Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  22-10-13   1,423  
0
Dňa 21.9.2022 sme od advokátskej kancelárie JUDr. Timoranská, JUDr. Štofková obdržali list, v ktorom v mene spoločností Limestone SK s.r.o., Limestonereal s.r.o. a p. Juraja Martinku - konateľa uvedených spoločností - žiadali pod hrozbou žaloby zverejniť vyjadrenie  a ospravedlnenie v súvislosti s tvrdeniami v článku "Anatómia jedného podvodu" uverejneného na portáli WATSON.SK dňa 15.9.2022.
V odpovedi advokátska kancelária, ktorá nás zastupuje, uviedla zákonné prekážky, ktoré nám bránili tak urobiť. Súčasne sme označili dôkazy, ktoré sme žiadateľom navrhli zverejniť na preukázanie ich tvrdení. Dňa 6.10.2022 sme dostali upresnený text vyjadrenia, ktoré na tomto mieste zverejňujeme.  

V článku: "Anatómia jedného podvodu - časť 1." zo dňa 15.09.2022 uvedeného na webovej stránke nezávislého týždenníka Watson.sk, ročník 8.(71.), (https://watson.sk/index.php?option=com content&view=article&id=4696), ktorého autorom je Oto Psenak (ďalej len „Článok“), sú uvedené skutkové tvrdenia a informácie, ktoré spoločnosť Limestone SK, s.r.o., Limestonereal sr.o., ako aj ja ako konateľ a spoločník uvedených spoločností považujem za nepravdivé, neúplné a pravdu skresľujúce. Využijúc svoje právo sa k jednotlivým tvrdeniam vyplývajúcim z obsahu článku vyjadrujem nasledovne:

1. K tvrdeniu autora:
„A keďže Limestone zhodou okolnosti práve potreboval niekam umiestniť 40 tisíc ton kontaminovanej zeminy zo stavby Strediska technicko-hygienickej údržby ZSSK na Detvianskej ulici, vyviezol ju rovno na bývalé smetisko."

uvádzam, že toto tvrdenie je nepravdivé . Autor vo svojich ďalších častiach popísanú kontaminovanú zeminu nazýva „odpadom". Pravdivou informáciou je, že sa nejedná o žiadny kontaminovaný odpad ale ide o zhodnotenú výkopovú zeminu činnosťou R5, ktorá sa po tomto zhodnotení stáva nie odpadom ale materiálom, ktorý sa ďalej používa na stavebné účely.

2.    K tvrdeniu autora:
„A potom ich spoločne a náhle osvietilo, že Mesto urýchlene potrebuje nechať nanovo skolaudovať starú skládku."

Uvádzam, že rovnako ani toto nie je pravdivý výrok, a to z toho dôvodu, že v článku popisovaná skládka nebola ešte vôbec skolaudovaná, preto nie je možné ju nanovo resp. opakovane skolaudovať, ak ešte k žiadnej kolaudácii neprišlo. Ide o situáciu, kedy stavba „Rekultivácia skládky KO" nie je ani len stavebne dokončená, nieto ešte skolaudovaná, s čím však ani spoločnosť Limestone SK, s.r.o., ani spoločnosť Limestonereal s.r.o. a ani ich konateľ Juraj Martinka nemá nič spoločné, on túto stavbu nerealizoval a nie je jej investorom.

3.    K tvrdeniu autora:
- „A ešte im p. podnikateľ oznámil, že odteraz sú mu povinní platiť presne 27 tisíc nájomného ročne."

Uvádzam, že nehnuteľnosti, na ktorých je umiestnená skládka patria spoločnosti Limestonereal s.r.o. a nakoľko je na nich umiestnená skládka, ktorá nie je vo vlastníctve vlastníka pozemku, ide teda o stavbu patriacu tretej osobe, nároky na náhradu za užívanie, alebo nájomné za užívanie nehnuteľnosti patriacej spoločnosti Limestonereal s.r.o. je zákonným nárokom, pričom náhradu za užívanie podľa mojich vedomostí si uplatnil aj iný vlastník pozemku, keďže uvedená skládka sa nenachádza len na pozemkoch spoločnosti Limestonereal.

4.    K tvrdeniu autora:
„Konkurenčná firma, ktorá sa takisto zaoberá likvidáciou stavebného odpadu ale kvôli drobnému maléru s p. primátorom je aktuálne vylúčená z jeho kombinácií, poslala prostredníctvom bratislavskej právnej kancelárie mestskému úradu list, v ktorom informovala o podvode za cca 600tisíc Eur, ktorého sa mesto stalo obeťou.

Uvádzam, že popieram akýkoľvek súvis mňa a spoločností, v ktorých som konateľom spoločníkom s vyššie uvedeným konaním a tvrdením, z uvedenej informácie neviem zistiť aký podvod má autor na mysli a kto sa ho mal dopustiť, pričom k tomuto tvrdeniu sa vyjadrujem výlučne z dôvodu, že v článku, ktorý obsahuje už vo svojom názve slovo „podvod" sú uvedené údaje o mojej obchodnej spoločnosti.

5. K tvrdeniu autora:
„Limestone si kúpil tento pozemok, ale netušil, že to nie je obyčajná orná pôda, keďže v katastri nebola o skládke ani zmienka."

Rovnako uvádzam, že ide pravdu skresľujúce informácie, ktorých nepravdivosť je zrejmá aj z verejného portálu katastra nehnuteľností, z ktorého je zrejmé, že spoločnosť Limestonereal s.r.o. kupovala nehnuteľnosti, evidované v katastri nehnuteľností ako parcely registra C, druh pozemku ostatná plocha a nie ako orná pôda.

6.    K tvrdeniu a textu autora pod fotografiou vrátnice spoločnosti Bratner Nové Zámky a čerpacej stanici, s popisom: „Vpravo od hlavného vchodu do Bratnera vidíme nejaký kopec - nie je to uložený stavebný odpad?"

uvádzam, že ide opätovne o nepravdivé informácie, pretože v priamom susedstve vrátnice po pravej strane sa nachádza nehnuteľnosť patriaca spoločnosti STAVMAT STAVEBNINY s.r.o.,
a to parcely registra „C" evidované na katastrálnej mape, vedené na liste vlastníctva č. 4069, katastrálne územie Nové Zámky, na ktorých sa nenachádza stavebný odpad ale betónový recyklát na zhotovenie spevnených plôch na realizáciu stavby.

7.    K tvrdeniu autora:
„Nákladné auto s ďalšími 20 tonami odpadu smeruje na skládku - a to priamo cez vrátnicu Bratnera! Áno nákladiaky Limestone chodia na skládku cez areál mestskej firmy! Zdá sa, že JUDr. Valent má k tejto veci oveľa hlbší vzťah, než prezentoval na júnovom zastupiteľstve.."

Opätovne konštatujem, že ide o informácie nepravdivé, pretože na fotografii zobrazený areál vlastnícky patrí spoločnosti Limestone SK, s.r.o., tento je evidovaný na liste vlastníctva č. 13458, pričom spoločnosť Bratner Nové Zámky má na uvedených nehnuteľnostiach založený nájomný vzťah trvajúci viac než 10 rokov, pričom spoločnosť Limestone Sk s.r.o. ako prenajímateľ už do takto existujúceho vzťahu zo zákona vstúpil v dôsledku nadobudnutia nehnuteľnosti, pričom v čase založenia nájomného vzťahu JUDr. Valent konateľom spoločnosti Brantner nebol.

8. V článku je tiež zverejnená fotografia z portálu environmentálnych záťaží, ktorou autor poukazuje na skutočnosť, že sa má podľa jeho názoru jednať o ukončenú a skolaudovanú.

Takéto čiastkové informácie sú pravdu skresľujúce. Uvedený portál umožňuje zobraziť a získať úplne podrobné informácie o uvedenej skládke, pričom z ďalších informácii, ktoré sú verejne dostupné a čitateľ si ich vie na spomínanom portály dohľadať, vyplýva, že ide o skládku ,kde sa vyvážanie odpadu ukončilo v roku 1994 a rekultivácia sa začala v roku 1995, tu však nie je žiadna zmienka o tom, že by bola skládka skolaudovaná, čomu bráni, ako je uvedené vyššie , to, že je potrebné niektoré stavebné objekty, potrebné pre kolaudáciu dobudovať. Rovnako na uvedenom portály je možné zobraziť si záznamový list uvedenej skládky, kde sú dostupné ďalšie informácie o vnútornej skladbe skládky, v rámci ktorých informácii je tiež údaj o tom, že sú pochybnosti o účinnosti prekrytia uvedenej skládky. Z uvedených skutočností je zrejmé, že uvedená skládka nielenže nie je skolaudovaná ale ani práce, ktoré boli doposiaľ realizované nie sú zrejme dostatočne účinné, za čo však nesie zodpovednosť investor, prípadne zhotovitel'stavby a so mnou ako ani s mojimi spoločnosťami táto skutočnosť nemá žiaden súvis.

                                                                                                                                        Juraj Martinka
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
01:14:22 Vyjadrenie p. Juraja Martinku, konateľa Limestone SK s.r.o. a Limestonereal s.r.o. k článku Anatómia... [2022-10-13; 1,423 x]
01:11:51 Demokracia na Novozámocký spôsob, alebo ako to vidím ja... [2015-12-15; 3,692 x]
01:07:32 Mesto potrebuje cyklotrasy! odkazujú účastníci mestských cyklojázd [2018-10-30; 1,806 x]
01:04:21 Dokumenty doby: Novocentrum 1994. Film Štefana Leloviča [2023-02-01; 1,158 x]
01:01:51 Až 31 Novozámčanov sa vysťahovalo s Interhelpom do Sovietskeho Zväzu v rokoch 1925-1932 [2010-11-20; 3,723 x]
00:59:50 Správa zo zastupiteľstva 11. decembra 2019 [2019-12-12; 2,824 x]
00:59:13 Už dva dni riešime... Zaujímavý FB príspevok z 3. februára 2022 [2022-10-07; 1,430 x]
00:58:33 Viete si predstaviť mesačný plat 7 tisíc Eur? Viceprimátor Štefánik ho má... A ktože ho tak štedro p... [2018-10-13; 15,803 x]
00:57:53 Kontinuita úpadkových žánrov v Nových Zámkoch - uskutočnil sa 11. ročník klobáskového festivalu... [2015-11-08; 3,542 x]
00:55:07 Tak transparentne ako je len možné... 25.júna sa budú losovať nájomné byty. Bude volať primátor víťa... [2020-06-14; 2,570 x]
00:52:24 Katarína Vadkertyová: Začiatky hnojenia priemyselnými hnojivami na Slovensku / A műtrágyázás kezdete... [2013-08-16; 4,585 x]
00:51:42 Tordon Ákos (1924 szept. 9. Érsekújvár - 2012. július 12. Budapest) [2012-08-29; 2,535 x]
00:48:56 Čakajte viac! Alebo: ako sa vás Brantner snaží ošklbať na Blšáku... [2018-08-26; 3,397 x]
00:48:11 Panem et circenses (Chlieb a hry) na všetky spôsoby... [2018-09-17; 5,949 x]
00:39:13 Petícia proti soc. zariadeniu na Bratislavskej ceste uspela. Obyvatelia si môžu vydýchnuť [2019-04-18; 2,956 x]
00:36:48 Anatómia jedného podvodu - časť 2. [2022-09-18; 1,681 x]
00:35:49 Az Egy Csésze Kávé mai vendége Ludovic Maquet, Makki Lajos, Jan Mesensky [2023-01-22; 2,727 x]
00:35:04 Primátor si nespomína, kto mu staval bazén v čase keď podpisoval zmluvu na rekonštrukciu jazdiarne.... [2023-01-19; 1,449 x]
00:34:02 Novozámocký týždenník Slobodný občan (1990) / Szabad Polgár c. érsekújvári hetilap (1990)... [2013-09-26; 6,859 x]
00:32:10 Novozámocká osobnosť roka 2021: Erika Cserepes [2022-01-07; 2,227 x]
00:28:02 Správa zo zastupiteľstva poznačeného Corona krízou... [2020-05-20; 3,088 x]
00:26:16 Pred ôsmymi rokmi bolo naše mesto hlasné aférou "Šiator" [2010-10-12; 7,712 x]
00:25:52 Kniha týždňa: Peter Pomerantsev, Tohle není propaganda. Válka proti realitě (Dokořán Praha 2020)... [2023-05-04; 825 x]
00:14:01 Vyšetrovanie NAKA je súkromná vec primátora, rovnako aj použitie 200 tisíc Eur za prenájom Korza je ... [2021-04-23; 2,560 x]
00:11:00 Povolebný guláš? ... alebo ako to vidím ja... [2016-03-08; 2,770 x]
00:10:58 Címlaplány - Szeredy (Sztredová) Krisztina énekművész, szoprán operaénekes [2022-10-14; 2,404 x]
00:01:49 Zodpovednosť regionálnych médií za dianie v našom meste [2022-07-30; 1,237 x]
23:56:00 Erdélyi Péter „Doni tükör” c. dokumentumfilmje (2003) [2013-02-06; 4,354 x]
23:52:14 Ohňostroj nebude? [2018-10-27; 2,148 x]
23:51:35 Ani v tomto volebnom cykle sa nám nepodarilo kúpiť služobné auto pre primátora pod milión korún... A... [2016-04-11; 3,443 x]
23:50:56 Kniha týždňa/A hét könyve: Borovszky Samu, Magyarország vármegyéi. Nyitra vármegye / Nitrianska župa... [2011-01-24; 10,429 x]
23:48:59 Stromčeky, ktoré padli za obeť PÍÁRu... alebo ako to vidím ja. [2018-06-01; 2,753 x]
23:47:34 Egy csésze kávé Aliz Alizka műsorszervezővel [2016-07-08; 2,239 x]
23:47:02 Z histórie priemyselných a poľnohospodárskych podnikov novozámockého okresu I. Elektrosvit / Az érse... [2013-06-09; 6,558 x]
23:40:36 Na zastupiteľstve sa našiel kľúč. Má číslo 13... [2018-12-12; 3,714 x]
23:40:31 Prejavy na podporu RTVS a slobody slova na 5. protestnom zhromaždení v Nových Zámkoch [2024-03-21; 648 x]
23:36:31 A teljes Holbay László életmű a Watson.sk-n [2013-01-13; 126,355 x]
23:36:20 Novozámocký hokej v problémoch a čo všetko s tým súvisí... [2024-03-02; 1,221 x]
23:35:50 Anatómia jedného podvodu časť 4. [2022-10-05; 1,825 x]
23:35:10 Formuje sa primátorská koalícia do komunálnych volieb... [2018-08-29; 4,633 x]
23:34:26 Radnica slušne zarába na mizérii, ktorú spôsobuje neriešením parkovania v meste. Teraz dokonca vysvi... [2019-05-24; 3,247 x]
23:33:02 Majitelia chatiek zo zatopenej záhradkárskej oblasti Hliník píšu zúfalé listy s prosbami o pomoc... [2013-05-11; 2,942 x]
23:30:36 Kniha týždňa: Erik Brynjolfsson a Andrew McAfee, Druhý věk strojů. Práce, pokrok a prosperita v éře ... [2023-01-14; 666 x]
23:27:56 Fenomén Marcel Slávik [2023-08-09; 1,296 x]
23:26:11 Az Orient Express és az érsekújvári cigányzenekar anekdotája [2013-10-01; 2,823 x]
23:25:26 Nebezpečné barbarstvo, alebo Pozor na aktivistov! Ani sa nenazdáte a spília vám stromček-dva...... [2019-04-01; 2,996 x]
23:24:10 To je hrozne, že Klein a všetkých 25 poslancov toto robí s nami... Z listu anonyma [2017-12-12; 3,762 x]
23:23:06 Z histórie priemyselných a poľnohospodárskych podnikov novozámockého okresu VI. Mliekospol a.s. (Mil... [2015-02-04; 8,402 x]
23:22:22 Posl. Katona: poslanci sa tu nakupujú jak v hypermarkete. Posl. Valent: Asi ťa neinformovali tvoji s... [2022-11-23; 2,117 x]
23:21:36 Angyel Miklós: Udvard nevezetességei (1994) [2013-10-20; 4,625 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x