Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  22-10-05   1,966  
0
V dnešnej sérii sprostredkujeme našim čitateľom dianie na zastupiteľstve dňa 29.09.2022, kde v úvodnom bloku vyhradenom pre verejnosť vystúpil JUDr. Gabriel Volšík, spolumajiteľ stavebnej firmy Prospect. Poslancom populárne vysvetlil, kde sa v súvislosti s ilegálnym znovuotvorením rekultivovanej mestskej skládky stala chyba. Primátorský krúžok nedával veľmi pozor, koniec koncov išlo o posledné zastupiteľstvo v tomto volebnom období a táto družná partia sa už v takejto zostave nikdy nezíde.  

Poslanci primátorovho krúžku sa nahlas bavili a vôbec sa nečudovali, že ich uznesenie z 30.06.2022 o dohode s fy Limestonereal primátor nevykonal. Naopak, poverili kontrolóra prešetrením prípadu, čím p. primátorovi poskytli ďalší čas. Priestor pre manévrovanie by mu naopak chceli zúžiť opoziční poslanci, ktorí v týchto dňoch podali vo veci trestné oznámenie.

Tak alebo onak, p. Kuteničová by mala ešte trošičku popracovať na svojej slohovej práci. Zatiaľ je pomerne konfúzna.
 


Prenos sledujte do čas. značky 7:50 tu...
 
JUDr. G. Volšík, spolumajiteľ Prospect s.r.o.: Vážené pani poslankyne, páni poslanci, ďakujem pekne za priestor, volám sa Gabriel Volšík, som spolumajiteľom spoločnosti Prospect Nové Zámky. Zaoberáme sa stavebníctvom a recykláciou stavebného odpadu. Rád by som sa vyjadril v skratke k aktuálnej problematike mestskej skládky na ul. Vinohrady, ktorá je v procese rekultivácie a taktiež k navážkam zeminy na túto skládku, ktoré začali v 1. kvartáli tohto roka a možno pokračujú dodnes. Jednoduchým výpočtom by som chcel vysvetliť, ako mesto prichádza o státisíce, ak nie milióny na tom, že prijalo určitú ponuku spoločnosti, ktorá navážky zeminy zabezpečovala, v ďalšom budem túto ponuku nazývať len ponukou.

Ako prvé by som chcel zdôrazniť, že táto ponuka na rekultiváciu skládky, ktorú zasupteľstvo schválilo a ktorá obsahuje mnohé tzv. benefity, došla mestu až potom, čo boli obrovské kvantá zeminy už navozené na skládku.
Je teda namieste domnievať sa, že k tejto ponuke by nikdy nebolo došlo, keby sa o vec nezačala včas zaujímať odborná a laická verejnosť vrátane našej spoločnosti.

Z nášho pohľadu ide o snahu spätne sanovať nejaký problém, ktorému sa dalo predísť elegantne, pokiaľ by sa postupovalo v súlade so zákonom. Totiž rekultivácia skládky má svoje legálne postupy v zmysle zákona o odpadoch aj v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Proces započatý počiatkom roka vśak bez najmenších pochybností nie je možné považovať za štandardný a riadny proces rekultivácie.

Ďalej by som uviedol, že je celkom bezpredmetné, či navozená zemina je alebo nie je odpadom, to je významné len z pohľadu odpadovej legislatívy, alebo trestného práva, kľúčové je však obchodno-právne hľadisko, ktoré od začiatku namietame aj vo svojich podnetoch, t.zn. či z uloženia zeminy na mestskej skládke malo alebo nemalo mesto adekvátny profit.

Chcel by som len poukázať v skratke o akom množstve zeminy hovoríme. Z dostupných zdrojov - táto informácia platila ešte na začiatku roka - hovoríme približne o 30 tisíc m3 zeminy, to reprezentuje rozlohu futbalového ihriska o výške 4.2 m. V materiáli odprezentovanom na oboch predošlých zastupiteľstvách sa však pracuje až s objemom 110 tisíc m3. Pri prepočle m3 na tony používame koeficient 1.5 pretože 1m3 zeminy nerovná sa 1 tona, ale je to plus-mínus 1.5 tony. Čiže hovoríme približne o 165 tisícoch ton. Takéto množstvo zeminy sa predpokladá uložiť v rámci tejto ponuky, názorne ide teda o 3.6 futbalových ihrísk o výśke 4.2 m.

Ďalej pokladám za nevyhnutné podotknúť, že prijatím tejto ponuky mesto postupovalo v rozpore nielen so zákonom o majetku obcí, ale aj so zákonom o verejnom obstarávaní, za čo hrozí mestu pokuta zo strany ÚVO až vo výške 5%hodnoty transakcie,  pričom hodnota transakcie - zjednodušene - je hodnota celej zákazky.
Keď hovoríme o približne 2 mil. Euro, tak pokuta zodpovedá sume 100 tis. Eur.

Totiž platná legislatíva obciam neumožňuej bartrrové obchody tohto typu, teda že za určitú službu samospráva poskytne inú službu. A to sa už dostávam k podstate veci a číslam.

V našich podnetoch sme použili cenu 18 Eur za tonu uskladnenej zeminy, to je cena z cenníka určitej novozámockej odpadárskej firmy, cena podľa nášho cenníka, keďže sme tiež odpadári, sa hýbe tiež niekde v rovnakej sume, ale napr. firma Brantner na skládke TKO v Kolte, takúto zeminu uskladňuje až za 38 Eur/tonu.
Poplatky sa teda platia za uloženie tony zeminy.

Za predpokladu že na skládke bolo dodnes uložených predmetných 45 tisíc ton - ergo 30 tisíc m3 - zeminy, mesto mohlo za uloženie zeminy inkasovať sumu 810 tisíc Euro. A nech je vzhľadom na množstvo zeminy poskytnutá 30% zľava, t.zn. miesto 18 Eur 12.60, ide stále o závratnú sumu 567 tisíc Eur.

Avšak mestké zastupiteľstvo prijatím ponuky vyjadrilo principiálny súhlas s uložením až celkovo približne 165 tisíc ton zeminy bez nároku na jediné Euro. Pri rovnakých jednotkových cenách by sa mesto pripravilo o ďalších 2 mil 160 tis. Euro pri 18 Eur/t alebo o 1 mil. 512 tis  Euro pri cene 12.60 Eur za tonu.

Na základe uvedených skutočností by som chcel požiadať za A. o vysvetlenie v čom presne spočíva výhodnosť tejto ponuky pre mesto Nové Zámky a za B. kto konkrétne požíva benefity z tejto transakcie.
Ďakujem pekne za pozornosť.

posl. P. Podbehlý: Prosím Vás, ja som si Vás tu vypočul, tento mqateriál som tu dostal na stôl podobne ako ostatní kolegovia. Mňa zaujala taká veta, kde tvrdíte že tam bola navozená zemina 30 tis. m3 zeminy a že je to z dostupných zdrojov. Viete mi konkrétne povedať kde sa to dá dohľadať, overiť tieto zdroje? Lebo to je len vaše tvrdenie, radi by sme si to vypočuli. Keďže je to asi pre viacerých nová informácia.

G. Volšík: Zdroje sú dva. V prvom rade mesto Nové Zámky ako stavebný úrad zrejme stavbu, odkiaľ táto zemina pochádza, povoľovalo, čiže v technických podkladoch by sa mesto malo vedieť dopátrať k týmto množstvám. A ten druhý zdroj - my sme odpadárska firma, čiže všetky takéto zákatzky sa o nás obtrú a tiež nás generálny dodávateľ stavby, odkiaľ má táto zemina pochádzať, nás tiež oslovil ešte koncom roka 2021. Čiže my máme informáciu, že približne o také množstvo mohlo ísť.

posl. E. Polerecká: Ja by som sa chcela opýtať - pod uznesením, ktoré na poslednom zastupiteľstve bolo prijaté, je napísané, že po doručení uznesenia prebiehajú rokovania ohľadne dohody o spolupráci s právnym zástupcom spoločnosti Limestonereal s.r.o. Zároveň sa vyhotovuje záložná zmlva a zmluva o výpôžičke ako aj nájomné zmluvy s vlastníkmi pozemkov, na ktorých pozemkoch sa nachádza časť skládky. Zatiaľ som žiadnu zmluvu v tejto veci zverejnenú nevidela, čiže to ešte stále prebieha, je už pomaly 2 mesiace a chcem sa opýtať ći naozaj toto považujeme za vec, ktorá je v poriadku. Pretože čiste technicky vzaté, ja som videla záber z tejto mestskej skládky. Tam sa naozaj navozilo dostatočné množstvo materiálu a čiste teoreticky keby toto takto mohlo fungovať, tak na Slovensku máme vyriešený problém s veškerým odpadom. Otvoríme každú jednu skládku a navezieme na ňu čokoľvek kedykoľvek koľkokoľvek. Takže toto asi nebude úplne najlepśie riešenie a keď je pravdou to, čo tu p. Volšík povedal, že navyše ešte prichádzame o nie malé peniaze tým, źe niekto použil mestskú skládku, na uloženie  zeminy, odpadu, nazvime to akokoľvek, neskúmajme to ďalej, tak tento postup že jednáme, vyhotovuje záložnú zmluvu o výpôžičke, prenajmeme im našu mestskú skládku, toto nepovažujem za správne.

posl. I. Katona: Ja sa chcem, spýtať p. dr. Volšíka, oni v tých materiáloch píšu že zvažujú podniknúť ďalšie kroky, či boli podniknuté a ak áno, ja by som v nadväźnosti nato, že sme riešili túto ponuku a vzhľadom na to že je to neskutočne výhodná ponuka pre mesto že z čistého neba nám padne niekto kto zistí že kúpil pozemok o ktorom nevedel že je mestská skládka čo je neuveriteľné a tomu neuverí nikto ani vlastník tohto pozemku, že nevedel čo tam je. A mesto po x rokov nevedelo že tú skládku by malo mať nie v poriadku hoci p. vedúca hovorila, že s tou skládkou netreba nič robiť. Ja si myslím že polemizovať nad tým, či tieto tvrdenia sú pravdivé alebo nie sú pravdivé nie je našou úlohou. My máme informácie len sprostredkované a keby sme mali aj informácie priame, nevieme ich relevantne vyhodnotiť. Ja si myslím, že stačí na to, že je tu možné podozrenie buď z tunelu roka, možno tunelu2 roka, lebo je tu ešte aj ďalší, a ja si myslím že je to potrebné preveriť či to tak naozaj je alebo nie je . Sú na výber 2 alernátívy - buď požiadať hl. kontrolóra mesta, aby sa tomuto relevantne venoval, samozrejme neviem či disponuje primeranými odbornými znalosťami, lebo sa jedná naozaj o vysoko špecifickú situáciu, alebo je na to možné požiadať príslušné orgány verejnej správy aby preverili naozaj neštandardný spôsob nakladania s mestským majetkom. Lebo hoci si to nemyslíme mestská skládka je mestský majetok a pokiaľ sa preukáže že by nebodaj boli pravdivé tvrdenia p. Volšíka, tak to je naozaj obrovský tunel na meste Nové Zámky v zastúpení jeho vcholných predstaviteľov a toto je potrebné napraviť.

Preto ja dávam na zváženie, možno moji kolegovia, ktorí budú nasledovať, sa nejakým spôsobom k tomu vyjadria, či nie je namieste či už požiadať hl. kontrolóra mesta aby sa zaoberal touto problematikou, alebo či nepodať podanie na príslušné orgány verejnej správy aby sa týmto zaoberali. Lebo naozaj mne sa nechce veriť že na Slovensku je len jedna spoločnosť ktorá takýmito benefitmy pristupuje k mestám a obciam, ja takú spoločnosť nepoznám, ktorá dobrovoľne vynaloží obrovské finančné prostriedky len pre dobro a blaho mesta a kúpi mestskú skládku o ktorej nevie že ju kúipil, pardon pozemok pod mestskou skládkou a nevie že kúpila pozemok pod mestskou skládkou.

To je neuveriteľné, to sa mi nechce uveriť, ale samozrejme nemôžeme vylúčiť že by to bola náhodou pravda. Je tu až príliš veľa pochybností. Ja si naozaj myslím, že minimálne hl. kontrolór a minimálne či už OČTK alebo orgány na úseku odpadového hospodárstva by sa týmto mali zaoberať. Lebo som sa ešte nestretol navážať X tisíce kubíkov zeminy na mestský majetok, lebo skládka je mestkým najetkom, a mesto zato nemá nič, má dostať neičo, čo podľa vyjadrenia p. vedúcej možno ani nepotrebuje. Tak ja si myslím že v súčasnej situácii, keď naozaj ide ebnergetická kríza a všetko ostatné, dochádza na obce a bude dopadať veľmi tvrdo, je na mieste, aby sme sa týmto relevantne zaoberali a aby zástupcovia obyvateľov mesta, ktorí prídu po nás, v tom pokračovali ak budú považovať za potrebné. Ale ja si myslím že je potrebné preveriť prípadnú možnú škodu rádovo v stovkách tisíc Eur pre mesto a preto odporúčam aby sme naozaj požiadali hlavného kontrolóra a obrátili sa na orgány na to príslušné, aby túto situáciu preverili, ďakujem.

posl. E. Polerecká: V súvislosti s vystúpením predrečníka ma napadla taká záležitosť, že pokiaľ bude uznesením zadaná kontrola p. hl. kontrolórovi, tak je veľmi zaujímavé že tieto pozemky pod mestskou skládkou a takisto aj pod jedným zo stredísk spoločnosti Brantner - prekládková stanica na Považskej ulici, kúpila spoločnosť Limestone v roku 2021 a 2022. Bolo by potrebné zistiť, či mesto vedelo o tomto, že tieto pozemky sú na predaj, či prejavilo záujem, alebo či jednalo s niekým o tom, že pozemky pod mestskou skládkou by mali každopádne patriť mestu, takže neviem ako sa toto mohlo stať. Bolo by dobré preveriť aj tieto skutočnosti.

posl. L. Borbély: Mňa by, dostali sme záplavu číselných informácií, v ktorých poviem úprimne, sa ja ani nevyznám, ani neviem ich vyhodnotiť. A to si myslím, že pokiaľ vznikla tam takáto konfliktná alebo sporná situácia, asi potom najčistejšie riešenie je riešiť to nejakou kontrolou, ako bolo aj navrhnuté, ale navyše mňa trošku zaujíma aj motivačná časť tohto celého problému. Teda chcel by som sa spýtať aký právny záujem má spoločnosť Prospect na tejto skládke, či - pokiaľ viem tam prebehlo nejaké výberové konanie - a či spoločnosť Prospect sa zúčastnila, tohto tejto súťaže, o uskladnenie zeminy, pretože pre mňa to motivačne naznačuje určité smerovanie potom a pokiaľ bude pozitívna odpoveď, tak potom sa pýtam ďalej. Teda či sa tá spoločnosť Prospect zúčastnila tej súťaže o uskladnenie zeminy.

G. Volšík: pán poslanec chápem kam smerujete touto otázkou, ale odpoviem vám inak. Podľa mňa tie sumy sú absolútne motivačné, o ktoré mesto prichádza. A áno, zúčastnili sme sa tak, ako aj ďalších 25 iných súťaží, ale to je úplne bezpredmetné. Hovoríme tu o gigantických sumách, pokiaľ ste mali možnosť to postrehnúť, takže toto je tá základná motivácia. My tu žijeme celá rodina, my sme sa tu narodili aj tu podnikáme od začiatku. Takže asi toľko.

posl. L. Borbély: Pozitívna odpoveď, takže hneď sa pýtam ďalej, či z hľadiska motivačného a z hľadiska nastavenia na tému nie je možné že je to skôr taká reakcia neúspešného kandidáta na túto zakázku a ja mám taký pocit že potom aj to zatiahnutie mesta je trošičku také účelové a taká kompenzácia takej neuspokojenosti a myslím si že z tohto dôvodu bude najčistejśie, nech sa objektívny kontrolný orgán na to pozrie a nech to vyhodnotí, pretože my predsa nevieme ísť na skládku a pozerať tam vrstvy či sú tam 4 ihriská, 5 ihrísk, zeminy ale v každom prípade myslím že bolo zastupiteľstvo aj dalo nejaké uznesenie k tomu, trebalo by to skoordinovať. V každom prípade podľa miery odporu, ktorú prezentujete, zrejme nie ste spokojný s týmto riešením a nech sa to teda objektivizuje. Preto ten kontrolný aspekt je tam rozhodujúci si myslím.

posl. Koloman Forró: Viac vecí tu už bolo povedané mojimi predrečníkmi, na ktoré som sa chcel spýtať aj ja, Ale nedá mi ešte sa opýtať či je to pravda, alebo kde by sa to dalo zistiť, či táto firma - ja ju osobne nepoznám ani nikoho tam nepoznám - svojvoľne naviezla a vynášala tam tú suť a zeminu bez toho aby sa kontaktovala a riešila túto situáciu s mestským úradom. Toto je pre mňa dosť dôleťzité, pretože keď je to naozaj tak, že predtým ako vstúpili na pôdu mestského úradu tam vynášali tú suť, tak s takouto firmou Mesto NZ nemá čo jednať ani centimerter, ani keby sme mali najvýhodnejšiu zmluvu uzatvoriť. Jak si môže niekto niečo také dovoliť? Si predstavme, že máme každý nejakú záhradui a niekto by tam začal niečo vynášať bez toho, aby sme o tom niečo vedeli. A potom príde a povie že dáva ponuku. Neviem pochopiť túto situáciu, hlavne vtedy keď z týchto vecí bude niečo pravda a mestu budú hroziť také pokuty jak p. Volšík tvrdí. Ja neviem samozrejme, je jednoznačné že na záver tohoto celého naozaj tie kontrolné orgány to musia celé prezrieť a vyjadriť sa k tomu.

G. Volšík: Len z dokumentov ktoré mám k dispozícii mám fotky reálne z 23. marca z ulice Vinohrady, kedy tam už bola halda zeminy, teda nie 2 kubíky, to je 23. marec. Pokiaľ pozerám materiál zo zastupiteľstva - apríl 2022, tak súčasťou tohto materiálu je tiež štúdia, ktorá bola vypracovaná v apríli. Čiže tie časové naväznosti sú podľa mňa úplne zrejmé každému.

posl. M.Prešinský: Ďakujem p. Volšíkovi že dnes prišiel a ozrejmil nám tieto veci s tým súvisiace. Tak ako moji kolegovia už načrtli, bolo by dobré, keby sa na celú túto situáciu pozrel mestský kontrolór  a v tomto duchu týmto podávam aj návrh na uznesenie, že MsZ žiada hl. kontrolóra mesta aby preskúmal všetky náležitosti súvisiace s rekultiváciou mestskej skládky na ulici Vinohrady a či vlastne navozením toho odpadu na túto skládku zo stavby technicko-hygienickej stanice ktorú stavia Železničná spoločnosť, či mesto neutrpelo nejakú finančnú ujmu a či mesto postupovalo v súlade so zákonom o majetku obcí a so zákonom o verejnom obstarávaní. Návrh mám aj písomne.

M. Kuteničová, ved. komunálneho odboru MsÚ: Rada by som reagovala z hľadiska odpadového hospodárstva na niektoré vyjadrenia ktoré tu odzneli aj zo strany p. Volšíka proste aj zo strany pánov poslancov. Pán podnikateľ na začiatku svojho vystúpenia začal s tým, že mesto, mestský úrad reagovalo na vyvážanie tejto zeminy až vtedy keď odborná a laická verejnosť proste ako keď laickou a odbornou verejnosťou bol úrad alebo mesto upozornené.

No nie je to pravda pán Volšík, lebo my sme IHNEĎ, IHNEĎ ako sa začalo navážať proste ako na túto skládku my sme ihneď reagovali a reagovali sme písomne proste a ten list je dohľadateľný, čiže kedykoľvek preukázateľný. A my sme IHNEĎ chceli proste akože dve veci: a to poprvé aby prestal proste navážať túto zeminu na našu skládku a po druhé proste aby vysvetlil akože mestu a mestskému úradu, že prečo k takému konaniu akože dochádza. Už okresný úrad 15.2.2022 vykonal kontrolu pán Volšík na tejto skládke [ukazuje dvojstránkový dokument - pozn. watson], je tu predmet priebeh konania, ja to nebudem akože celé čítať, ale záver je, že Okresný úrad Nové Zámky odbor starostlivosti o životné prostredie konštatuje, že nedošlo k porušeniu zákona č. 79/2015 Zákona o odpadoch, keďže sa nenakladalo s odpadom, ale so zhodnoteným materiálom. Čiže táto kontrola proste, predchádzalo ku stretnutiu, ktoré s nimi mali na úrade so zástupcami okresného úradu a so zástupcami spoločnosti Limestonereal.

No a teraz som chcela... Pán poslanec Katona proste reagoval asi že či je to že niekto ktorý je Novozámčan proste, či vie, alebo nevie, že je proste mestská skládka. Dokonca ja som to už aj minule hovorila že p. posl,. Balogh ak sa dobre pamätám, p. Martinkovi položil na komisii túto otázku, že či je Novozámčan, a či nevie ako Novozámčan, proste že na tomto pozemku akože je mestská skládka. Ale to nevieme dokázať či vedel alebo nevedel. Ale de jure akože p. poslanec ako na liste vlastníctva táto skládka nebola. Čiže on keď kupoval ten pozemok, tak pozemok kupoval ako čistý pozemok. Takže to čo vieme dokázať alebo nevieme dokázať p. Martinkovi to je v danej veci IRRELEVANTNÉ. Takže čo ja si myslím že v danej situácii keď sme začali rokovať s p. Martinkom, boli dve možnosti, áno? Prvá možnosť bola asi tá, že by sme asi žiadali aby všetkú tú navozenú proste zeminu, ktorú už navozil proste, akože, aby odstránil. V taketo situácii on nepripúśťal ano, že tú zeminu by akože odviezol. TERAZ ČO? By sme boli sa súdili akože s pánom Martinkom? Alebo čo by sme robili?

Takže: pristúpili sme k tej druhej možnosti proste, k tej druhej možnosti čo vám bolo proste ako predložené na minulom mestskom zastupiteľstve a proste akože pristúpili sme k tomuto správcovstvu.

posl. M. Výžinkár: Ja by som chcel poprosiť p. Kuteničovú či by nezopakovala prvú polovicu, lebo ja som proste nič nepočul... ale to sa asi nedá.  Ja by som chcel poprosiť kolegov, že koho to nezaujíma, môže kľudne ísť von sa porozprávať, lebo niekoho to zasa môže zaujímať. Lebo ja som prvú polovicu nezachytil. Lebo - ukazuje na poslancov oproti - asi tu počúvame nie?  Kto chce rozprávať veď môže ísť kľudne von! Si myslím. Keď to nie je zaujímavé...

posl. Katona Ivan: Ja si myslím, že tak zamestnanci ako aj volení zástupcovia mesta by mali zastupovať mesto a mňa v princípe nezaujíma či p. Martinka vedel alebo nevedel a je mi to srdečne jedno. Ako prvé mesto malo vyhodnotiť či je vôbec možné na skládku vyvážať zeminu, keď je možné, keď to zákon umožňuje - ja neviem - koľko by za to mal platiť za uskladnenie a potom podľa toho postupovať. V prípade či p. Martinka chcel-nechcel, aj to mi je úplne jedno. Akože súdiť sa dneska nie je veľké umenie. Pokiaľ vznikla mestu škoda, treba to riešiť. Nie riešiť to, či vedel či nevedel či chcel či nechcel. Zastupujeme mesto, pokiaľ - Kalmi Forró to povedal - pokiaľ niekto vyváža do našej záhrady niečo, tak si zistím, či to môžem povoliť, koľko by za to mal zaplatiť a nech zaplatí. A keď nechce zaplatiť - nech sa páči odpracte to preč. Vybavená vec. Tam to začína a končí. Prosím týmto spôsobom treba postupovať a takto vyčísliť. Ak mesto stratilo niečo tak stratilo.

M. Kuteničová: P. poslanec práve preto sme na základe rokovania, išiel tam okresný úrad aby to, ale p. poslanec, aby to nebolo mesto že to vyhodnocuje alebo ja neviem kto,  proste, ale vyhonotil to okresný úrad, okresný úrad napísal že proste keďže sa nenakladalo s odpadom nedošlo k porušeniu zákona o odpadoch.
posl. Ivan Katona: Prosím vás, okresný úrad rieši či je to odpad, alebo nie je odpad. Ja som hovoril to, či je na uzavretú mestskú skládku možné zavážať alebo nie. Neťahajte do toho okresný úrad. Okresný úrad má s tým, čo sa tam naváža , nie či sa to naváža. A či sa to môže. Ja hovorím o tom, či sa to môže, ak sa to môže, koľko by sa malo za to taplatiť, reálne trhovo, a veľmi jednoduchá matematika a dôjdem k nejakému výsledku. To čo bolo ponúknuté mestu, ja som to aj vtedy hovoril keď som tu bol, je to neskutočne neuveriteľná situácia, a  vy ste vtedy povedala, že s tou skládkou netrebalo nič robiť. Preto s tým mesto nič nerobilo. Teraz keď s tým niekto niečo začal robiť, tak zrejme k tomu mal nejakú motiváciu. Nehľadajme za tým nič zlé, ale je možné že za tým je nejaký zastieraný kvázi obchod o tom, že navozím tam tú zeminu a kvázi sa budem tváriť že vám rekultivujem, čo rekultivovať nepotrebujete. Nevieme, preto nech pán hlavný kontrolór pokiaľ na to má odborné zdatnosti, alebo príslušné orgány... Nemôžeme hájiť ani záujmy p. Martinku ale len záujmy mesta a preto treba preveriť tieto veci tak ako nám to zákon ukladá.

G. Volšík: Len by som chcel p. Kuteničovej vysvetliť, že aká je kompetencia OÚ odboru životného prostredia, v tejto konkrétnej situácii. Presne ako povedal p. dr. Katona, okresný úrad neposudzuje obchodno-právne hľadisko. Oni keď boli, tak zrejme konštatovali či ide alebo nejde o odpad, to nie je to, čo tu riešime. Pointa je, či za ten odpad, ktorý bol na mestskej nehnuteľnosti uložený - zemina - či za to mesto dostalo zaplatené, alebo nedostalo. To čo povedal okresný úrad je úplne irelevantné v tomto smere.

primátor Klein: P. Volšík môžem sa teraz ja niečo spýtať? Keď ste povedali že na mestskej nehnuteľnosti. Pani Kuetničová, to je mestská nehnuteľnosť?!

M. Kuteňičová: Nie, pozemok patrí Limestonerealu proste. A skl... uhm.

posl. I. Katona: Myslím si, že dnes tu nie sme na to, aby sme ruiešili čo nehnuteľnosťou je, a čo nie je, na to je zákon o katastri nehnuteľností ktorý to rieši. Ale poviem vám na ilustráciu taký príklad, hej, keď sa budujú cyklotrasy tak každý bojuje s tým, že kde ju umiestniť, lebo nie sú vysporiadané pozemky a umiestňuje sa to na STAVBU na hrádzu ktorá je vo vlastníctve Vodohodpodárskeho podniku a kvázi sa to potom ťahá ako stavba na stavbe a je to v pohode, toto je obdobná situácia.

Čiže dneska... nejaké zásady obč. zákonníka, vlastníctvo stavieb a pozemkov či to sleduje alebo nesleduje, prosím vás pekne stavba skládky je mestská. Ten niekto navozil nie na svoj pozemok, ale na stavbu mestskú, na stavbu skládky niečo a to je problém. Ale možno je to celé irelevantné, hej, nie je to tak, je to všetko OK, ale dneska nenájdeme odpoveď, ja si myslím nikto, ani my, preto je potrebné v záujme preverenia podozrení dať túto situáciu objektívne zhodnotiť niekomu a zistíme či to tak je alebo  nie je.

prednostka Szekeresová: Ešte jednu vetu k tomu: pozemky nie sú vo vlastníctve mesta a skládka nie je vyznačená ako stavba na liste vlastníctva.

G. Volšík: Vážená pani prednostka, možno stavba nie je na liste vlastníctva, skládka, ale to nie je jediný verejný register ktorý existuje. Pokiaľ mám dobrú informáciu tak podľa geologického zákona sa zriaďuje sa IS enviromentálnych záťaží. Takže keď niekto veľmi chcel, tak si to vedel dohľadať.

M. Kuteničová: Prosím kto kupuje podľa geologického zákona? P. Volśík asi.. asi... neviem. Dobre. P. Volšík ja som hovorila na začiatku že budem tu hovoriť proste z hľadiska odpadového zuákona proste a ja nie som tu nato, aby som vyhodnocovala podľa obchodných zámerov kto koľko zarobil natom proste akože, ja len som tú genézu, ktorá nastala proste akože pri pritom keď začala spoločnosť Limestonereal navážať proste na to zeminu a som reagovala na to, čo ste povedali, že úrad a mesto nereagovali. Reagovali sme ihneď nato proste akože a... a tou ďalšou genézou čo som povedala, ďakujem.

posl. A. Rošková-Kijačeková: Návrh podala skupinka poslancov M. Preśinský, I. Katona, E. Polerecká, M. Balogjh a Š. Prešinský. Číta návrh na uznesenie: MsZ žiada hl. kontrolóra mesta aby preskúmal všetky náležitosti súvissiace s rekultiváciou mestskej skládky na ulici Vinohrady či navozením odpadu na skládku zo stavby technicko-hygienickej stanice ŽS neutrpelo mesto finančnú ujmu a či mesto postupovalo v súlade so zákonom o majetku obcí a zákonom o verejnom obstarávaní.

primátor: Ja by som poprosil hlasovať o tomto návrhu a budem rád, keď z toho vyjde nejaký výsledok...
 
 

Uznesenie bolo prijaté jednohlasne a trošičku sa to akoby aktérom proste akože začína vymykať z rúk proste...
 
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
13:45:42 Anatómia jedného podvodu časť 4. [2022-10-05; 1,966 x]
13:45:02 Radnica slušne zarába na mizérii, ktorú spôsobuje neriešením parkovania v meste. Teraz dokonca vysvi... [2019-05-24; 3,324 x]
13:44:05 Index daňovej spoľahlivosti novozámockých firiem a živnostníkov [2023-06-04; 3,291 x]
13:41:33 Ako primátor so svojim krúžkom rozhodli o predaji dôležitej mestskej parcely, znemožnili výstavbu op... [2024-07-06; 993 x]
13:38:21 Podporuje primátor gambling? [2019-09-18; 2,960 x]
13:38:12 Demokracia na Novozámocký spôsob, alebo ako to vidím ja... [2015-12-15; 3,720 x]
13:37:24 Cimlaplány: Vigmann Bernadett, a Miss Universe Hungary 2016-os szépségverseny résztvevője [2023-07-03; 1,546 x]
13:37:24 "Ja som za západonemecké marky nekupoval svojej žene nohavičky..." Z polemiky režimových a disident... [2013-07-12; 4,984 x]
13:36:31 Riaditeľ Novovitalu si z peňazí daňových poplatníkov kúpil teréniak ako sa patrí... [2019-06-28; 3,707 x]
13:36:03 Kauza opatrovateľského centra na Andovskej: Spýtali sme sa umelej inteligencie čo si myslí o priebeh... [2024-07-13; 253 x]
13:34:48 A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig (2014) / Lexikón Maďar... [2014-11-28; 12,132 x]
13:34:38 Hviezdy a outsideri, alebo: Školské rady len pre lojálnych? [2019-08-14; 2,203 x]
13:34:29 Primátor O. Klein tretí mesiac monitoruje situáciu a hľadá riešenia... [2023-08-28; 1,247 x]
13:34:06 Čo za čudo? Klaster regionálneho rozvoja - západné Slovensko [2018-08-05; 2,792 x]
13:33:45 Kostlivec v skrini zahrkotal - skončí mesto hru na schovávačku s dražiteľmi Holotovho domu? [2017-12-08; 5,137 x]
13:32:56 História sporu o Vodné dielo Gabčíkovo – Nagymaros / A bős-nagymarosi vízlépcsővel kapcsolatos vita ... [2024-01-01; 499 x]
13:31:33 A hét könyve: A gazdaság története a régióban / Hospodárstvo v dejinách regiónu (Šaľa 2021)... [2023-09-22; 976 x]
13:31:18 Konkurzy a bankroty v Nových Zámkoch [2022-10-08; 1,246 x]
13:30:24 Krátka správa zo zastupiteľstva konaného 8. septembra 2021 [2021-09-10; 2,621 x]
13:29:24 Podivný výpredaj mestských pozemkov pokračuje... ako to vidím ja [2017-04-01; 5,723 x]
13:29:05 Cesta konopí. Výstava v Múzeu Jána Thaina v Nových Zámkoch [2024-05-26; 391 x]
13:29:05 Egy csésze kávé dr. Csabai Mátyás lemezgyűjtővel és autogramvadásszal, a Lemezbörze…plusz magazin tu... [2015-07-12; 4,969 x]
13:27:52 Nebezpečné barbarstvo, alebo Pozor na aktivistov! Ani sa nenazdáte a spília vám stromček-dva...... [2019-04-01; 3,040 x]
13:25:50 V čom je význam novozámockých protestov? [2024-01-27; 564 x]
13:23:03 Magyarnak lenni a nagyvilágban: Sávolt Karolina, a 12-éves autodidakta képzőművész [2023-04-02; 4,314 x]
13:22:45 Ako sa vyvliecť zo slučky menom Brantner, alebo takto to vidím ja... [2015-10-16; 3,546 x]
13:21:34 Vnútroblok sídliska Bašty sa revitalizovať nebude. Prednostkino vysvetlenie: vzhľadom k tomu že konč... [2024-01-22; 1,177 x]
13:21:17 Občianska iniciatíva sa snaží zachrániť pre mesto Holotov dom. Voči kšeftárom však nemajú veľkú šanc... [2023-09-24; 1,595 x]
13:20:58 Ohňostroj nebude? [2018-10-27; 2,188 x]
13:20:03 Nové Zámky po prvom týždni v karanténe. Ako to vidím ja [2020-03-21; 2,421 x]
13:18:43 Nyitravármegye nemes családai / Šľachtické rody Nitrianskej stolice [2011-02-19; 40,979 x]
13:07:00 Kandidáti z Nových Zámkov v predčasných parlamentných voľbách 2023 (aktualizované) [2023-09-03; 2,068 x]
13:00:37 Kniha týždňa / A hét könyve: Szabó Imrich, Tisícročná história rodu grófov Károlyi de Nagykároly (20... [2014-03-20; 7,825 x]
12:56:39 Prehľad pohrebných obradov v Nových Zámkoch / Temetési szertartások Érsekújvárban [2013-09-07; 19,948 x]
12:48:20 Korupčná kauza z éry socializmu a jej súvislosti: Prípad Babinský [2023-12-25; 1,480 x]
12:45:37 Ste už na pokraji šialenstva zo zlých správ? Niekto odviedol svoju prácu a zinkasoval za Vás svoje 4... [2024-07-12; 186 x]
12:41:41 Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu a poslancov zastupiteľstva NSK [2022-09-21; 2,230 x]
12:41:15 Zrekonštruovaný atletický štadión na Sihoti... [2024-06-18; 924 x]
12:25:07 V primátorovom tíme kandiduje šťastlivec, ktorého mamu O.Klein náhodou vytiahol v losovaní mestských... [2022-09-21; 2,121 x]
12:24:49 Egy csésze kávé: Kadarkai Endrével, a Felvidékről indult TV-riporterrel [2014-08-18; 21,404 x]
12:24:44 Na úrade práce je dusno... [2021-01-07; 4,381 x]
12:22:18 Okresná šéfka SMERU a už len chvíľu riaditeľka úradu práce si hľadá nejakú riaditeľskú stoličku. Keb... [2020-08-20; 3,379 x]
12:21:32 Chronológia kauzy "Pozemky pre poslancov za facku" [2015-03-31; 6,649 x]
12:17:15 Zvíťazil nesprávny kandidát. Voľba riaditeľa novozámockého gymnázia sa bude opakovať [2020-01-13; 3,745 x]
12:16:32 Pred voľbami do VÚC: kto čuší, tomu kvapká... [2017-10-30; 2,561 x]
12:15:05 Extrémne predražená rekonštrukcia novozámockej jazdiarne ako príklad dobrej praxe čerpania fondov EÚ... [2021-12-30; 1,345 x]
12:10:26 A hét könyve: Szlovákia – a történelmi Felvidék műemlékeinek képes enciklopédiája (Sine Metu Komárom... [2024-07-14; 99 x]
12:09:42 To nech vás radšej ani nenapadne, pani poslankyňa! [2019-07-11; 4,547 x]
12:08:02 Ako skončila moja snaha učiť sa po maďarsky. O knihe, z ktorej sa ešte nikto po maďarsky nenaučil.... [2010-09-02; 21,813 x]
12:06:45 Ako sa podnikalo za socializmu. Neobyčajný príbeh Františka Čubu a Agrokombinátu JZD Slušovice... [2024-01-06; 804 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x