Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  22-08-23   1,075  
0
Na utorok 8.30 primátor zvolal mimoriadne zastupiteľstvo v súvislosti s Rozsudkom Krajského súdu Nitra sp. zn. 6Co/54/2019, ktorý Mesto dosiaľ neprevzalo z elektronickej schránky ale na základe ktorého musí konať - buď sa odvolať, alebo vyplatiť žalovanú čiastku cca 1.5  mil. Eur.  Primátor O. Klein súčasne informuje zastupiteľstvo o radostnej novine, že on už aj rokoval so zástupcami BDD Trade (žalujúcej strany) a už aj všetko dohodol. Mesto, ktoré aktuálne nemá z čoho zaplatiť 1.5 mil EUR, lebo peniaze investovalo do fontány, dostane od fy BDD Trade odklad a bude splácať dlžnú sumu do konca roku 2023 výmenou za drobné symbolické gesto - prenechanie samotnej budovy "Holotovho Domu" o ktorú sa viedol spor za rovnako symbolických 350 tisíc Eur.
Opoziční poslanci urobia obrovskú chybu, ak pristanú na primátorovu hru. Ak nepotreboval ich asistenciu keď v r. 2016 po rozsudku ohľadom zápisu v katastri nevrátil peniaze dražiteľom, ak nepotreboval ich súhlas aby zakontrahoval externú právnu kanceláriu, ak nepotreboval ich mandát na vedenie samotného sporu podľa svojho vlastného uváženia, potom ani teraz určite nepotrebuje žiadnu pomoc. Naopak je to on, kto dlží Novozámčanom ospravedlnenie a kto by sa mal prihlásiť k zodpovednosti za stav, ktorý spôsobil.  Prípadná exekúcia (čo nie je reálny scenár) by nášmu mestu mesiac pred voľbami iba prospela a bola by dobrou príležitosťou preskúmať ako a v koho záujme p. Klein tento spor 8 rokov viedol a v koho záujme nechal schátrať uvedenú nehnuteľnosť...  

Rozsudok Krajského súdu Nitra sp. zn. 6Co/54/2019

Predkladateľ:
JUDr. Gabriel Závodský
vedúci majetkovoprávneho odboru MsÚ

Materiál obsahuje návrh uznesenia
Po dľa textu
Spracovateľ:
JUDr. Gabriel Závodský
vedúci majetkovoprávneho odboru MsÚ

Nové Zámky - august 2022

NÁVRH UZNESENIA
Mestské zastupiteľstvo

A/ berie na vedomie
rozsudok Krajského súdu Nitra sp. zn. 6Co/54/2019 o zaplatenie 661.375 Eur, príslušenstva a trov právneho zastúpenia v právnej veci žalobcu: BDD TRADE, spol. s r. o, so sídlom: Komjatická 1453/29, Nové Zámky, IČO: 54 207 576, proti žalovanému: Mesto Nové Zámky, so sídlom Hlavné námestie č. 10, IČO: 00 309 150.

B/schvaľuje
1.    Alternatíva
vyplatenie finančných prostriedkov z titulu vydania bezdôvodného obohatenia ako plnenie z právoplatného a vykonateľného rozsudku Krajského súdu Nitra sp. zn. 6Co/54/2019.

alebo

2.    Alternatíva (návrh z rokovania so spoločnosťou BDD TRADE, spol. s r. o. zo dňa 18.08.2022)

a/ spôsob prevodu nehnuteľností pozemok parc. č. 185/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 365 m2 vedenom na LV č. 1 pre kat. úz. Nové Zámky v registri „C“ KN (ďalej len „parc. č. 185/1“) a stavby polyfunkčný dom súp. č. 2951, vedený na LV č. 1 pre kat. úz. Nové Zámky umiestnenej na parc. č. 185/1 v prospech BDD TRADE, spol. s r. o., so sídlom Komjatická 1453/29, Nové Zámky 940 02, IČO: 54 207 576, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd.: Sro, vložka číslo: 55838/N za cenu 350.000 Eur formou priameho predaja v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) a c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

b/ predaj nehnuteľností - pozemku parc. č. 185/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 365 m2 vedenom na LV č. 1 pre kat. úz. Nové Zámky v registri „C“ KN (ďalej len „parc. č. 185/1“) a stavby polyfunkčný dom súp. č. 2951, vedený na LV č. 1 pre kat. úz. Nové Zámky umiestnenej na parc. č. 185/1 v prospech BDD TRADE, spol. s r. o., so sídlom Komjatická 1453/29, Nové Zámky 940 02, IČO: 54 207 576, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd.: Sro, vložka číslo: 55838/N za cenu 350.000 Eur v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Hodnota nehnuteľností sa započítava do výšky celkových záväzkov vyplývajúcich z právoplatného rozsudku Krajského súdu v Nitre sp. zn. 6Co/54/2019 vo výške 350.000 Eur.

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že dôjde k vysporiadaniu záväzkov vyplývajúcich z právoplatného rozsudku Krajského súdu v Nitre sp. zn. 6Co/54/2019.

c/ zaplatenie zostávajúcej výšky záväzkov po zohľadnení inflácie vyplývajúcich z právoplatného rozsudku Krajského súdu v Nitre sp. zn. 6Co/54/2019 nasledovne:

1.    splátka do konca septembra 2022
2.    splátka do konca decembra 2022
3.    splátka do konca prvého polroku 2023
4.    splátka do konca druhého polroku 2023

Dôvodová správa

Oznámenie výsledku súdneho konania vedeného na Krajskom súde Nitra, sp. zn. 6Co/54/2019
Majetkovoprávny odbor MsÚ mesta Nové Zámky

Odôvodnenie

Dňa 30.12.2008 sa uskutočnila dražba nehnuteľnosti na ulici M. R. Štefánika 13 v Nových Zámkoch, ktorá bola vo vlastníctve mesta Nové Zámky. Budovu vydražila spoločnosť B. D. Trade, s.r.o., ktorá zanikla 10.11.2012.

Kúpnu cenu zaplatili tri osoby - spoločnosť B. D. Trade, s.r.o., spoločnosť IveKol s.r.o., a fyzická osoba Attila Sull. Zábezpeka zaplatená v dražbe spoločnosťou B. D. TRADE predstavovala sumu 265.551,35 eur. Mesto pri dražbe postupovalo v zmysle VZN č. 3/97 o zásadách dražby majetku mesta, napriek tomu, že v tom v čase bol platný zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách.

Po príklepe licitátora mesto vyhotovilo kúpnu zmluva. Mesto vydražilo nehnuteľnosť na dražbe v zrejmom rozpore so zákonom, čo neskôr skonštatovala Okresná prokuratúra Nové Zámky, pričom Správa katastra zapísala nehnuteľnosť na list vlastníctva spoločnosti B. D. TRADE, s.r.o. opatrením Z 408/09. Proti tomuto opatreniu podal prokurátor protest, ktorému správa katastra vyhovela a zapísala nehnuteľnosť späť na list vlastníctva mesta dňa 16.04.2009. Vedenie mesta ani vtedy nevrátilo vyplatenú dražobnú cenu, namiesto toho ponúklo spoločnosti B. D. Trade, s.r.o. Kúpnu zmluvu č. 2/2010 zo dňa 11.05.2010, ktorá ju odmietla podpísať, načo vedenie mesta podalo žalobu na nahradenie vôle kupujúceho sp. zn. 13C/164/2010 na Okresný súd Nové Zámky.

Následne vedenie mesta napadlo rozhodnutie Správy katastra, ktorým vyhovelo protestu prokurátora na Správnom súde v Nitre v konaní 15S/8/2011. V tom období spoločnosť B. D. TRADE s.r.o. postúpila svoju pohľadávku spoločnosť SQUAM TRADE SE a 10.11.2012 bola vymazaná z obchodného registra.

Týmto dňom už nebolo možné zapísať nehnuteľnosť späť na jeho list vlastníctva, ktorú skutočnosť skonštatoval aj súd vo svojom rozsudku právoplatnom dňa 22.07.2016. Spoločnosť SQUAM TRADE SE, bola dňa 28.09.2011 pripustená do konania na strane žalobcu.

Predmetom sporu bolo vydanie bezdôvodného obohatenia vo výške 1.095.426,35 s 9 % úrokom z omeškania zo sumy 265.551,35 eura od 02. 01. 2009 zo sumy 168.500 eur od 02. 02. 2009, zo sumy 265.000 eur od 02. 02. 2009, zo sumy 24.895 eur od 02. 02. 2009, zo sumy 346.585 eur od 02. 02. 2009, zo sumy 24.895 eur od 02. 02. 2009 do zaplatenia.

Po tom, ako bola žaloba žalobcu rozsudkom súdu prvej inštancie zo dňa 15. 11. 2010 č. k. 6C/135/2010-204 v časti týkajúcej sa 4 % úroku z omeškania zo sumy 265.551,35 eura od 02. 02. 2009 do zaplatenia právoplatne zamietnutá, predmetom konania zostalo zaplatenie sumy 1.095.426,35 eura s 5 % úrokom z omeškania zo sumy 265.551,35 eura od 02. 01. 2009 do zaplatenia a s 9 % úrokom z omeškania zo súm 168.500 eur, 265.000 eur, 24.895 eur, 346.585 eur a 24.895 eur u každej od 02. 02. 2009 do zaplatenia. Okresný súd skonštatoval, že vyplatenie týchto platieb sa udialo bez riadneho právneho titulu medzi platiteľmi a považoval toto plnenie za bezdôvodné obohatenie na strane mesta Nové Zámky, ktoré ich malo vrátiť platiteľom. Vedenie mesta pochybilo pri prijatí dražobnej ceny, nakoľko len jej časť bola preukázateľne vyplatená spoločnosťou B. D. Trade, s.r.o., ktorá nehnuteľnosť vydražila. Platitelia nepredložili včas právny úkon, ktorý by potvrdil, že peniaze patria spoločnosti B. D. Trade, s.r.o. Mesto Nové Zámky v celom konaní argumentovalo tým, že bezdôvodným obohatením je vydražená nehnuteľnosť a nie dražobná cena.

Krajský súd Nitra tiež vyslovil záver, že nakoľko sa išlo v režime VZN, vlastnícke právo nemohlo prejsť príklepom licitátora, ale až kúpnou zmluvou, ktorú však B. D. TRADE, s.r.o. nikdy nepodpísalo. V danom prípade preto došlo k bezdôvodnému obohateniu na strane mesta bez právneho dôvodu.
Okresný súd rozhodol tak, že uložil mestu Nové Zámky povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu vo výške 434.051,35 eur s 5 % úrokom z omeškania zo sumy 265.551,35 eur od 02.01.2009 do zaplatenia a s 9 % úrokom z omeškania zo sumy 168.500 eur od 02.02.2009 do zaplatenia a to do 15 dní od právoplatnosti rozsudku. Vo zvyšku žalobu zamietol. Žalobcovi a žalovanému uložil povinnosť zaplatiť trovy v sume 37 eur a vyslovil, že žiadna zo strán nemá právo na náhradu trov konania.

Po odvolaní žalovaného Krajský súd v Nitre rozsudkom č. 6Co/70/2017 -768 zo dňa 28.02.2018 potvrdil tento rozsudok v časti o povinnosti mesta Nové Zámky zaplatiť žalobcovi sumu vo výške 434.051,35 eur s 5 % úrokom z omeškania zo sumy 265.551,35 eur od 02.01.2009 do zaplatenia a s 9 % úrokom z omeškania zo sumy 168.500 eur od 02.02.2009 do zaplatenia a to do 15 dní od právoplatnosti rozsudku. V zamietnutej časti vec vrátil Okresnému súdu Nové Zámky na opätovné konanie.

Okresný súd Nové Zámky ako súd prvej inštancie rozsudkom zo dňa 15. 11. 2018 č. k. 6C/135/2010- 823 zamietol žalobu žalobcu (SQUAM TRADE SE), ktorou sa voči žalovanému (mesto Nové Zámky) domáhal zaplatenia sumy 661 375 eur s príslušenstvom z titulu vydania bezdôvodného obohatenia. Tento rozsudok odvolaním napadol žalobca domáhajúc sa ním jeho zmeny a priznania mu uplatnenej pohľadávky.
Mesto Nové Zámky opakovane viedlo rokovania smerujúce k zmiernemu riešeniu veci a návrhy predložilo na prerokovanie a schválenie mestskému zastupiteľstvu mesta Nové Zámky. Naposledy na zasadnutí mestského zastupiteľstva konanom 27.12.2021.

Krajský súd ako súd druhej inštancie na pojednávaní dňa rozhodol 19. mája 2022 tak, že odvolací súd napadnutý rozsudok súdu prvej inštancie m e n í tak, že žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu 661.375,- eur s 9 % úrokom z omeškania od 02. 02. 2009 do zaplatenia, to všetko do 15 dní od právoplatnosti tohto rozsudku.

Dňa 18.08.2022 prebehlo na mestskom úrade mesta Nové Zámky rokovanie s konateľom spoločnosti BDD TRADE, spol. s r. o. Výsledkom rokovania je návrh, ktorý tvorí body C a D predkladaného uznesenia. Písomný návrh predloží právny zástupca žalobcu do konania zasadnutia mestského zastupiteľstva.

Predpokladaná výška celkových záväzkov vyplývajúcich zo súdneho konania (celkové náklady trov právneho zastúpenie oznámi právny zástupca žalobcu):
Istina : 661.375 EUR

Úroky z omeškania ku dňu 23.08.2022 : (4950/365)*0.09*661375 = 807 239,90 EUR Súdny poplatok zo sumy 1.095.426,35 EUR = max. 16 596,50 EUR
1 úkon právnej služby zo sumy 661.375 EUR = 1.747,89 EUR za každý úkon právnej služby + režijný paušál + DPH.
1 úkon právnej služby zo sumy 1.095.426,35 eura = 2.617,73 EUR za každý úkon právnej služby + režijný paušál + DPH.

Počas nášho zastupovania (od 2015) odhadujeme cca 12 úkonov právnej služby, pričom spor však trvá od 2010.

Celkovo ide o sumu 1 485 211,40 EUR + trovy právneho zastúpenia

Rozsudok Krajského súdu Nitra, sp. zn. 6Co/54/2019 bol doručený do elektronickej schránky právneho zástupcu mesta. Jeho prevzatie však nebolo potvrdené z dôvodu, aby právoplatnosťou nezačala plynúť lehota na plnenie pred rokovaním mestského zastupiteľstva a prípadné exekučné konanie proti mestu v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov. Z uvedeného dôvodu bude rozsudok doručený poslancom mestského zastupiteľstva v deň rokovania mestského zastupiteľstva.
 

 

NÁVRH
Nakladanie s nehnuteľným majetkom mesta


Predkladateľ:
JUDr. Gabriel Závodský
vedúci majetkovoprávneho odboru MsÚ

Materiál obsahuje návrh uznesenia:
OVS - predaj budovy na M. R. Štefánika 13

Spracovateľ:
Mgr. Peter Solčan
zamestnanec majetkovoprávneho odboru MsÚ

Spravodajca MsR:
Nové Zámky - august 2022

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje

a)    spôsob prevodu nehnuteľností pozemku parc. č. 185/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 365 m2 vedenom na LV č. 1 pre kat. úz. Nové Zámky v registri „C“ KN (ďalej len „parc. č. 185/1“) a stavby polyfunkčný dom súp. č. 2951, vedený na LV č. 1 pre kat. úz. Nové Zámky umiestnenej na parc. č. 185/1 vo výlučnom vlastníctve mesta Nové Zámky, IČO: 00309150, sídlo: Hlavné námestie č. 10, 940 02 Nové Zámky minimálne za cenu určenú znaleckým posudkom, formou obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

b)    podmienky obchodnej verejnej súťaže na uzavretie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľností pozemku parc. č. 185/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 365 m2 vedenom na LV č. 1 pre kat. úz. Nové Zámky v registri „C“ KN (ďalej len „parc. č. 185/1“) a stavby polyfunkčný dom súp. č. 2951, vedený na LV č. 1 pre kat. úz. Nové Zámky umiestnenej na parc. č. 185/1, vo výlučnom vlastníctve mesta Nové Zámky, IČO: 00309150, sídlo: Hlavné námestie č. 10, 940 02 Nové Zámky minimálne za cenu určenú znaleckým posudkom, v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Dôvodová správa

PREDMET:    Schválenie podmienok OVS na predaj budovy na M. R. Štefánika 13
v Nových Zámkoch

ŽIADATEĽ:
Majetkovoprávny odbor Mestského úradu mesta Nové Zámky

Dôvod a účel žiadosti
Majetkovoprávny odbor Mestského úradu mesta Nové Zámky predkladá Mestskému zastupiteľstvu mesta Nové Zámky na schválenie podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj budovy na adresnom bode M. R. Štefánika č. 13 v Nových Zámkoch. Predmet predaja predstavuje majetok mesta z ktorého príjmy z prenájmu budovy sú pre mesto dlhodobo zanedbateľné a nie je pre mesto rentabilné investovať finančné prostriedky do kompletnej rekonštrukcie budovy.
 
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
18:04:36 Kauza tzv. Holotovho domu. Mesto prehralo súd a O. Klein by chcel žalobcom odovzdať okrem 1.5 mil Eu... [2022-08-23; 1,075 x]
18:03:30 Ďalšia parcela pre kamoša? [2018-11-29; 50,427 x]
18:02:28 6 viet trvalo p. prednostke napísať 6 týždňov [2023-01-26; 1,794 x]
17:59:06 Novozámocká Threema - Hovorili sme Lacovi, s týmto ideš proti primátorovi, dobre si rozmysli čo hovo... [2019-09-07; 6,830 x]
17:58:27 Ešte k osudom bývalého útulku pre osamelých ľudí [2019-02-27; 2,086 x]
17:58:10 Dostihový deň v Šuranoch [2016-04-10; 7,411 x]
17:57:53 Kriminalita v kraji podľa hlásení Krajského veliteľstva Policajného zboru za obdobie apríl 2008 - ap... [2018-03-31; 17,047 x]
17:57:09 Vyšetrovanie NAKA je súkromná vec primátora, rovnako aj použitie 200 tisíc Eur za prenájom Korza je ... [2021-04-23; 2,561 x]
17:56:26 Poslancovi Š. Pivodovi sa stále nedarí chytiť mačku za chvost... [2021-12-18; 1,258 x]
17:55:37 Bordello Borbelyo finito. Kontroverzná herňa pred kostolom skončila [2022-01-09; 2,829 x]
17:54:47 Nové Zámky po prvom týždni v karanténe. Ako to vidím ja [2020-03-21; 2,381 x]
17:53:57 Také veľmi nezverejňujeme, aby sme (ne)vytvorili rovnaké podmnienky pre všetkých... Z diskusie na Ms... [2022-12-17; 1,240 x]
17:53:07 Index daňovej spoľahlivosti novozámockých firiem a živnostníkov [2023-06-04; 2,797 x]
17:47:36 Egy csésze kávé: Dr. Komáromi István zeneszerző-, szövegíró-, és előadóművésszel [2014-01-11; 7,269 x]
17:46:50 A kolbászkészítő verseny igazából a kampány része volt / Klobfest sa stal súčasťou volebnej kampan... [2010-11-06; 2,354 x]
17:45:31 Radnica nechala zamurovať opustenú budovu. Bezdomovcom odkazuje: Vaše miesto je pod mostom! [2021-02-10; 1,704 x]
17:45:00 Zatrpknutí bojovníci: Ján Čarnogurský [2023-12-21; 900 x]
17:44:16 Správy zo zastupiteľstva - reformní poslanci zablokovali zvýšenie poplatkov a predaje majetku bez sú... [2020-08-06; 2,557 x]
17:43:52 Výzva na odstránenie nehospodárneho a nezákonného nakladania s majetkom mesta Nové Zámky [2023-07-11; 1,436 x]
17:43:35 Šťastnou náhodou sa pánom Kleinovi a Borbélyovi opäť nepodarilo presadiť avantúru. OZ Za Nové Zámky ... [2021-10-23; 2,326 x]
17:41:52 Primátor stupňuje tlak na Watson.sk [2021-03-17; 2,281 x]
17:41:26 Poslanec Borbély v konflikte záujmov? [2020-08-03; 2,490 x]
17:38:50 Prehľad pohrebných obradov v Nových Zámkoch / Temetési szertartások Érsekújvárban [2013-09-07; 19,209 x]
17:37:03 Exekúcia mestu po nezákonnej Pischingerovskej dražbe nehrozí [2022-08-24; 1,377 x]
17:34:17 Zostávajúci dražitelia Holotovho domu ponúkajú mestu dohodu o urovnaní. Žiaľ ich situácia nie je dob... [2018-07-10; 2,765 x]
17:32:52 Ruské protivojnové pesničky posledného roka [2023-03-04; 1,093 x]
17:32:06 Z histórie priemyselných a poľnohospodárskych podnikov novozámockého okresu V. Konzerváreň Nové Zámk... [2014-01-22; 6,186 x]
17:31:41 Výzva poslancom mestského zastupiteľstva, alebo ako to vidím ja... [2015-06-23; 4,367 x]
17:29:58 Občan všeličo vidí a všeličo si pamätá - alebo ako to vidím ja... [2016-07-15; 3,998 x]
17:24:31 List bratislavskej advokátskej kancelárie primäl primátora k činu: Po roku otáľania podpísal dohodu ... [2023-07-13; 1,341 x]
17:23:25 Finále privatizačného príbehu a.s. Elektrosvit Nové Zámky [2013-05-27; 10,151 x]
17:22:14 Konečne sa podarilo zvýšiť plat primátora - alebo ako to vidím ja... [2016-06-15; 5,710 x]
17:19:23 Z histórie priemyselných a poľnohospodárskych podnikov novozámockého okresu I. Elektrosvit / Az érse... [2013-06-09; 6,562 x]
17:18:47 Ešte chvíľku strpenia ... a opravíme chodníky. Radnica na Facebooku - alebo ako to vidím ja... [2016-05-12; 4,578 x]
17:15:41 Ahojte, volám sa Robo a dnes som si pre Vás pripravil video... [2021-05-15; 1,828 x]
17:14:19 Dostihový deň v Šuranoch - Výborné kone, jazdci i divácka kulisa [2016-05-08; 4,001 x]
17:14:08 Za 3 roky využilo osobný bankrot 433 Novozámčanov [2020-06-07; 3,408 x]
17:13:09 Z histórie priemyselných a poľnohospodárskych podnikov novozámockého okresu II. Elitex Šurany / Az é... [2013-06-11; 8,620 x]
17:12:34 Z histórie priemyselných a poľnohospodárskych podnikov novozámockého okresu III. JCP Štúrovo / Az ér... [2013-06-24; 6,323 x]
17:11:29 Pani poslankyni kvapká kohútik... [2015-06-05; 5,704 x]
17:09:47 Anonymný autor STOP HAZARDU sa opäť ozval... [2022-09-26; 1,359 x]
17:09:34 A hét könyve / Kniha týždňa: Csak áltunk és sírtunk. Az elsö bécsi döntés a kortársak szemével (2018... [2018-11-24; 2,355 x]
17:08:57 Vo veci trestného oznámenia viceprimátora Štefánika: výsluch skončil, otázniky zostávajú...... [2018-11-20; 4,255 x]
17:07:42 Mám pocit, že teraz nastalo obdobie, keď treba tvrdým a radikálnym spôsobom premeniť aj vizualizáciu... [2018-11-19; 3,483 x]
17:04:30 Kto tu nemá kamaráta ten nemá šancu... Zastupiteľstvo opäť rokovalo o dotáciách, tentokrát s prekvap... [2018-06-28; 3,568 x]
17:03:34 Historické názvy novozámockých ulíc / Történelmi utcanevek Érsekújvárban [2012-11-27; 11,157 x]
17:01:55 Kniha týždňa / A hét könye: Agneša Kalinová, Mojich 7 životov. V rozhovore s Janou Juráňovou... [2012-07-07; 5,766 x]
17:00:32 Riaditeľ Novovitalu si z peňazí daňových poplatníkov kúpil teréniak ako sa patrí... [2019-06-28; 3,657 x]
16:58:39 Chýbajúce kamienky v mozaike kauzy Pokazenej dražby Holotovho domu III. [2022-06-19; 938 x]
16:54:46 Kniha týždňa: Ján Lukačka a kol., Chronológia starších slovenských dejín, Prodama Brat. 2008... [2021-02-19; 2,863 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x