Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  23-04-11   975  
0
9. marca 2023 sa na Okresnom súde v Nových Zámkoch uskutočnilo predbežné prejednanie sporu v konaní o žalobe na ochranu osobnosti, kde je náš portál žalovaný v súvislosti s uverejnením článku Anatómia jedného podvodu 1. K uzavretiu zmieru medzi stranami nedošlo. Bolo vytýčené 1. pojednávanie na 15. máj 2023.  


Prepis záznamu z predbežného prejednania sporu dňa 9. marca 2023 na Okresnom súde v Nových Zámkoch
 1. Sudkyňa: ...vy budete vystupovať v inej pozícii v tomto spore, neviem či vás budem môcť zobrať dnes ako zástupcu žalovaného, lebo žalovaným je Dataplan a tam je konateľom Ing. Marianna Pšenáková. Vidím že máte plnú moc, lenže vás bude musieť súd vypočúvať v úplne inej pozícii. Ako v pozícii svedka. Ste navrhnutý takže neviem či vás môžem brať ako svedka aj ako zástupcu žalovaného. Je to úpne protichodné procesné postavenie. A ako svedok ak budete dnes prítomný vás nebudem môcť vypočuť v konaní nasledovnom.
 2. O.P: A som navrhnutý ako svedok?
 3. Sudkyňa: Áno. Žalobca vás navrhoval ako svedka.
 4. Advokátka Limestone: A keby aj nie, to by vyplynulo... navrhli by sme pri prvom úkone...
 5. Sudkyňa: V prípade keby ste aj nebol navrhnutý ako svedok, určite by vás súd ako svedka musel predvolať, pretože jedná sa o váš článok. Takže určite by sme vás nemohli vynechať z tohto konania, a musíte sa mi tak či tak v tomto konaní vyjadriť.
  Keďže na predpežné prejednanie sporu podľa par. 169 ods. 1 CSP súd predvolá strany ich zástupcov prípadne iné osoby, ktoré môžu prispieť k splneniu predbežného prejednania a doručuje sa do vlastných rúk a Dataplan má doručenie vykázané, ale nedostavil sa na predbežné prejednanie, nemôžem ho urobiť a keďže sa nejedná o konanie podľa par. 137 písm. a nemôžem rozhodnúť ani rozsudkom pre zmeškanie. Takže myslím si že sme to procesne vybavili hneď a zaraz že sme aj skončili ešte sme ani nezačali a už sme aj skončili, pretože účelom predbežného prejednania sporu je to, že prídu strany a súd sa pokúsi o zmierlivé konanie medzi stranami. To znamená že sa pokúsi napriek vašim písomným vyjadreniam, pretože písomné vyjadrenia sú jedna vec a druhá vec sú ústne a osobné  vyjadrenia strán na pojednávaní sa súd pokúsi o to, aby došlo k zmierlivému usporiadaniu veci. To znamená že za týmto účelom predvolá všetky strany. Neviem prečo to takto išlo z vašej strany, neviem či vám to advokát nevysvetlil, pretože je to jasne a zrozumiteľne napísané v procesnom predpise, že máte prísť na pojednávanie. A preto ste aj boli volaní napriek tomu, že máte advokáta. Preto som volalal aj pána žalobcu osobne. Nie prostredníctvom advokáta. Takže neviem akou formou sa mám ja teraz pokúsiť o zmierenie strán keď tu nie je zástupca žalovaného. A vás budem vypočúvať následne vo veci, takže neviem. Zostávajú tvrdenia a zostáva postoj žalobcov tak, ako je uvedený v písomných podaniach, nič sa nezmenilo?
 6. Advokátka Limestone: Nič sa nezmenilo. Pravdou je, že teda my by sme presne túto skutočnosť namietali, že prečo p. Pšenák nebol v žalobe uvedený, no tiež sme očakávali na to prvé pojednávanie z ktorého vzídu iné sporné skutočnosti, teda otázka či nie je možné dospieť k nejakej dohode. Ale fakt je ten že teda... chcem to už aj povedať...
 7. Sudkyňa: ...môžete k tomu dospieť aj mimo pojednávania aj dnes aj keď nemáme splnené podmienky na predbežné prejednanie sporu nie sú procesne splnené ale napriek tomu môžeme sa tu pokúsiť o nejakú dohodu
 8. Advokátka Limestone: ... to ja idem povedať práve, áno, to som aj chcela povedať že ... pán prítomný ale pre túto chvíľu ja chcem povedať že môj klient sa uspokojí ak vyjde článok z ktorého bude vyplývať že informácie ktoré sú v tom pôvodnom článku uvedené, nevychádzajú z nejakých skutočností, ktoré by si bol žalovaný overil a že musí uznať, že tie tvrdenia, ktoré sú tam uvedené nie sú pravdivé jednoducho. Ak takéto vyjadrenie pod tlakom podkladov ktoré sú založené v spise bude zverejnené, môj klient nemá ani najmenší záujem chodiť po súdoch a riešiť to. Lebo pravdou je, že tie udalosti sa vyvinuli tak, že niečo bolo potrebné urobiť. Ak bude žalovaný ochotný zakceptovať výsledky a listiny ktoré sú v súčasnosti v spise a vo vzťahu k nášmu klientovi a ku všetkým trom v tomto zmysle zverejniť ospravedlnenie zato že teda nemal dostatok informácií, tak sme samozrejme...
 9. Sudkyňa: Vy žiadate ospravedlnenie, stačí vám na internetovom portáli tak watson ako bolo pôvodné a žiadate písomné ospravedlnenie zaslať doporučene ak som dobre prečítala petit.
 10. Advokátka Limestone: Áno v skutočnosti by sme sa možno uspokojili aj s tým keby to bolo na tom Watsone, či ty trváš na tom...
 11. J.M.: Nie
 12. Sudkyňa: Vy máte k tomuto aký postoj?
 13. Advokát Dataplan: Vážená pani sudkyňa, my trváme na svojom postoji, nevidíme tu priestor na zmier, jedine v tom prípade ak by sa preukázalo že to čo pán žalovaný uverejnil nebola pravda ale to nateraz nevyplýva, takže zatiaľ nevidíme priestor na akékoľvek zmierenie z našej strany. A teda ak je potrebné tak samozrejme k tvrdeniam žalobcu vieme aj písomne - mám pripravené nejaké naše stanovisko - vieme aj do spisu založiť keby bolo potrebné.
 14. Sudkyňa: Písomné stanovisko ste mali doložiť do predbežného prejednania sporu. Pretože mali ste dostatočne včas doručenú žalobu a všetky dôkazy ste mali k žalobe už doručiť. To znamená, že jedna vec je, že som vám doručovala teraz naposledy stanovisko žalobcu resp. jeho právnej zástupkyne [ide o správu hlavného kontrolóra zo zastupiteľstva konaného 1.03.2023 - pozn. Watson.sk], ale to by som aj tak nebrala dnes do úvahy, pretože bolo podané oneskorene a bolo vám doručené oneskorene, takže na to by som tak či tak nebola prihliadla na dnešnom prejednaní sporu. Pretože to je porušenie rovnosti strán v konaní. Ale v tomto prípade ste urobili chybu, že v podstate neprišiel zástupca žalovaného. Môžem váš advokátsky preukaz? Pretože neviem s kým sa rozprávam.
 15. Advokátka Limestone: Ohľadom dokazovania veď to nie my máme dokázať že ste napísali nepravdu, vy máte dokázať že ste napísali pravdu.
 16. Advokát Dataplan: Mám zato, že dôkazné bremeno zaťažuje výlučne žalobcu.
 17. Advokátka Limestone: Tak sa výlučne mýlite.
 18. Sudkyňa: Dobre. (diktuje) Takže za a. Za Ivan Syrový s.r.o. je prítomný JUDr. Maroš Čelár, za žalovaného tu nie je  nikto. Pred začatím predbežného prejednania sporu súd konštatuje, že bola zachovaná 5-dňová lehota v zmysle par. 178 ods. 2 CSP na prípravu predbežného prejednania sporu.
  Pred otvorením predbežného prejednania sporu súd zistil, že napriek vykázanému doručeniu zo dňa 15. 2. 2023 sa nedostavil zástupca žalovaného, splnomocnenie zaslal na Ing. Oto Pšenák zo dňa 20.2.2023.
  Ing. Oto Pšenák je osobou, ktorá uverejnila a napísala článok, ktorého sa týka predmet konania a ktorý bude v priebehu konania vypočutý, preto nemôže zastupovať aj žalovaného v plnom rozsahu, pretože sa jedná o konflikt záujmov, z toho dôvodu nemožno predbežne prejednať spor.
  ... čo sa týka ale ostatného dokazovania, počúvajte ma prosím Vás.
  Aj keď nebol p. Pšenák v tomto konaní navrhnutý ako svedok, napriek tomu si myslím že s poukazomn na osobitný predmet konania čím je teda paragraf 11-13 občianskeho zákonníka súd aj v tomto prípade môže urobiť aj také dôkazy, ktoré sú in sus stranami navrhnuté kvôli zisteniu reálneho skutkového stavu podľa par. 151 Civilného sporového poriadku a v tom prípade bude musieť vypočuť aj p. Pšenáka a ešte teda na margo týchto vašich vyjadrení a teda zápisov v spore v konaní mám aj teda aj na žalobcu - p. právna zástukyňa píše že sa obracali naňho na žalobcu rôzni jeho známi ktorí sa spýtali na predmetnú firmu, ale nemám tu žiadne návrhy na doplnenie dokazovania...
 19. Advokátka Limestone: Áno môže byť, doplníme ešte...
 20. Sudkyňa: ...v takto smere ani na výsluch žiadneho zo svedkov to znamená že neviem v akom smere budeme pokračovať ďalej v konaní keď nenavrhnete nejaké dôkazy v tomto smere vykonať. Pretože dôkazy ktoré boli navrhnuté už v písomných podaniach ste doložili do spisu to znamená že súd bude musieť kvôli upresneniu skutkového stavu postupovať tak, že bude musieť vykonávať ďalšie dokazovanie lenže zatiaľ nie je zrejmé v akom smere.
 21. Advokátka Limestone: No bolo to tvrdenie na podporu nášho tvrdenia a zároveň listinné dôkazy ktoré boli doložené do spisu považovali za podstatné preukázať to že niekto uverí pravdivosti toho čo by až tak podstatné teda nebolo, ale navrhneme.
  Poukázala by som na to, že má maloleté deti, napríklad a svoju rodinu, ale áno, bolo aj také že ho obchodní partneri oslovili, opýtam sa.
 22. Sudkyňa: S tým že asi maloleté deti súd nebude v konaní vypočúvať a myslím že by sme sa mohli, neviem teda ako to žiadate, budeme musieť vypočuť tú rodinu ak teda bude vedieť relevantné skutočnosti k veci uviesť, možno že to sa to bude dať vykonať aj bez toho.
 23. Advokátka Limestone: Viete čo je relevantná skutočnosť? Relevanstná skutočnosť - stále sa musíme baviť o pravdivosti a nepravdivosti toho článku. To je len o tom, že čo si o tom pomyslel niekto blízky z rodiny a nejaký obchodný partner a ten výsledok ako taký si ja nemyslím, že to má až taký vplyv, ale nevedeli sme že čo sa udeje, ale môžme navrhnúť...
 24. Sudkyňa:  (diktuje) Nato súd konštatuje že k uzavretiu zmieru medzi stranami nedošlo.
  Na to bolo vyhlásené uznesenie. Súd stanovuje termín pojednávania na deň...
  ... a teraz je problém že bude Veľká noc a dva sviatky - najbližší termín mám 15. mája. Je potrebné aby prišiel zástupca žalovaného. Je potrebné aby prišiel zástupca žalovaného. Žalovaný vie, aký je jeho predmet podnikania, takže bude musieť prísť na pojednávanie lebo vie, že sa môže dostať do situácie kde je to... 8:30 môžeme dať?
 25. Advokát Dataplan: Dalo by sa pani sudkyňa trošku neskôr, lebo cestujem ja z Bratislavy že keby aspoň bolo možné...
 26. Advokátka Limestone: A my že 8:30 a Trenčín a Žilina a nikto sa nepýta...
 27. Sudkyňa: Môžem dať na 9:00 ale potom neviem, pretože ja potom budeme pojednávať bohvie dokedy a mám tam aj nejaké iné...
 28. Advokát Dataplan: Neskôr sa vám už nedá, hej? Že 9:00 je najneskôr čo viete stanoviť hej? Aby som správne rozumel.
 29. Sudkyňa: Za 50 minút tu máte EC vlak z BA hlavnej stanice do Nových Zámkov tak mi nehovorte že to nestíhate
 30. Advokát Dataplan: To je v poriadku lenže ja som Trnavák, tak že musíte chápať že ....
 31. Advokátka Limestone: Pán kolega, my pojednávame v Žiline 8:15 nikto sa nás nepýta...
 32. Advokát Dataplan: Dobre nechajte 9:00 kľudne
 33. Sudkyňa: Tak potom dáme o 9:00 podľa mňa keď aj autom, o 9:00 v pohode z Trnavy dôjdete. Alebo potom môžeme dať najbližší masledujúci termín mám až 25. mája...
 34. Advokátka Limestone: Ale však 15. máj je dobrý...
 35. Sudkyňa: Dobre, tak potom v poriadku.
 36. Sudkyňa: (diktuje) Nato bol stanovený termín pojednávania na 15.5. o 9:00 hod. na č. dverí 33 3. posch. s tým, že prítomné strany ako aj právni zástupcovia berú termín pojdenávania na vedomie, písomne predvolaní nebudú. Právny zástupca žalovaného zabezpečí účasť štatutárneho zástupcu žalovaného na pojednávaní.
  Skončená podpísaná 10:20.
 37. Sudkyňa: ... škoda že som si ja váš spis včera študovala do trištvrte na päť som tu bola v práci...
 38. Účastníci: Ďakujeme, dovidenia.Chronológia kauzy ilegálneho znovuotvorenia rekultivovanej mestskej skládky v Nových Zámkoch.na Watson.sk:


 
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
07:15:19 Kauza mestskej skládky: Na predbežnom prejednaní sporu k uzavretiu zmieru medzi stranami nedošlo [2023-04-11; 975 x]
07:14:18 Egy csésze kávé: Dr. Komáromi István zeneszerző-, szövegíró-, és előadóművésszel [2014-01-11; 7,219 x]
07:13:01 Egy csésze kávé... Telek Lajos rovata a Watson.sk-n [2013-11-18; 14,576 x]
07:12:26 Komu sa máli plat primátora?! - alebo ako to vidím ja... [2016-01-22; 4,198 x]
07:12:00 Novozámocký týždenník Slobodný občan (1990) / Szabad Polgár c. érsekújvári hetilap (1990)... [2013-09-26; 6,786 x]
07:11:54 Uctenie si pamiatky Jána a Martiny 21. februára 2024 o 18.00 hod. na Hlavnom námestí v NZ [2024-02-14; 463 x]
07:11:51 Podpísal primátor zmluvu na 800 tis. Eur bez verejného obstarávania a bez súhlasu zastupiteľstva?... [2019-09-24; 3,986 x]
07:11:48 Egy nádszegi tanító, aki nem értett a szóból. Az Agócs Béla dosszié (61 cikk) [2013-08-27; 15,343 x]
07:11:43 Helytörténeti kiadványok az érsekújvári járás településeiről / Miestopisné publikácie o obciach novo... [2013-04-26; 6,957 x]
07:11:29 Zoznam občanov pochovaných na náklady mesta od roku 2015 [2024-02-11; 757 x]
07:11:15 Krátka správa zo zasadnutia zastupiteľstva... [2020-12-17; 1,907 x]
07:10:46 Vnútroblok sídliska Bašty sa revitalizovať nebude. Prednostkino vysvetlenie: vzhľadom k tomu že konč... [2024-01-22; 983 x]
07:10:45 Po stopách kauzy Stacho vs. Klub Strážov [2024-02-19; 340 x]
07:10:39 Traja z aktérov kauzy Zúgov stále zasadajú v mestskom zastupiteľstve... [2024-01-27; 922 x]
07:10:38 Nálada hustne, asi budú voľby... [2018-03-01; 3,249 x]
07:09:59 Korene kauzy ilegálneho znovuotvorenia zrekultivovanej mestskej skládky siahajú až do roku 2019 [2023-01-19; 1,199 x]
07:09:22 Za slušné Slovensko môžeme urobiť najviac, ak budeme pracovať za slušné Nové Zámky. Nedozrel čas, ab... [2018-03-15; 5,741 x]
07:08:45 Kým občania nevedeli čo podpisujú, tak aktéri obchodu zjavne áno... ako to vidím ja [2017-03-01; 3,973 x]
07:05:48 4. protestný míting v NZ v znamení triezveho civilného dialógu... [2024-02-09; 458 x]
07:02:07 Správa zo zastupiteľstva poznačeného Corona krízou... [2020-05-20; 3,073 x]
07:01:30 Obyvateľom panelákov s vďakou za odovzdané hlasy a neúčasť na voľbách: dodávka tepla zdražie o 140%... [2022-12-14; 2,307 x]
07:00:37 Niekedy sa aj realitní mágovia utnú. Cestu k Jazdiarni predalo Novocentrum omylom hneď dvakrát - A... [2017-09-13; 4,485 x]
06:59:19 Kniha týždňa: Erik Brynjolfsson a Andrew McAfee, Druhý věk strojů. Práce, pokrok a prosperita v éře ... [2023-01-14; 654 x]
06:59:11 Na zastupiteľstve sa našiel kľúč. Má číslo 13... [2018-12-12; 3,707 x]
06:54:47 Po ovocí ich spoznáte... Predalo mesto pozemky za štvrtinovú cenu? [2020-10-27; 1,843 x]
06:54:03 Primátor si nespomína, kto mu staval bazén v čase keď podpisoval zmluvu na rekonštrukciu jazdiarne.... [2023-01-19; 1,445 x]
06:53:23 Ak ma zabili, je to dôkaz toho že sme silní. Nevzdávajte sa! [2024-02-18; 257 x]
06:53:17 Migračná kríza v Nových Zámkoch kulminuje... [2023-08-27; 1,809 x]
06:52:33 Krátke úvahy nad rozpočtom 2021... [2020-12-03; 1,587 x]
06:51:49 Zneužíval primátor právomoc verejného činiteľa? [2021-10-12; 2,449 x]
06:51:05 Az érsekújvári Czuczor Gergely Irodalmi és Kulturális Napok története / História literárno-kultúrnyc... [2013-01-05; 7,649 x]
06:50:29 Kniha týždňa: Peter Pomerantsev, Tohle není propaganda. Válka proti realitě (Dokořán Praha 2020)... [2023-05-04; 814 x]
06:50:20 Viete si predstaviť mesačný plat 7 tisíc Eur? Viceprimátor Štefánik ho má... A ktože ho tak štedro p... [2018-10-13; 15,773 x]
06:49:32 Čo vytiahol kúzelník z klobúka - návrh rozpočtu mesta na r. 2018 [2017-12-05; 4,123 x]
06:49:10 Tordon Ákos (1924 szept. 9. Érsekújvár - 2012. július 12. Budapest) [2012-08-29; 2,413 x]
06:43:38 Petícia proti soc. zariadeniu na Bratislavskej ceste uspela. Obyvatelia si môžu vydýchnuť [2019-04-18; 2,951 x]
06:42:55 Ani v tomto volebnom cykle sa nám nepodarilo kúpiť služobné auto pre primátora pod milión korún... A... [2016-04-11; 3,431 x]
06:42:11 Tak transparentne ako je len možné... 25.júna sa budú losovať nájomné byty. Bude volať primátor víťa... [2020-06-14; 2,557 x]
06:39:56 Dočkajú sa obyvatelia z Gogoľovej ulice rozuzlenia svojho prípadu? Ako to vidím ja [2023-04-16; 1,456 x]
06:35:40 Ludo, egy hontalan idegenlégiós [2023-01-14; 1,240 x]
06:35:39 Za posledné 3 roky smerovala do novozámockého okresu štátna pomoc 6 miliónov Eur. Kto ju dostal?... [2016-06-11; 9,331 x]
06:33:15 A nagysurányi és érsekújvári ún. partizán-pogromok 1946 augusztusában [2024-01-25; 263 x]
06:31:43 Az Egy Csésze Kávé mai vendége Ludovic Maquet, Makki Lajos, Jan Mesensky [2023-01-22; 2,481 x]
06:31:01 Návrh na zvolanie mimoriadneho zastupiteľstva vo veci predaja starej nemocnice [2018-10-24; 2,985 x]
06:25:11 Radnica slušne zarába na mizérii, ktorú spôsobuje neriešením parkovania v meste. Teraz dokonca vysvi... [2019-05-24; 3,237 x]
06:23:34 Bibliotéka Kaláka - Aktuális könyvjegyzék / Aktualizovaný zoznam kníh [2012-09-18; 51,747 x]
06:15:47 Obchody zo zákulisia 1. reprezentačného bálu mesta? - alebo ako to vidím ja... [2016-02-17; 4,816 x]
06:14:57 Demokracia na Novozámocký spôsob, alebo ako to vidím ja... [2015-12-15; 3,679 x]
06:14:41 Az Orient Express és az érsekújvári cigányzenekar anekdotája [2013-10-01; 2,797 x]
06:14:04 Správy z októbrového zastupiteľstva (29.10.) [2019-11-01; 3,043 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x