Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  20-08-30   365  
0
A Magyarságkutató Csoportot (1988 óta az Intézet) — a Magyar Népköztársaság művelődési minisztere létesítette 1985. október 29-én kelt rendeletével. Az alapító okirat értelmében a Csoport feladatai a következők voltak: a) a határokon kívül élő magyarság társadalmi és kulturális viszonyainak átfogó kutatása; b) a külföldön élő magyarság helyzetét bemutató adatbank felépítése; c) a nemzeti, nemzetiségi kérdés, valamint a nemzettudat interdiszciplináris kutatási programjainak kidolgozása, kutatása és koordinálása; és végül d) a hungarológiai és nemzetiségi kutatással foglalkozó intézmények tevékenységének támogatása. Az intézmény igazgatójává Juhász Gyula történészt, az MTA levelező tagját nevezte ki, aki 1986. májusa óta egyben az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója is volt. A kutatás tudomány- és intézményközi összehangolását tudományos tanácsadó testület támogatja, amelynek elnöke Dr. Huszár István, a Hazafias Népfront főtitkára (korábban az MSZMP KB Párttörténeti Intézetének igazgatója). Az intézmény személyi állománya az alapítást követően 6, 1986 januárjában 12, 1992-ben a Teleki Intézetbe való beolvasztása idején 19 főállású dolgozóból állott.  


A Magyarságkutató Csoport ill. Intézet Magyarságkutatás címmel évkönyvet jelentetett meg. Összesen négy szám látott napvilágot, tartalmuk a következö volt:

Magyarságkutatás 1987
Előszó
I. TÖRTÉNELEM
Kővágó László: A Komintem és a föderáció
Romsics Ignác: Bethlen koncepciója a független vagy autonóm Erdélyről
Juhász Gyula: A második bécsi döntés
Tóth Pál Péter: Ötven év után. A Márciusi Frontról
II. NEMZETISÉGI KÉRDÉS, MAGYAROK ÉS SZOMSZÉDAIK
Joó Rudolf: A kisebbségi-tájegységi mozgalmak. Hatásuk a politikai rendszerre
Bán D. András: nemzetiségi kérdés Braun Róbert munkáiban
Molnár Imre: A Sloboda című magyarországi szlovák lap 1945 és 1947 között
R. Süle Andrea: A közép - és kelet-európai német kisebbség kitelepítése a II. világháború után
Arday Lajos: Szlovénok Magyarországon
Székely András Bertalan: Nemzeti azonosságtudat a romániai és csehszlovákiai magyar történelemkönyvekben
FÜGGELÉK
III. TÁRSADALOM, MŰVELŐDÉS
Éger György: A határmenti térségek társadalmi -települési jellemzői Magyarországon
Puskás Julianna: A tengerentúlra vándorlás. Az áttelepült közösségek néhány jellemzője egy mikroanalízis tükrében
Fejős Zoltán: "Magyar ruha", "szüreti bál" és az amerikai-magyar etnikus kultúra néhány kérdése
Kiss Gy. Csaba: A magyar irodalom határai. Az egyetemes magyar irodalom megközelítésének néhány aspektusa
Balla Gyula: A kárpátaljai (kárpát -ukrajnai) magyar irodalom regionális hagyományairól
Enyedi Sándor: A kolozsvári magyar színjátszás múltjából (1944-1945)
A Magyarságkutató Csoport munkatársainak 1986. évi válogatott publikációi (Összeállította Dippold Péter)

 

Magyarságkutatás 1988
 
Előszó
DEMOGRÁFIA, TELEPÜLÉS, TÁRSADALOM
Dávid Zoltán: A Kárpát-medence nemzetiségi viszonyainak várható alakulása 2000-ig
Varga E. Árpád: Az erdélyi magyarság főbb statisztikai adatai az 1910 utáni népszámlálások tükrében
R. Süle Andrea: Tények és következtetések a II. világháború utáni román népszámlálások adatai alapján
Popély Gyula: Az 1930. évi csehszlovák népszámlálás végrehajtása
Fejős Zoltán: Magyarok az Egyesült Államokban az 1980-as években. (Demográfia, társadalmi adatok, fogalmi problémák)
Éger György: A Drávaszög nemzetiségi viszonyai az elmúlt száz évben (1880-1981)
Kovács Ilona: New York magyarságának folyamatos demográfiai átrendeződése a változó olvasói igény tükrében
Dippold Péter: Területi szempontok érvényesülése a magyarságkutatási dokumentáció rendszerében
KISEBB KÖZLEMÉNYEK
Balla Gyula: Nagydobrony - egy falu, amely a térképen is megtalálható
Kovács Éva: „Hontalanok". (Az 1922-ben Kassáról kiutasítottak listájáról)
Székely András Bertalan: Venczel József és a magyar-román társadalomtudományi kapcsolatok
A Magyarságkutató Intézet munkatársainak 1987. évi válogatott publikációi (Összeállította Dippold Péter)

 

Magyarságkutatás 1989
 
I. MAGYAR SZÓRVÁNYOK MÚLTJÁRÓL ÉS JELENÉRŐL
Kósa László: Maradék (Vallás és anyanyelv konfliktusa egy szerémségi községben a XIX- XX. század fordulóján)
Fejős Zoltán: Magyar szórványok multietnikus környezetben és az etnikus politika
Éger György: A burgenlandi magyar szórvány 1920-1981 (Demográfiai és településtörténeti vázlat)
Molnár Imre: Fejezetek a Csehországba került magyarok II. világháború utáni történetéből
Sebők László: Aranyosvidék (Tájtörténeti vázlat)
Szabados Mihály: A moldvai magyarok a román népszámlálások tükrében
II. DEMOGRÁFIAI ÉS MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI KÉRDÉSEK
Dávid Zoltán: A mai Kovászna megye népességszámának alakulása 1910-1969
Arday Lajos: A jugoszláviai magyarság demográfiai helyzete 1944-től napjainkig
Enyedi Sándor: Küzdelem és remény (A romániai magyar oktatás helyzete 1945-ben)
Székely András Bertalan: Vallás és egyház a jugoszláviai magyarság életében
Tóth Pál Péter: Kovács Imre az emigrációban
Romsics Ignác: Francia-magyar kulturális kapcsolatok és a párizsi „Magyar Intézet" a két világháború között
Schneider Márta: Magyar kulturális intézetek Bécsben a két világháború között
III. A MAGYARSÁGKUTATÓ INTÉZET MUNKATÁRSAINAK 1988. ÉVI VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓI (összeállította: Gambár Gizella)

 

Magyarságkutatás 1990-91
 
I. MAGYAR KISEBBSÉGEK ÉS SZÓRVÁNYOK OKTATÁSÜGYE
Fejős Zoltán: Az anyanyelvi oktatástól az etnikus kultúra átörökítéséig (Magyar iskolaügy Amerikában 1890 és 1940 között.)
Popély Gyula: Magyar népiskolai oktatás Csehszlovákiában (1918-1938)
Enyedi Sándor: A Romániai magyar oktatás helyzete (1944-1959)
Arday Lajos: A Horvátországi (baranyai-szlavóniai) magyarok oktatási-művelődési helyzete az 1950-es évek első felében
II. TÁRSADALOMTÖRTÉNETI KÉRDÉSEK
Sebők László: A romániai magyarság egyházainak közigazgatás-történeti vázlata 1918-tól napjainkig
Éger György: Az egykori Kőszegi járás térségének fejlődési pályája a 20. század folyamán
Tóth Pál Péter: Nemzeti értékeink és az első osztályos tankönyvek
Szabó Zoltán: Egy nélkülözhetetlen bíráló. /Hanák Tibor szellemi portréjához/
III. DOKUMENTUMOK
Nagy Zoltán: A besztercebányai református egyházmegye gyü lekezetei
Takács Pál:... és újrakezdődött az élet a bukaresti magyar iskolában
Csernyik György: Magyar könyvgyűjtemények a svájci könyvtárakban
IV. A MAGYARSÁGKUTATÓ INTÉZET MUNKATÁRSAINAK 1990. ÉVI VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓI (Összeállította Dippold Péter)

 

Magyarságkutatás - Kronológia a Watson.sk-n:


 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x