Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  23-01-19   953  
0
12. januára vydala vyšetrovateľka nitrianskej NAKA uznesenie, ktorým zastavila konanie vo veci trestných oznámení Patricka Linharta z 8.07. 2021. Poslanec NR SR, ktorého hlavným poľom pôsobnosti je potravinárstvo si v tom čase skúšal ostrohy aj v oblasti protikorupčného aktivizmu a v siedmych bodoch vyslovil podozrenia z korupčného konania primátora mesta. Mal sa pritom opierať aj o anonymné zdroje - súčasných či býv. zamestnancov mestského úradu - ktoré ale nakoniec odmietol odokryť.  

Vyšetrovateľka pomerne podrobne preskúmala jednotlivé podozrenia, ktoré sa buď nepotvrdili, alebo ich zahalila hmla zabudnutia, prípadne jedno - parcela na Bešeňovskej ceste darovaná developerom tete primátora - je predmetom iného konania bratislavského odboru NAKA.

Boli vypočutí svedkovia, ktorí odpovedali na otázky vyšetrovateľky a bol vypočutý aj samotný pán primátor, jeho sekretárka, sekretár a vodič, ktorí mali hrať určitú úlohu v popisovaných aktivitách.

V otázke stavby bazéna pri rodinnom dome na Slovenskej ulici si primátor žiaľ nevedel spomenúť na meno dodávateľa, ani na žiadne platby, iba že to robili dvaja-traja dedinskí chlapi. Dodávateľ oslovený vyšetrovateľkou mal o čosi lepšiu pamäť a  spomenul si, že poskytol stroje na výkopové práce. Zhodou okolností rovnaký podnikateľ buduje bazén aj pri novokúpenom dome p. primátora, ale tam sú už papiere v poriadku.

V otáze mestských parciel, ktoré p. primátor potajomky bez vedomia zastupiteľstva zapožičiaval podnikateľom na výstavbu ich objektov, p. primátor odkázal vyšetrovateľku na odborné útvary, ktoré postupy navrhujú. P. primátor iba podpisuje čo mu predložia.

V otázke sadzobníka úplatkov za rôzne úkony napr. v stavebných konaniach bola limitujúcim faktorom  predstavivosť. Oslovení zamestnanci MsÚ si nedokázali ani predstaviť akoby sa pri vybavovaní žiadostí mohlo niečo také robiť. Informácia o veľkom počte dodatočne povolených stavieb vyšetrovateľku nezaujala.

Čo sa týka protekčného zamestnávania p. Kutenicsovej, tá to dôveryhodne vyvrátila tak vo vzťahu ku svojej osobe, ako aj vo vzťahu k synovi, ktorý sa celkom náhodou zamestnal tamže.

V otázke herní a kasín a návrhu na ich reguláciu ktorú primátor z vlastnej iniciatívy zverejnil a po čase bez  vysvetlenia stiahol nebola preukázaná žiadna korupcia, Všetci dotknutí majitelia kasín akékoľvek "štartovné" popreli. Primátor poukázal na to, že mesto nemá kompetencie pri povvoľovaní kasín a ak nejaké predsa len má, tak to výlučne poslanci. Dokonca by p. primátor nemal problém so zákazom kasín na území mesta. Jeden z majiteľov kasín sa s primátorom raz náhodou stretol na ulici a pri tej príležitosti sa ho spýtal či má nejaké výhrady k prevádzke kasína. P. primátor nemal výhrady a rovnako mu aj z mestského úradu prišla kladná odpoveď na jeho elektronicky podanú žiadosť.

V otázke prideľovania mestských nájomných bytov sa tiež nepotvrdili podozrenia lebo tie sa v Nových Zámkoch prideľujú najtransparentnejśím spôsobom - žrebovaním. Pravda tu sa súčasne pomýlil p. primátor i jeho sekretár keď zhodne tvrdili že výhercov žrebudú samotní uchádzači - na našich stránkach sú pomerne podrobne zdokumentované procedúry keď primátor osobne vyberal papieriky s menami výhercov starostlivo si ich vytriediac. Inokedy bránil vloženiu papierikov do obalov od kindervajíčok. Je však naozaj pravda, že posledného žrebovania pred voľbami sa už p. primátor nezúčastnil.

V otázke predraženého detského ihriska si vyšetrovateľka vyžiadala podklady z ministerstva informatizácie  a regionálneho rozvoja. Dostala veľký fascikel anglickej dokumentácie z ktorého s pomocou prekladateľky zistila, že ihrisko za 40 tisíc Eur je v skutočnosti tematický park za 399 tisíc, teda žiadna korupcia sa nepotvrdila.

V súvislosti s exkluzívnym bytom p. viceprimátora si vyšetrovateľka vyžiadala listy vlastníctva z katastra. Zistila že podozrenia sú bezdôvodné,  lebo p. viceprimátor nevlastní taký byt v akom býva...
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x