Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  22-12-17   848  
0
Fragment z diskusie zo stredajšieho zastupiteľstva približuje okolnosti za ktorých došlo k fingovanému verejnému obstarávaniu a následnému podpisu nových - rovnako nevýhodných ako predtým - zmlúv s fy Brantner Nové Zámky. Uvedená firma sa zúčastnila prípravy podkladov, bola jediným účastníkom (resp. jedným z dvoch keď lacnejšieho uchádzača vylúčili) a napokom i víťazom tohoto podivného podniku. Diskusia ukázala, že všetky kroky radnice i celé obstarávanie sa diali skryto bez vedomia a súhlasu zastupiteľstva.  

posl. E. Polerecká v diskusii k rozpočtu [29:23 nahrávky] ... ďalšiu otázku by som mala k odpadovému hospodárstvu. V analytickej tabuľke som našla jednu sumu, ktorá sa má týkať odpadového hospodárstva. Nakoľko už bola vysúťažený dodávateľ na zber a likvidáciu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu a bola aj podpísaná zmluva na 5 rokov v objeme 11 mil 911 tisíc Eur, tak keď si to rozdelím na 5 rokov, tak tá suma mi nesedí s tou sumou ktorá je v tej tabuľke. Je tam nejaký rozdiel 106 tisíc každý rok.

Primátor: Len kvôli tomu tak vyšlo, lebo tá zmluva nie je na 5 rokov, ale na 6 rokov. Zrejme preto nevyšla tá suma Evi. Skús si to prerátať, lebo zmluva je na 6 nie na 5. Skús si to vydeliť. Malo by to vyjsť.

E. Polerecká: Na 6 rokov je verejné osvetlenie. Komunálny odpad je od roku 23 do roku 28 a správa a údržba miestnych komunikácií na 4 roky. Ja som si včera pozerala tie zmluvy.

Primátor: No, 23,24,25... to je 6 rokov.

E. Polerecká: Aha pardon, takže 6 rokov. Tá suma potom sedí presne, ďakujem.

posl. M. Balogh [45:19 nahrávky] Ďakujem p. Veleckému za výklad k rozpočtu. Zaujal ma tam jeden bod ktorý ste hneď na začiatku spomenuli, že neočakáva sa budúci rok v r. 2023 navýšenie poplatku za odpadové hospodárstvo. Urobili sme tak, ak si dobre spomínam, v r. 2020 a vtedy sme mali aj podmienku na to, aby sa schválilo toto navýšenie poplatku a to, že sa zriadi pracovná skupina, ktorá bude riešiť také veci ako inovácie alebo investície v rámci odpadového hospodárstva, budúcu zmluvu s novým dodávateľom, ktorý bude zvážať odpad. Chcel by som sa na to spýtať, že kedy vôbec takáto pracovná skupina zasadala a aké sú z toho výsledky, keďže už máme schválenú zmluvu na ďalších 5 (6 - poz. watson.sk) rokov na zvoz odpadu. Ďalej by ma zaujímalo v rámci rozpočtu, keďže očakávame, že v r. 2024 budeme zvyšovať poplatok za odpad, keďže nám vzniká nová povinnosť - triediť komunálny odpad - že v budúcom roku 2023 aké investície mám očakávať v rámci odpadového hospodárstva - napríklad použitie čipov, alebo aj iných možností.

E. Kutenicsová, ved. komunálneho odboru MsÚ: p. poslanec tá pracovná skupina bola zriadená, dokonca bola zriadená uznesením MsZ pod vedením p. prednostky. Niekoľkokrát zasadala táto pracovná skupina, dohodli sa nejaké tie základné tézy proste na základe ktorých sme vypísali jednotlivé súťaže. Áno je pravda proste vidíte už zmluvu, zmluva na odpady bude účinná k prvému prvý proste takže tá skupina zasadala na základe toho sme vypúracovali proste podmienky a už existuje zmluva účinná od 1.1.2023.
Čo sa týka povinnej úpravy pred skládkovaním a tak ako p. vedúci Velecký hovoril, mala platiť od 1.1.2023, ale na základe nás ako samospráv bola odložená táto povinnosť na rok a začína sa to od 1.1.2024. Čiže nebude to budúci rok, ale bude to od 1.1.2024. V zákone o odpadoch sú navrhované veľmi výrazné zmeny, ktoré sa viažu potom na rok 25, 29,30 atakďalej na ktoré sa my ako pripravujeme. Takže z toho môjho hľadiska toľko. Ďakujem.

Primátor: Ja len na doplnenie možno toľko, že mnohé stretnutia, ktoré sme absolvovali na úrovni ZMOS ale aj Únie miest, ten zákon je alebo bol kvázi nerealizovateľný zo strán samospráv, my nevioeme dodržať to, čo od nás ministerstvo žiada. Oni sami ešte tú legislatívu nemali zvládnutú, preto sme x-krát apelovali na vládu aby sa ten termín posunul, lebo napriek tomu, že mal platiť od 1. januára do dnešného dňa nemajú jasné kritériá, a hlavne nie je možnosť realizovateľnosti toho zákona ktorý kvázi predostreli. Nech sa páči pani prednostka ešte chcela doplniť.


Viceprimátor Štefánik si počas vystúpenia O. Kleina z nejakého dôvodu nahráva poslancov na mobilný telefón

Prednostka T. Szekeresová: Ja by som len doplnila pani vedúcu v tom, že pracovná skupina bola zriadená na základe uznesenia MsZ 371/161220, opakovane zasadala v roku 2021 - ja tu mám aj pozvánky aj zápisnice - a členmi boli Ing. Pavol Uhrin, Ing. Norbert Kádek, Ing. Pavol Hudák, JUDr. Eva Polerecká, JUDr. Ing. Ivan Katona, Ing. Štefan Pivoda a potom tam boli prítomní vždy zamestnanci mestského úradu a niekedy aj pozvaní hostia.

posl. M. Balogh: Ďakujem p. prednostka, zopakovali ste presne to isté čo hovorila p. Kutenicsová. Áno ja presne viem, MsZ sa uznieslo na tejto pracovnej skupine uznesením na MsZ, hlasoval som zato a preto by som sa chcel spýtať, že kde by som sa mohol dočítať, že koľkokrát zasadala táto pracovná skupina, kde by som si mohol prečítať zápisnice z tejto pracovnej skupiny a výsledky na základe ktorých bvoli vypísané podmienky súťaže na dodávateľa zberu komunálneho odpadu.  A rovnako sa chcem ešte raz opýtať k tomu odpadovému hospodárstvu v rámci rozpočtu - aké investície má mesto v pláne v rámci odpadového hodpodárstva v roku 2023. Mám na mysli konkrétne napríklad v rámci krytov ktoré sú na tých smetiakoch, lebo v rámci tej pracovnej sklupiny alebo v rámci navýśenia toho poplatku spred dvoch rokov za komunálny odpad bola aj tá podmienka, že sa bude pracovať na tom, aby boli tie kryty uzamykateľné napríklad, alebo iné možnosti sa mali na tej pracovnej skupine dohodnúť. Takže zaujímajú ma tie investície v roku 2023 a znova zopakujem tú otázku - kde sa môžem dopracovať k zápisnici zo zasadnuti pracovnej skupiny.

Prednostka: Nech sa páči môžete prísť na mestský úrad a dáme ich k dispozícii, lebo ich zapisovala ak sa dobre pamätám p. kolegyňa Horváthová. (otázka M. Balogha - nerozumieť) Lebo to bola pracovná skupina, kde sa pripravovali podklady k súťaži. Také veľmi nezverejňujeme, aby sme vytvorili rovnaké podmnienky pre všetkých. (otázka M. Balogha - nerozumieť) Ja mám napríklad tri určite. To si pamätám. (otázka M. Balogha - nerozumieť) Áno lebo medzitým my sme pripravovali podmienky na súťaž. Prioritou tohto bolo, pripraviť podmienky na verejnú obchodnú súťaž (nahnevane).

E. Polerecká: V náväznosti na predrečnika ja potvrdzujem, áno boli tri sedenia - ku každému jednému okruhu - odpad, verejné ospvelenie, správa údržba komunikácií. Následne sme aj my ako členovia komisie očakávali, že minimálne podmienky súťaže na vypísanie verejného obstaráania budú predložené zastupiteľstvu a bude k nim nejaká diskusia. Veľmi pekne ste minule predložili napríklad VO ku zberu použitých tukov a olejov. Tak neviem prečo nebolo možné v minulom období predložiť návrhy týchto troch zmlúv, ktoré si musíme pracne dohladávať na portáli ÚVO. Ale nevracajme sa do minulosti. Dobre je to zavreté. Boli urobené súťaže, podpísané zmluvy, len poprosím vás v rámci takej slušnej komunikácie do budúcna keby takéto VO a zmluvy, ktoré mesto pripravuje a v takomto objeme - lebo tu sa naozaj jedná o 12 miliónov, 1 milión 200 tisíc, 3 milióny 540 tisíc - keby mohli byť predložené aspoň informatívne zastupiteľstvu aby aj poslanci aj občania vedeli, čo sa obstaráva, čo sa nakupuje, za akých podmienok. Ja netvrdím, že si to každý bude pozerať - nejaké 12-stranové zmluvy - ale kto má záujem nech má možnosť odtiaľto dostať tú ionformáciu, že sa tákéto niečo deje.

M. Balogh: Ja by som len poprosil o odpoveď v rámci odpadového hospodárstva - čo sa bude robiť v r. 2023.

E. Kutenicsová: Dobre takže pán poslanec pýtali ste sa na dve otázky: uzamykanie kontajnerísk, alebo jednotivých kontajnerov. Okrem toho ktoré máme zavedené budeme v blízkej budúcnosti, to znamená že ešte tento rok, uzamkýnať ďalšiu oblasť na Gúgskej 5-7, dúfam že to číslo si presne pamätám, a čo sa týka toho uznesenia, ktoré ste prijali, bolo to uznesenie asi v tom rozsahu, že zavedie sa čipovanie na určitý druh komunálneho odpadu, čo sme pri kuchyni - pri biologicky rozložiteľnom odpade - sme aj zaviedli pri rodinných domoch.

Primátor: Ďakujem pekne, dúfam že sme zodpovedali všetko čo treba...
 

 

Chronológia lúpežných zmlúv novozámockej samosprávy s fy Brantner na Wason.sk:


 
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x