Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  22-06-18   919  
0
S takouto ťažkou dilemou zápolia aktuálne poslanci primátorovho krúžku. Námatkoví kontrolóri nerastú pod každým kríkom a na kšeftársky krúžok tlačí čas. Voľby sú už v októbri a oni musia zvoliť vhodného kandidáta ešte než stratia svoju krehkú väčšinu. Presvedčili dokonca p. Rovňaníka aby sa dobrovoľne odlepil zo svojej stoličky na ktorú sa počas Covidu prilepil (článok tu...). Voľba nového kontrolóra sa uskutoční už na najbližšom zastupiteľstve v stredu 22. júna. V podmienkach novozámockej samosprávy je to pomerne problematická funkcia, keďže kontrolóra volia, úkolujú i odmeňujú poslanci, ktorých činnosť v mestských firmách a orgánoch samosprávy by mal kontrolovať.  

Bude zaujímavé sledovať prezentáciu kandidátov na stredajšom zastupiteľstve, o to viac, že radnica si ich životopisy ponechala pre seba a poslanci okrem mena nedostali vôbec žiadne informácie o uchádzačoch spomedzi ktorých majú voliť. Akiste kvôli ochrane osobných údajov. Alebo z dôvodu, aby opoziční poslanci predčasne neodhalili a neugrilovali favorita p. prednostky.

Ani pre samotných uchádzačov to nebude ľahké, veď väčšina z nich po ničom inom ani netúži než pokračovať v šľapajach svojho predchdcu. Poberať kráľovský plat a občas niečo námatkovo skontrolovať k vzájomnej  spokojnosti.  Budú si musieť nájsť nejakú magickú formulku ako čeliť dobiedzavým otázkam opozičných poslancov ohľadom realitných špekulácií, nevýhodných zmlúv, rozkrádaniu mestských podnikov, obchodovania s mandátmi. Niečo na spôsob "Problematiku zatiaľ dopodrobna nepoznám,  po detailnom preštudovaní budem postupovať striktne podľa zákona". "Len čo to presne znamená ?!" budú si v duchu klásť otázku poslanci primátorovho krúžku...


MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO NOVÉ ZÁMKY,
VOLEBNÉ OBDOBIE 2018–2022   Číslo materiálu: 6
Nové Zámky -  jún 2022
PREDMET:        Voľba hlavného kontrolóra mesta Nové Zámky
PREDKLADATEĽ:                   PhDr. Mgr. art. Otokar Klein, primátor mesta


Listom zo dňa 11. 04. 2022 oznámil Ing. Štefan Rovňaník mestu Nové Zámky vzdanie sa funkcie hlavného kontrolóra mesta Nové Zámky podľa § 18a ods. 8 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“). Deň zániku výkonu funkcie hlavného kontrolóra bol 31. 05. 2022.

Z uvedeného dôvodu mestské zastupiteľstvo uznesením č. 577/200422 zo dňa 20. 04. 2022 vyhlásilo v zmysle § 18a ods. 4 zákona o obecnom zriadení  voľbu hlavného kontrolóra mesta Nové Zámky na deň 22. 06. 2022. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra bolo na úradnej tabuli a webovej stránke mesta zverejnené dňa 10. 05. 2022. Uznesením boli určené požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na  funkciu hlavného kontrolóra a náležitosti, ktoré musí  obsahovať prihláška. Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra mesta Nové Zámky boli povinní doručiť svoje písomné prihlášky najneskôr do 08. 06. 2022 vrátane  (t. j. najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby) na Mestský úrad v Nových Zámkoch (do podateľne MsÚ Nové Zámky). Prihláška musela obsahovať náležitosti:
-    meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, príp. prechodného   pobytu, kontaktné údaje kandidáta (e-mail, telefón);
-    najvyšší  dosiahnutý  stupeň  vzdelania, príp.  ďalšie  doplňujúce  formy   vzdelania a spôsobilosti, overenú fotokópiu dokladu o vzdelaní  (kvalifikačným predpokladom       na  výkon   funkcie  hlavného kontrolóra   je    ukončené    minimálne  úplné stredné vzdelanie);
-    štruktúrovaný profesijný životopis;
-    údaje  potrebné   na vyžiadanie  výpisu  z  registra  trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a)    zákona č. 330/2007 Z. z.   o registri   trestov   a o   zmene a doplnení niektorých zákonov;
-    písomný    súhlas   uchádzača   na   spracovanie   osobných   údajov   podľa   zákona  č.   18/2018 Z.  z.   o   ochrane   osobných   údajov  a o zmene a doplnení niektorých  zákonov;
-    koncepciu výkonu funkcie.

Stanovené podmienky splnilo nasledovných 11 uchádzačov:

1.    Ing. Róbert Bolfa
2.    Ing. Karol Borik MBA
3.    Ing. Brigita Budaiová
4.    Ing. Róbert Dobi
5.    Peter Hruškár
6.    Ing. Gabriel Lindovský
7.    Mgr. Elizabeth Mártonová,
8.    Ing. Ján Porubský
9.    Mgr. Filip Sedláček
10.  Ing. Karol Šátek
11.  PhDr. Alžbeta Štubňová


Podľa § 18a ods. 3 zákona o obecnom zriadení na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov
do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.

Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 577/200422 bod B/2 zo dňa 20. 04. 2022 určilo spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra mesta Nové Zámky tajným hlasovaním.
Voľba hlavného kontrolóra mesta Nové Zámky sa uskutoční na 28. zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Nové Zámky, ktoré sa koná dňa 22.06.2022 o 9.00 hod.
Podľa § 18a ods. 5 zákona o obecnom zriadení hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo
na šesť rokov. Jeho funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce.
 
Podľa  § 18 c ods. 1 zákona o obecnom zriadení je plat hlavného kontrolóra  súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorý je v obci.Téme sme sa venovali:
2022-04-15   Námatkový kontrolór skončí k 31.5.2022
2021-07-08   Kam sa stráca majetok Hotela Korzo a.s.? Otvorený list kontrolórovi mesta Nové Zámky...
2021-07-03   Po stopách dávnej kauzy
2021-06-29   Námatkový kontrolór sa nám prilepil ku stoličke
2020-05-20   Nič špatné som neurobil... opakoval hlavný kontrolór, ktorý sa desaťročie prizeral rozkrádaniu mestských podnikov...
2019-12-13   Správa hl. kontrolóra o zmarených kontrolách v mestských firmách Brantner a Bytkomfort
2019-10-24   Ako hlavný kontrolór hĺbkovo skontroloval mestský podnik Brantner Nové Zámky bez toho, aby nos z kancelárie vystrčil...
2019-09-07   Novozámocká Threema - Hovorili sme Lacovi, s týmto ideš proti primátorovi, dobre si rozmysli čo hovoríš...
2018-12-28   NAŠICH ĽUDÍ chránime aj v Nových Zámkoch. Primátor nepodpísal uznesenie o znížení platu hlavného kontrolóra
2018-09-26   Otvorený list hlavnému kontrolórovi Mesta Nové Zámky Ing. Štefanovi Rovňaníkovi
2018-07-02   Oficiálne stanovisko futbalového klubu k zisteniam hlavného kontrolóra mesta
2018-06-22   Kauza rekonštrukcie Kina Mier. Správa hlavnéhio kontrolóra o dodržiavaní Zmluvy medzi Mestom Nové Zámky a spoločnosťou AVA-stav
2018-02-25   Mestský kontrolór si zažiadal o prémie. Vari si nezaslúži 8.000 Eur za to všetko, čo nerobí?
2016-09-11   Hlavný kontrolór si po prvýkrát posvietil na vyúčtovanie mestských dotácií, primátor sa mu nepoďakoval...
2016-08-03   Scenár je stále rovnaký...
2015-11-17   Vykrádanie účtov ZŠ G. Bethlena začalo ešte v r. 2012. Manko sa vyšplhalo na neuveriteľných 140 tisíc Eur. Odstúpi hl. kontrolór?
2015-11-16   Pán hl. kontrolór, odstúpte! Anketa
2015-11-11   Sprenevera, zistená na ZŠ G. Bethlena, už prekročila 110 tisíc Eur
2015-10-17   Mesto zažalovalo polovicu býv. pracovníkov MsÚ, ktorí v dec. 2014 odišli so zlatými padákmi. Žaluje tiež oboch býv. viceprimátorov
2015-09-30   Správa o aktuálnom stave spoločnosti Novocentrum a.s.
2015-06-02   Koľko dostáva hlavný kontrolór a za čo vlastne?
2015-03-12   "Nech najprv zverejní svoje odmeny hlavný kontrolór!" reagovala na výzvy občanov býv. poslankyňa Ľ. Juríková
2015-03-02   V stredu bude mestské zastupiteľstvo voliť náčelníka polície aj hlavného kontrolóra
2015-02-25   Správa hl. kontrolóra o výsledku kontroly oprávnenosti vyradenia majetku mesta za takmer 60 tis. Eur a jeho následného odkúpenia odchádzajúcim vedením MsÚ
2015-01-22   Správa hl. kontrolóra o výsledku kontroly oprávnenosti vyplatenia mimoriadnych odmien odchádzajúcemu vedeniu MsÚ
2014-11-29   Správa hl. kontrolóra o výsledku kontroly používania služobných motorových vozidiel na Mestskom úrade Nové Zámky
2014-11-12   Mestský úrad vs. hlavný kontrolór
2014-09-15   Odpoveď primátora Nových Zámkov na žiadosť hlavného kontrolóra o prepustenie Bc. Juríka
2014-08-12   Ku hlavnému kontrolórovi úradujúcemu na lavičke na námestí o chvíľu môže pribudnúť aj kameraman NZTV, ktorý nevypol včas primátorov mikrofón...
2014-07-19   Vec: Žiadosť o okamžité skončenie pracovného pomeru s Bc. Robertom Juríkom
2014-02-06   V Nových Zámkoch skončila trojročná plodná spolupráca zastupiteľstva s primátorom. V afekte si navzájom zatvárajú finančné "kohútiky" a trhajú "infúzne hadičky" vedúce z mestskej kasy
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x