Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  20-08-24   1,486  
0
Ako sme predpokladali (článok tu...), do programu dnešného zastupiteľstva NSK bol na poslednú chvíľu zaradený bod o výsledku výberových konaní na pozíciu riaditeľa nitrianskej a novozámockej knižnice. V oboch prípadoch uspeli kádre SNS resp. Smeru. Nitrianskej knižnici by mala šéfovať býv. námestníčka Agroinštitútu, pôvodným povolaním obchodníčka s ojazdenými autami Ingrid Meňky, tú novozámockú bude riadiť riaditeľka úradu práce, pôvodne učiteľka elektrotechniky Helena Bohátová. Celkom isté to však stále nemajú, lebo do hlasovacej machiny sa dostala smietka a zastupiteľstvo o nomináciách nakoniec nerozhodlo.  

Materiál totiž na poslednú chvíľu zaradili na rokovanie, ale zabudli predložiť či zaslať poslancom. To spôsobilo menšiu polemiku, výsledkom ktorej bolo stiahnutie materiálu. Takže hlasovať sa o ňom bude až na najbližšom zastupiteľstve, ak sa pravda dovtedy niečo nestane. Pomery v zastupiteľstve sú pmerne krehké, Smeráci sú rozkolom v strane dosť zneistení  a nie je vylúčené, že drobná petícia proti obsadzovaniu pozícií v kultúre deklasovanými elementmi by mohla zmeniť výsledok hlasovania...

doc. Ing. Milan Belica, PhD. predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Nitra
Číslo materiálu: 450
Zastupiteľstvu Nitrianskeho samosprávneho kraja

K bodu:    Správy o výsledku výberových konaní a návrhy na vymenovanie riaditeľov vybraných kultúrnych organizácií

Predkladá:
doc. Ing. Milan Belica, PhD. predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja

Spracovali:
Ing. Helena Psotová riaditeľka ÚNSK
Mgr. Ľubomír Kleštinec vedúci odboru kultúry a športu ÚNSK


Návrh na uznesenie:
K bodu:
Správy o výsledku výberových konaní a návrhy na vymenovanie riaditeľov vybraných kultúrnych organizácií
Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja b e r i e  n a  v e d o m i e správu o výsledku výberového konania na funkciu riaditeľa Knižnice Antona Bernoláka v Nových Zámkoch, Anton Bernolák Konyvtár Érsekújvár

v y m e n ú v a

Ing. Helenu Bohátovú, PhD. do funkcie riaditeľky Knižnice Antona Bernoláka v Nových Zámkoch, Anton Bernolák Konyvtár Érsekújvár, dňom 1. novembra 2020 na päťročné funkčné obdobie
 
Dôvodová správa

Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja na 20. riadnom zasadnutí konanom dňa 06. júla 2020 schválilo uznesením č. 98/2020 vyhlásenie výberového konania a členov výberovej komisie na obsadenie funkcie riaditeľa Knižnice Antona Bernoláka v Nových Zámkoch, Anton Bernolák Konyvtár Érsekújvár. Výberové konanie bolo vyhlásené v regionálnom týždenníku MY Nitrianske noviny (balík Nitriansky), na úradnej tabuli Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja, na webovom sídle Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja a v Knižnici Antona Bernoláka v Nových Zámkoch, Anton Bernolák Konyvtár Érsekújvár.

Výberová komisia na zasadnutí otvárania obálok dňa 03. augusta 2020 otvorila doručené obálky na výberové konanie a posúdila splnenie vyhlásených podmienok prihlásených uchádzačov. Uchádzačky Ing. Helena Bohátová, PhD. a Mgr. Jana Kurucová splnili podmienky vyhláseného výberového konania na základe doručených podkladov k výberovému konaniu a boli pozvané na výberové konanie.

Účastníci výberového konania :

Členovia výberovej komi sie v zložení: Prítomní:
Mgr. Marián Kéry -  predseda výberovej komisie
Mgr. Milan Galaba - člen výberovej komisie
Mgr. Ján Greššo -  člen výberovej komisie
Ing. Csaba Foldes - člen výberovej komisie
Mgr. Ľubomír Kleštinec - člen výberovej komisie - zamestnanec odboru kultúry a športu ÚNSK
p. Mária Feldinszká - členka výberovej komisie - zamestnkyňa Knižnice Antona Bernoláka v Nových
Zámkoch, Anton Bernolák Konyvtár Érsekújvár
Mgr. Beáta Bellérová, PhD. - členka výberovej komisie - odborná garantka

Ospravedlnený:  Mgr. Ján Greššo    - člen výberovej komisie

Pozvané uchádzačky:  Prítomní: Ing. Helena Bohátová, PhD., Mgr. Jana Kurucová
 
Výberové konanie sa konalo dňa 17.08. 2020 a bolo uskutočnené osobným pohovorom, pri ktorom uchádzačky predstavili svoj profesijný životopis a projekt rozvoja Knižnice Antona Bernoláka v Nových Zámkoch, Anton Bernolák Konyvtár Érsekújvár. Osobným pohovorom výberová komisia overovala odborné znalosti a schopnosti uchádzačiek na vykonávanie funkcie riaditeľa Knižnice Antona Bernoláka v Nových Zámkoch, Anton Bernolák Konyvtár Érsekújvár na základe konkrétnych otázok členov výberovej komisie. Otázky boli formulované v súlade s požiadavkami na vykonávanie funkcie.

Členovia výberovej komisie zhodnotili priebeh výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Knižnice Antona Bernoláka v Nových Zámkoch, Anton Bernolák Konyvtár Érsekújvár hlasovaním. Za účasti prítomných členov komisie predseda komisie spočítal hlasy a za víťaza bola vyhlásená Ing. Helena Bohátová, PhD.. Na základe výsledku výberového konania výberová komisia odporúča predsedovi Nitrianskeho samosprávneho kraja, navrhnúť Zastupiteľstvu Nitrianskeho samosprávneho kraja vymenovať do funkcie riaditeľky Knižnice Antona Bernoláka v Nových Zámkoch, Anton Bernolák Konyvtár Érsekújvár Ing. Helenu Bohátovú, PhD.

V zmysle Čl. I ods. 6 Smernice NSK o postupe pri výberových konaniach na funkcie štatutárnych orgánov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja v platnom znení je funkčné obdobie riaditeľa 5 rokov.

Materiál nemá dopad na rozpočet NSK.
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x