Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  23-04-19   1,103  
0
Toto je príbeh z rokov 2016-2017 o tom, ako sa Y. W. snažil vyreklamovať odlepené podrážky na svojich topánkach za 20 eur, ako sa súdil, ako neuspel a ako bol povinný zaplatiť niekoľkotisícové súdne trovy.
Reklamácie obuvi boli (a stále sú) časté a výrobcovia (nielen) lacnej obuvi mali svoj biznis ošetrený rozsiahlymi záručnými podmienkami (v tomto prípade viď tu...). Vychádzali články (napr. tu...) upozorňujúce na rôzne pochybné praktiky, bol známy rozdiel v označeniach (napr. "módna obuv" nebola určená do exteriéru ani na každodenné nosenie a bola prakticky nereklamovateľná - článok tu... a tu... ). Internet bol zavalený sťažnosťami zákazníkov (napr. tu..., alebo tu..., prípadne tu...) ale málokto sa domáhal svojich práv súdnou žalobou. Náš hrdina sa o to pokúsil a nižšie si môžete prečítať ako to dopadlo. Obchodná inšpekcia i súdy zrejme dobre vedeli, akú lavínu žalôb od nespokojných zákazníkov by prípadný precedens spôsobil...  

Súd: Okresný súd Nové Zámky
Spisová značka: 17Csp/80/2017
Identifikačné číslo súdneho spisu: 4417211117
Dátum vydania rozhodnutia: 02. 02. 2018
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Lívia Gombárová
ECLI:SK:OSNZ:2018:4417211117.5

Rozhodnutie

Okresný súd Nové Zámky sudkyňou Mgr. Líviou Gombárovou v právnej veci žalobcu: Y. W., nar.
XX.X.XXXX, bytom B. Z., O. XX právne zastúpený: JUDr. Peter Rybár s.r.o. so sídlom Košice, Kuzmányho 29, IČO: 47234466 proti žalovanému: JG STORES s.r.o., so sídlom Spišská Nová Ves, Mlynská 39, IČO: 36188271 právne zastúpený: JUDr. Jaroslav Čol ák, advokát, AK so sídlom Košice, Floriánska 19, o zaplatenie 71,10 eur s príslušenstvom, takto r o z h o d o l :

Súd žalobu z a m i e t a .

Súd žalovanému p r i z n á v a nárok na náhradu trov konania v plnom rozsahu 100 %, o ktorom bude rozhodnuté súdom prvej inštancie samostatným rozhodnutím.
Žalobca je p o v i n n ý zaplatiť súdny poplatok vo výške 16,50 eur na účet tunajšieho súdu do troch dní od právoplatnosti rozhodnutia.

o d ô v o d n e n i e :

1.Žalobca sa svojím žalobným návrhom doručeným tunajšiemu súdu dňa 2.6.2017 domáhal o zaplatenie 71,10 eur s príslušenstvom, keď poukázal na skutočnosť, že dňa 19.8.2016 došlo medzi stranami sporu k uzavretiu kúpnej zmluvy, ktorej predmetom bol tovar - pánska vychádzková obuv. Žalobca dňa 5.9.2016 tovar prvýkrát reklamoval z dôvodu oddelenej podrážky na oboch topánkach. Žalovaný mal reklamáciu uznať a dňa 22.9.2016 vybaviť opravou. Dňa 14.11.2016 mala byť obuv žalobcom opätovne reklamovaná z dôvodu rovnakej vady, oddelených podrážok od zvyšku obuvi. Žalovaný mal v poradí druhú reklamáciu zamietnuť s odôvodnením, že vady na tovare vznikli ďalším nosením obuvi za ktoré predajca nenesie zodpovednosť. Z dôvodu, že žalobca nesúhlasil s uvedeným odôvodnením, predmetnú obuv nechal posúdiť nezávislým znalcom z oblasti obuvi O. ktorý v znaleckom posudku č. 14/2017 uviedol, že predmetná obuv trpí výrobnou vadou v dôsledku nedodržania technologického procesu a použitia nekvalitných materiálov a teda vylúčil vznik vád ovplyvnených používaním obuvi žalobcom. Dňa 11.2.2017 žalobca kontaktoval žalovaného so žiadosťou o prehodnotenie reklamácie, avšak žalovaný žiadosť znova zamietol. Vzhľadom na skutočnosť, že išlo o neodstrániteľnú vadu a z tohto dôvodu nebolo možné riadne užívanie obuvi a druhá reklamácia nebola vybavená zákonným spôsobom v lehote 30 dní ( neodôvodnené zamietnutie reklamácie) žalobca od zmluvy odstúpil a dňa 22.5.2017 vyzval žalovaného na vrátenie kúpnej ceny, nákladov na znalecký posudok č. 14/2017 a nákladov spojených s odstúpením od zmluvy najneskôr do 26.5.2017, napriek tomu k úhrade zo strany žalovaného nedošlo. Žalobca svoj návrh odôvodňoval ustanovením § 2 písm. m) a § 18 odsek 4 z.č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, § 48 odsek 1, 2 OZ, § 457 OZ § 623 odsek 1 OZ.


2.Podaním doručeným súdu dňa 24.7.2017 sa k žalobe vyjadril žalovaný, ktorý nárok žalobcu neuznával a navrhol žalobu zamietnuť s odôvodnením, že v súvislosti s predmetnou reklamáciou bola dňa 2.3.2017 v predajni žalovaného v Nových Zámkoch vykonaná kontrola Slovenskou obchodnou inšpekciou, keď v inšpekčnom zázname z 2.3.2017 sa konštatuje, že reklamácie žalobcu z 5.9.2017, 14.11.2016 a 11.2.2017 boli vybavené v zmysle zákona. Zároveň žalovaný poukázal, že Odborné posúdenie Strediska záručných opráv UNICER s.r.o. č. 98/5048/U bolo vypracované riadne v zmysle príslušných zákonných ustanovení a to § 2 písm. n) , § 18a z.č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa. Ďalej poukázal, že v rámci alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu na návrh žalobcu nebolo preukázané, že došlo k porušeniu práv spotrebiteľa. Žalovaný neuznával odstúpenie od zmluvy a zmluvu považoval naďalej za platnú a účinnú, keď uviedol, že žalobca odstúpenie od zmluvy odôvodňoval neodstrániteľnou resp. opakujúcou sa vadou a nevybavením reklamácie zákonným spôsobom v lehote 30 dní, ktoré dôvody boli vyvrátené vyššie uvedeným Inšpekčným záznamom.


3.K vyjadreniu žalovaného sa podaním z 18.8.2017 vyjadril žalobca, keď zotrval na žalobnom návrhu a k tvrdeniam žalobcu obsiahnutých vo vyjadrení uviedol, že ani pravidelným ošetrovaním predmetnej obuvi krémami určenými na ošetrovanie kože by nemohlo dôjsť k zamedzeniu vzniku vád, ku ktorým došlo v dôsledku nedodržania technologického procesu a použitia nekvalitných materiálov. Zotrval na svojom vyjadrení, že spôsob reklamácie z 145.11.2016 t.j. jej zamietnutie na základe odborného posúdenia bol nesprávny ako aj na tvrdení, že opakované vady na obuvi zakladali v zmysle § 623 OZ dôvod na odstúpenie od zmluvy, ktorú možnosť žalobca využil, v dôsledku čoho mu vznikol nárok na vrátenie kúpnej ceny. K námietke tendenčnosti a účelovosti znaleckého posudku č. 14/2017 uviedol, že v dvoch od seba nezávislých posudkoch ( v odbornom posúdení Strediska záručných opráv UNICER, s.r.o. ako aj v znaleckom posudku č. 14/2017) je obsiahnuté konštatovanie odlepených podrážok takmer po celej dĺžke podošvy a preto nemožno hovoriť o neobjektívnosti znaleckého posudku, keď zároveň predmetný znalecký posudok bol vypracovaný nezávislou a nestrannou osobou zapísanou v zozname znalcov.


4. Súd vykonal dokazovanie výsluchom žalobcu, oboznámením pripojených správ a dokladov a to pokladničným dokladom, protokolom o vybavení reklamácie z 22.9.2016, reklamačným lístkom z 14.11.2016, dokladom o spôsobe vybavenia reklamácie, odborným posúdením z 22.11.2016, znaleckým posudkom č. 14/2017 z 10.2.2017, reklamačným lístkom z 11.2.2017, stanoviskom a odpoveďou z 13.2.2017, odstúpením od zmluvy z 22.5.2017, podacím lístkom, vyjadreniami z 17.7.2017, z 18.8.2017, 4.9.2017, 22.9.2017, Čestným prehlásením z 27.2.2017, Inšpekčným záznamom SOI z 2.3.2017, Oznámením o odložení návrhu, Reklamačným poriadkom z 1.4.2016, záručným listom a zistil nasledovný skutkový a právny stav:


5. Z pokladničného dokladu z 19.8.2016 mal súd preukázané uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi stranami sporu, keď predmetom kúpy bola pánska vychádzková obuv za kúpnu cenu 20,01 eur.


6.Z protokolu o vybavení reklamácie z 22.9.2016 a Čestného prehlásenia JAZO - oprava obuvi a koženej galantérie, Česká bašta 3, Nové z Zámky z 27.2.2017 mal súd preukázané, že reklamácia bola vybavená opravou obuvi značky JOHN GARFIELD lepením, po oprave bola obuv plne funkčná a nič nebránilo jej ďalšiemu noseniu.


7.Z reklamačného lístka z 14.11.2016, č. reklamácie XXXXXXXXXX mal súd preukázané, že žalobca opätovne reklamoval obuv z dôvodu odlepenej, nedolepenej podošvy a poškodenia povrchového materiálu, pričom žalovaný informoval spotrebiteľa, že reklamácia bude zaslaná na odborné posúdenie určenej osobe v prípade reklamácie uplatnenej do roka od kúpy alebo v prípade reklamácie uplatnenej po roku od kúpy na posúdenie a technické zhodnotenie stavu výrobku kvalitárom predávajúceho a následne bude reklamácia vybavená spôsobom podľa § 2 písm. m) z.č. 250/2017 - písomnou výzvou na prevzatie plnenie, prípadne odôvodneným zamietnutím s dátumom konečného vybavenia reklamácie dňa 14.12.2016, ktorý reklamačný lístok žalobca osobne podpísal. Dňa 25.11.2016 žalovaný informoval žalobcu o spôsobe vybavenia reklamácie zamietnutím a to základe odborného posúdenia Strediska záručných opráv UNICER, pričom k dokladu pripojil kópiu odborného posúdenia.


8.Z odborného posúdenia strediska záručných opráv UNICER s.r.o. z 22.11.2016 č. 98/5048/U mal súd preukázané, že predmetná pánska vychádzková obuv bola dodaná k posúdeniu nevyčistená, neošetrená žiadnymi ošetrovacími prostriedkami, podrážky na pravej pol páre boli odlepené z vonkajšej strany v dĺžke 11 cm a z vnútornej strany v dĺžke 12,5 cm. V prednej časti v oblasti ohybu bola oddelená podrážka od zvršku v dĺžke 8 cm, na ľavej pol páre bola odlepená podrážka z vonkajšej strany v dĺžke 10 cm, z vnútornej strany v dĺžke 16,5 cm. Taktiež boli odlepené špice v dĺžke 15 cm. Povrch zvršku bol popraskaný na celej ploche obuvi, obuv bola nadmerne opotrebovaná vzhľadom na dĺžku nosenia. Zo záverov odborného posúdenia vyplývalo, že podrážky oboch pol párov boli odlepené takmer po celej dĺžke. Vady nevznikali naraz ale postupne, ďalším nosením vadnej obuvi došlo k rozsiahlemu poškodeniu, za ktoré predajca nenesie zodpovednosť. K popraskaniu zvrškového materiálu došlo v dôsledku neošetrovania obuvi krémami určenými na kožu, pričom zákazník mohol vadám predísť včasnou reklamáciou poškodenej obuvi a pravidelným ošetrením obuvi krémami na to určenými, keď konštatoval, že reklamované vady nie sú výrobné ani materiálové.


9. Zo znaleckého posudku č. 14/2017 zo dňa 10.2.2017 a jeho záverov znalca O. O. z odboru Kožiarske a kožušnícke výrobky, obuv, odvetvie obuv, ktorý posudok súd posúdil ako dôkaz listinou z dôvodu, že predložený znalecký posudok nespĺňal osobitnú náležitosť súkromného znaleckého posudku v zmysle § 209 odsek 2 CSP, ktorou je doložka o tom, že znalec si je vedomý následkov vedome nepravdivého znaleckého posudku, mal súd preukázané, že čo sa týka reklamovanej pánskej obuvi na pravom pol páre v mieste z nohy znalec zaznamenal odlepenie v dĺžke cca 8 cm a do nohy cca 17 cm. Znalec zaznamenal nedostatočnú súdržnosť medzi zvrškom a podošvou aj na ľavom pol páre v mieste špičkovej časti v dĺžke cca 13 cm a do nohy cca 15 cm a v pätnej časti cca 5 cm. Ďalej na obuvi zaznamenal popraskanie usňového materiálu na viacerých miestach. Záverom konštatoval zo zistených skutočností, že na obuvi sa prejavila výrobná chyba obuvi - chyba vznikajúca pri výrobe obuvi v dôsledku nedodržania technologického postupu, skrytá chyba, ktorá sa nedá zistiť vizuálne ani hmatom, prejaví sa v priebehu nosenia obuvi, materiálová chyba obuvi - chyba spôsobená použitím nekvalitného materiálu na výrobu, neodstrániteľná chyba obuvi, chyba, ktorej odstránenie je technicky nemožné alebo ekonomicky neprijateľné a funkčná chyba obuvi - viditeľná alebo skrytá chyba, ktorá znižuje úžitkové vlastnosti obuvi. Uviedol, že vznik chýb nebol ovplyvnený ošetrovaním ani spôsobom používania. Za vyhotovený znalecký posudok znalec vyúčtoval znalečné vo výške 50 eur splatné do 15.2.2017.


10. Z reklamačného lístka z 11.2.2017, č. reklamácie XXXXXXXXXX, mal súd preukázané, že žalobca opätovne reklamoval obuv z dôvodu prehodnotenia neuznanej reklamácie s dátumom konečného vybavenia reklamácie dňa 25.2.2017, ktorý reklamačný lístok žalobca osobne podpísal. Dňa 13.2.2017 žalovaný informoval žalobcu o spôsobe vybavenia reklamácie, pričom žalovaný zotrval na stanovisku k reklamáci č. XXXXXXXXX.3, kde na základe odborného posudku č. 98/5048 /U z 22.11.2016 bola reklamácia zamietnutá.


11. Listom z 22.5.2017 žalobca odstúpil od kúpnej zmluvy z dôvodu neodstrániteľnej vady resp. opakujúcej sa vady, ktorá neumožňovala obuv riadne užívať a z dôvodu, že druhá reklamácia nebola vybavená zákonným spôsobom v lehote 30 dní ( neodôvodnene zamietnutá) a žiadal o vrátenie kúpnej ceny vo výške 20,01 eur, nákladov spojených s vyhotovením znaleckého posudku v sume 50 eur a nákladov spojených s doručovaním v sume 1,10 eur.


12. Z inšpekčného záznamu Slovenskej obchodnej inšpekcie z 2.3.2017 ( spotrebiteľský podnet č. 126/2017) mal súd preukázané, že na základe podnetu spotrebiteľa s nespokojnosťou s postupom vybavenia reklamácie vykonala SOI dňa 2.3.2017 kontrolu v prevádzkárni obuvi žalobcu - Obuv John Garfield, Hlavné nám. 6, Nové Zámky, keď z inšpekčného záznamu mal súd preukázané, že reklamácia č. 1 t.j. zo dňa 5.9.2016, ktorá bola uplatnená do 12 mesiacov od kúpy tovaru, bola vybavená dňa 22.9.2016 opravou reklamovaného výrobku, keď v uvedený deň sa spotrebiteľ dostavil do kontrolovanej prevádzkárne a prevzal si opravený výrobok čo potvrdil podpisom na písomnom doklade o vybavení reklamácie, ktorý bol spotrebiteľovi vydaný do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie a reklamácia bola vybavená v zákonom stanovenej lehote. Ďalej mal za preukázané, že reklamácia č. 2 t.j. zo dňa 14.11.2016 bola vybavená zamietnutím dňa 256.11.2016 na základe odborného stanoviska č. 98/5048/U z 22.11.2016 vydaného UNICER s.r.o., kedy predávajúci zaslal spotrebiteľovi listovú zásielku so zamietavým stanoviskom k reklamácii poštovou zásielkou a výzvou na prevzatie plnenia, doklad o spôsobe vybavenia reklamácie a kópiu odporného posúdenia. Reklamácia bola vybavená v zákonom stanovenej lehote. Spotrebiteľ sa dňa 1.12.2016 dostavil do kontrolovanej prevádzkárne a odmietol si predmet reklamácie prevziať, o čom bol spísaný zápis o neprevzatí reklamácie. Žalobca si opätovne dňa 11.2.2017 uplatnil v poradí 3. reklamáciu tovaru, s ktorou predložil znalecký posudok č. 14/2017 z 10.2.2017, pričom predávajúci vybavil reklamáciu výrobku zamietnutím dňa 13.2.2017 s poukazom na predchádzajúce odborné posúdenie teda reklamáciu vybavil v zákonnej lehote.


13. Zo záručného listu vydaného dňa 19.8.2016 k zakúpenej obuvi mal súd preukázané, že návod na údržbu a ošetrovania a používanie obuvi ako aj záručný list boli súčasťou odpredaného výrobku, pričom záručný list obsahoval poučenie o tom, že reklamáciu je potrebné uplatniť bez zbytočného odkladu,
ihneď po prejavení sa závady výrobku. Prípadné ďalšie používanie tovaru môže zapríčiniť rozširovanie vady až znehodnotenie výrobku a znemožnenie odstránenia vady a môže byť dôvodom na neuznanie reklamácie.


14. Z reklamačného poriadku mal súd preukázané, že ak reklamácia bola uplatnená počas prvých dvanásť mesiacov od kúpy, mohol ju predávajúci vybaviť zamietnutím, len na základe odborného posúdenia, pričom odborné posúdenie bola oprávnená vydať osoba určená predávajúcim na vykonanie záručných opráv, čo v danom prípade bola UNICER s.r.o. Spišská Nová Ves. Zároveň mal súd preukázané, že spotrebiteľ bol poučený, že reklamáciu tovaru - vady bolo potrebné, aby kupujúci uplatnil u predávajúceho bez zbytočného odkladu ihneď po zistení vady, aby mohla byť reklamácia správne posúdená a vybavená.


15. Z výpovede žalobcu mal súd preukázané, že si zakúpil vychádzkovú obuv, za ktorú zaplatil 20,- eur, mal záujem o masívnu obuv na chôdzu. Túto obuv po zakúpení použil na výlet k moru koncom augusta 2016, kedy sa mu už na ceste začala odlepovať podrážka, pričom v priebehu 1-2 dní sa mu odlepila časť podrážky na jednej topánke a jedna celá podrážka na druhej topánke. Dňa 5.9.2016 žalobca obuv reklamoval u predajcu. Po vybavení reklamácie a prevzatí obuvi táto na pohľad vyzerala, že je opravená, následne obuv žalobca nosil ďalej, až do ďalšej reklamácie. Žalobca vypovedal, že obuv nosil každodenne na dochádzku do práce, pričom túto obuv denne nečistil. Čistil ju príležitostne čiernym krémom, z tohto dôvodu obuv zmenila farbu, je tmavšia oproti farbe pri kúpe. Žalobca potvrdzoval, že nesledoval priebežne či sa podrážka odlepuje, podrážka sa následne odlepila v priebehu 2-3 dní v takej dĺžke ako je uvedené v znaleckom posudku, resp. v stanovisku. Následne žalobca vady obuvi reklamoval druhý krát, ako vady obuvi uviedol, že podrážka nedrží, je odlepená, obuv je nepoužiteľná, vhodná na vyhodenie, pričom uviedol, že uvedenú obuv nečistil, predajcovi žiadne ďalšie vady obuvi neuvádzal, potvrdenie o reklamácii podpísal, išlo o jednu stranu zbežne si ju prečítal. Po druhej reklamáci dostal odpoveď do dvoch týždňov, pričom s týmto rozhodnutím nesúhlasil. Nezákonnosť rozhodnutia o vybavení reklamácie videl v absolútne nepravdivých tvrdeniach predajcu o tom, že žalobca je zodpovední za vady obuvi. Po doručení vybavenia druhej reklamácie sa zastavil v predajni, nesúhlasil s takýmto vybavením reklamácie a obuv som si neprevzal z dôvodu, aby žalovaný prehodnotil svoje stanovisko. V decembri 2016 vyzval žalovaného na prehodnotenie stanoviska. Následne si žalobca dňa 19.12.2016 obuv prevzal a od uvedeného dátumu obuv už nenosil a súdu na pojednávaní predložil elektronické ohlasy na reklamovanú obuv.


16. Z predloženého elektronického hodnotenia obuvi súd nemal preukázané, že išlo o identickú obuv-teda pánsku vychádzkovú obuv, akú si zakúpil žalobca, ohlasy sa týkali celkového hodnotenia obuvi z predajní John Garfield.


17. Podľa § 2 písmeno m), n) z č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ z.č. 250/2008 “) m) vybavením reklamácie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie, n) odborným posúdením písomné vyjadrenie znalca alebo stanovisko vydané autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, alebo stanovisko osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba“).
Podľa §18 odsek 4 z.č. 250/2008 ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu; na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
Podľa § 18 odsek 6 z.č. 250/2008 ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Tým nie je dotknutá povinnosť predávajúceho podľa odseku 9.
Podľa § 18 odsek 8 z.č. 250/2008 predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
Podľa § 18 odsek 9 z.č. 250/2008 predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
Podľa § 48 OZ odsek 1,2 Občianskeho zákonníka od zmluvy môže účastník odstúpiť, len ak je to v tomto alebo v inom zákone ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté. Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje, ak nie je právnym predpisom ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté inak.
Podľa § 622 odsek 1, 2,3 Občianskeho zákonníka ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
Podľa § 623 odsek 1 Občianskeho zákonníka ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.


18.Na základe prevedeného dokazovania, zisteného skutkového stavu ako i jeho právnej kvalifikácie súd dospel k záveru, že žaloba žalobcu nie je dôvodná. V konaní nebolo sporné, že dňa 19.8.2016 došlo medzi stranami sporu k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, ktorej predmetom bola pánska vychádzková obuv značky John Garfield za kúpnu cenu 20,01 eur. Žalobca sa v konaní domáhal o zaplatenie 71,10 eur s príslušenstvom a to titulom odstúpenia od vyššie uvedenej kúpnej zmluvy z dôvodu neodstrániteľnej vady resp. opakujúcej sa vady, ktorá neumožňovala obuv riadne užívať a z dôvodu, že druhá reklamácia nebola vybavená zákonným spôsobom v lehote 30 dní ( neodôvodnene zamietnutá).

Na základe vykonaného dokazovania mal súd preukázané, že žalobca reklamoval zakúpenú obuv celkom trikrát, pričom žalobcom tvrdené skutočnosti týkajúce sa prvej reklamácie neboli žalovaným spochybnené. Žalobca tvrdil, že od kúpnej zmluvy odstúpil z dôvodu, že reklamácia nebola vybavená zákonným spôsobom v lehote 30 dní a poukázal na nedôvodné zamietnutie reklamácie. K tvrdeným skutočnostiam žalobcu súd vykonal dokazovanie oboznámením sa s predloženým reklamačným lístkom č. XXXXXXXXXX z 14.11.2016 z ktorého mal preukázané, že žalobca opätovne reklamoval obuv z dôvodu odlepenej, nedolepenej podošvy a poškodenia povrchového materiálu, pričom žalovaný informoval spotrebiteľa, že reklamácia bude zaslaná na odborné posúdenie určenej osobe v prípade reklamácie uplatnenej do roka od kúpy alebo v prípade reklamácie uplatnenej po roku od kúpy na posúdenie a technické zhodnotenie stavu výrobku kvalitárom predávajúceho a následne bude reklamácia vybavená spôsobom podľa § 2 písm. m) z.č. 250/2017 - písomnou výzvou na prevzatie plnenie, prípadne odôvodneným zamietnutím s dátumom konečného vybavenia reklamácie dňa 14.12.2016, ktorý reklamačný lístok žalobca osobne podpísal. Dňa 25.11.2016 žalovaný informoval žalobcu o spôsobe vybavenia reklamácie zamietnutím a to základe odborného posúdenia Strediska záručných opráv UNICER s.r.o., v zmysle § 2 písm. n) z č. 250/2007 Z.z. pričom k dokladu pripojil kópiu odborného posúdenia z 22.11.2016 č. 98/5048/U z ktorého záverov bolo preukázané, že vady obuvi nevznikali naraz ale postupne, pričom ďalším nosením došlo k rozsiahlemu poškodeniu, za ktoré predajca nenesie zodpovednosť a vadám bolo možné predísť včasnou reklamáciou. Z inšpekčného záznamu Slovenskej obchodnej inšpekcie z 2.3.2017 mal súd za preukázané, že predajca zaslal spotrebiteľovi listovú zásielku so zamietajúcim stanoviskom k uplatnenej reklamácii Slovenskou poštou č. G., ktorá obsahovala výzvu na prevzatie plnenia, doklad o spôsobe vybavenia reklamácie, kópiu odborného posúdenia, teda súd má za to, že predávajúci vybavil reklamáciu v zákonom stanovenej lehote do 30 dní od uplatnenia reklamácie v zmysle § 18 odsek 4, 6 z.č. 250/2007 na základe vyššie uvedeného odborného posúdenia strediska záručných opráv s potrebným odôvodnením, tak ako to konštatoval aj Inšpekčný záznam Slovenskej obchodnej inšpekcie.

Samotný žalobca v konaní potvrdzoval, že potvrdenie o doručení druhej reklamácie si prevzal, avšak nesúhlasil s uvedeným spôsobom vybavenia reklamácie a preto si ani obuv od predajcu neprevzal. Na základe vyššie uvedeného súd konštatuje, že reklamácia z 14.11.2016 bola vybavená v zmysle zákona. Zároveň žalobca pri odstúpení od zmluvy dôvodil, že v prípade vychádzkovej obuvi ide o neodstrániteľnú resp. opakujúcu sa vadu a obuv nie je možné riadne užívať, ktorá skutočnosť bola v konaní sporná. Žalobca v konaní predložil súdu znalecký posudok č. 14/2017 zo dňa 10.2.2017 znalca O. z odboru Kožiarske a kožušnícke výrobky, obuv, odvetvie obuv, ktorý posudok súd posúdil ako dôkaz listinou z dôvodu, že predložený znalecký posudok nespĺňal osobitnú náležitosť súkromného znaleckého posudku v zmysle § 209 odsek 2 CSP, ktorou je doložka o tom, že znalec si je vedomý následkov vedome nepravdivého znaleckého posudku. Zo znaleckého posudku a jeho záverov mal súd preukázané, že čo sa týka reklamovanej pánskej obuvi, na obuvi sa prejavila výrobná chyba obuvi - chyba vznikajúca pri výrobe obuvi v dôsledku nedodržania technologického postupu, skrytá chyba, ktorá sa nedá zistiť vizuálne ani hmatom, prejaví sa v priebehu nosenia obuvi, materiálová chyba obuvi - chyba spôsobená použitím nekvalitného materiálu na výrobu, neodstrániteľná chyba obuvi, chyba, ktorej odstránenie je technicky nemožné alebo ekonomicky neprijateľné a funkčná chyba obuvi - viditeľná alebo skrytá chyba, ktorá znižuje úžitkové vlastnosti obuvi. Znalec uviedol, že vznik chýb nebol ovplyvnený ošetrovaním ani spôsobom používania obuvi. Oproti tomuto prostriedku procesného útoku bolo predložené odborné posúdenie strediska záručných opráv UNICER s.r.o. z 22.11.2016 č. 98/5048/U zo strany žalovaného s protichodným stanoviskom, pričom zo záverov odborného posúdenia vyplývalo, že podrážky oboch pol párov boli odlepené takmer po celej dĺžke. Vady nevznikali naraz ale postupne, ďalším nosením vadnej obuvi došlo k rozsiahlemu poškodeniu, za ktoré predajca nenesie zodpovednosť.

K popraskaniu zvrškového materiálu došlo v dôsledku neošetrovania obuvi krémami určenými na kožu, pričom zákazník mohol vadám predísť včasnou reklamáciou poškodenej obuvi a pravidelným ošetrením obuvi krémami na to určenými, keď konštatoval, že reklamované vady nie sú výrobné ani materiálové. Už na pojednávaní konanom dňa 8.11.2017 súd poučil strany sporu o koncetráci konania v zmysle § 154 CSP, pričom strany sporu na posúdenie kvality reklamovanej obuvi a na stanovenie mechanizmu vzniku chýb a poškodenia obuvi, posúdenia či ide o odstrániteľnú vadu, resp. opakujúcu sa vadu na doplnení dokazovania ustanovením znalca netrvali. Súd preto na základe vykonaného dokazovania, predložených listinných dôkazov s poukazom na výpoveď žalobcu, ktorý na pojednávaní vypovedal, že po zakúpení obuvi už koncom augusta 2016 sa mu začala odlepovať podrážka na obuvi, pričom po prvej reklamácii si opravenú obuv prevzal dňa 22.9.2016 a následne túto každodenne nosil do práce, obuv denne nečistil, len príležitostne, priebežne nesledoval, či sa podrážka odlepuje a tvrdil, že sa podrážka odlepila v priebehu 2-3 dní v dĺžke ako je uvedené v znaleckom posudku a vzhľadom na protichodné stanoviská listinných dôkazov a to predloženého posudku a odborného posúdenia vyhodnotil dôkazy, pričom hodnotením výpovede žalobcu s poukazom na poučenie žalobcu v záručnom liste a reklamačnom poriadku mal preukázané, že žalobca neuplatnil reklamáciu ihneď po zistení vady, nakoľko sám vypovedal, že priebežne nekontroloval, či sa mu podrážka odlepuje, resp. nie. Od prevzatia reklamovanej obuvi dňa 22.9.2016 obuv opätovne používal na každodenné nosenie do práce až do druhej reklamácie t.j. do dňa 14.11.2016, keď ďalším nosením obuvi došlo k rozsiahlejšiemu poškodeniu obuvi, keď v konaní nebolo preukázané, či vady obuvi vznikali naraz alebo postupne vzhľadom na kvalitu reklamovanej obuvi či bola spôsobená nadmerným opotrebovaním t.j. každodenným nosením resp. či išlo výrobnú vadu. Z predložených ohlasov na reklamovanú obuv ( predloženú žalobcom) na internetovom portáli súd nemal preukázané, že v ohlasoch sa jednalo o identickú pánsku vychádzkovú obuv, ktorú reklamoval aj žalobca.

Je výrazom ustálenej súdnej praxe, že kupujúcim uplatnené právo zo zodpovednosti za vady je dôvodné len za splnenia troch nasledujúcich predpokladov. Reklamovaná vada, je skutočne vadou, vyskytuje sa na predanej veci v čase uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady a má takú povahu, aká sa vyžaduje pre uplatnenie práva zvoleného kupujúcim bez ohľadu na ustanovenie § 18 odsek 4 z.č. 250/2007 Z.z. a súd sa preto musí vždy zaoberať existenciou údajnej vady. O vadu v zmysle ustanovenia § 619 OZ nejde, ak ide o poškodenie, ku ktorému došlo v dôsledku nesprávneho používania veci, najmä pri jej užívaní v rozpore s informáciou o spôsobe použitia a údržby veci a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jej nesprávneho použitia alebo údržby za predpokladu, že predávajúci splnil svoju informačnú povinnosť.

Za neodstrániteľnú vadu sa považuje taká vada, pre ktorú vec nemôže byť užívaná ako vec bez vád, najmä ak ide o vady keď vec nemožno opraviť ( vadu odstrániť) z technického hľadiska. Vzhľadom na skutočnosť, že žalobca v konaní súdu nepreukázal, že ide o vadu neodstániteľnú, ktorú by včasnou reklamáciou nebolo možné odstrániť súd skúmal, či zrušovací prejav vôle kupujúceho je podľa § 623 odsek 1 OZ dôvodný, či je v súlade s právom, pričom s poukazom na predchádzajúce odôvodnenie ako aj skutočnosť, že žalovaný si v záručnom liste ako aj v reklamačnom poriadku, ktoré nie sú v neprospech spotrebiteľa splnil informačnú povinnosť v súlade s § 11 z č. 250/2007 Z.z.. nepovažoval odstúpenie žalobcu t.j. kupujúceho za dôvodné a žalobu v plnom rozsahu zamietol.


19.O nároku na náhradu trov konania súd rozhodol podľa § 255 odsek 1 C.s.p. s poukazom na § 262 odsek 1 C.s.p. , keď žalovaný bol spore v plnom rozsahu úspešný.


20. Zároveň súd zaviazal žalobcu v zmysle § 5 odsek 1 písmeno a) a § 2 odsek 1 písmeno a) z.č. 71/92 Zb. o súdnych poplatkoch na zaplatenie súdneho poplatku zo žaloby.

Poučenie:

Proti 1. a 2. výroku rozsudku je prípustné odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozsudku na súde, proti ktorého rozsudku smeruje. Voči výroku o súdnom poplatku odvolanie nie je prípustné.
Odvolanie môže podať strana, v ktorej neprospech bolo rozhodnutie vydané.
Odvolanie len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie odvolania.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
a) neboli splnené procesné podmienky, b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces, c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd, d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci, e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností, f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam, g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.

Odvolanie proti rozhodnutiu vo veci samej možno odôvodniť aj tým, že právoplatné uznesenie súdu prvej inštancie, ktoré predchádzalo rozhodnutiu vo veci samej, má vadu uvedenú v odseku 1, ak táto vada mala vplyv na rozhodnutie vo veci samej.
Odvolacie dôvody a dôkazy na ich preukázanie možno meniť a dopĺňať len do uplynutia lehoty na podanie odvolania.

Prostriedky procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany, ktoré neboli uplatnené v konaní pred súdom prvej inštancie, možno v odvolaní použiť len vtedy, ak a) sa týkajú procesných podmienok, b) sa týkajú vylúčenia sudcu alebo nesprávneho obsadenia súdu, c) má byť nimi preukázané, že v konaní došlo k vadám, ktoré mohli mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci alebo d) ich odvolateľ bez svojej viny nemohol uplatniť v konaní pred súdom prvej inštancie.

Exekúciu vykoná exekútor, ktorého na vykonanie exekúcie poverí súd ( § 55 odsek 1 z.č. 233/1995 Z.z ).


Ilustračné foto
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
17:08:12 Novozámocké príbehy. Ako sa hrdý Novozámčan súdil o svoje 20-eurové topánky a ako to už nikdy nebude... [2023-04-19; 1,103 x]
17:07:25 Kniha týždňa: Ján Lukačka a kol., Chronológia starších slovenských dejín, Prodama Brat. 2008... [2021-02-19; 3,117 x]
17:07:00 Magyarnak lenni a nagyvilágban: Sávolt Karolina, a 12-éves autodidakta képzőművész [2023-04-02; 4,353 x]
17:06:28 Vasárnapi beszélgetés Vitray Tamással Kürtön [2023-11-08; 1,009 x]
17:05:12 Csemadok verzus Kultúrkorzo - Ako to vidím ja [2015-07-10; 5,261 x]
17:04:06 Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetsége elnökének pozsonyi előadása - beszámoló [2023-04-18; 1,142 x]
17:03:01 Nebojte sa p. Učeň, všetko bude OK! Terapeutické video z ordinácie doktora Kleina [2022-09-30; 3,269 x]
17:03:00 Bizarné stavby regiónu - Hotel Gbelce [2018-04-07; 26,532 x]
17:02:46 Stromčeky, ktoré padli za obeť PÍÁRu... alebo ako to vidím ja. [2018-06-01; 2,798 x]
17:01:42 Kaplnku blahoslavenej Zdenky v Dolnom Ohaji navštívil jej zakladateľ. Stretnutie s veriacimi a farní... [2015-10-11; 3,193 x]
16:59:56 Povolebný guláš? ... alebo ako to vidím ja... [2016-03-08; 2,806 x]
16:58:21 Galéria umenia pozýva na výstavu Ernest Zmeták – Talianske cesty [2024-07-03; 408 x]
16:56:11 V poradí 6. protestný míting v Nových Zámkoch v stredu 3. apríla o 18.00 na Hlavnom námestí [2024-04-01; 893 x]
16:53:56 Riešenie pre sýrskych utečencov v NZ sa našlo... [2023-08-30; 1,629 x]
16:31:00 Opustené objekty na Slovensku [2024-06-24; 349 x]
16:13:42 Máme v Nových Zámkoch bikesharing Biele bicykle/White bikes [2022-03-29; 1,941 x]
16:12:39 Az Egy Csésze Kávé mai vendége Ludovic Maquet, Makki Lajos, Jan Mesensky [2023-01-22; 3,404 x]
15:57:22 Tímea Tóth, Jazykové práva národnostných menšín [2010-12-09; 5,303 x]
15:54:30 Tvrdošovské šľachtické rody I. - Zemiansky rod Benke de Tardoskedd [2010-11-06; 4,771 x]
15:49:04 Tvrdošovské šľachtické rody IV. - Zemianský rod Veres de Tardoskedd [2011-06-22; 3,543 x]
15:45:43 Odhalený eurofondový podvod v Nových Zámkoch [2017-09-06; 4,212 x]
15:43:36 Za 3 roky využilo osobný bankrot 433 Novozámčanov [2020-06-07; 3,631 x]
15:37:41 ppl. v.v. Štefan Zupko: Dni, keď z oblohy padala smrť. Bombardovanie Nových Zámkov 7. a 14. októbra ... [2013-03-10; 13,950 x]
15:32:37 Medjugorjei és mosztári vonatos zarándoklat - beszámoló [2019-09-25; 1,607 x]
15:26:57 Nové Zámky zabudli osláviť 125. výročie založenia nemocnice, rovnako ako si nespomenuli minulý rok n... [2021-06-09; 2,695 x]
15:24:39 Hazard zvíťazil. Pre koho má primátorov Kasíno-biznis prednosť pred voličmi? [2023-04-26; 1,502 x]
15:24:38 Kto povie STOP hazardu v Nových Zámkoch? [2019-07-07; 2,398 x]
15:22:51 Majetkové priznania prokurátorov Okresnej pokuratúry v Nových Zámkoch [2021-03-14; 2,987 x]
15:20:56 Magyarnak lenni a nagyvilágban: Flaskay Dániel a magyar Maugli története [2023-03-16; 1,511 x]
15:15:47 Film týždňa: Máme, čo sme chceli (SR, 2023) [2023-10-26; 1,021 x]
15:12:37 Historik Roman Holec o Trianonských rituáloch / Roman Holec szlovák történész a Trianoni rítusokról... [2011-04-11; 10,118 x]
15:08:37 Fenomén Marcel Slávik [2023-08-09; 1,488 x]
15:01:15 Za posledné 3 roky smerovala do novozámockého okresu štátna pomoc 6 miliónov Eur. Kto ju dostal?... [2016-06-11; 9,517 x]
14:49:52 Riporter kerestetik [2023-02-22; 938 x]
14:46:23 Egy csésze kávé: Novák Henriett rimaszombati szinésznővel [2015-01-22; 12,812 x]
14:44:46 Kriminalita v kraji podľa hlásení Krajského veliteľstva Policajného zboru za obdobie apríl 2008 - ap... [2018-03-31; 18,356 x]
14:35:28 Prehľad pohrebných obradov v Nových Zámkoch / Temetési szertartások Érsekújvárban [2013-09-07; 20,045 x]
14:30:05 Štb v Nových Zámkoch v rokoch 1980-1990 [2024-02-21; 1,008 x]
14:11:33 Index daňovej spoľahlivosti novozámockých firiem a živnostníkov [2023-06-04; 3,366 x]
14:06:54 Kniha týždňa / A hét könyve: Szabó Imrich, Tisícročná história rodu grófov Károlyi de Nagykároly (20... [2014-03-20; 7,878 x]
13:55:20 Zatrpknutí bojovníci. Prípad Juraja Draxlera [2022-04-27; 3,344 x]
13:51:29 Z histórie priemyselných a poľnohospodárskych podnikov novozámockého okresu II. Elitex Šurany / Az é... [2013-06-11; 8,823 x]
13:50:14 Mapa sociálnych inovátorov [2023-08-20; 1,840 x]
13:48:51 Majetkové priznania primátora a poslancov MsZ v Nových Zámkoch za rok 2022 [2024-01-13; 1,456 x]
13:47:28 Tezcan: "Prečo ste 110.000 Turkom udelili občianstvo?" [2010-12-08; 4,794 x]
13:43:21 Ste už na pokraji šialenstva zo zlých správ? Niekto odviedol svoju prácu a zinkasoval za Vás svoje 4... [2024-07-12; 304 x]
13:34:00 Hotel Korzo a. s. nebude informovať o svojom hospodárení [2012-02-20; 2,137 x]
13:20:16 Prenájmy v Nových Zámkoch [2024-07-03; 427 x]
13:19:35 Politikai viták történelmi perspektívából: A Kónya-Pető vita (1991. november 16.) [2019-05-26; 1,972 x]
13:11:10 Ako primátor so svojim krúžkom rozhodli o predaji dôležitej mestskej parcely, znemožnili výstavbu op... [2024-07-06; 1,205 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x