Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  22-07-30   877  
0
O tom, že mnohé kauzy a zlodejiny v našom meste sa môžu uskutočniť len vďaka prajnému mlčaniu, prípadne servilnému informovaniu zo strany regionálnych médií, asi málokto pochybuje. Sú súčasťou korupčného ekosystému rovnako, ako kúpení poslanci či bývalý hlavný kontrolór. Hoci význam regionálnej tlače po nástupe Internetu a sociálnych sietí klesol, stále má vytlačené slovo veľkú váhu. Keby regionálne médiá čitateľov včas a objektívne informovali, tí by sa následne mohli podľa toho zariadiť a zdvihnúť svoj hlas, spisovať petície a vyvíjať tlak na poslancov i primátora. Kauza pozemku na ul. Pri gymnáziu je dobrý príklad na ktorom si ukážeme, nakoľko pravdivo informujú Új Szó a MY/Naše Novosti svojich čitateľov o tom, čo sa udialo na protestnom zhromaždení obyvateľov 29. júna a na mestskom zastupiteľstve o deň neskôr a nakoľko zrozumiteľne tlmočia o čo v tomto prípade vlastne ide.  

Pozreli sme si podrobnejšie ako sú články vystavané.

Autor MY/Našich Novostí Anton Hrachovský zavádza hneď v nadpise svojho článku z 11.07. 2022, keď konflikt občanov s primátorom a jeho družinou podáva ako konflikt občanov s developerom.

Článok začína citovaním účastníkov protestného zhromaždenia, informácioui o pôvodných plánoch developera stavať aj na zelenej ploche. Ako júnová žiadosť  o prekládku sietí má stále prílohu s pôvodným plánom stavby na zeleni a ako Mesto žiadosť o preložku opäť schválilo, čo priviedlo k protestu dotknutých obyvateľov. Ďalej cituje ved. stavebného úradu Ing. Mrváňa o tom, že stavebný úrad musel vydať súhlas s preložkou lebo všetci účastníci súhlasili. A že je to investorovi aj tak nanič, lebo na zeleni sa stavať nedá.

Nasleduje informácia o uznesení o odstúpení od zmluvy a upozornenie, že nie je platné, kým ho nepodpíše primátor.
Nasleduje krátka chronológia prípadu s tým, že keď na jeseň 2021 obyvatelia prišli protestovať na zastupiteľstvo kvôli súhlasu primátora s prekládkou, primátor vyhlásil, že nedovolí realizovať projekt v pôvodnej konfigurácii. Následne Okresný úrad v Nitre zrušil povolenie na prekládku a vec vrátil Mestu na nové konanie. Napriek tomu sa situácia opakuje,  Mesto znova povolilo prekládku a obyvatelia znova protestujú...

Autorka ÚjSzó Ildikó Száz začína svoj článok zo 4. 07. 2022 tým, že obyvatelia protestujú proti stavbe ktorá má vyrásť pod ich oknami a žiadajú odstúpenie od zmluvy z dôvodu poruśenia záväzkov investora začať stavbu do 18 mesiacov a dokončiť ju do 36 mesiacov.

Potom nasleduje lyrická spomienka na voľakedajšie Péró, ktoré sa nachádzalo v  týchto miestach a názor jedného z pamätníkov že by tu mal byť park so sochou malého rómskeho huslistu...

Článok pokračuje tým, že obyvatelia, ktorý o dva odstavce vyššie protestovali proti stavbe, odrazu protestujú už len proti prekládke káblov na mestskú parcelu. A proti tomu, aby tadiaľ neviedla raz cesta, cez ktorú by sa premávali ťažké stavebné mechanizmy, lebo potom uvedený priestor už nebude možné využívať ako park. Potom nasleduje informácia o tom, že na proteste sa zúčastnil aj konateľ fy Angers Ivan Tóth ktorý hneď na mieste sľúbil, že sa stavať bude iba na vybetónovanej ploche.

Potom nasleduje krátka chronológia. Ako parcelu, časť ktorej je v územnom pláne označená ako verejná zeleň, Mesto predalo developerovi z Trančianskych Teplíc. A ešte vysvetlenie, že územie označené v ÚP ako zeleň znamená že sa na nej nemôže stavať. Ďalej info o tom, že v r. 2019 sa na portáli jednej z realitiek obajvila vizualizácia, ktorá ponúkala byty v dome, ktorý mal byť postavený aj na dnešnej zeleni. Potom v r. 2019 sa objavil plán prekládky sietí z dotknutej parcely a ako nasledovali protesty občanov, ktoré primátor v roli mediátora riešil za účasti vśetkých dotknutých ako aj poslancov v snahe nájsť konsenzus. Ako mestský úrad informoval investora že na zelenej ploche stavať nemôže a môže realizovať iba menšiu stavbu. Ako stavebný úrad (ktorý je de facto súčasťou mestského úradu, ale v snahe zmiasť ľudí predstiera že sa neriadi primátorovými pokynmi) takisto informoval investora, že nemôže dostať kolaudačné rozhodnutie ak stavbu postaví na mestskej zeleni.
Potom nasleduje krátka informácia o priebehu zastupiteľstva na druhý deň. Ako na podnet posl. E. Polereckej doplnili do programu príslušný bod.
Z diskusie cituje ved. stavebného úradu Ing. Mrváňa, že je zbytočne strašiť ľudí kvôli stavbe, ktorá sa tam nedá umiestniť. Že sa na mestskej zeleni nedá stavať a že to chápe aj investor, ktorý ako náhradné riešenie ponúka stavať na betónovej ploche. A že inžinierske siete sú väčšinou umiestnené na mestských pozemkoch...
I. Száz ďalej cituje primátora, ktorý vyhlásil, že keby doślo k stavebnému konaniu, nepodpísal by súhlas za Mesto. (Tu nemôže nevzniknúť otázka prečo teda podpísal súhlas s prekládkou sietí - ktorú si však I. Száz nepoloží) 
Článok kočí informáciou ako poslanci prijali uznesenie o rozviazaní zmluvy z dôvodu porušenia lehôt na začatie stavby.

Z vyššieuvedeného resume je zrejmé, že oba články skresľujú situáciu, pričom článok v Új Szó výrazne.

Čo autori zabudli spomenúť:

1. Že zelená plocha sa dostala do podmienok verejnej súťaže z r. 2018 podvodom, keď Mesto potajomky zmenilo konfiguráciu parciel a poslanci hlasovali v domnení že ide o 3. kolo rovnakej verejnej súťaže. Zmeny zahrňovali okrem pridania zelene na jednej strane, odobratie výmery na druhej strane - "pozemok ku ktorému nevedie žiadna cesta"

2. Že primátorské krídlo sa od roku 2018 opakovane snažilo o zmenu územného plánu (ÚP) a prekvalifikáciu zelene na zastaviteľnú plochu. Vždy chýbali práve 2 hlasy, keďže pre zmenu ÚP nestačí tesná nadpolovičná väčśina, ktorou primátor disponuje.

3. Že vystúpenie obyvateľov na zastupiteľstve pred rokom v skutočnosti neprinieslo vôbec žiadny výsledok a primátor z neho predčasne odišiel kvôli náhlym povinnostiam v Bratislave. Primátor ani vtedy a rovnako ani teraz nijako nevysvetlil, prečo dáva súhlas s prekládkou sietí na mestský pozemok.

3. Že odmietnutie prekládky inž. sietí zo strany OÚ Nitra bolo odôvodnené formálnymi chybami a nové konanie odmietnuté nebude, resp. byť nemusí.

4. Že postup pri vybudovaní bytového domu je Prekládka sietí -> Vydanie stavebného povolenia -> Stavba - > Vydanie kolaudačného rozhodnutia.  Že predchádzajúci krok podmieňuje nasledujúci krok, ale ten sa môže urobiť aj načierno a následne tvárou v tvár vzniknutej situácii legalizovať.

5. Že s uvedenou kauzou môže súvisieť aj osud čerstvo zrekonštruovaného "talianskeho domčeka" na ulici Pri Gymnáziu ktorý je napísaný na ľudí z okolia primátora,  ako aj "pozemku ku ktorému nevedie žiadna cesta" ktorý sa nachádza za "talianskym domčekom" a ktorý je napísaný na akúsi bratislavskú firmu.

6. Autorka zabudla spomenúť že uznesenie poslancov nič neznamená kým ho primátor nepodpíše.

Čo autori naopak spomenuli, hoci to nie je pravda:

1. Že ide o konflikt obyvateľov s developerom. V skutočnosti ide  o konflikt obyvateľov s primátorom

2. Že primátor hral nejakú úlohu mediátora alebo sa snažil nájsť konsenzus

Kde sa autori prepožičali k šíreniu manipulatívnych informácií v snahe oklamať občanov:

1. Že na ploche označenej v ÚP ako "zeleň" sa nemôže stavať - v skutočnosti sa nesmie, ale môže. S následnou legalizáciou.

2. Že ved. stavebného úradu Ing. Mrváň má nejaký vlastný názor a čo hovorí, má nejaký význam. A že je taký hlúpy, že naozaj nechápe načo je investorovi prekládka sietí spod zelenej plochy, keď sa na nej nesmie (hoci môže  - viď. predch. bod) stavať

3. Autori sa vôbec nepozastavujú nad tým, prečo primátor opakovane dáva súhlas mesta s preložkou - v podstate odistí granát - keď pozná názor občanov vyjadrený v petíciách a práve odmietnutím prekládky by im poskytol istotu že sa stavať nebude.

Ako z vyššieuvedeného vyplýva, ostáva nám prejsť ešte dlhú cestu k poctivej žurnalistike v oblasti regionálnej tlače...
 Téme sme sa venovali:

2021-09-17   Krajské noviny o proteste obyvateľov Gogoľovej ul.
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x