Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  23-11-28   623  
0
A Rubicon történelmi folyóirat 1995. májusi számában közölte Domokos György "Négy várostrom a török korból" c. cikkét. A szerző négy várostrom - Szigetvár (1566), Győr (1594), Esztergom (1595) és Érsekújvár (1685) - történetét írja le. Az alábbiakban az érsekújvári részt ismertetjük a szerkesztőség szíves engedélyével.  


A török hódítás magyarországi bázisait az elfoglalt várak jelentették, a kereszténység védelmét pedig a végvárrendszer látta el. Mivel a várak birtoklása nagy területek felett biztosította az uralmat, elfoglalásuk, megtartásuk és visszavívásuk a kor legfontosabb hadicéljai közé tartozott. Nyitó képünk a Buda visszafoglalása előtti ostromelőkészületeket ábrázolja. Ám addig számtalan véres erőpróba zajlott le a másfél évszázad alatt. Most néhány példa segítségével azt kívánjuk szemléltetni, hogy milyen volt a várépítészet, az ostromtechnika és a tüzérség színvonala a török korban.
A lőpor feltalálása (13. század közepe) előtt, sőt egészen a 15. század második feléig a várvédő szinte mindig nyugodtan tekinthetett az ostromlókra, mivel azok csak akkor lehettek biztosak a sikerben, ha elég pénzzel és idővel rendelkeztek a bentlévők kiéheztetésére. Az ostrom, vagyis a magas várfalak áttörése, megmászása sok vesződséggel és véráldozattal járt. A 14–15. századi tüzérség még csak hangerejét tekintve nevezhető erősnek. Ágyúik – hatalmas méreteik ellenére – csekély hatásfokkal döntögették a falakat. Az akkor használt kőgolyó sok esetben darabokra tört a várfalon, anélkül, hogy a legcsekélyebb kárt okozta volna. Az 1450-es évektől kezdve Franciaországban és Burgundiban az egyre mozgékonyabb ostromtüzérség mind több eredménnyel használta a vasgolyót, többek között ennek is köszönhető, hogy a franciák kiverték országukból az angolokat (1450–1453), s később VIII. Károly francia király 1494–1495-ben szó szerint lerohanta Itáliát.

A mobil ostromüzérség képviselte kihívásra nem sokáig késett a válasz. A találékony itáliai hadmérnökök gyorsan megértették, hogy a lovagvárak magas falai az ágyútűzben a védők fejére dőlnek, tehát azokat tanácsos alacsonyabbra építeni. Az addigi kerek tornyok, rondellák körül holtterek keletkeztek a védőtüzérség számára, így csak egyenes falszakaszokból lehetett építkezni. Végül rájöttek, hogy ha rugalmas földtöltéssel támasztják meg a kőfalat, az tovább állja az ágyúlövéseket, ráadásul a földtöltések tetején elférnek a védők ágyúi is. Ezen elvek együttes alkalmazásából kialakult az ún. bástyás rendszer, amelynek első típusát olasz rendszernek nevezték.

Az ostromtechnika is sokat fejlődött. Egyik nagy hatású eszközét, a lőporos aknát a spanyol Pedro Navarro tette igazán használhatóvá. Emellett tökéletesedett az árkolás technikája, amit az kényszerített ki, hogy a várvédelem is alkalmazni kezdte a tűzfegyvereket. A gyalogságot védeni kellett, hogy a falrések közelébe jusson, az árkok tehát egyre mélyebbek és szélesebbek lettek, továbbá egyre zegzugosabbak, nehogy a védők hosszában végiglőjék a benne rejtőzőket.

A módszeres ostromok többnyire a következő sémát követték: a támadók körülzárták az erődítményt, elvágva az utánpótlást és a kitörési lehetőségeket, majd árkokkal megközelítették a falakat, miközben ágyúkkal vagy aknákkal rést ütöttek a falakon, végül a rések ellen rohamokat intéztek. Ez az alapséma a 16–17. század során nem változott, a módszerek, eljárások viszont sokat finomodtak, ésszerűsödtek, különösen az árkok elrendezése, a tüzérség harceljárásai és a fegyvernemek együttműködése terén.

A szép várépítészeti és védelmi elvekből azonban Buda elvesztéséig nagyon kevés honosodott meg Magyarországon. A török tüzérség és ostromtechnika ellenben a kor színvonalán állt, ezért az 1541–1566 közti várharcokban túlnyomórészt török sikerek születtek.

Érsekújvár, 1685

A 17. század végi törökellenes felszabadító háborúk egyik legjelentősebb várostroma Érsekújvár 1685. évi visszafoglalása volt. Magyarország egyik legkorszerűbb, legjobban kiépített erődítményét a korabeli legmodernebb várharcászati elvek szerint támadták. A vár vizesárokkal övezett falai szabályos hatszöget alkottak, melynek minden sarkán egy-egy fülesbástya állt. A török őrség kb. 3000 katonájával a Lotharingiai Károly herceg vezette keresztény sereg 43 000 harcosa állt szemben.

A várat július 7-én zárták körül. A haditanács 11-én döntötte el a támadás irányát (Forgách- és Cseh-bástya), s rögtön hozzá is fogtak a vívóárkok megnyitásához. Ezek az új típusú árkok már nemcsak az erődítmény védett megközelítését tették lehetővé. A közelítő árkok között, a falakkal párhuzamosan futó összekötő árkok megkönnyítették a csapatok mozgását, befogadták a tüzérséget és tökéletesen lezárták a védők kitöréseinek útját. Az árokrendszert kétfelől, megkerülés és oldaltámadás ellen fa-föld erődökkel (redoute) biztosították. A munkálatok fedezésére és a kitörések elhárítására 13-án három üteget építettek. Szükség is volt ezekre, mert a védők többször megpróbálták az ostromműveket szétrombolni. 15-én megkezdődött a Forgách-, 18-án a Cseh-bástya töretése. Az ágyúkkal együtt telepített mozsarakból megindult a vár belterületének bombázása is. 23-án hozzáfogtak a várárok vizének lecsapolásához, 25-én pedig az árkon át a bástyákhoz vezető két töltés építéséhez. Július végén a török felmentő sereg körülzárta Esztergomot, hogy Érsekújvár ostromának félbehagyására kényszerítse a keresztény sereget. Ezért augusztus 7-én Károly herceg főseregével ellenük vonult, és 16-án a táti csatában megsemmisítő győzelmet aratott, felmentve egyben Esztergomot is. A visszamaradt 16 000 fős ostromlő sereg ezalatt augusztus 17-ére befejezte a vizesárok lecsapolását és a töltések építését, jóllehet a védők e munkálatokat minden eszközzel: kitörésekkel, tüzes szerszámokkal, ágyú- és puskatűzzel akadályozták. A sikert elősegítette, hogy a tüzérség előbb elnémította a török lövegeket, majd elűzte a védőket a falakról, végül járható réseket lőtt. A kitűnő előkészítésnek köszönhetően az augusztus 19-én megindított első és egyetlen roham két óra alatt döntő győzelmet hozott.

Érsekújvár visszavívását az ostromlók az újfajta, könyörtelenül szisztematikus ostromtechnikának köszönhették. A jól kiépített és célszerűen elrendezett árokrendszer s a gyalogsággal szorosan együttműködő, azt fedező tüzérség a kitartó és bátor török védősereg minden ellenakcióját képes volt megállítani, egyben lehetővé tette, hogy az erődítményt a keresztény gyalogság egyetlen rohammal bevehesse.

A felvonultatott példák alapján tehát megállapítható, hogy a várak a felmentő sereg elmaradása vagy annak legyőzése, elűzése esetén előbb-utóbb elestek. Ennek magyarázata a védők korlátozott erőtartalékaiban keresendő. Míg a gyalogság korábbi, tömeges bevetését a keresztény oldalon egyre inkább rendszerszerű, szervezett alkalmazás (árkászmunkák!) váltotta fel, a török ostromokat továbbra is a tömegrohamok jellemezték. A keresztények sikereiben nagy szerepet játszott a császári seregnek a törökökkel szemben megmutatkozó, egyre növekvő minőségi fölénye. A csapatok kiképzése, fegyelme javult, a gyalogságnál mind nagyobb arányban rendszeresítették a tűzfegyvereket. A tüzérséget a 17. századtól a jobb minőség és típusösszetétel jellemezte. Ezzel együtt nőtt a harcászati fölény. Ugyanakkor az utánpótlás tekintetében a hagyományosan kiváló teljesítményt nyújtó törökök előnye megmaradt. Nyilvánvaló persze, hogy a megtámadott vár földrajzi fekvése, az időjárás és más fontos körülmények döntő hatást gyakorolhattak, ha nem is az ostrom kimenetelére, de annak időtartamára mindenképpen.

A haditechnika azonban tovább fejlődött. A 17. századi Európában a várostromok mellett mind nagyobb szerepet kaptak a nyílt ütközetek. Ez történt Magyarországon is, hiszen a 17. század végi törökellenes felszabadító háborúkban elért győzelmek egy része már nem a várak alatt, hanem a csatákban született (Szalánkemén, Zenta). Ezért, valamint a hódoltság korát követően megváltozott katonai és politikai helyzet következtében Magyarországon a várak gyorsan elvesztették korábbi jelentőségüket.
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
09:23:23 Négy várostrom a török korból - Érsekújvár, 1685 [2023-11-28; 623 x]
09:21:54 Nyitravármegye nemes családai / Šľachtické rody Nitrianskej stolice [2011-02-19; 40,433 x]
09:20:58 Zrkadlenie. Výstava grafických prác Angeliky Holomáňovej v Dome Matice slovenskej otvorená do 7. feb... [2014-01-23; 2,672 x]
09:18:39 Protižiovské násilnosti v Nových Zámkoch dňa 4. augusta 1946. Článok Pavla Makynu v poslednom čísle ... [2018-07-02; 2,342 x]
09:16:59 Monitoring vplyvu skládky na podzemné vody Nové Zámky. Technická správa. Geodyn s.r.o. Bratislava 20... [2024-01-17; 416 x]
09:14:16 Keď sa plnia sny... Mgr. Učeň konečne riaditeľom úradu práce [2024-01-06; 3,701 x]
09:12:27 Firma zahalená rúškom tajomstva: COOP Jednota Nové Zámky, SD [2018-01-15; 6,350 x]
09:12:15 Dnes na námestí v Nových Zámkoch už viac ako 150 ľudí [2024-01-25; 1,197 x]
09:11:29 4. protestný míting v NZ v znamení triezveho civilného dialógu... [2024-02-09; 462 x]
09:10:43 Na štvrtok zvolávajú organizátori ďalšie protestné zhromaždenie [2024-01-31; 601 x]
09:08:37 Po stopách kauzy podpáleného auta seredského novinára z roku 2016 [2024-02-28; 106 x]
09:05:59 Juraj Smatana: Moje najmilšie civilizačné kolapsy (2011) [2024-02-28; 66 x]
09:05:19 Érsekújvár és Vidéke, Érsekújvár és Magyar Vidéke, Slovenský Juh bibliográfiája [2010-12-12; 14,323 x]
09:04:55 Anonymný e-mail vysvetľuje pozadie primátorovej piruety ohľadom hazardu... [2020-11-17; 3,085 x]
09:04:31 Pred 20 rokmi zomrel šuriansky rodák Dr. Emil Vidra [2012-06-30; 4,739 x]
09:02:56 Ako to vidím ja: Musí mesto dvíhať dane? Nebolo by lepšie šetriť a začať od seba? [2023-11-29; 1,702 x]
09:00:36 Zoznam konfiškátov v okrese Nové Zámky v období od 25. októbra 1945 do 31. mája 1947 [2023-12-31; 506 x]
08:59:02 Tajomstvo prázdnej budovy býv. Hypernovy v Nových Zámkoch [2021-05-22; 2,880 x]
08:57:28 Ako sa podnikalo za socializmu. Neobyčajný príbeh Františka Čubu a Agrokombinátu JZD Slušovice... [2024-01-06; 559 x]
08:56:40 Nové Zámky v radostnom očakávaní klobáskového festivalu... [2013-10-08; 2,442 x]
08:56:37 Čudní Mikuláši. Primátor s posl. Borbélyom rozpredávajú hnuteľný majetok Hotela Korzo potajomky... [2020-12-27; 2,835 x]
08:55:50 A nagysurányi és érsekújvári ún. partizán-pogromok 1946 augusztusában [2024-01-25; 266 x]
08:55:14 Megemlékezés a Párkányi Csata 330. évfordulójáról Párkányban 2013.10.19 14.00 órakor a Római katolik... [2013-10-16; 2,816 x]
08:52:28 Publikácie Inštitútu slavistiky Ruskej akadémie vied [2019-03-31; 2,570 x]
08:52:06 A hét könyve / Kniha týždňa: László Péter, Fehérlaposok (Určení k vyhnaniu) 2005 [2018-07-19; 7,201 x]
08:50:51 Štb v Nových Zámkoch v rokoch 1980-1990 [2024-02-21; 526 x]
08:49:47 Novozámocká samospráva a čierne stavby II. [2024-01-02; 623 x]
08:48:34 Trafiku nechcel a ostatným trafikantom zbytočne strpčoval život. Primátor včera odvolával posl. Balo... [2023-06-28; 2,220 x]
08:46:42 Privatizačný príbeh komárňanských lodeníc / A komáromi hajógyár privatizációjának története... [2023-12-15; 835 x]
08:46:18 Egy csésze kávé Jankai Béla előadóművésszel, zeneszerzővel [2013-09-01; 8,104 x]
08:44:30 Konkurzy a bankroty v Nových Zámkoch [2022-10-08; 1,185 x]
08:42:53 Dom za cenu panelákového bytu? [2023-11-30; 810 x]
08:41:10 Korupčná kauza z éry socializmu a jej súvislosti: Prípad Babinský [2023-12-25; 849 x]
08:39:52 Egy csésze kávé: Szász Kittivel, a világ legjobb női labdazsonglőrjével, világbajnokkal [2013-11-22; 3,488 x]
08:38:17 Nové Zámky pred 30-mi rokmi / Érsekújvár 30 évvel ezelőtt [2014-04-02; 5,040 x]
08:37:16 Zatrpknutí bojovníci: Ján Čarnogurský [2023-12-21; 806 x]
08:34:55 História sporu o Vodné dielo Gabčíkovo – Nagymaros / A bős-nagymarosi vízlépcsővel kapcsolatos vita ... [2024-01-01; 343 x]
08:33:17 Angyel Miklós: Udvard nevezetességei (1994) [2013-10-20; 4,566 x]
08:31:21 Nebojte sa p. Učeň, všetko bude OK! Terapeutické video z ordinácie doktora Kleina [2022-09-30; 2,905 x]
08:30:19 Niekomu sánkovačka na umelom snehu a niekomu voda v dome po kolená. O. Klein rozdával darčeky [2024-01-11; 1,006 x]
08:29:52 Aktuálny vývoj v oblasti trafík (aktualizované) [2024-02-08; 699 x]
08:29:09 V čom je význam novozámockých protestov? [2024-01-27; 393 x]
08:26:42 Ani Novozámčanom to nie je jedno [2024-01-18; 679 x]
08:25:10 Ako rýchlo devalvuje cena Pro Urbe? [2020-09-16; 3,412 x]
08:23:39 Do 200 ľudí na treťom novozámockom protestnom zhromaždení [2024-02-01; 548 x]
08:22:06 Címlaplány - Szeredy (Sztredová) Krisztina énekművész, szoprán operaénekes [2022-10-14; 2,223 x]
08:21:56 Pred 70-mi rokmi bola podpísaná Dohoda o výmene obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom [2016-02-27; 8,351 x]
08:07:49 Megújult a tardoskeddi tájház [2010-08-31; 2,956 x]
08:02:02 Analýza nákupov novozámockej samosprávy v roku 2023 [2024-01-03; 935 x]
07:58:07 Zoznam rodín presídlených z Maďarska do Nových Zámkov v r. 1947 / Magyarországról az 1947. év folya... [2012-11-18; 9,126 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x