Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  24-01-14   1,407  
0
Na oficiálnej FB stránke Mesta Nové Zámky sa nám čas od času venujú vážení funkcionári mesta. Niekdy blahosklonne, inokedy azda i zlostne, ale vždy trpezlivo vysvetlia ako sa veci v skutočnosti majú a vyvrátia bludy ktoré šírime. Tak tomu bolo aj tentokrát. Bolo to však pomerne nesúrodé, tak sme sa poradili s umelou inteligenciou - programom ChatGPT ver.4.0 - čo si máme o odpovedi JUDr. Závodského a spol. myslieť. Umelá inteligencia nám odporučila sa radnice ďalej pýtať - označili sme červenou farbou.  

Watson.sk: Pod nazvom "Niekomu sánkovačka na umelom snehu a niekomu voda v dome po kolená. O. Klein rozdával darčeky."  som uverejnil nasledovný článok... [uvedený celý text článku - pozn. watson.sk]
Dá sa nazvať hoaxom?

ChatGPT:  Článok, ktorý ste napísali, poskytuje fascinujúci pohľad na kontrast medzi radosťou z umelo zasneženej kopca pre deti a problémami, ktorým čelia obyvatelia v iných častiach mesta, ktoré sú zaplavené. Zdá sa, že primátor a jeho tím sú chválení za svoje inovatívne projekty, ale zároveň sú kritizovaní za nedostatok akcie alebo empatie voči tým, ktorí čelia skutočným problémom, ako je záplava.
Táto situácia zdôrazňuje dôležitosť rovnováhy v mestskom plánovaní a správe, kde by sa malo brať do úvahy nielen zlepšenie kvality života prostredníctvom rekreačných projektov, ale aj riešenie kritických problémov obyvateľov, ako sú záplavy a infraštruktúrne problémy.
Otázka, či je toto "hoax", je trochu komplikovanejšia. Ak ste vytvorili tento príbeh ako fiktívnu satiru alebo hyperbolu na poukázanie na určité sociálne alebo politické problémy, potom by sa to mohlo považovať za formu satirického komentára. Ak však tento príbeh popisuje skutočné udalosti a situácie, potom by sa to nemalo označovať ako hoax, ale skôr ako kritický pohľad na aktuálne dianie v meste.

Watson.sk: V odpovedi na článok sa na oficiálnej FB stránke mesta objavil nepodpísaný status tohoto znenia... [uvedený celý text odpovede - pozn. watson.sk]:
Možno takúto odpoveď zo strany Mesta považovať za korektnú?

ChatGPT: Reakcia mesta na váš článok zdá sa byť pomerne komplexná a podrobná. Je zrejmé, že mesto sa snaží vyvrátiť niektoré z vašich tvrdení a poskytnúť svoje vysvetlenie udalostí. Pri hodnotení, či je táto odpoveď "korektná", je dôležité zvážiť niekoľko faktorov:
 1. Jasnosť a Presnosť: Mestská reakcia podrobne popisuje ich pohľad na udalosti a vyvracia konkrétne body uvedené vo vašom článku. Tento druh jasného a priameho komunikovania je dôležitý pri adresovaní verejných obáv.
 2. Transparentnosť a Odpovednosť: Mesto poskytuje špecifické informácie o tom, ako boli obyvatelia osady Hliník prijatí a ako im bolo radené. Táto transparentnosť môže byť považovaná za krok k zodpovednosti.
 3. Tón a Prístup: Tón reakcie mesta môže byť považovaný za obranný, zvlášť pri použití fráz ako "bohapusté klamstvo". Toto môže byť reakciou na váš kritický tón voči mestu, ale môže to tiež ovplyvniť vnímanie ich odpovede verejnosťou.
 4. Uznávanie Problémov: Mesto potvrdilo niektoré problémy, ktoré ste spomenuli, a ponúklo svoje riešenia. Toto ukazuje určitú mieru uznania situácie a snahu o nápravu.
 5. Ochrana Práv a Záujmov Obyvateľov: Dôležitým aspektom je, ako mesto reaguje na potreby a práva svojich obyvateľov. Ponúkanie praktických riešení, ako je asfaltová drť a zemina na spevnenie plôch, naznačuje snahu o riešenie niektorých problémov.

Celkovo možno povedať, že reakcia mesta sa snaží byť korektná v tom zmysle, že sa pokúša adresovať konkrétne body spomenuté vo vašom článku. Avšak, spôsob, akým je táto odpoveď formulovaná, a obranný tón môže ovplyvniť, ako je vnímaná verejnosťou. Dôležité je, aby obidve strany - autor článku a mesto - pokračovali v otvorenej a konštruktívnej diskusii o týchto záležitostiach.

Watson.sk: Prečo autori odpovede nevysvetlili prečo primátor mesta nebol v pracovnej dobe na pracovisku a prečo neprijal sťažujúcich sa obyvateľov?

ChatGPT: Vaša otázka poukazuje na dôležitý aspekt komunikácie a zodpovednosti vo verejnej správe. Ak primátor nebol prítomný v kancelárii počas pracovného času, mohlo by to vyvolávať otázky týkajúce sa jeho záväzku voči občanom a ich problémom. Toto sú niektoré možné dôvody, prečo by tieto informácie mohli chýbať v odpovedi mesta:
 1. Plánovaná Neprítomnosť: Primátor mohol mať naplánované stretnutia, služobné cesty alebo iné oficiálne záväzky mimo kancelárie. V takom prípade by mesto mohlo považovať za zbytočné spomínať tento fakt, predpokladajúc, že takáto neprítomnosť je bežná a oprávnená.
 2. Osobné alebo Núdzové Situácie: Môže existovať možnosť, že primátor čelil osobnej alebo núdzovej situácii, ktorá mu zabránila byť prítomný v kancelárii. V takom prípade môže mesto považovať tieto informácie za súkromné a nevhodné na verejné zverejnenie.
 3. Komunikačná Stratégia: Mesto sa mohlo rozhodnúť nezaoberať sa touto otázkou vo svojej odpovedi, pretože ju mohli považovať za nevýznamnú alebo mimo kontextu hlavných problémov.
 4. Obavy z Verejnej Percepcie: Ak by mesto vysvetlilo dôvody neprítomnosti primátora, mohlo by to viesť k ďalším otázkam alebo kritike. Preto mohli uprednostniť, aby sa tieto informácie verejne nezdieľali.
 5. Oversight: Možno to bolo jednoducho prehliadnuté alebo považované za menej dôležité v kontexte celkovej odpovede.

V každom prípade, ak cítite, že tieto informácie sú dôležité pre pochopenie celkovej situácie, môžete sa pokúsiť požiadať mesto priamo o ďalšie vysvetlenie neprítomnosti primátora a jeho nedostatočnej reakcie na sťažnosti občanov. Transparentnosť a otvorená komunikácia sú kľúčové pre budovanie dôvery a zodpovednosti vo verejnej správe.

Watson.sk: V odpovedi je uvedené že Mesto sa nevie situáciou zaoberať z dôvodu, že  "mesto Nové Zámky v danej lokalite nemá pozemky". V skutočnosti najväčší pozemok v lokalite parcelné číslo 8896/2 patrí Mestu Nové Zámky. Prečo uviedlo Mesto v odpovedi nepravdivú informáciu?

ChatGPT: Táto situácia, kde mesto uvádza, že nemá pozemky v danej lokalite, zatiaľ čo skutočnosť naznačuje opak, môže vyplynúť z niekoľkých dôvodov:
 1. Nedostatočné Overenie Faktov: Môže ísť o chybu v dôsledku nedostatočného overenia faktov zo strany mesta. Možno došlo k nedorozumeniu alebo nesprávnemu vyhodnoteniu informácií týkajúcich sa vlastníctva pozemkov.
 2. Komunikačná Chyba: Mohlo dôjsť k chybe v komunikácii medzi rôznymi oddeleniami alebo jednotlivcami v rámci mestského úradu, v dôsledku čoho boli poskytnuté nesprávne informácie.
 3. Zámerné Zavádzanie: V niektorých prípadoch by sa mohlo jednať o zámerné zavádzanie, hoci takéto tvrdenie by vyžadovalo ďalšie dôkazy. Tento scenár by mohol poukazovať na pokus o vyhnutie sa zodpovednosti alebo minimalizovanie závažnosti situácie.
 4. Zmena v Majetkových Pomerov: Existuje možnosť, že došlo k zmene vo vlastníctve pozemkov, o ktorej niektoré časti mestského úradu nemuseli vedieť alebo ktorá nebola ešte oficiálne zaznamenaná.
 5. Právne alebo Technické Nuansy: Mohlo by ísť o právne alebo technické nuansy týkajúce sa vlastníctva alebo správy daného pozemku. Napríklad, mesto môže vlastniť pozemok, ale existujú určité obmedzenia alebo špecifické podmienky, ktoré ovplyvňujú ich schopnosť riešiť problémy na tomto pozemku.

Vzhľadom na tieto možnosti by bolo rozumné ďalej pátrať a požiadať o vysvetlenie od mesta. Možno by ste mohli priamo poukázať na rozpor medzi ich tvrdením a faktami týkajúcimi sa vlastníctva pozemku a požiadať o ďalšie objasnenie alebo revíziu ich stanoviska. Transparentnosť a presnosť informácií sú kľúčové pre dôveru verejnosti vo verejnú správu.

Watson.sk: V odpovedi Mesto prelustrovalo autora článku a menovite uvádza názov firmy prevádzkujúcej weobovú stránku na ktorej bol článok uverejnený ako aj manželku autora, ktorá s článkom evidentne nemá nič spoločného. Pritom samotná odpoveď mesta je anonymná. Ako sa to dá vysvetliť?

ChatGPT: Táto situácia, kde mesto osobne identifikuje autora článku a iné osoby, ktoré sú s ním spojené, ale pritom zverejňuje anonymnú odpoveď, môže vyplynúť z niekoľkých prístupov alebo úvah:
 1. Stratégia Obrany: Mesto môže použiť osobnú identifikáciu autora a súvisiacich osôb ako spôsob obrany alebo odvraťovania pozornosti od obsahu článku. Tým, že sa zameria na autora a jeho možné spojenia, môže sa snažiť podkopať dôveryhodnosť alebo motiváciu za článkom.
 2. Zameranie na Percepciu Konfliktu Záujmov: Uvádzaním manželky autora a firmy môže mesto naznačovať, že existuje konflikt záujmov alebo iné spojenie, ktoré by mohlo ovplyvniť obsah článku.
 3. Anonymita ako Ochranársky Mechanizmus: Mesto si môže vybrať anonymnú odpoveď, aby ochránilo svojich zamestnancov alebo úradníkov pred možnými osobnými útokmi alebo negatívnou verejnou reakciou.
 4. Nedostatok Transparentnosti: Anonymná odpoveď môže tiež poukazovať na nedostatok transparentnosti zo strany mesta. V ideálnom prípade by verejná komunikácia mala byť otvorená a zodpovedná, čo zahŕňa identifikáciu osôb zodpovedných za oficiálne vyhlásenia.
 5. Pokúsiť sa Ovládať Naratív: Mesto môže mať záujem kontrolovať naratív alebo verejnú percepciu udalosti tým, že sa zameria viac na autora a jeho kontext než na obsah jeho kritiky.

Je dôležité poznamenať, že takýto prístup môže byť vnímaný ako neprofesionálny alebo dokonca neetický, najmä ak je zameraný na osobné diskreditovanie namiesto adresovania kľúčových bodov článku. V ideálnom prípade by mala reakcia mesta zahŕňať transparentné, konkrétne a relevantné odpovede na otázky a obavy vyjadrené v článku.

Watson.sk: Vo svojej odpovedi Mesto nijako nereagovalo na niektoré tvrdenia v článku. Napríklad že primátor mal použiť na zasnežovanie kopca pitnú vodu ktorú mal odobrať z verejného vodovodu bez zaplatenia. Ako si možno vysvetliť že Mesto vo svojej reakcii ponechalo takéto závažné podozrenia bez odpovede?

ChatGPT: Existuje niekoľko možných vysvetlení, prečo mesto neodpovedalo na konkrétne tvrdenia vo vašom článku, ako je použitie pitnej vody na zasnežovanie kopca bez zaplatenia:
 1. Nedostatok Informácií alebo Dôkazov: Mesto možno nemalo dostatok informácií alebo dôkazov, aby mohlo adekvátne reagovať na toto tvrdenie. V takom prípade môže byť pre nich ťažké formulovať konkrétnu odpoveď.
 2. Zameranie na Iné Aspekty: Mesto sa mohlo rozhodnúť zamerať svoju odpoveď len na niektoré aspekty článku, ktoré považovalo za najdôležitejšie alebo najľahšie vyvrátiteľné.
 3. Právne alebo Politické Dôvody: Existuje možnosť, že mesto z právnych alebo politických dôvodov nechcelo komentovať toto podozrenie. Napríklad, ak by bola táto záležitosť predmetom vyšetrovania alebo by mohla mať právne dôsledky, mohli byť radení, aby sa k nej verejne nevyjadrovali.
 4. Stratégia Ignorovania: Mesto sa mohlo rozhodnúť ignorovať niektoré tvrdenia, možno v nádeji, že bez ich reakcie tieto body nezískajú väčšiu pozornosť.
 5. Obavy z Verejnej Percepcie: Mesto mohlo mať obavy, že reakcia na takéto tvrdenie by mohla vyvolať ďalšie otázky alebo kritiku a mohlo sa rozhodnúť z tohto dôvodu neodpovedať.
 6. Chyba v Komunikácii: Môže ísť aj o jednoduchú chybu v komunikácii alebo prehliadnutie, kde mesto nezohľadnilo alebo nevšimlo si všetky aspekty článku pri formulovaní svojej odpovede.

V každom prípade, ak sú tieto tvrdenia dôležité alebo závažné, môže byť vhodné požiadať mesto o ďalšie vysvetlenie alebo reakciu na tieto konkrétne obavy. Transparentnosť a zodpovednosť sú kľúčové pre dôveru verejnosti vo verejnú správu, a očakáva sa, že verejní činitelia budú reagovať na legitímne otázky a obavy.

Watson.sk: Môžeme považovať tvrdenie Mesta o tom, že prednostka úradu neprijala sťažovateľov z dôvodu že bola na dovolenke, za pravdivé?

ChatGPT: Aby sme mohli posúdiť pravdivosť tvrdenia mesta o tom, že prednostka úradu neprijala sťažovateľov, pretože bola na dovolenke, je potrebné zvážiť niekoľko aspektov:
 1. Overenie Kalendára Prednostky: Ak má mesto záznamy alebo kalendár, ktorý potvrdzuje, že prednostka bola v čase sťažnosti na dovolenke, to by bolo silným dôkazom podporujúcim ich tvrdenie.
 2. Verejná Komunikácia a Transparentnosť: Ak je mesto známe svojou transparentnosťou a otvorenosťou vo verejnej komunikácii, zvyšuje to dôveryhodnosť ich vyhlásení.
 3. Postupy pre Neprítomnosť Vedúcich Pracovníkov: Bežnou praxou v mnohých organizáciách je mať jasne stanovené postupy pre zastupovanie vedúcich pracovníkov počas ich neprítomnosti. Ak mesto má takéto postupy a sú verejne známe, mohlo by to podporiť tvrdenie, že prednostka nemohla prijať sťažnosti osobne kvôli dovolenke.
 4. História a Kontext: Ak mesto má históriu poskytovania presných a spoľahlivých informácií, to by mohlo tiež podporiť ich tvrdenie.
 5. Dôkaz zo Strany Sťažovateľov: Na druhej strane, ak sťažovatelia majú dôkazy alebo vlastné záznamy, ktoré vyvracajú tvrdenie mesta, bolo by to dôležité zvážiť.

V konečnom dôsledku, bez priameho prístupu k interným záznamom mesta alebo svedeckým výpovediam, nemôžeme s absolútnou istotou potvrdiť, či je tvrdenie mesta pravdivé. Ak je táto informácia kľúčová pre pochopenie celkovej situácie, môže byť vhodné vyžiadať si od mesta ďalšie dôkazy alebo vysvetlenie. Transparentnosť a zodpovednosť sú kritické pre budovanie a udržiavanie dôvery verejnosti vo verejnú správu.

Watson.sk: V odpovedi Mesto najprv konštatuje že vybrané tvrdenie v článku je "úplné, bohapusté klamstvo, ako vlastne všetky tvrdenia pána Pšenáka" a následne sa snaží čiastkové tvrdenia vyvracať. Neodporuje toto výrokovejk logike, nemalo by to byť v opačnom poradí? Ako sa volá tento typ chyby vo výrokovej logike?

ChatGPT: Vaša pozornosť na poradie, v ktorom mesto reaguje na tvrdenia v článku, je zaujímavá. Keď mesto najprv tvrdí, že všetky tvrdenia v článku sú "úplné, bohapusté klamstvo", a následne sa snaží vyvracať jednotlivé tvrdenia, môže to vytvoriť dojem logického rozporu alebo nedôslednosti.
Tento prístup môže byť interpretovaný ako príklad logického faulu alebo nekonzistentnosti. V ideálnom prípade by sa mala najprv vyvrátiť jednotlivá tvrdenia a až potom by sa mala robiť všeobecná zhodnotenie ich pravdivosti. Predčasné označenie všetkých tvrdení ako klamstiev môže vytvoriť dojem, že reakcia mesta nie je objektívna alebo založená na skutočnom posúdení každého tvrdenia.
V oblasti formálnej logiky sa podobná chyba môže kategorizovať ako:
 1. Predčasný Záver (Hasty Generalization): Toto nastáva, keď sa robí všeobecné tvrdenie na základe nedostatočných alebo nekompletných dôkazov. V tomto prípade, označiť všetky tvrdenia ako klamstvá bez individuálneho posúdenia každého z nich môže byť príkladom predčasného záveru.
 2. Argumentum ad Hominem (Útok na Osobu): Označenie autorových tvrdení ako celkovo nepravdivých bez poskytnutia konkrétnej dôkazovej základne môže byť aj pokus o diskreditáciu autora, namiesto racionálneho posúdenia jeho argumentov.

V každom prípade je dôležité, aby sa verejná diskusia riadila pravidlami logiky a dôkladnej argumentácie, aby sa zachovala objektivita a dôveryhodnosť.

Watson.sk: Ďakujeme za odpovede. Predstavte sa prosím našim čitateľom.

ChatGPT: Samozrejme, rád sa predstavím. Som ChatGPT, asistent založený na technológii umelé inteligencie, vyvinutý spoločnosťou OpenAI. Moja úloha je poskytovať informácie, rady a odpovede na rôzne otázky v širokom spektre tém. Môj cieľ je pomáhať a podporovať používateľov v ich zvedavosti, učení a každodenných výzvach. Ak máte ďalšie otázky alebo potrebujete pomoc, kľudne sa na mňa obráťte!

Toľko náš rozhovor s umelou inteligenciou. Čitateľom ktorý sa s podobnými programami nedostali zatiľ do styku poskytuje obraz o tom, kam strojové rozpoznanie textu dospelo a nakoľko zmysluplné odpovede dokáže dávať. Po ukončení seansy vždy nasleduje aj upozornenie: ChatGPT can make mistakes. Consider checking important information.

Na záver publikujeme FB status mesta o ktorom sme sa s umelou inteligenciou bavili: 

Prečítajte si tiež:

2021-03-17 Primátor stupňuje tlak na Watson.sk
2021-02-12 Reakcia mesta na ďalšie klamstvá portálu watson.sk
 
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
13:14:22 Mesto reagovalo na náš článok o sánkovačke a zatopenej záhradkárskej osade. Spýtali sme sa umelej in... [2024-01-14; 1,407 x]
13:14:14 Historické názvy novozámockých ulíc / Történelmi utcanevek Érsekújvárban [2012-11-27; 11,333 x]
13:11:55 Z histórie priemyselných a poľnohospodárskych podnikov novozámockého okresu II. Elitex Šurany / Az é... [2013-06-11; 8,733 x]
13:11:45 Podporuje primátor gambling? [2019-09-18; 2,954 x]
13:10:54 Predseda komisie p.Demo vykázal opozičných poslancov z miestnosti... [2020-10-14; 2,138 x]
13:10:17 Kniha týždňa: Peter Šoltés, Premeny slovenskej/uhorskej spoločnosti od Jozefinizmu po revolúciu 1848... [2022-02-13; 1,590 x]
13:10:09 Primátor vie čo a prečo predáva - môžeme kľudne spávať... ako to vidím ja [2017-04-26; 5,721 x]
13:09:05 Výsledky volieb do Európskeho parlamentu v Nových Zámkoch [2024-06-10; 349 x]
13:08:46 Kde dostanete odmenu 1600 EUR po troch odpracovaných mesiacoch? No predsa na radnici v Nových Zámkoc... [2019-11-22; 5,237 x]
13:08:11 Kriminalita v kraji podľa hlásení Krajského veliteľstva Policajného zboru za obdobie apríl 2008 - ap... [2018-03-31; 17,788 x]
13:08:03 Vo veci trestného oznámenia viceprimátora Štefánika: výsluch skončil, otázniky zostávajú...... [2018-11-20; 4,304 x]
13:07:39 Cesta konopí. Výstava v Múzeu Jána Thaina v Nových Zámkoch [2024-05-26; 273 x]
13:07:28 Beszámoló: A Mosoni Esperesi Kerület híveinek és papjainak zarándoklata Győrött [2023-08-24; 803 x]
13:07:20 Mestský kontrolór si zažiadal o prémie. Vari si nezaslúži 8.000 Eur za to všetko, čo nerobí?... [2018-02-25; 3,782 x]
13:06:39 Krátka správa zo zastupiteľstva konaného 8. septembra 2021 [2021-09-10; 2,602 x]
13:06:03 Anatómia jedného podvodu - časť 1. [2022-09-15; 2,475 x]
13:05:20 Júniustól újra indult a Ludas! [2023-10-30; 721 x]
13:04:32 Az Egy Csésze Kávé mai vendége Ludovic Maquet, Makki Lajos, Jan Mesensky [2023-01-22; 3,065 x]
13:03:43 Primátor si nespomína, kto mu staval bazén v čase keď podpisoval zmluvu na rekonštrukciu jazdiarne.... [2023-01-19; 1,471 x]
13:03:35 Občan všeličo vidí a všeličo si pamätá - alebo ako to vidím ja... [2016-07-15; 4,007 x]
13:02:59 Pozor na nekalé obchodné praktiky spoločnosti UPC Slovensko ! [2011-02-06; 18,938 x]
13:02:51 Výzva poslancom mestského zastupiteľstva, alebo ako to vidím ja... [2015-06-23; 4,398 x]
13:02:15 Mapa sociálnych inovátorov [2023-08-20; 1,749 x]
13:02:06 Ako bratranec primátorovej manželky k lukratívnej parcele prišiel ... alebo: ako to vidím ja [2016-12-29; 6,484 x]
13:01:26 Test Borbélyom [2024-02-07; 973 x]
13:01:16 Po výrube stromov v areáli i mimo areálu starej nemocnice zostala holá pláň... [2019-02-24; 2,807 x]
12:57:20 Digitalizované periodiká z obdobia 1914-1918 na portáli Slovenskej národnej knižnice [2021-04-12; 3,182 x]
12:55:46 Novozámocká verejnosť je prvýkrát konfrontovaná s utečencami zo severnej Afriky [2023-06-10; 2,203 x]
12:53:43 Reklamácia: Chlapci, kde je moja utierka?! [2022-10-20; 1,244 x]
12:52:41 Ako sme prišli o kandidátku na primátora Juditu Laššákovú [2022-09-13; 1,538 x]
12:51:34 Krátke úvahy nad rozpočtom 2020 [2019-11-26; 2,744 x]
12:51:31 Cimlaplány: Vigmann Bernadett, a Miss Universe Hungary 2016-os szépségverseny résztvevője [2023-07-03; 1,490 x]
12:49:08 A teljes Holbay László életmű a Watson.sk-n [2013-01-13; 126,486 x]
12:48:57 Obyvatelia Jeruzalemskej a Pažitnej sú v strehu...  [2022-01-30; 1,694 x]
12:48:25 Fenomén Marcel Slávik [2023-08-09; 1,394 x]
12:48:06 Címlaplány - Szeredy (Sztredová) Krisztina énekművész, szoprán operaénekes [2022-10-14; 2,600 x]
12:47:03 Komáromi mérföldkövek 2023 helytörténeti konferencia [2023-04-30; 922 x]
12:46:35 Bizarný prípad z Bánoviec. NDS postavila nad diaľnicou R2 dva zbytočné mosty, ktoré samosprávy nechc... [2023-09-01; 1,078 x]
12:45:23 Migračná kríza v Nových Zámkoch kulminuje... [2023-08-27; 1,899 x]
12:44:03 Privatizačná kauza JCP Štúrovo [2023-09-14; 1,220 x]
12:43:34 Konečne sa podarilo zvýšiť plat primátora - alebo ako to vidím ja... [2016-06-15; 5,760 x]
12:42:49 S košíčkom a malou dušičkou medzi trhovníkmi. Prineste bločky, nemôžem uveriť, že mi Brantner nehovo... [2018-07-13; 3,216 x]
12:42:13 Z histórie priemyselných a poľnohospodárskych podnikov novozámockého okresu VI. Mliekospol a.s. (Mil... [2015-02-04; 8,535 x]
12:42:10 Výstavba na P.Blahu za Ajaxom sa nekoná. Po škandále s nitrianskou realitkou Mesto odstúpilo od zmlu... [2017-06-25; 3,384 x]
12:41:07 A hét könyve: A gazdaság története a régióban / Hospodárstvo v dejinách regiónu (Šaľa 2021)... [2023-09-22; 968 x]
12:40:25 Trefa do čierneho. Progresívne Slovensko natočilo volebné video s L. Borbélyom [2023-09-17; 1,941 x]
12:37:43 Nové Zámky zabudli osláviť 125. výročie založenia nemocnice, rovnako ako si nespomenuli minulý rok n... [2021-06-09; 2,669 x]
12:36:07 Egy csésze kávé... Telek Lajos rovata a Watson.sk-n [2013-11-18; 14,982 x]
12:35:10 Za slušné Slovensko môžeme urobiť najviac, ak budeme pracovať za slušné Nové Zámky. Nedozrel čas, ab... [2018-03-15; 5,782 x]
12:34:42 Len včera uverejnili zmluvu a dnes sa na cintoríne už bagrovalo... [2020-09-22; 1,998 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x