Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  22-04-17   1,303  
0
Čo sa može stať najhoršie ... že Krajský súd by zrušil svoje rozhodnutie a vrátil by to na okres... zaznelo v expozé JUDr. Závodského na septembrovom zastupiteľstve a po pol roku sa presne to "najhoršie" aj stalo. Kauza sa vracia na úplný začiatok a dr. Závodský bude mať opäť príležitosť obhajovať ukladanie zmluvných pokút vybraným dodávateľom a ich kreatívne vymáhanie prostým odpočítaním od faktúrovaného plnenia.  Možno si čitatelia ešte matne spomínajú na rekonštrukciu Kina Mier, ktorá mala byť pôvodne realizovaná z Eurofondov, ale potom ako ich mesto nezískalo, znenazdajky zistilo, že na rovnakú rekonštrukciu stačí aj oveľa menší rozpočet pôvodne určený na krytie spoluúčasti mesta. Dodávku za túto minimálnu sumu vysúťažila a zrealizovala galantská stavebná firma Avastav, ktorá ale nemala skúsenosti s novozámockou samosprávou a nijako nevedela pochopiť, prečo od nej Mesto chce vymáhať zmluvnú pokutu za omeškanie, keď mu nad rámec zmluvy umožnila prevádzkovať kino počas rekonštrukcie a z druhej strany si prieťahy Mesto samo spôsobilo. Keď nepomohli ani osobné konzultácie s p. primátorom a Jaro stále nechcel pochopiť ako to p. primátor myslí (nahrávka unikla na internet), Mesto zrealizovalo zmluvnú pokutu a hneď si ju aj zinkasovalo odpočítaním z poslednej dodávateľskej faktúry. Z výchovných dôvodov, takpovediac.

Dodávateľ následne žaloval Mesto za neuhradenú faktúru. Spor postupne putoval na Okresný súd -> Krajský súd -> Najvyšší súd -> Krajský súd a práve mieri späť na okresný, kde aj začal. Avastav si polovicu dĺžnej sumy už vysúdil a teraz je na najlepšej ceste získať si druhú polovicu. A príslušenstvo - niekoľko desiatok tisíc Eur, na ktoré sa poskladáme my všetci - ako bonus.

Nižšie uvádzame vystúpenie JUDr. Závodského na septembrovom zastupiteľstve 8. septembra 2021.Sledujte od časovej značky 42:00

JUDr. Závodský: Čo sa týka kauzy AVASTAV, tak je mi to vel’mi nepríjemné a aspoň ste si to mohli posunúť, žeby to povedal niekto iný, lebo keď vybehol tento článok na Watsone, tak najprv tam bol napísaný pán Výžinkár, tak som sa čudoval, že prečo to píše on, ale potom tam už bol Oto Pšenák, tak hovorím že dobre, že pani Polerecká to už má. Viete, je to také nepríjemné, keď to počúvam od pani poslankyne, ktorá má poznať poslanecký sl’ub a chodí na pojednávania a drukuje druhej strane a vobec nechráni záujmy mesta. Samozrejme ak dovolíte, to je len taká vsuvka, aby obyvatelia naozaj vedeli, že ako to je.

A teraz, čo sa týka samotného rozhodnutia Najvyššieho súdu. Najvyšší súd nevyslovil ani v jednej vete, že pochybilo mesto Nové Zámky, podl’a jeho názoru rozhodnutie Krajského súdu, Okresného súdu je nepreskúmateľné, hovorí sa tomu aj arbitrárne a to z toho dovodu, že údajne - vychádza to na nejakých sedem otázok - súdy nedali odpovede. Nám toto bolo doručené v piatok, celý víkend som strávil s tým, že som pripravil velmi pekné stanovisko, ktoré ešte budeme konzultovat’ aj s kolegami z komisie, v zmysle ktorého budeme reagovať, lebo my máme zatial za to, že súdy sa s tým dostatočne vysporiadali. Nebudem hovoriť preto, lebo viem, že mi posuniete linku.

K právnemu výkladu. Najvyšší súd zrušil toto rozhodnutie podla § 449 ods. 1 CSP, čo znamená, že rozhodovať bude Krajský súd. V čom je toto dobrá správa? Dobrá správa je to v tom, že existuje aj paragraf ten istý a ods. 2 - ja si ho dovolím prečítať a myslím, že to bude dosť na pochopenie. Dovolávací súd zruší aj rozhodnutie prvej inštancie, to znamená aj Okresného súdu len ak nápravu nemožno dosiahnuť iba zrušením rozhodnuta odvolacieho súdu.

Takže situácia, ktorú očakávam a ktorá bude vel’mi rád, keď sa stane aj keď vieme, proti akému súperovi stojíme - živo si spomínam, ako sa pán - teraz už neviem presne ktorý Katona - smial na tom, že aký sme odvážni, že s akým subjektom sa dovolíme súdiť. Takže ja vám hovorím, že kým tu sedím ja, nech je protistrana akýkolvek silný ekonomický subjekt, budem chrániť záujmy mesta v zmysle pokynov pána primátora. Takže rozhodovať bude Krajský súd, nie tak ako súd prvej inštancie ako povedal pán poslanec Podbehlý, resp. napísal a vyjadril sa na sociálnej sieti. Znamená to dve veci, aby som to zjednodušil. V zmysle platného civilného sporového poriadku odvolací súd je viazaný vykonanými dôkazmi v prvej inštancii a nemože vykonávať nové dokazy, iba vo vel’mi výnimočných prípadoch, keď je nejaké procesné pochybenie, ale podla tohto AVASTAV by už nemal vykonávať nové dokazy, aj keby bolo nariadené pojednávanie, čo predpodkladám, že može byť. To je tá druhá varianta, ale stále hovorím, že najvýhodnejšia pre mesto je tá, že Krajský súd si to odovodní, že tie argumenty a ako sa s nimi vysporiadala a to svoje rozhodnutie vysvetlí tak, aby nebolo zmatočné a arbitrárne.

Čo sa može stať najhoršie je a v praxi sa to stáva podl’a môjho názoru - keďže súdy na nižších stupňoch sú viazané právnym názorom súdu vyššej inštancie - by sa nemalo stať, že Krajský súd by zrušil rozhodnutie aj svoje a vrátil by to na okres. Vysvetlím prečo a ak sa to stane, tak to budem považovať za možnosť podania návrhu na Ústavný súd pre porušenie čl. 46 ods. 1 Ústavy a čl. 6 o dohovore o ľudských právach, lebo keby mal Najvyšší súd za to, že celé dokazovanie bolo zlé a Mesto pochybilo, tak by mal postupovať podl’a toho ods. 2, ktorý som už citoval, že dovolávací súd zruší rozhodnutie súdu prvej inštancie, len ak nápravu nemože dosiahnuť rozhodnutím odvolacieho súdu. Takže toto sú tri scenáre, ktoré očakávame a samozrejme nepokladám za správne to teraz stavať do toho svetla, že Mesto niečo prehralo, Mesto nič neprehralo, podl’a názoru Najvyššieho súdu pochybili súdy, ktoré sa budú musieť s argumentáciou AVASTAVU opať vysporiadať. My už máme nejakú procesnú obranu pripravenú ktorú samozrejme tu hovoriť nebudem, ale urobím všetko pre to, čo bude v jeho silách a v silách kolegov aby sme  ochránili záujmy mesta, lebo keď štyria sudcovia povedali, že Mesto nepochybilo a v omeškaní bol zhotovitel’ a nie mesto.... V skratke asi toľko.Téme sme sa venovali:

2021-09-07   Najvyšší súd vyhovel dovolaniu fy Avastav v kauze rekonštrukcie kina Mier
2021-03-26   AMV nie je Avastav. Mesto nechce uplatniť svoje práva voči firme ktorá za cenu 1Euro/m2 sprivatizovala 10 ha priemyselný park a nesplnila svoje zmluvné záväzky
2020-07-28   Krajský súd potvrdil rozudok - Mesto je povinné uhradiť dodávateľovi rekonštrukcie kina polovicu spornej sumy a penále
2019-10-09   Primátor začal vojnu voči ďalšej stavebnej spoločnosti
2019-07-10   Kauza nezaplatenej rekonštrukcie kina: Stavebná firma Avastav uspela na súde, Mesto bude musieť doplatiť väčšiu časť spornej sumy
2018-10-15   Veď sa už len netvárte ako na kare, oslavujete odovzdanie nového kina!
2018-10-01   Pat a Mat rekonštruujú kino, alebo Podivný dialóg na stránkach krajských novín
2018-09-23   2. etapa rekonštrukcie Kina Mier - na iného dodávateľa máme iný meter
2018-07-06   Hľadajme taký spôsob, Jaro, ktorý zas neovplyvní moju situáciu, veď vieš na čo myslím... Na internete bola zverejnená inkriminovaná nahrávka rozhovoru primátora so štatutárom fy Avastav s.r.o.
2018-06-22   Kauza rekonštrukcie Kina Mier. Správa hlavnéhio kontrolóra o dodržiavaní Zmluvy medzi Mestom Nové Zámky a spoločnosťou AVA-stav
2018-06-11   Nechcete zaplatiť, čo ste si kúpili? Vari sa toto robí? Ďalší zúfalý list subdodávateľa ktorý nedostal zaplatené za Kino Mier...
2018-06-07   Primátor Klein si kruto zahral s drobnými subdodávateľmi rekonštrukcie kina Mier. Nedostali zaplatené kvôli pochybnej zmluvnej pokute...

 
 
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x