Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  22-10-13   1,500  
0
Dňa 21.9.2022 sme od advokátskej kancelárie JUDr. Timoranská, JUDr. Štofková obdržali list, v ktorom v mene spoločností Limestone SK s.r.o., Limestonereal s.r.o. a p. Juraja Martinku - konateľa uvedených spoločností - žiadali pod hrozbou žaloby zverejniť vyjadrenie  a ospravedlnenie v súvislosti s tvrdeniami v článku "Anatómia jedného podvodu" uverejneného na portáli WATSON.SK dňa 15.9.2022.
V odpovedi advokátska kancelária, ktorá nás zastupuje, uviedla zákonné prekážky, ktoré nám bránili tak urobiť. Súčasne sme označili dôkazy, ktoré sme žiadateľom navrhli zverejniť na preukázanie ich tvrdení. Dňa 6.10.2022 sme dostali upresnený text vyjadrenia, ktoré na tomto mieste zverejňujeme.  

V článku: "Anatómia jedného podvodu - časť 1." zo dňa 15.09.2022 uvedeného na webovej stránke nezávislého týždenníka Watson.sk, ročník 8.(71.), (https://watson.sk/index.php?option=com content&view=article&id=4696), ktorého autorom je Oto Psenak (ďalej len „Článok“), sú uvedené skutkové tvrdenia a informácie, ktoré spoločnosť Limestone SK, s.r.o., Limestonereal sr.o., ako aj ja ako konateľ a spoločník uvedených spoločností považujem za nepravdivé, neúplné a pravdu skresľujúce. Využijúc svoje právo sa k jednotlivým tvrdeniam vyplývajúcim z obsahu článku vyjadrujem nasledovne:

1. K tvrdeniu autora:
„A keďže Limestone zhodou okolnosti práve potreboval niekam umiestniť 40 tisíc ton kontaminovanej zeminy zo stavby Strediska technicko-hygienickej údržby ZSSK na Detvianskej ulici, vyviezol ju rovno na bývalé smetisko."

uvádzam, že toto tvrdenie je nepravdivé . Autor vo svojich ďalších častiach popísanú kontaminovanú zeminu nazýva „odpadom". Pravdivou informáciou je, že sa nejedná o žiadny kontaminovaný odpad ale ide o zhodnotenú výkopovú zeminu činnosťou R5, ktorá sa po tomto zhodnotení stáva nie odpadom ale materiálom, ktorý sa ďalej používa na stavebné účely.

2.    K tvrdeniu autora:
„A potom ich spoločne a náhle osvietilo, že Mesto urýchlene potrebuje nechať nanovo skolaudovať starú skládku."

Uvádzam, že rovnako ani toto nie je pravdivý výrok, a to z toho dôvodu, že v článku popisovaná skládka nebola ešte vôbec skolaudovaná, preto nie je možné ju nanovo resp. opakovane skolaudovať, ak ešte k žiadnej kolaudácii neprišlo. Ide o situáciu, kedy stavba „Rekultivácia skládky KO" nie je ani len stavebne dokončená, nieto ešte skolaudovaná, s čím však ani spoločnosť Limestone SK, s.r.o., ani spoločnosť Limestonereal s.r.o. a ani ich konateľ Juraj Martinka nemá nič spoločné, on túto stavbu nerealizoval a nie je jej investorom.

3.    K tvrdeniu autora:
- „A ešte im p. podnikateľ oznámil, že odteraz sú mu povinní platiť presne 27 tisíc nájomného ročne."

Uvádzam, že nehnuteľnosti, na ktorých je umiestnená skládka patria spoločnosti Limestonereal s.r.o. a nakoľko je na nich umiestnená skládka, ktorá nie je vo vlastníctve vlastníka pozemku, ide teda o stavbu patriacu tretej osobe, nároky na náhradu za užívanie, alebo nájomné za užívanie nehnuteľnosti patriacej spoločnosti Limestonereal s.r.o. je zákonným nárokom, pričom náhradu za užívanie podľa mojich vedomostí si uplatnil aj iný vlastník pozemku, keďže uvedená skládka sa nenachádza len na pozemkoch spoločnosti Limestonereal.

4.    K tvrdeniu autora:
„Konkurenčná firma, ktorá sa takisto zaoberá likvidáciou stavebného odpadu ale kvôli drobnému maléru s p. primátorom je aktuálne vylúčená z jeho kombinácií, poslala prostredníctvom bratislavskej právnej kancelárie mestskému úradu list, v ktorom informovala o podvode za cca 600tisíc Eur, ktorého sa mesto stalo obeťou.

Uvádzam, že popieram akýkoľvek súvis mňa a spoločností, v ktorých som konateľom spoločníkom s vyššie uvedeným konaním a tvrdením, z uvedenej informácie neviem zistiť aký podvod má autor na mysli a kto sa ho mal dopustiť, pričom k tomuto tvrdeniu sa vyjadrujem výlučne z dôvodu, že v článku, ktorý obsahuje už vo svojom názve slovo „podvod" sú uvedené údaje o mojej obchodnej spoločnosti.

5. K tvrdeniu autora:
„Limestone si kúpil tento pozemok, ale netušil, že to nie je obyčajná orná pôda, keďže v katastri nebola o skládke ani zmienka."

Rovnako uvádzam, že ide pravdu skresľujúce informácie, ktorých nepravdivosť je zrejmá aj z verejného portálu katastra nehnuteľností, z ktorého je zrejmé, že spoločnosť Limestonereal s.r.o. kupovala nehnuteľnosti, evidované v katastri nehnuteľností ako parcely registra C, druh pozemku ostatná plocha a nie ako orná pôda.

6.    K tvrdeniu a textu autora pod fotografiou vrátnice spoločnosti Bratner Nové Zámky a čerpacej stanici, s popisom: „Vpravo od hlavného vchodu do Bratnera vidíme nejaký kopec - nie je to uložený stavebný odpad?"

uvádzam, že ide opätovne o nepravdivé informácie, pretože v priamom susedstve vrátnice po pravej strane sa nachádza nehnuteľnosť patriaca spoločnosti STAVMAT STAVEBNINY s.r.o.,
a to parcely registra „C" evidované na katastrálnej mape, vedené na liste vlastníctva č. 4069, katastrálne územie Nové Zámky, na ktorých sa nenachádza stavebný odpad ale betónový recyklát na zhotovenie spevnených plôch na realizáciu stavby.

7.    K tvrdeniu autora:
„Nákladné auto s ďalšími 20 tonami odpadu smeruje na skládku - a to priamo cez vrátnicu Bratnera! Áno nákladiaky Limestone chodia na skládku cez areál mestskej firmy! Zdá sa, že JUDr. Valent má k tejto veci oveľa hlbší vzťah, než prezentoval na júnovom zastupiteľstve.."

Opätovne konštatujem, že ide o informácie nepravdivé, pretože na fotografii zobrazený areál vlastnícky patrí spoločnosti Limestone SK, s.r.o., tento je evidovaný na liste vlastníctva č. 13458, pričom spoločnosť Bratner Nové Zámky má na uvedených nehnuteľnostiach založený nájomný vzťah trvajúci viac než 10 rokov, pričom spoločnosť Limestone Sk s.r.o. ako prenajímateľ už do takto existujúceho vzťahu zo zákona vstúpil v dôsledku nadobudnutia nehnuteľnosti, pričom v čase založenia nájomného vzťahu JUDr. Valent konateľom spoločnosti Brantner nebol.

8. V článku je tiež zverejnená fotografia z portálu environmentálnych záťaží, ktorou autor poukazuje na skutočnosť, že sa má podľa jeho názoru jednať o ukončenú a skolaudovanú.

Takéto čiastkové informácie sú pravdu skresľujúce. Uvedený portál umožňuje zobraziť a získať úplne podrobné informácie o uvedenej skládke, pričom z ďalších informácii, ktoré sú verejne dostupné a čitateľ si ich vie na spomínanom portály dohľadať, vyplýva, že ide o skládku ,kde sa vyvážanie odpadu ukončilo v roku 1994 a rekultivácia sa začala v roku 1995, tu však nie je žiadna zmienka o tom, že by bola skládka skolaudovaná, čomu bráni, ako je uvedené vyššie , to, že je potrebné niektoré stavebné objekty, potrebné pre kolaudáciu dobudovať. Rovnako na uvedenom portály je možné zobraziť si záznamový list uvedenej skládky, kde sú dostupné ďalšie informácie o vnútornej skladbe skládky, v rámci ktorých informácii je tiež údaj o tom, že sú pochybnosti o účinnosti prekrytia uvedenej skládky. Z uvedených skutočností je zrejmé, že uvedená skládka nielenže nie je skolaudovaná ale ani práce, ktoré boli doposiaľ realizované nie sú zrejme dostatočne účinné, za čo však nesie zodpovednosť investor, prípadne zhotovitel'stavby a so mnou ako ani s mojimi spoločnosťami táto skutočnosť nemá žiaden súvis.

                                                                                                                                        Juraj Martinka
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
15:19:12 Vyjadrenie p. Juraja Martinku, konateľa Limestone SK s.r.o. a Limestonereal s.r.o. k článku Anatómia... [2022-10-13; 1,500 x]
15:17:59 Az Egy Csésze Kávé mai vendége Ludovic Maquet, Makki Lajos, Jan Mesensky [2023-01-22; 3,334 x]
15:14:40 Za slušné Slovensko môžeme urobiť najviac, ak budeme pracovať za slušné Nové Zámky. Nedozrel čas, ab... [2018-03-15; 5,792 x]
15:12:46 Spomínate si ešte na cyklochodník, ktorý mesto muselo zaplatiť, hoci nemuselo? Vysvitlo, že v skutoč... [2018-08-01; 2,860 x]
15:12:03 Pozor na nekalé obchodné praktiky spoločnosti UPC Slovensko ! [2011-02-06; 18,988 x]
15:11:25 Zákazníkom Jednoty, ktorí si nevyberú úspory z vernostných kariet do 30.06.2024, tieto prepadnú... [2024-06-29; 619 x]
15:10:51 Kauza rekonštrukcie Kina Mier. Správa hlavnéhio kontrolóra o dodržiavaní Zmluvy medzi Mestom Nové Zá... [2018-06-22; 3,838 x]
15:10:10 Bibliotéka Kaláka - Aktuális könyvjegyzék / Aktualizovaný zoznam kníh [2012-09-18; 52,058 x]
15:07:56 Majstri sveta, alebo beznádejní amatéri?... Alebo ako to vidím ja [2018-03-12; 3,167 x]
15:06:14 Firma zahalená rúškom tajomstva: COOP Jednota Nové Zámky, SD [2018-01-15; 6,500 x]
15:05:54 Ako primátor so svojim krúžkom rozhodli o predaji dôležitej mestskej parcely, znemožnili výstavbu op... [2024-07-06; 997 x]
15:05:48 Kauza opatrovateľského centra na Andovskej: Spýtali sme sa umelej inteligencie čo si myslí o priebeh... [2024-07-13; 257 x]
15:05:48 Obyvateľom panelákov s vďakou za odovzdané hlasy a neúčasť na voľbách: dodávka tepla zdražie o 140%... [2022-12-14; 2,348 x]
15:05:24 Už dva dni riešime... Zaujímavý FB príspevok z 3. februára 2022 [2022-10-07; 1,488 x]
15:04:35 Viete si predstaviť mesačný plat 7 tisíc Eur? Viceprimátor Štefánik ho má... A ktože ho tak štedro p... [2018-10-13; 15,861 x]
15:02:43 Anonymný e-mail vysvetľuje pozadie primátorovej piruety ohľadom hazardu... [2020-11-17; 3,222 x]
15:02:03 Prenájmy v Nových Zámkoch [2024-07-03; 384 x]
15:01:50 Primátor pretvára zastupiteľstvá na svoj obraz. Aktuálne sme na úrovni 4. cenovej... [2019-06-06; 3,852 x]
15:01:13 Situácia na realitnom trhu v Nových Zámkoch [2024-07-01; 592 x]
15:01:05 Holota János: Mi a hazugság?! (1930) / Kto klame?! (1930) [2013-11-16; 1,506 x]
15:00:39 Krátke úvahy nad rozpočtom 2020 [2019-11-26; 2,752 x]
14:59:59 Fenomén Marcel Slávik [2023-08-09; 1,458 x]
14:59:55 A hét könyve: Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I.-VII. (B... [2020-12-18; 1,431 x]
14:59:54 Zdá sa, že tentokrát sa Novozámčania ošklbať tak ľahko nenechajú. Pripravujú petíciu proti zvyšovani... [2023-12-01; 1,308 x]
14:59:09 Mestská akciovka Hotel Korzo tesne pred krachom... [2020-05-12; 3,264 x]
14:58:50 Obyvatelia panelákov dostali vyúčtovanie od Bytkomfortu za dodávku tepla v roku 2022. Nárast činil 4... [2023-05-27; 2,536 x]
14:58:43 Prehľad pohrebných obradov v Nových Zámkoch / Temetési szertartások Érsekújvárban [2013-09-07; 19,949 x]
14:57:44 Zrekonštruovaný atletický štadión na Sihoti... [2024-06-18; 925 x]
14:57:42 Bizarné stavby regiónu - Hotel Gbelce [2018-04-07; 26,415 x]
14:57:30 Článok na AKTUALITY.SK o bizarnej stavbe Hotela Gbelce. V pozadí majú byť mnohomiliónové daňové podv... [2019-05-13; 1,867 x]
14:56:03 Za posledné 3 roky smerovala do novozámockého okresu štátna pomoc 6 miliónov Eur. Kto ju dostal?... [2016-06-11; 9,505 x]
14:55:17 Anatómia jedného podvodu - časť 2. [2022-09-18; 1,763 x]
14:54:50 Ako radnica potajomky obstarala pokračovanie lúpežnej zmluvy s Brantnerom [2022-12-16; 1,377 x]
14:53:40 Krátka správa zo zastupiteľstva... [2020-11-26; 2,114 x]
14:52:45 Világutazó rovatom újabb vendége: Erika Valkovičová fotográfus [2022-07-23; 1,376 x]
14:52:41 Zatrpknutí bojovníci: Petr Cibulka [2024-01-15; 557 x]
14:51:02 Petícia proti soc. zariadeniu na Bratislavskej ceste uspela. Obyvatelia si môžu vydýchnuť [2019-04-18; 2,980 x]
14:50:21 Za 3 roky využilo osobný bankrot 433 Novozámčanov [2020-06-07; 3,590 x]
14:49:46 A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig (2014) / Lexikón Maďar... [2014-11-28; 12,134 x]
14:47:32 62 dní do konania komunálnych volieb a 100 dobrých dôvodov prečo nevoliť O. Kleina... [2022-07-10; 8,523 x]
14:47:18 Kniha týždňa / A hét konyve: Katarína Vadkertyová, Dejiny cukrovarníckeho priemyslu a pestovania cuk... [2013-06-25; 5,893 x]
14:46:35 Ako rýchlo devalvuje cena Pro Urbe? [2020-09-16; 3,684 x]
14:46:02 Kam sa stráca majetok Hotela Korzo a.s.? Otvorený list kontrolórovi mesta Nové Zámky... [2021-07-08; 2,679 x]
14:44:34 Egy csésze kávé Bregyán Gáborral [2021-03-07; 2,536 x]
14:44:01 Kam sa nepozriem - všade samá fušerina... alebo takto to vidím ja [2018-05-17; 3,021 x]
14:44:01 Egy csésze kávé... Telek Lajos rovata a Watson.sk-n [2013-11-18; 15,056 x]
14:43:35 Tak sme dneska predsa len rokovali... alebo ako to vidím ja [2019-02-11; 2,153 x]
14:43:12 Do 200 ľudí na treťom novozámockom protestnom zhromaždení [2024-02-01; 768 x]
14:42:41 Címlaplány - Szeredy (Sztredová) Krisztina énekművész, szoprán operaénekes [2022-10-14; 2,754 x]
14:39:22 Kriminalita v kraji podľa hlásení Krajského veliteľstva Policajného zboru za obdobie apríl 2008 - ap... [2018-03-31; 18,237 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x