Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  23-09-14   416  
0
V roku 1999 vydala spoločnosť Mesa10 publikáciu "Od spoločného k súkromnému", v ktorej sumarizovala 10 rokom privatizácie na Slovensku. Jednou z podkapitol bola privatizačná kauza JCP Štúrovo. Juhoslovenské celulózky a papierne patrili medzi významné slovenské podniky. Podľa rebríčka Trend boli JCP za rok 1995 na 25. mieste podľa obratu a na 12. mieste podľa dosiahnutého zisku. V rámci prvej vlny kupónovej privatizácie bolo predaných 70 % akcií a. s. a 30 % akcií ostalo vo FNM. V roku 1995 došlo k ovládnutiu a. s. jednou z najväčších investičných spoločností na Slovensku ~ Harvard Capital & Consulting Slovakia (HC&CS), ktorá podľa slov vtedajšieho generálneho riaditeľa JCP J. Kučeru ovládala okolo 53 %, a. s. Predstavitelia HC&CS popierali svoje majoritné postavenie v JCP hoci v roku 1995 reprezentanti HC&CS obsadili väčšinu v predstavenstve aj v dozornej rade a. s.  

Popieranie zjavnej majority bolo motivované nedodržiavaním zákona o cenných papieroch, ktorý v prípadoch, že jeden vlastník alebo skupina prepojených vlastníkov vlastnila viac ako 30 % akcií, nariaďoval povinné odkúpenie všetkých ostatných akcií za cenu platnú na kapitálovom trhu.

Vo februári 1997 sa na kapitálovom trhu objavil verejný prísľub na odkúpenie 91 % akcií JCP zo strany švédskeho koncernu AssiDomän za cenu 900 Sk za jednu akciu. V tom čase sa s akciami JCP obchodovalo za cenu 600 až 900 Sk. Tomuto verejnému prísľubu predchádzal januárový predaj vyše 50 % akcií JCP z rúk HC&CS do vlastníctva AssiDomän za predpokladanú cenu okolo 900 Sk/akcia.

Táto transakcia bola vlastne prvým velkým známym prípadom tzv. tretej vlny privatizácie, ked majoritní slovenskí vlastníci predali svoje akcie strategickému investorovi zo zahraničia. Na samotnej transakcii nebolo nič negatívne, naopak, strategický zahraničný investor mohol priniesť potrebné investície, know-how, prístup na zahraničné trhy.

Problémom bol však spôsob, akým FNM sprivatizoval zvyšných 30 % balík akcií, ktoré neboli rozdelené v prvej vlne kupónovej privatizácie.

Dňa 28. októbra 1996 predal FNM 30 % akcií JCP Štúrovo spoločnosti KK Profin, s. r. o., Bojnice za cenu 100 Sk/akcia, pričom cena na kapitálovom trhu bola v tom čase 600 - 900 Sk. Už v tom čase bolo jasné, že touto transakciou pnšiel FNM zhruba o 217,1  až 347,4 mil. Sk.

V marci 1997 sa v médiách objavila správa, podľa ktorej spoločnosť AssiDomän už vlastnila 91 % akcií JCP (Národná obroda, 12. 3. 1997). To znamená, že spoločnosť KK Profin, s. r. o., predala uvedených 30 % akcií firme AssiDomän za cenu 900 Sk/akcia, Čo potvrdzuje, že len prostredníctvom tejto jednej transakcie utrpel FNM ujmu vo výške 347,4 mil. Sk a zároveň k rovnakému, ľahkému a rýchlemu zisku prišli tí, ktorí stáli za spoločnosťou KK Profin. Kto boli títo ľudia?

Vo výpise z obchodného registra figurovali v čase predaja 30 % akcií z FNM dvaja synovia generálneho riaditeľa JCP Juraja Kučeru a spoločnosť mala sídlo v rodinnom dome jedného z nich v Bojniciach. Otec a generálny riaditeľ Kučera vyhlásil účasť svojich synov na privatizácii 30 % akcií podniku, v ktorom šéfoval, za „mladícku nerozvážnosť“. Zároveň rodina Kučerových tvrdila, že firma KK Profin zmenila sídlo, synovia už nie sú konateľmi firmy a ani nevlastnia žiadne akcie. Kučera senior jednoznačne zdôrazňoval, že „akcie sú mimo ich rodiny“, všetci však odmietali pomenovať skutočných vlastníkov, teda tých, ktorí stáli v pozadí a v prospech ktorých sa celá transakcia zorganizovala (SME, 8.2. 1997, Trend, 19. 2. 1997).

Zmluva uzavretá medzi KK Profin a FNM obsahovala okrem iného aj podmienku, že bez súhlasu FNM SR nemôže desať rokov s týmto 30-percentným balíkom akcií nakladať, a ak počas desiatich rokov bude chcieť kupujúci previesť akcie na inú osobu, je povinný ich najskôr prednostne po 100 Sk (nadobú-dacia cena) ponúknuť FNM SR.

Azda najväčším paradoxom bola skutočnosť, že KK Profin zmluvu S FNM SR skutočne dodržal hoci súčasne aj obišiel. Nepredal švédskej spoločnosti AssiDomän 30 % akcií JCP Štúrovo, lebo zmluva mu to zakazovala, ale predal jej celú svoju spoločnosť KK Profin. Ku skutočnému prevodu akcií došlo dokonca až po volbách, keď stihlo ešte predchádzajúce vedenie FNM SR vydať súhlas s prevodom akcií z KK Proftnu na tretiu osobu, ak si AssiDomän prevezme jeho záväzky voči FNM SR a uhradí všetky splátky. Súhlas podpísali predstavitelia FNM 13. októbra 1998 (Ing. Ján Porvazník, podpredseda výkonného výboru FNM a Ing. Miroslav Velecký).

Nové vedenie FNM SR zvolené 6. novembra 1998 sa tohto prípadu nedotklo a 14. apríla 1999 dokonca konštatovalo, že boli splnené podmienky, aby KK Profin mohol previesť tieto lacno získané akcie na tretiu osobu.

Lacno kúpiť a draho predať tak umožnili majiteľom KK Profin vtedajśí pracovníci FNM, hoci posledný prezident FNM SR Ľudovít Kaník oznámil, že „FNM SR považuje privatizáciu JCP, a. s., Štúrovo spoločnosťou KK Profin, s. r. o., za nevýhodnú pre FNM SR, pričom za jej priebeh plne zodpovedá predchádzajúce vedenie FNM SR a v súčasnosti prebiehajú rokovania s AssiDomän o usporiadaní vzá-jomných zmluvných vzťahov s FNM SR". (Práca, 19. 10. 1999)

V denníku Práca dňa 25. októbra 1999 prezident FNM SR Ľudovít Kaník reagoval na situáciu v kauze vyhlásením, že „súčasné vedenie FNM SR nedalo súhlas na prevod akcií z firmy KK Profin, spol. s r. o., na švédsku spoločnosť AssiDomän Packaging Štúrovo, a. s. Akcie ostanú na účte KK Profin, spol. s r.o., pretože v zmluve je platné obmedzenie prevodu akcií na tretiu osobu na 10 rokov. Jediné, čo fond môže urobiť, je nesúhlasiť so zmenou zmluvy, ktorá na dobu desať rokov obmedzuje prevod akcií na tretiu osobu. List, ktorý podpísali dvaja členovia výkonného výboru FNM SR, len konštatuje, že AssiDomän splnil zmluvné záväzky voči FNM SR. nemení však zmluvné podmienky. Rád by som upozornil na skutočnosť, že podmienený súhlas s prevodom akcií na tretiu osobu. ktorý podpísali Ing. J. Porvazník a Ing. M. Medvecký, tiež nie je súhlasom v právnom zmysle, pretože ho ani vtedajší výkonný výbor fondu neprerokoval. Rovnako teda nedáva žiadnu garanciu, že by akcie mohli byť prevedené." (Práca, 25. 10. 1999)
 

 

Chronológia JCP Štúrovo na Watson.sk:


 
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x