Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  20-08-07   837  
0

Zažívame nekonečné prekvapenia. Na stredajšom zastupiteľstve sa zčistajasna objavil zámer uchádzať sa o eurofondy na výstavbu novej autobusovej stanice. V návrhu sa síce nespomína kde by sa mala stáť, ale z vizualizácie sa dovtípite že na mieste súčasného autobuska. Pritom pred štyrmi rokmi bolo toto miesto vyhodnotené ako absolútne nevyhovujúce kvôli výfukovým plynom prúdiacim rovno do obývačiek obyvateľov ul. Ľ. Štúra. Vtedy sme chceli mať autobusovú stanicu pri žel. stanici, kde sme aj prenajali mimoriadne nevýhodne 8 tisíc m2 fy Arrive na 50 rokov. (písali sme tu...)  


Dnes je opäť všetko inak a čo bolo neprijateľné sa odrazu stalo ekologickým a atraktívnym. Za najatraktívnejšiu časť projektu  považujeme aktivitu č.2 projektu  "moderný informačný a oznamovací systém" a "prepojenie v informovanosti cestujúcich". Zrejme by nikoho nenapadlo používať miesto Google takéto čosi, rovnako ako nikdy žiadny špeditér nenavštívil Logportál. Tu cítime dobrú príležitosť uliať si nejaké to euro bez toho, aby si to niekto vôbec všimol...

Ani poslanci si aktivitu č. 2 nevšimli a očarení vizualizáciami schválili projektový zámer. Vraj je to súčasť priorít mesta. Tie sme my síce nikde nenašli popísané ani zoradené - nie je nám napríklad zrejmé, či má mať autobusko prednosť pred cyklotrasami, zato o prioritách p. Kleina a jeho krúžku nemáme najmenšie pochybnosti...
 


Dôvodová správa predložená na zastupiteľstvo 5. augusta 2020

Ministerstvo pôdohospodárstva  a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaci orgán
pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo výzvu na predkladanie  žiadostí
o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy:

Kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-12
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj „IROP”)
Prioritná os: 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ: 1.2.1 - Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.                       
Mesto Nové Zámky pripravuje projektový zámer, ktorého cieľom je vybudovať atraktívny prestupný uzol VOD (verejnej osobnej dopravy) v Nových Zámkoch k zvýšeniu konkurencieschopnosti VOD a jej udržateľnosti. K tomuto celkovému cieľu chce projekt využiť jedinečnosť dotknutého územia s priestorovou blízkosťou mestskej, prímestskej, diaľkovej a medzinárodnej autobusovej dopravy a  koľajovej regionálnej a medzinárodnej železničnej dopravy, s potenciálom územia pre statickú dopravu a pre nemotorovú cyklistickú dopravu. Vybudovanie prestupného uzla bude príspevkom k zlepšeniu infraštruktúry VOD a vytvorí podmienky pre budúci integrovaný dopravný systém.

Projekt má dve hlavné aktivity.

Prvá hlavná aktivita je zameraná na výstavbu prestupného uzla v podobe modernej zastrešenej autobusovej stanice s 18 nástupišťami, k čomu sa viaže aj doplnková pridaná hodnota v podobe výstavby dvoch záchytných parkovísk. Jedno parkovisko plní účel Kiss & Ride s počtom 23 parkovacích miest, druhé parkovisko je určené pre parkovanie charakteru Park & Ride s počtom 76 parkovacích miest.

Druhá hlavná aktivita je zameraná na zabezpečenie moderného informačného systému autobusovej stanice Nové Zámky s cieľom zlepšiť informovanosť cestujúcich, zlepšiť informačný a oznamovací systém a vytvoriť prepojenie v informovanosti cestujúcich v rámci autobusovej a železničnej dopravy ako východisko k zavádzaniu integrovaného dopravného systému v budúcnosti.

Po realizácii projektu očakávame zvýšený počet prepravených osôb  a zníženie individuálnej automobilovej dopravy, čo bude mať pozitívny vplyv na životné prostredie a na celkovú zlepšenú kvalitu života obyvateľov daného územia.

Riešením projektu sleduje Mesto Nové Zámky vytvorenie integrovaného prestupného bodu a očakávajú sa nasledovné zmeny vo VOD:
•    Zvýšenie využitia hromadnej aj nemotorovej osobnej dopravy
•    Vytvorenie možnosti prestupu na rôzne módy dopravy
•    Zvýšenie atraktivity cestovania, skvalitnenie služieb súvisiacich s cestovaním – čakáreň, zastrešené zastávky, sociálne zariadenia, informačné centrum a moderné informačné systémy
•    Zvýšenie kvality a bezpečnosti poskytovaných služieb
•    Skrátenie časov na prestup, rozšírenie možností bezbariérového cestovania
•    Zlepšenie dostupnosti, priblíženie zariadení občianskeho vybavenia.

Projekt je súčasťou širšieho zámeru mesta Nové Zámky, ktorý je vyjadrený v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nové Zámky na roky 2014- 2020 s výhľadom do roku 2025 v časti 3.1. – Projektové zámery v hospodárskej oblasti, špecifický cieľ 1.1. Rozvoj dopravnej infraštruktúry.

V prioritách mesta je vytvorenie modernej autobusovej stanice, ktorá bude významným prestupným bodom medzi cyklodopravou, autobusovou, železničnou a individuálnou dopravou. Všetky módy dopravy budú koncentrované v jednom území – záchytné parkovisko, cyklochodníky, stojany na bicykle, autobusová a železničná stanica.

Rozpočet projektu:  3 023 587,40  €.
-    zdroje EU (EFRR):             85  %
-    štátny rozpočet:                  10  %
-    spolufinancovanie mesta:     5  %
 


Vizualizácia nového návrhu na stanice
 Prečítajte si tiež:

2019-11-24   Parkovisko pri stanici je takmer hotové. Načo bolo dobré s ním roky otáľať?
2019-08-15   Novozámocké príbehy s neistým koncom: meškajúca stavba autobusovej stanice
2019-09-01   Zanikla stránka Logportál, spolu s ňou skončil aj jeden z najabsurdnejších projektov Pischingerovského vedenia
2015-10-28   Kostra v skrini zahrkala. Mestský úrad informuje na svojich stránkach o Logportáli stále v optimistickom duchu a budúcom čase
2015-10-10   MsÚ odmietol žiadosť o nahliadnutie do spisov Logportál, Bernolákov Park, Jazdiareň a Dotácie 2009-2014
2014-05-12   Naše mesto síce nezvláda ani elementárne formy informovania občanov, na konferenciách informatikov však prezentuje najsmelšie vízie...
2013-12-31   Nitriansky samosprávny kraj odovzdal mestu za 1 Euro internetové infokiosky inštalované v r. 2006
2011-12-19   Logportál: "V databáze sa nenachádza žiaden záznam!"
2011-02-24   MsZ schválilo čerpanie úveru na kontroverznú sochu i úpravu mestských infokioskov
 
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,591 MODIFIED: 2020.06.02 00:09:45.MD5: c6ad8206bdc603ae024c3c247da15b9c STATUS: FALSE  This window is : x