuteľností vedených Správou katastra Nové Zámky, v k.ú. Nové Zámky na
LV č. 1281 parc.č. 7012 ako pozemok – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 288 m2
v celosti, parc.č. 7013 ako pozemok – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 196 m2
v celosti a stavba na parc.č. 7012, súp. č. 514 zo správy Spojenej školy B. Němcovej 1,
940 75 Nové Zámky
c) priamy predaj nehnuteľností vedených Správou katastra Nové Zámky, v k.ú. Nové Zámky
na LV č. 1281 parc.č. 7012 ako pozemok – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 288 m2
v celosti, parc.č. 7013 ako pozemok – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 196 m2
v celosti a stavba na parc.č. 7012, súp. č. 514 Ondrejovi Ondrušekovi, Jánošíková 22, 940
01 Nové Zámky za kúpnu cenu 1 900 000,- Sk

u k l a d á riaditeľovi Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja zabezpečiť vypracovanie a podpísanie kúpnej zmluvy v lehote 30 dní od nadobudnutia účinnosti uznesenia...

Na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva Nových Zámkov 24. apríla 2007 v súvislsoti s predmetnou budovou odznelo:
MVDr. Tibor Pischinger – spýtal sa, aký bude osud alebo či mesto podalo žiadosť o odkúpenie rodinného domu nachádzajúci sa na križovatke Michalská bašta – P.Blahu, ktorý je majetkom VÚC.
JUDr. Erika Nagyová – po mestskom zastupiteľstve vo februári mesto podalo žiadosť o odkúpenie tohto rodinného domu na Michalskej bašte. Obdržali odpoveď, že táto nehnuteľnosť bola odsúhlasená zastupiteľstvom Nitrianskeho samosprávneho kraja priamym predajom inému žiadateľovi...
Dnešný pohľad na tento strašidelný dom v križovatke smrti svedčí o nedokončenej rekonštrukcii. Dom teda nebol "sfunkčnený" ani do leta 2007 ani nikdy neskôr.  Navyše ako z listu vlastníctva k parcele parc. č. 7012 a parc. č. 7013 vyplýva, už v decembri 2008 - rok po kúpe - obe parcely zmenili majiteľa a boli predané ďalšiemu vlastníkovi... Tak, ako sa to už v Nových Zámkoch v prípade strašidelných domov stáva... 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
09:31:27 Strašidelný dom v "križovatke smrti" / Kísértet ház a halál-kereszteződésben [2011-02-14; 10,150 x]
09:30:53 November elsejei és halottak napi, sétával egybekötött főhajtások a hősök emléke előtt a mátyusföldi... [2023-11-08; 718 x]
09:28:22 V poradí 6. protestný míting v Nových Zámkoch v stredu 3. apríla o 18.00 na Hlavnom námestí [2024-04-01; 555 x]
09:26:41 Novozámocký hokej v problémoch a čo všetko s tým súvisí... [2024-03-02; 1,200 x]
09:25:15 Magyarnak lenni a nagyvilágban: Sávolt Karolina, a 12-éves autodidakta képzőművész [2023-04-02; 3,834 x]
09:20:55 Ani tretí štátny orgán v poradí nezistil porušenie zákona v prípade ilegálneho znovuotvorenia mestsk... [2023-08-24; 859 x]
09:18:17 Kauza rekonštrukcie Kina Mier. Správa hlavnéhio kontrolóra o dodržiavaní Zmluvy medzi Mestom Nové Zá... [2018-06-22; 3,704 x]
09:16:58 Reakcia čitateľa na článok o veternych elektrárňach [2024-04-11; 203 x]
09:15:43 Časopis Index hodnotil najväčšie agroprojekty podporené za október 2023 z eurofondov - dve firmy bol... [2024-03-23; 430 x]
09:13:11 Publikácie Inštitútu slavistiky Ruskej akadémie vied [2019-03-31; 2,643 x]
09:12:25 Komáromi mérföldkövek 2023 helytörténeti konferencia [2023-04-30; 866 x]
09:10:12 Egy csésze kávé: Vadkerti Imrével, énekes-, színész-, előadóművésszel, a Kormorán együttes frontemb... [2013-12-10; 12,961 x]
09:02:38 Vodný zdroj pri Šamoríne opäť ohrozený [2023-09-01; 940 x]
09:00:51 Kniha týždňa: Martin Odkladal, Dych vyrážajúce svedectvo (Könyvklub 2019) [2023-09-10; 953 x]
08:59:51 Návšteva u Vladimíra Pavlíka v Považskej Bystrici [2024-02-18; 362 x]
08:53:35 Historik telom a dušou - Ľudovít Gróf / Történész szívvel lélekkel - Gróf Lajos [2023-05-13; 1,034 x]
08:49:38 Kriminalita v kraji podľa hlásení Krajského veliteľstva Policajného zboru za obdobie apríl 2008 - ap... [2018-03-31; 16,998 x]
08:47:34 Ako byť aktívnym občanom (diskusia v Nových Zámkoch) [2024-03-29; 385 x]
08:46:00 A hét könyve: Daniel Pipes: Összeesküvések: a paranoia évezredes története (Agave Könyvek Bp. 2007)... [2022-12-11; 739 x]
08:44:55 Mapa sociálnych inovátorov [2023-08-20; 1,618 x]
08:41:25 Kniha týždňa: Jim Kwik, Myseľ bez hraníc (Tatran Brat. 2021) [2023-03-30; 718 x]
08:35:41 Kauza mestskej skládky: Vyjadrenie žalobcu v 2. kole [2023-05-13; 1,036 x]
08:33:12 Egy csésze kávé Répásy Zsolt fotóssal [2015-09-29; 4,891 x]
08:30:34 Mesto má ďalší prehratý spor. Kauza pokazenej dražby Holotovho domu z r. 2008 skončila katastrofou p... [2022-05-23; 1,972 x]
08:26:27 Magyarnak lenni a nagyvilágban: Flaskay Dániel a magyar Maugli története [2023-03-16; 1,340 x]
08:22:26 Az idén április 26-án rendezik a Komáromi Imanapot [2015-04-19; 3,107 x]
08:21:34 Novozámocké príbehy / Érsekújvári történetek: Neuskutočnená dražba Holotovho domu / A Holota-ház meg... [2015-02-27; 5,914 x]
08:20:49 Őrizzük és adjuk tovább emlékeinket [2015-08-24; 2,766 x]
08:14:58 Digitalizované periodiká z obdobia 1914-1918 na portáli Slovenskej národnej knižnice [2021-04-12; 2,920 x]
08:04:16 Relácia Pod lampou s Evou Polereckou a Zsoltom SImonom [2024-03-30; 513 x]
08:03:34 Ak ma zabili, je to dôkaz toho že sme silní. Nevzdávajte sa! [2024-02-18; 402 x]
08:02:10 A magyarországi médiaháború története [2022-12-27; 797 x]
08:01:23 Trefa do čierneho. Progresívne Slovensko natočilo volebné video s L. Borbélyom [2023-09-17; 1,882 x]
07:56:50 Budova VUNARU má 40 rokov... [2023-09-20; 1,278 x]
07:54:58 Obec Dömös a roklina RÁM [2010-09-23; 5,072 x]
07:42:31 6. novozámocký protestný míting [2024-04-08; 371 x]
07:40:54 Kostlivec v skrini zahrkotal - skončí mesto hru na schovávačku s dražiteľmi Holotovho domu? [2017-12-08; 5,082 x]
07:29:28 Csemadok verzus Kultúrkorzo - Ako to vidím ja [2015-07-10; 5,197 x]
06:54:28 V súvislosti s pripravovanou výmenou riaditeľa úradu práce bijú zamestnanci na poplach: nechcú aby S... [2020-07-27; 5,973 x]
06:10:54 Kniha týždňa: Ján Lukačka a kol., Chronológia starších slovenských dejín, Prodama Brat. 2008... [2021-02-19; 2,851 x]
06:07:11 Ako byť aktívnym občanom v Nových Zámkoch? Diskusia v Hollywood Café v Kine Mier v stredu o 18:00... [2024-03-26; 436 x]
05:31:00 Dr. Daniel Rapant, Maďarónstvo Bernolákovo (1929) / Bernolák magyarpártisága (1929) [2011-11-30; 7,929 x]
05:06:38 Egy nádszegi tanító, aki nem értett a szóból. Az Agócs Béla dosszié (61 cikk) [2013-08-27; 15,466 x]
05:04:03 Zúgov 2? Veterným elektrárňam sme zatiaľ unikli o vlások [2024-04-04; 672 x]
04:14:01 Rukoväť pre výber kandidátov do komunálnych volieb v Nových Zámkoch [2018-11-04; 6,797 x]
03:36:24 Zatrpknutí bojovníci - Miroslav Dolejší [2024-03-18; 298 x]
02:37:57 Prejavy na podporu RTVS a slobody slova na 5. protestnom zhromaždení v Nových Zámkoch [2024-03-21; 623 x]
02:19:47 Výsledky prvého kola prezidentských volieb v novozámockom okrese [2024-03-25; 581 x]
02:02:53 Po stopách kauzy podpáleného auta seredského novinára z roku 2016 [2024-02-28; 379 x]
01:58:20 Novým lídrom ruskej opozície je Júlia Navaľná [2024-02-27; 288 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x