Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  20-12-27   1,681  
0
V poslednom období sme podnikli niekoľko pokusov priniesť našim čitateľom zoznam hnuteľného majetku mestského Hotela Korzo určeného na predaj. Buď sme sa pýtali nesprávnych Mikulášov, alebo v zlom čase keď mali plnú hlavu balenia darčekov - nábytku, hrncov a starých televízorov, ale ani p. primátor ani p. predseda predstavenstva nám informácie nevedeli poskytnúť, keďže ide o obchodné tajomstvo Mikuláša. Celkom potajomky s vylúčením verejnosti realizujú podivuhodný prenájom mestského hotela na 40 rokov ktorý spojili s rozpredajom jeho hnuteľného majetku...  

Ale aby sme ani my neostali celkom bez darčeka, p. primátor nám poslal svoje dva rozhodnutia vo veci Hotela Korzo. To si vážime, veď ide o vôbec prvý precedens, keď zverejnil svoje rozhodnutie akcionára / spoločníka týkajúce sa mestských podnikov.

Prvým rozhodnutím sankcionoval prenájom hotela a druhým rozpredaj jeho nehnuteľného majetku. Žiaľ o akom majetku presne rozhodol ani o nájomnej zmluve nič bližšie nevedel povedať a odkázal nás na vedenie hotela.

P. posl. Borbély ktorý je predsedom predstavenstva, riaditeľom i manželom krízovej manažérky hotela v jednej osobe, uvedené informácie neposkytol, ale ani nerozhodol o ich nesprístupnení, čím s bravúrou jemu vlastnou prešiel zákonodárcovi cez rozum.

Ak sme si pýtali
Tak sme dostali toto:

Môj postoj k celej záležitosti vychádza z nasledujúceho právneho názoru :

Obchodná spoločnosť Hotel Korzo Nové Zámky, a.s., je v zmysle ustanovení zák.č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám povinnou osobou podľa § 2 ods. 3 citovaného zákona, kedze je právnickou založenou jedným zo subjektov explicitne vymenovaných v § 2 ods. 1 citovaného zákona, medzi ktorými je aj obec. V zmysle § 3 ods. 2 citovaného zákona takáto povinná osoba založená obcou sprístupní na základe tzv. infožiadosti iba informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami, nakladaní s majetkom štátu, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom obce, o životnom prostredí,^) o úlohách alebo odborných službách týkajúcich sa životného prostredia a o obsahu, plnení a činnostiach vykonávaných na základe uzatvorenej zmluvy.

Teda v konkrétnostiach obchodná spoločnosť Hotel Korzo Nové Zámky, a.s. je právnickou osobou založenou obcou v postavení mesta, ktoré je vlastníkom balíka 100% akcií, ako vyplýva aj z obchodného registra. Práve a jedine výlučne tieto akcie sú majetkom Mesta Nové Zámky ( obce ) a nie hnuteľné veci tvoriace inventár subjektu Hotel Korzo Nové Zámky, a.s. so samostatným ICO-m - tieto hnuteľné veci zahrnuté v inventúrnom súpise, nadobudnuté za podnikateľské príjmy akciovej spoločnosti sú majetkom akciovej spoločnosti, ktorá vedie o nich evidenciu a eviduje ich vo svojom účtovníctve, vykonáva ich odpisy ako odpisy svojho hnuteľného majetku, pričom akcentujem, že Mesto Nové Zámky (obec ) tieto hnuteľné veci neeviduje ako svoje vlastníctvo, nevykonáva ich odpisy ako odpisy svojho majetku a ani ich Mesto Nové Zámky nezapožiČalo ako svoj majetok akciovej spoločnosti.

Teda suma sumárum obchodná spoločnosť Hotel Korzo Nové Zámky, a.s. nie je povinná v zmysle a na základe zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám poskytovať informácie ani vo všeobecnosti, ani o detailoch personálnych, cenových a iných týkajúcich sa nadobúdania, predaja alebo iných úkonov týkajúcich sa majetku tejto akciovej spoločnosti.

V kontexte tohto právneho názoru vás informujem, že pre bod :
1. -3. Spadajú pod hore definovaný právny obsah, podľa ktorého požadované informácie nespadajú do povinného informačného okruhu.
4. Podpísaná nájomná zmluva nie je predmetom zverejňovania, ale pokiaľ zástupca jediného akcionára dá súhlas k nahliadnutiu je možné sa s jej obsahom oboznámiť.
5. Záznamy z rokovaní súčasného predstavenstva tiež neuvažujeme zverejňovať, lebo sú súčasťou dôkazového spisu pre vyšetrovanie ing. Cséryho. Samozrejme, že po skončení vyšetrovania bude možné do nich nahliadnuť.

PhDr. Ladislav Borbély, Predseda predstavenstva


A ešte spomínané rozhodnutia primátora mesta:

 

Téme sme sa venovali:

2020-12-06   Rozpredaj hnuteľného majetku Hotela Korzo a.s.
2020-08-03   Poslanec Borbély v konflikte záujmov?
2020-05-29   Krátka správa o krátkej pamäti. Zastupiteľstvo rokovalo viac ako dve hodiny, budúcnosť hotela je viac ako neistá...
2020-05-26   Na štvrtok je zvolané neverejné mimoriadne zastupiteľstvo na riešenie situácie Hotela Korzo
2020-05-20   Nič špatné som neurobil... opakoval hlavný kontrolór, ktorý sa desaťročie prizeral rozkrádaniu mestských podnikov...
2020-05-18   A je to tu: primátorovi nominanti v predstavenstve Hotela Korzo sa pokúšajú o predaj hotela
2020-05-12   Mestská akciovka Hotel Korzo tesne pred krachom...
2019-09-07   Novozámocká Threema - Hovorili sme Lacovi, s týmto ideš proti primátorovi, dobre si rozmysli čo hovoríš...
2019-09-05   14 hodinový rokovací maratón mestského zastupiteľstva - miesto v dozornej rade Hotela Korzo už nikto nechce...
2019-09-02   V Hoteli Korzo sa hospodárilo od buka do buka...
2019-05-19   Hoci mesto prevádzkuje dve reštaurácie, jedlo si objednáva z firmy p. viceprimátora...
2018-11-19   Mám pocit, že teraz nastalo obdobie, keď treba tvrdým a radikálnym spôsobom premeniť aj vizualizáciu mesta. Interview s novozvoleným poslancom L. Borbélyom v dnešných MY/Naše novosti
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x