Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  20-08-31   1,621  
0
Hoci je to v návrhu dobre poskrývané a domotané, i tak verejná súťaž na výstavbu urnového hája za 1 Euro s následným odovzdaním "práva podnikať s ním" neznamená iné, ako jeho de facto privatizáciu. Zmluvná pokuta 30 tisíc v návrhu zmluvy dáva tušiť, že radnica sa i tentoraz poistila, aby sa do verejnej súťaže nepriplietol nesprávny uchádzač. Uznesením, ktoré poslanci 5. augusta schválili, dali zelenú primátorovmu "Cintorín-biznisu" a už nič nebráni, aby vybraný podnikateľ postavil urnový háj a trošičku ošklbal trúchliacich pozostalých...  Sledujte od časovej značky 23:58 do 40:00

Primátor Otokar Klein: Ďalśím materiálom je materiál pod č.22 a to Návrh Podmienky obchodnej verejnej súťaže na výstavbu urnového hája na Cintoríne sv. Jozefa v Nových Zámkoch. Nech sa páči.
ved. právneho odboru MsÚ JUDr. Závodský: Ctene mestské zastupiteľstvo, majetkovo-právny odbor MsÚ vám predkladá návrh súťaže na vybudovanie urnového hája na cintoríne sv. Jozefa v Nových Zámkoch. Účelom súťaže je zabezpečenie dodávateľa, ktorý vybuduje urnovú stenu na mestskom pozemku a následne ju prevedie do vlastníctva mesta za kúpnu cenu 1 Euro vrátane DPH. Po splnení tejto povinnosti mesto umožní dodávateľovi vykonávať podnikateľskú činnosť spočívajúcu v predaji nápisnej dosky tretím osobám. Súčasťou materiálu máte aj kompletný grafický návrh ako si predstavujeme, že ten urnový háj by mal vyzerať. Na prípadné otázky vám rada odpovie kolegyňa Marková. Len dopním že komisia majetko-právna a verejného poriadku prerokovala predložený materiál na svojom zasadnutí ktoré sa konalo po zasadnutí Mestskej rady so súhlasným stanoviskom po zapracovaní týchto pripomienok - tie pripomienky sa týkali pridania istých právnych zabezpečovacích inštitútov ako zmluvných pokút. Tie sme zapracovali a takto vám materiál predkladáme na schválenie.
O. Klein: poprosím spravodajcu z mestskej rady
posl. Štefan Danis: Mestská rada odporúča MsZ schváliť podmienky obchodnej verejnej súťaže na výstavbu urnového hája na Cintoríne Sv. Jozefa v Nových Zámkoch
O. Klein: otváram diskusiu k tomuto bodu
posl. Ivan Katona: Ďakujem za slovo, chcel by som sa spýtať aký typ zmluvy bude predmetom verejnej obchodnej súťaže, lebo z tohto to nie je zrejmé, že o aký typ zmluvy ide
JUDr. Závodský: Ako to máte hneď na strane tretej uvedené - obchodná súťaž sa uzatvára na uzatvorenie zmluvy o úprave práv a povinností pri vybudovaní urnového hája na Cintoríne sv. Jozefa v Nových Zámkoch ako nepomenovaná zmluva podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
I. Katona: Ide o simulovaný právny úkon, kedy v podstate obchádzate zmluvu o dielo...
G. Závodský: ... to nie je pravda, to je váš názor...
I. Katona: Môj osobný názor je ten a verím tomu,  že mesto si nájde fin. prostriedky na vybudovanie urnovej steny v meste a nepristúpime k tomu, aby nám tu nejaký podnikateľ obchodoval za ním určené ceny s nápisnými doskami na urnách a určoval, ako budú tie dosky vyzerať. Dnes máme viacero urnových stien v našom meste a pozostalí si tam dávajú takú výzdobu ako chcú. Ja si nemyslím, že je správne diktovať pozostalým, ktorí si prenajmú urnové miesto, že ako má vyzerať popisná tabuľa, ktorú budú chcieť a  aby sme umožnili lukratívne postavenie pre nejakú súkromnú firmu, ktorá bude rozhodovať o cene popisnej dosky.Cintorín je jedným z miest, kde sme si všetci rovní a toto nie je správna cesta. Pokiaľ mesto nemá peniaze na vybudovanie urnového hája pre svojich obyvateľov, ktorí už medzi nami nie sú, tak je to dosť smutné. Týmto spôsobom pristupovať k predaju urnových miest a núteniu ľudí platiť ceny určené nie trhom, ale súkromníkom, je bezprecedentné. Verím tomu, že mesto to dokáže vyriešiť aj iným spôsobom, postaí si vlastný urnový háj - sú to prefabrikáty, nie je to žiadne komplikované dielo. K vizuálnej stránke - to je subjektívna otázka, ale myslím si že pozostalí majú právo si vytvoriť takú popisnú dosku pri urne ako oni budú chcieť...  Podľa kritérií na vyhodnotenie súťažných návrhov zrejme komisia na vyhodnotenie OVS vyhodnotí technický parameter a dá mu 50% a vyhodnotí predajnú cenu dosky a dá 50%. Je veľmi pekné že ste tam doplnili rozväzovacie podmienky a zmluvné pokuty, avšak tí ktorí troška robime v tejto oblasti vieme akým spôsobom sa to dá obísť cez právnické osoby a potom nám ostanú len oči pre plač, keď niekto popostupuje tie záväzky a ostane nám nič. Som absolútne proti tomu aby sme umožnili robiť biznis na cintoríne s urnami pre nejakého súkromníka. Mylím si, že cena týchto urnových stien nie je veľká, a určite na to mesto má peniaze.
posl. Ján Pivoda: Chcel by som sa spýtať či čisto náhodou ste nezisťovali koľko může stáť vybudovanie takéhoto urnového hája, aby sme vedeli o akej čiastke sa bavíme a rovnako či ste nezistili - predpokladám, že vás oslovila priamo nejaké firma - na zákade tých obrázkov - na iných miestach už vybudovala takýto urnový háj, že tam za akú cenu predáva tieto urnové dosky.
posl. Gabriel Katona: Ja by som ocenil odpovede na otázky čo odzneli predo mnou a potom by som pokračoval.
O. Klein: Ďakujem pekne, nech sa páči p. poslanec dajte svoju otázku, na záver bude odpovedané na všetky otázky
G. Katona: Ja by som ak dovolíte p. primátor najprv...
O. Klein: P. poslanec ja som Vám povedal že nech sa páči môžete položiť otázku...
[31:16] prekrikuje sa primátor s poslancom
G. Katona: ... ak dovolíte podľ arokovacieho poriadku nemáte oprávnenie skákať do vystúpenia poslancov ďakujem.
O. Klein: Ďakujem pekne, vy ste svoje skončil ja teraz pokračujem p. poslanec môžete položiť svoju otázku nech sa páči a ja určím kto bude potom rozprávať. Nech sa páči
G. Katona: Poprosil by som teda zodpovedať otázky...
O. Klein: Ďakujem pekne, otázky nebudú zodpovedané. Chcete nejakú otázku p. poslanec Katona? Nech sa páči.
G. Katona: Kto a kedy inicioval proces tohoto obstarávania týmto spôsobom?
O. Klein: Nech sa páči poprosím o odpoveď
 

Ing. Erika Marková, zamestnankyňa odboru komunálnych služieb MsÚ Nové Zámky, správkyňa novozámockého cintorína

Ing. Erika Marková, správkyňa cintorína: Ja neviem načo myslíte konkrétne, ale dlhodob máme problénmy s tým, že ľudia majú záujem o urnové steny. Urnové steny, tie ktoré sú, boli postavené v 70-80-rokoch. Dávno sú minuté, a už sme predávali aj medzipriestory. Situácia je taká, že tie prefabrikáty - ako vy hhovoríte - oni majú určitú životnosť. To znamená, že si vyžadujú obrovskú údržbu. Dlhodobo sme - takto predstavu stále je minimalizovať náklady - takže aj náklady na mnzdové prostriedky mám v záujme optimalizovať. Tieto urnové steny ktoré máme bohužiaľ ale ľudia si tam nemajú kam dávať veci - ako vy ste hovoril p. poslanec že dávajú si tam výzdobu akú chcú - no nemajú možnosť si tam dávať akúkoľvek výzdobu, pretože boli kéné, alebo boli zabezpečené, alebo boli vystavané tak ako boli. Preto ja nechcem aby sme išli smerom späť, ja chcem aby sme išli dopredu. Túto štúdiu a tieto veci som robila vzhľadom k tomu, aby som zabezpečila niečo nové, niečo moderné a niečo čo má pietu. Ja nechcem aby ste ma nútili, aby som pracovala na T602-ke keď máme rok 2020, preto som si myslela, že urobím štúdiu takým spôsobom, že keď sú existujúce porasty, nech tam idú tie, ke´d sú existujúce urnové háje, aby pred to išli solitéry, venujem sa tomu približne dva roky.
J. Pivoda: A cenu by ste prosím vedela povedať?
Marková: Nie, ceny sú rôzne prosím. Pretože tieto veci vyrábajú niekoľko firiem. Niekoľko. Do súťaže sa môže prihlásiť hocikto.
G. Katona: V materiáloch ktoré sme dostali je fotodokumentácia z Gbeliec a Dolného Ohaja. Tam to funguje ako?
E. Marková: Ako príklad. Som to tu uviedla pretože som tam bola osobne, pozerala som na to a aby som Vám uľahčila rozhodovanie v podstate, pretože mne sa tento spôsob, ono je to ešte len v podstate ako holostavba. Tam k tomu môžu prísť písmená, vázy, kvety, ozdoby, proste naozaj nechecm aby sa išlo t´m spôsobom, ako sa išlo doteraz, že všetko je rôzne a nakoniec tam vznikne len jeden veľký neporiadok, ktorý má na starosti správa cintorína. Ešte by osm zodpovedala na otázku že nemôžeme nútiť ľudí. Ja ani nechcem nikoho nútiť - pretože ľudia občania Nových Zámkov majú na výber rôzne možnosti - môžu si dať svojich zosnulých do urnového hája, do zeme, môžu si dať do jednohrobu, do dvojhrobu, tam si môžu vybrať kamene akékoľvek chcú. Tento rovnaký profil som navrhla kvôli tomu, aby sa niečo estetické vybudovalo na cintoríne Sv. Jozefa, aby sme nešli späť ale dopredu.
O. Klein: Ďakujem veľmi pekne. Diskusia je...
G. Katona: Ja by som pokračoval ak môžem...
O. Klein: Diskusia je uzavretá. Prepáčte
G. Katona: P. primátor ak dovolíte ja ešte mám otázky ak dovolíte...
O. Klein: Ale ja som už diskusiu uzavrel ale nech sa páči
G. Katona: Ja by som sa ešte opýtal, aký benefit vidíme v tom, že dáme si to urobiť prostredníctvom verejnej obchodnej súťaže? Na rozdiel od toho, že by si to mesto urobilo vo vlastnej réžii?
E. Marková:  Vo vlastnej réžii to ja neviem urobiť. Ja nemám teraz nejakú plošinu kde by som vybetónovala niečo a postavila to tak, ako to bolo doteraz, A potom sa to olupuje mi to, reštaurujeme to, rekonštruujeme, ľudia nám tam chodia a sťažujú. Proste toto by bolo bezúdržbové. My to môžeme len kúpiť od niekoho. Na to ste mysleli?
G. Katona: Nemáme kapacity ani žiadna mestská spoločnosť to nevie postaviť?
E. Marková:  Mestská spoločnosť toto postaviť? Prepačte ale neviem si to predstaviť.
G. Katona: To je škoda, lebo fakt je pre mňa osobne nepriateľné dať niekomu takúto obrovskú výhodu a ísť proti trhu.
E. Marková:  Ja si viem predstaviť len tak, že by sme to robili čiastkovo, tým pádom by sme nedosiahli ten efekt a tú vizualizáciu ktorú sme si spravili. Teraz ja neviem či je záujem, nejakým spôsobom čiastkovo robiť nejaké solitéry, ktoré budú možno za 3 mesiace možno za pol roka obsadené, budeme ďalej a ďalej a stále a stále je to o tom, že vyžaduje to kapacitu mzdových prostriedkov  a náročnosť. No ja mám troch vrátnikov a sme tam tri, takže ja si to naozaj z tohoto hľadiska neviem predstaviť prepáčte.
G. Katona: Chcel by som poprosiť ct. kolegov a kolegyne aby tento návrh nepodporili a neumožnili získať pre  niekoho monopol na našom novozámockom cintoríne
E. Marková:  Je mi to ľúto, lebo ja som interpretovala požiadavky občanov voličov  pretože my už teraz máme záujem o to, ako máme zoznam ľudí, ktorí majú záujem umiestniť svojich zosnulých do skriniek a aj tuná by mala byť vôľa toho...
G. Katona: Nie je problém s tým čo chcete, len ako. To je problém
O. Klein: ďakujem veľmi pekne, uzavretá je diskusia. Pokiaľ nájdete priestor v rozpočte mesta na to, aby ste schváili pre cintorín x tisíc peňazí na to, aby toto mohla robiť firma, ktorú si mesto resp. správa cintorína zaobstará, mne je to úplnen jedno. Ale nedá mi, aby som nepovedal, že ešte aj tu v tomto idete - v žiali niekoho iného - vytĺkať politický kapitál - hanbil by som sa.  A druhá vec. A druhá vec. Pán kolega, právnik, s takými titulmi ako máš Ty, dovolí si povedať takúto vec, takúto vetu "My ktorí robíme v tejto oblasti vieme ako obísť zákony" Ja sa ti čudujem. Ja sa ti naozaj čudujem že máš odvahu na takomto fóre takéto niečo povedať. Potom sa absolútne nečudujem, akým spôsobom vy tu diskutujete a akým spôsobom vy tu pracujete. Čudujem sa ti!  Nech sa páči poprosím návrh na uznesenie.
 
Hlasmi 12 poslancov prmátského krúžku dostal "Cintorín biznis" zelenú...

Podmienky obchodnej verejnej súťaže na výstavbu urnového hája na Cintoríne sv. Jozefa v Nových Zámkoch
Spravodajca: Mgr. Štefan Danis

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje podmienky obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie Zmluvy o úprave práv a povinností pri vybudovaní urnového hája na Cintoríne sv. Jozefa v Nových Zámkoch (podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov) v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Spracoval:
JUDr. Gabriel Závodský, vedúci majetkovoprávneho odboru MsÚ Nové Zámky
JUDr. Liana Bernátová, zamestnanec majetkovoprávneho odboru MsÚ Nové Zámky
Ing. Erika Marková, zamestnanec odboru komunálnych služieb MsÚ Nové Zámky
Dôvodová správa

PREDMET: Rozhodnutie o nakladaní s majetkom mesta –vybudovanie urnového hája na Cintoríne s. Jozefa v Nových Zámkoch
ŽIADATEĽ: Majetkovoprávny odbor MsÚ mesta Nové Zámky

SKUTKOVÝ STAV
Dôvod a účel žiadosti
Majetkovoprávny odbor MsÚ mesta Nové Zámky predkladá Mestskému zastupiteľstvu Nové Zámky návrh na vybudovanie urnového hája na Cintoríne s. Jozefa v Nových Zámkoch. Nedostatok voľných kapacít sa vo viacerých mestách snažia riešiť budovaním urnových stien. Od roku 1985 bolo postupne v Cintoríne sv. Jozefa v Nových Zámkoch vybudovaných 7 urnových stien, ktoré majú kapacitu 435 urnových pozícií. Od roku 2015 sme začali prenajímať aj medzibunky, ktoré sa využívali pôvodne na sviečky a kahance, z dôvodu veľkého záujmu
o uvedené pozície. Evidujeme veľký záujem o prenájom takéhoto miesta v urnových stenách.
Mesto Nové Zámky sú jedným z miest, ktoré majú krematórium. V roku 2018 bolo spolu 368 pohrebov, z toho 198 kremácií a 170 klasických pohrebov. V roku 2019 z celkového počtu 412 pohrebov bolo už len 140 klasických a 272 kremácií. V tomto roku do 27.6.2020 bolo 192 pohrebov, z toho klasický už iba 36 a kremácií 156. Z uvedenej štatistiky vyplýva, že evidujeme zvýšený záujem o spopolňovanie ľudských ostatkov, ktorých počet ročne stúpa. Vybudovanie nových urnových stien vyplýva zo skutočnosti, že už v súčasnosti evidujeme záujemcov s kontaktmi v prípade, že sa mesto rozhodne budovať urnový háj naďalej.
Účelom súťaže je zabezpečenie dodávateľa, ktorý vybuduje urnovú stenu na mestskom pozemku a následne ju prevedie do vlastníctva mesta za kúpnu cenu 1,00 € (vrátane DPH, ak je dodávateľ platiteľ dane z pridanej hodnoty) . Po splnení tejto povinnosti mesto umožní dodávateľovi vykonávať podnikateľskú činnosť spočívajúcu v predaji nápisnej dosky tretím osobám.
 
 

 


Navrhované podmienky obchodnej verejnej súťaže

Obchodná verejná súťaž na uzatvorenie Zmluvy o úprave práv a povinností pri vybudovaní urnového hája na Cintoríne sv. Jozefa v Nových Zámkoch (podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov) - podmienky Lokalita Cintorína sv. Jozefa v Nových Zámkoch (pozemok parc. reg. „C“ KN č. 5049/1 – ostatná plocha o výmere 64 759 m², vedená LV. č. 1 pre kat. úz. Nové Zámky)

Podmienky v zmysle § 281 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
Predmet záväzku:
Úspešný účastník súťaže sa zaväzuje vybudovať urnový háj podľa vizuálneho návrhu pozostávajúci z urnových stien a zelene, na ploche 375 m2 na Cintoríne sv. Jozefa v Nových Zámkoch na parcele XI (na ploche vedľa „Vaneka“). Predpokladom je vybudovať urnové steny obojstranné -dvanásť bunkové v počte 25 ks, urnové steny štvorstranné – štyridsať bunkové v počte 2 ks a urnové steny dvadsaťsedembunkové v počte 4 ks.
Úspešný účastník zabezpečí vybudovanie urnového hája, ktorý bude pozostávať z urnových konštrukcií pre 488 urnových schránok, vybudovanie základov konštrukcii, chodníkov, ako aj dodanie a výsadbu zelene podľa priloženého vizuálneho návrhu. Mesto vzhľadom na bezpečnosť a ochranu urnového miesta požaduje, aby urnové schránky boli v čase odovzdania urnového hája osadené urnovými napísanými doskami tak, aby bol dosiahnutý jednotný vzhľad urnového hája a zároveň nedochádzalo k znečisťovaniu vnútra urnových schránok. Tieto urnové napísané dosky ostanú vo vlastníctve úspešného účastníka tejto súťaže, ktorý ich bude následne po vybudovaní urnového hája odpredávať konkrétnym tretím osobám, ktoré prejavia oň záujem. Predmetom
verejnej súťaže nie je dodanie a prevod vlastníckeho práva urnových nápisných dosiek, tieto ostávajú vo vlastníctve dodávateľa (úspešného účastníka tejto súťaže), až do ich predaja tretím osobám. Urnová nápisná doska upevnená dekoračnými maticami zabezpečujúcimi uzatvorenie urnovej schránky z vonkajšej strany, slúžiaca na označenie miesta odpočinku konkrétnej osoby.

Mesto požaduje zabezpečiť demontovateľnosť urnových stien v prípade ich možného variovania v prípade možného rozšírenia urnového hája v budúcnosti.

Podmienkou mesta je, že urnový háj bude vo vlastníctve mesta, preto dodávateľ (úspešný účastník tejto súťaže) po jeho zrealizovaní zabezpečí prevod vlastníckeho práva k vybudovanému urnovému háju za 1,00 €, najneskôr do 14 dní od jeho vybudovania.

Mesto požaduje, aby urnové nápisné dosky boli v zjednotenom dizajne, aby bol na nich použitý jednotný druh, farba ako aj veľkosť písma, ktorým budú označené jednotlivé urnové nápisné dosky.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže:
Výstavba urnového hája a zveľadenie jeho okolia musí byť zrealizované za nasledovných podmienok:
- termín odovzdania diela: najneskôr do 4 mesiacov od podpísania Zmluvy o úprave práv a povinností pri vybudovaní urnového hája na Cintoríne sv. Jozefa v Nových Zámkoch
- výsadba zelene a úprava okolia podľa priloženého grafického návrhu,
- jednotlivé urnové bunky musia byť uzatvorené urnovou nápisnou doskou (predným kameňom), ktorá je opätovne otvárateľná a opatrená bezpečnostným prvkom brániacim jej jednoduchému otvoreniu,
- výhradné oprávnenie pre úspešného účastníka tejto súťaže realizovať po vybudovaní urnového hája a po jeho prevode na mesto, predaj urnových nápisných dosiek pre nájomcov prenajímajúcich si urnové miesto v urnovom háji,
- pri prácach na budovaní urnového hája dodržať najnižšiu hladinu hluku, neporiadku a rušenia pokoja, nakoľko sa jedná o pietne miesto,

Odovzdávaný návrh musí spĺňať nasledovné náležitosti:
1. návrh je potrebné odovzdať v uzavretej obálke s označením OVS „Výstavba urnového hája na Cintoríne sv. Jozefa v Nových Zámkoch NEOTVÁRAŤ“,
2. návrh zmluvy musí byť uchádzačom podpísaný a musí obsahovať telefonický kontakt a adresu, na ktorej bude uchádzač zastihnuteľný,
3. návrh zmluvy obsahujúci úpravu vzájomných práv a povinností zmluvných strán, a ďalšie dokumenty obsahujúce:
· opis technických parametrov diela vzhľadom na priestorové možnosti osadenia diela. Vyhlasovateľ súťaže odporúča nasledovné technické parametre: min. počet buniek – 400 ks, urnové steny obojstranné - dvanásť bunkové v počte 25ks, urnové steny štvorstranné – štyridsať bunkové v počte 2ks a urnové steny
dvadsaťsedembunkové v počte 4ks, rozmer nápisnej dosky min. 40*40 cm, objem urnovej bunky min. 40*40*30 cm,
· opis konštrukčných úchytných riešení umožňujúcich premiestnenie stavby na iné miesto, konštrukčných riešení stavby,
· opis použitého materiálu urnových nápisných dosiek, opis celého stavebného riešenia, betónového podkladu a prístupových chodníkov, a grafické znázornenie formou vizualizácie.
· Opis zabezpečovacieho systému, nakoľko vyhlasovateľ súťaže považuje za vhodné nápisné dosky zabezpečiť proti odcudzeniu.
4. potvrdenie, že navrhovateľ nemá nedoplatky voči Mestu Nové Zámky a voči organizáciám zriadeným Mestom Nové Zámky – potvrdenie vydá Majetkovoprávny odbor MsÚ,
5. potvrdenie o úhrade účastníckeho poplatku vo výške 33,00 € , ktorý sa uchádzačom nevracia. Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť v pokladni Mestského úradu Nové Zámky na č. dverí 119,
6. súťaže sa môže zúčastniť len uchádzač, predmetom podnikania ktorého je výroba a predaj výrobkov z neželezných kovov v rozsahu voľných živností a stavebná činnosť, resp. v prílohe predložiť zmluvu so spoločnosťou, ktorej predmet činnosti zahŕňa stavebnú činnosť a ktorá predmetnú stavbu vykoná,
7. prílohou návrhu musí byť aj:
a) čestné prehlásenie, že nie je v konkurznom konaní alebo v konkurze a čestné prehlásenie štatutárneho orgánu, že spoločnosť nie je v likvidácii;
b) čestné prehlásenie, že nie je jediným spoločníkom obchodnej spoločnosti, na majetok ktorej bol vyhlásený konkurz alebo ktorý je v likvidácii;
c) potvrdenie Daňového úradu, že nemá evidované daňové nedoplatky. Potvrdenie nesmie byť staršie ako 3 mesiace;
d) potvrdenie od Sociálnej poisťovne a Zdravotnej poisťovne, že nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a nedoplatky príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia. Potvrdenia nesmú byť staršie ako 3 mesiace;
f) plná moc v prípade zastupovania.
8. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, súťaž zrušiť, meniť podmienky súťaže, rokovať o detailoch rekonštrukcie areálu, ukončiť súťaž ako neúspešnú, alebo predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže.

Obsah zamýšľanej zmluvy:
V návrhu na uzavretie zmluvy musia byť uvedené nasledovné údaje a skutočnosti:
1. označenie zmluvných strán:
Objednávateľ: Mesto Nové Zámky
Sídlo: Hlavné nám. č.10, 940 02 Nové Zámky
IČO: 00 309 150
DIČ: 2021060756
Zastúpené: PhDr. Mgr. art. Otokar Klein, primátor mesta,
Dodávateľ: Názov, sídlo, IČO, DIČ, štatutárny orgán,
2. presná definícia predmetu zmluvy, opis technických parametrov
3. práva a povinnosti zmluvných strán:
a) súhlas objednávateľa dodávateľovi s umiestnením urnového háju na Cintoríne sv. Jozefa v Nových Zámkoch pre účely konania na stavebnom úrade, prípadne súhlas objednávateľa vykonať práce prostredníctvom tretej osoby – označiť osobu prípadne aj právny úkon - zmluvu na základe ktorej sa stavebná činnosť uskutoční,
b) záväzok dodávateľa vybudovať urnový háj na Cintoríne sv. Jozefa v Nových Zámkoch na vlastné náklady v lehote 4 mesiacov od podpísania Zmluvy o úprave práv a povinností pri vybudovaní urnového hája na Cintoríne sv. Jozefa v Nových Zámkoch (ďalej len „Zmluva“) a záväzok dodávateľa previesť vlastnícke právo k urnovému háju na objednávateľa do 14 kalendárnych dní po jeho dokončení za kúpnu cenu 1,00 € (vrátane DPH, ak je dodávateľ platiteľ dane z pridanej hodnoty), pod hrozbou zmluvnej pokuty 30 000,00 €. Záväzok objednávateľa dielo prevziať bez vád. V zmluve sa uvedie, že ide v prípade týchto záväzkov dodávateľa o rozväzovaciu podmienku Zmluvy, nakoľko je predpokladom splnenia jej účelu, ktorý objednávateľ touto súťažou sleduje. (Splnením rozväzovacej podmienky už existujúce právne účinky právneho úkonu zaniknú a právny úkon stráca ex nunc právne účinky a odpadá právny dôvod na plnenie, teda zaniká aj súhlas vlastníka pozemku s umiestnením urnového háju.)
c) záväzok dodávateľa umožniť objednávateľovi vykonať kontrolu výstavby miestnou ohliadkou,
d) prednostné právo predaja urnových nápisných dosiek, ich montáž/upevnenie dekoračnými maticami zabezpečujúcimi uzatvorenie urnovej schránky z vonkajšej  strany a umiestnenie nápisu na urnových doskách tretím osobám.
e) záväzok dodávateľa pre prípad ukončenia podnikateľskej činnosti, resp. iného dôvodu brániacemu v ďalšom výkone tejto činnosti, prenechať ešte nepredané nápisné dosky objednávateľovi za cenu obvyklú v čase a mieste plnenia.
4. zmluvné strany berú na vedomie, že podľa ustanovenia § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov ide v prípade tejto zmluvy o povinne zverejňovanú zmluvu, ktorá nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia na webovej stránke mesta Nové Zámky,
5. návrh na uzavretie zmluvy musí byť uchádzačom podpísaný.
Kritériá na vyhodnotenie súťažných návrhov:
· Kritériami pre výber najvhodnejšieho návrhu sú:
a) kritérium: technické parametre uvedené v podmienkach – váha 50 %,
b) kritérium: predajná cena dosky tretím osobám– váha 50 %.
Lehota do ktorej podať návrh na uzavretie zmluvy:
· Obálky je potrebné odovzdať na sekretariáte primátora a zástupcu primátora mesta Nové Zámky, Hlavné námestie č. 10, na I. poschodí č. dverí 104, a to do ............. do 12.00 hod.
Vyhodnotenie návrhov:
· Miesto určené pre podávanie súťažných návrhov označí došlé návrhy podacím číslom, dátumom a hodinou doručenia a zabezpečí, aby zostali zalepené do doby otvárania návrhov.
· Otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov bude na zasadnutí komisie pre obchodnú verejnú súťaž.
· Pred otvorením prvého súťažného návrhu oznámi predseda komisie počet došlých návrhov a skontroluje neporušenosť obálok. Návrhy doručené po uplynutí lehoty na predkladanie súťažných návrhov sa otvárať nebudú. Návrh, v ktorom nebude splnená niektorá z podmienok súťaže, nebude do súťaže zaradený.
· O otváraní obálok a vyhodnotení súťaže sa spíše protokol, do ktorého sa uvedú mená a sídla uchádzačov, či návrhy obsahujú všetky požadované náležitosti, ponúkané ceny, spôsob hodnotenia a výsledok hodnotenia. Členovia komisie vyhlásia poradie návrhov.
· Otváranie obálok sa uskutoční dňa ..........2020 o .......... hod komisiou zriadenou na vyhodnotenie obchodných verejných súťaží.
· Vyhlasovateľ úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho návrh bol vybratý, najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia návrhov písomnou formou. OVS bude vyhodnotená najneskôr do .............2020.
· Ostatní účastníci súťaže, ktorí neuspeli, budú o tomto oboznámení bezodkladne, najneskôr do 10 dní odo dňa vyhodnotenia súťaže. Zmluva bude podpísaná do 1 mesiaca odo dňa vyhodnotenia OVS.
V prípade záujmu budú bližšie informácie poskytnuté:
- za právnu stránku na Majetkovoprávnom odbore MsÚ č. dverí 208, 209, číslo tel. 035/6921
765,
- za technickú stránku na Cintoríne sv. Jozefa, na tel.č. 0915 831 134.
Nové Zámky ...................................................................................
PhDr. Mgr. art. Otokar Klein, primátor mesta
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x