Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  24-01-24   527  
0
Poslanci Nitrianskeho samosprávneho kraja v apríli 2023 odovzdávali majetkové priznania za rok 2022. Nové Zámky v NSK zastupujú poslanci Helena Bohátová, Otokar Klein, Monika Kolejáková a Martin Starzyk.  
titul, meno, priezvisko: príjmy z verejnej funkcie, EUR príjmy iné, EUR zamestnania a podnikateľská činnosť funkcie vlastníctvo nehnuteľnej veci vlastníctvo hnuteľnej veci, majetkové práva, záväzky užívanie cudzej nehnuteľnej/hnuteľnej veci
Ing. Roman Ágh, MBA 1 007 46 380 CAFENTO CENTRAL EUROPE s.r.o., Bratislava
Spoločník (GD spol, s r.o., Nitra)
Poslanec MZ (Mesto Nitra ) Byt; kat. územie Nitra; číslo LV: 4731; podiel: 3/4
5x Orná pôda, Zastavaná plocha a nádvoria, Záhrada; kat. územie Zobor;
Orná pôda; kat. územie Párovské Háje; číslo LV: 9248;
Dom; kat. územie Zobor; číslo LV: 840; 2
Rodinný dom; kat. územie Nitra; číslo LV: 6289; podiel: 23/25
Záhrada; kat. územie Nitra; číslo LV: 6289; podiel: 23/25
Hotovosť na bankových účtoch;
Kryptomeny;
Cenné papiere;
Obchodný podiel v spoločnosti; podiel: 1/2
Hypotekárny úver; dátum vzniku 19.07.2021;
Osobné motorové vozidlo; továrenská značka: Volkswagen, VW; rok výroby: 2018
Mgr. Ildikó Agócs Kőrösi 7 752 46 041 nevykonávam starostka (Obec Tešedíkovo) požitky: plat starostu záhrada; kat. územie Tešedíkovo; číslo LV: 1561;
zastavané plochy a nádvoria; kat. územie Tešedíkovo; číslo LV: 1561;
rozostavaný rodinný dom; kat. územie Tešedíkovo; číslo LV: 1561;
budova obchodu a služieb; kat. územie Tešedíkovo; číslo LV: 5654; podiel: 1/2
Hypotekárny úver; dátum vzniku 05.12.2018, podiel: 1/2 neužívam
Ing. Róbert Andráši 12 158 4 470 nevykonávam poslanec Mestského Zastupiteľstva (Mesto Šaľa) požitky: odmena
Predseda SVB (SVB Nešporova A3, Šaľa) požitky: odmena
Byt a podiel na spol.čast., zar., prísl., poz. 7303/202024, kat. územie Šaľa ; číslo LV: 4049; podiel: 1/2 nevlastním neužívam
Mgr. Imre Andruskó 1 173 43 425 Gymnázium Hansa Selyeho, Komárno Predseda (Komárňanský občiansky klub, Komárno)
Člen správnej rady (Nadácia biskupa Királya, Komárno)
Člen správnej rady (Nadácia pre srdce, Komárno)
Podpredseda správnej rady (Univerzita J. Selyeho, Komárno)
Člen správnej rady (Portus Civil Salon obč. združenie, Komárno)
Poslanec (Mestské Zastupiteľstvo, Komárno)
4xTrávnaté porasty; kat. územie Krátke Kesy; číslo LV: 2423; podiel: 12,5 %
14x Orná pôda; kat. územie Krátke Kesy; číslo LV: 2423; podiel: 12,5 %
4xOrná pôda; kat. územie Marcelová; číslo LV: 2754; podiel: 33 %
Vinice; kat. územie Marcelová; číslo LV: 2754; podiel: 33 %
Osobné motorové vozidlo; Škoda Octavia; rok výroby: 2014;
Finančné prostriedky na osobných účtoch; podiel: 50 %
Zariadenia domu; podiel: 50 %
Prvá stavebná sporiteľňa; podiel: 50 %
neužívam
Ing. Eva Antošová 31 340 5 016 Krajská organizácia cestovného ruchu, Nitra štatutárny orgán (Krajská organizácia cestovného ruchu Nitriansky kraj) Záhrady; kat. územie Zobor; číslo LV: 4310; podiel: 50%
Zastavané plochy a nádvoria; kat. územie Zobor; číslo LV: 4310; podiel: 50%
Dom; kat. územie Zobor; číslo LV: 4310; podiel: 50%
Osobné motorové vozidlo; Toyota RAV4; rok výroby: 2009; podiel: 100% neužívam
Ing. Miroslav Aschengeschvantner 706 4 841 REJA pco, s.r.o, Topoľčany
Konateľ REJA pco, s.r.o., Topoľčany
nevykonávam Rodinný dom; kat. územie Topoľčany; číslo LV: 6318;
Rodinný dom; kat. územie Podhradie; číslo LV: 827;
Rodinný dom; kat. územie Jacovce; číslo LV: 770;
ostatné v prílohe: majetkové pomery Aschengeschvantner
nevlastním neužívam
Ing. Peter  Baláž 11 574 0 Živnostník (Ing. Peter Baláž, Topoľčany) Člen dozornej rady (Regionálna správa a údržba ciest, Nitra) Zastavané plochy a nádvoria č.1092/11; kat. územie Topoľčany; číslo LV: 718; podiel: 60%
Záhrada; kat. územie Topoľčany; číslo LV: 718; podiel: 60%
Ostatné plochy; kat. územie Podhradie; číslo LV: 898; podiel: BSM
Zastavané plochy a nádvoria; kat. územie Nemečky; číslo LV: 813; podiel: BSM
Orná pôda; kat. územie Nemečky; číslo LV: 832; podiel: BSM
Osobné motorové vozidlo; Mercedes Benz; rok výroby: 2010; podiel: 100% neužívam
MVDr. Marta Balážová 11 574 1 908 Súkromný veterinárny lekár (MVDr. Marta Balážová, Zlaté Moravce ) Štatutár (OZ Život pre Moravecko , Zlaté Moravce)
Poslankyňa MSZ (Mesto Zlaté Moravce) požitky: odmena
2x Zastavaná plocha a nádvorie, záhrada, dom; kat. územie Zlaté Moravce;
27x Orná pôda, TPP, Vinice; kat. územie Machulince, Zlaté Moravce, Topoľčianky,Veľké Chrašťany
2x Zastavaná plocha a nádvorie; kat. územie Machulince; číslo LV: 873; podiel: 4/25
Zastavaná plocha a nádvorie, záhrada, dom; kat. územie Machulince; číslo LV: 24; podiel: 01.06.2024
5x Lesný pozemok, TTP, Vinice; kat. územie Machulince
Zastavaná plocha a nádvorie, obytný dom; kat. územie Chrenová; číslo LV: 1778; podiel: 1/4 BSM
2x Zastavaná plocha a nádvorie; kat. územie Veľké Chrašťany;
nevlastním neužívam
Mgr. Daniel Balko 8 199 34 169 SZČO (Daniel Balko, Nitra) Konateľ (Agentúra EPS, Nitra) poslanec MZ (Mesto Nitra ) Byt; kat. územie Nitra - Chrenová; číslo LV: 3288;
Zastavaná plocha a nádvorie; kat. územie Nitra - Chrenová; číslo LV: 3556;
Úver na bývanie SLSP; dátum vzniku: 06.05.2021; neužívam
Mgr. Zsolt Baranyay 1 768 1 140 nevykonávam Konateľ, spoločník (Baranyay Law Firm s.r.o., Žihárec) požitky: odmena konateľa, podiel zo zisku
Konateľ, spoločník (OFFICIA s.r.o., Žihárec) požitky: odmena konateľa, podiel zo zisku
Člen predstavenstva (Skládka tuhého komunálneho odpadu N-14, a.s., Neded)
Zastavaná plocha a nádvorie; kat. územie Žihárec; číslo LV: 2283, 2303;
Zastavaná plocha; kat. územie Žihárec; číslo LV: 2897; podiel: 60 %
Rodinný dom; kat. územie Žihárec; číslo LV: 2897; podiel: 60 %
Zastavaná plocha; kat. územie Žihárec; číslo LV: 2930, 1637; v BSM
Záhrada; kat. územie Žihárec; číslo LV: 2939; v BSM
6x Orná pôda, Lesný pozemok, Ostatná plocha, TTP; kat. územie Žihárec
Sklad; kat. územie Žihárec; číslo LV: 1637; v BSM
Hypotekárny úver; dátum vzniku 19.05.2014; v BSM neužívam
Mgr. Ildikó Bauer 1 007 20 484 SAM – SHIPBUILDING AND MACHINERY a.s., Bratislava AGRO – FYRMONIA s.r.o., Komárno (AGRO – FYRMONIA s.r.o. Komárno) Byt; kat. územie Komárno ; číslo LV: 135; podiel: 50 % Hypotekárny úver; dátum vzniku:. 27.11.2020; podiel: 50 % neužívam
PaedDr. Norbert Becse 12 157 38 542 ZŠ s VJM – Alapiskola, Nesvady člen Rady NSK (Zastupiteľstvo NSK, Nitra) Rodinný dom; kat. územie Nesvady; číslo LV: 5158; podiel: 1/2 úspory: 30 000,00 € Osobné motorové vozidlo; továrenská značka: Mercedes Benz; rok výroby: 2020
Ing. Helena Bohátová, PhD. 10 941 25 128 Knižnica Antona Bernoláka, Nové Zámky nevykonávam Zastavaná plocha; kat. územie Černík; číslo LV: 147;
2x Garáž; kat. územie Nové Zámky, Palárikovo
Dom; kat. územie Palárikovo; číslo LV: 368; podiel: 50% BSM
Zastavaná plocha; kat. územie Palárikovo; číslo LV: 368; podiel: 50% BSM
4x Záhrada; kat. územie Palárikovo, Nové Zámky; číslo LV: 368; podiel: 50% BSM
Garzónka; kat. územie Nové Zámky; číslo LV: 10006; podiel: 50% BSM
Dom; kat. územie Černík; číslo LV: 147; podiel: 33,3%
Zastavaná plocha; kat. územie Nové Zámky; číslo LV: 8343; podiel: 50% BSM
Dom; kat. územie Nové Zámky; číslo LV: 8343; podiel: 50% BSM
Trvalé trávnaté porasty; kat. územie Komjatice; číslo LV: 2487; podiel: 33,3%
10x Orná pôda, Záhrada; kat. územie Černík, Nové Zámky
Zastavaná plocha; kat. územie Nové Zámky; číslo LV: 6220; podiel: 50% BSM
Účet v banke; podiel: 50% BSM
Zariadenie domu; podiel: 50% BSM
Úver v banke; dátum vzniku: 24.11.2016;
neužívam
Szabolcs Bolya 7 752 26 244 Živnostník( od 01.04.2017 do 10.11.2022) (Szabolcs Bolya, Gbelce) poslanec OZ –zástupca starostu (Obec Gbelce) požitky: mesačná odmena zástupcu starostu
starosta obce (od 25.11.2022) (Obec Gbelce) požitky: plat starostu obce
Rodinný dom, garáž, zastavané plochy a nádvoria, záhrada; kat. územie Gbelce; číslo LV: 1100;
Viničný domček, zastavaná plocha a nádvorie; kat. územie Gbelce; číslo LV: 3181; podiel: 50%
Vinice, zastavané plochy a nádvoria; kat. územie Gbelce; číslo LV: 826; podiel: 25%
Osobné motorové vozidlo; Škoda Octavia Combi 1.9 TDI; rok výroby: 2008;
Bankový úver; dátum vzniku 04.04.2017; ,
neužívam
Ing. Mgr. Viera Bútorová 1 007 36 213 „MÔJ DOMOV“ Zariadenie sociálnych služieb, Topoľčany Členka mestskej komisie (Mesto Topoľčany) požitky: plat Rodinný dom so záhradou; kat. územie Topoľčany; číslo LV: 271;
Byt v osobnom vlastníctve; kat. územie Topoľčany; číslo LV: 4456; podiel: 1/2
nevlastním neužívam
Ing. Tibor Csenger 27 702 2 670 nevykonávam poslanec mestského zastupiteľstva (Mesto Želiezovce) Rodinný dom – záhrada; kat. územie Želiezovce; číslo LV: 1454; podiel: 1/2
Bytový dom; kat. územie Levice; číslo LV: 6927;
3x Orná pôda, TTP; kat. územie Malé Ludince;
Lesné pozemky; kat. územie Malé Ludince; číslo LV: 342; podiel: 3/552
Zastavané plochy a nádvoria; kat. územie Malé Ludince; číslo LV: 183; podiel: 3/552
Zastavané plochy a nádvorie; kat. územie Malé Ludince; číslo LV: 57; podiel: 1/2
nevlastním neužívam
doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc. 12 157 37 445 Regionálna správa a údržba ciest, a.s. Nitra nevykonávam Chalupa, záhrada; kat. územie Babindol; číslo LV: 808/2,3,11 807 LV 358;
Rodinný dom, záhrada; kat. územie Zlaté Moravce; číslo LV: 2050,2051; podiel: 12,5%
Dom, záhrada; kat. územie Nitra; číslo LV: 1550, 2980/2,3,4, 2981/1,2;
Osobné motorové vozidlo; Volvo XC 90; rok výroby: 2011;
Motocykel; Adamoto Starfighter; rok výroby: 2016;
Osobné motorové vozidlo; Volvo XC 60; rok výroby: 2018; podiel: 100 %
úspory;
neužívam
Mgr. Attila Farkas 710 27 250 nevykonávam Starosta obce (koniec funkcie: 17.11.2022) (Obec Keť)
Predseda (OZ Dolnohronské rozvojové partnerstvo, Želiezovce)
Člen predstavenstva (Spoločne pre obec Keť – Közösen Kétyért)
Rodinný dom; kat. územie Keť; číslo LV: 1257; podiel: 50 % Osobné motorové vozidlo; Škoda Felícia; rok výroby: 1996;
Hypotéka; dátum vzniku: 2017; podiel: 50 %
neužívam
Ing. Iván Farkas 7 752 38 588 nevykonávam starosta obce (obec Mužla) požitky: plat starostu obce Rodinný dom; kat. územie Mužla; číslo LV: 3087; podiel: 50%
Zastavaná plocha; kat. územie Mužla; číslo LV: 2949; podiel: 50%
Orná pôda; kat. územie Mužla; číslo LV: 3194; podiel: 50%
Záhradný úžitkový domček; kat. územie Mužla; číslo LV: parc.č.462/1; podiel: 50%
Vonkajší bazén s prekrytím z plastu; kat. územie Mužla; číslo LV: parc.č.462/1; podiel: 50%
Dvojizbový byt; kat. územie Budapešť/Maďarsko; číslo LV: 37708/0/A/80; podiel: 50%
Garážové státie; kat. územie Budapešť/Maďarsko; číslo LV: 37708/0/A/151; podiel: 0,4%
4x Vinič; kat. územie Mužla;
Záhrada; kat. územie Mužla; číslo LV: 5041; podiel: 50%
Osobné motorové vozidlo; Daihatsu Copen; rok výroby: 2007;
Osobné motorové vozidlo; Daihatsu Terios; rok výroby: 1999;
Malotraktor s príslušenstvom; Agromehanika AGT 835 TS; rok výroby: 2008;
Zariadenie rodinného domu v Mužle; podiel: 50%
Zariadenie bytu v Budapešti; podiel: 50%
Maľby a umelecké diela; podiel: 50%
Hotovosť na účtoch v banke;
Úspory na dôchodkovom poistení v DSS;
neužívam
Ing. Zoltán Fekete 710 43 290 Obec Nýrovce Starosta obce (Obec Nýrovce) Rodinný dom; kat. územie Nýrovce; číslo LV: 225; podiel: BSM 1/1
Orná pôda, ostatná plocha; kat. územie Nýrovce; číslo LV: 1003; podiel: BSM 1/1
Záhrada, ostatná plocha; kat. územie Nýrovce; číslo LV: 225; podiel: BSM 1/1
Zastavaná plocha a nádvorie, vodná plocha, záhrada; kat. územie Nýrovce; číslo LV: 75;
nevlastním neužívam
Mgr. Marcel Filaga 11 235 18 874 Mesto Šurany Člen komisie dopravy (Nitriansky samosprávny kraj, Nitra)
Člen komisie sociálnej pomoci (Nitriansky samosprávny kraj, Nitra)
Stavba rodinný dom; kat. územie Kostolný Sek; číslo LV: 1293;
Pozemok registra parc. č. 636; kat. územie Kostolný Sek; číslo LV: 1293;
Pozemok registra parc. č. 637; kat. územie Kostolný Sek; číslo LV: 1293;
Osobné motorové vozidlo; Audi; rok výroby: 2011; neužívam
Mgr. Milan Galaba 12 157 30 857 Stredná odborná škola technická, Zlaté Moravce nevykonávam Rodinný dom; kat. územie Zlaté Moravce; číslo LV: 4471/1; podiel: 1/2 Osobné motorové vozidlo; Kia; rok výroby: 2015;
Úver; dátum vzniku: 27.11.2015; podiel: 1/2
neužívam
Štefan Grach 3 614 16 586 Mestské služby s.r.o., Topoľčany nevykonávam Byt; kat. územie Topoľčany; číslo LV: 3406; podiel: BSM
6x Orná pôda, TTP; kat. územie Krásno;
nevlastním neužívam
Mgr. Ján Greššo 12 217 28 525 Stredná odborná škola stavebná, Nitra predseda dozornej rady (Nitrianske komunálne služby, s.r.o., Nitra) požitky: odmena za výkon funkcie
poslanec MZ (Mesto Nitra)
Byt; kat. územie Nitra; číslo LV: 5284; Osobné motorové vozidlo; Toyota RAV4; rok výroby: 2016; podiel: 100 %
Hypotekárny úver; dátum vzniku: 23.06.2020; ,
neužívam
Ing. Tihamér Gyarmati 11 956 3 575 BLUE PLAST s.r.o., Svätý Peter poslanec OZ – zástupca starostu (Obec Svätý Peter) požitky: odmena za výkon funkcie
člen predsedníctva (Regionálne združenie Váh-Dunaj-Ipeľ, Iža)
člen dozornej rady (Občianske združenie Gazda, Kravany nad Dunajom)
Vinice, ostatná plocha, trvalý trávny porast; kat. územie Svätý Peter; číslo LV: 5340; podiel: 01.01.2024
Vinice; kat. územie Svätý Peter; číslo LV: 4324;
Byt v obytnom dome, zastavaná plocha a nádvorie; kat. územie Svätý Peter; číslo LV: 2610;
Garáž, pivničný dom, vinica, zastavaná plocha a nádvorie; kat. územie Svätý Peter; číslo 2614;
Osobné motorové vozidlo; Škoda Octavia; rok výroby: 2005;
Hypotekárny úver; dátum vzniku: 25.11.2021; ,
neužívam
Ing. Miloslav Hatala 11 575 20 293 živnostník (Ing. Miloslav Hatala - G.O.K, Nitra) konateľ (Geodetická O.K. s.r.o., Nitra) konateľ (Geocentrum s.r.o., Nitra) člen dozornej rady (Nitrianske komunálne služby s.r.o., Nitra)
poslanec Mesto Nitra
Zastavaná plocha; kat. územie Nitra; číslo LV: 5964; podiel: 1/3
5x Orná pôda; kat. územie Dolné Štitáre, Kynek;
Dom; kat. územie Zobor; číslo LV: 2915;
Cesta; kat. územie Zobor; číslo LV: 4667; 3
Osobné motorové vozidlo, Renault Espace, rok výroby: 2001, podiel: 1/1 Osobné motorové vozidlo, továrenská značka: Volvo, rok výroby: 2019
Mgr. Martina Holečková 10 771 15 977 Amazi, Bratislava nevykonávam Zastavaná plocha a nádvoria; kat. územie Kozárovce; číslo LV: 710;
Záhrada; kat. územie Kozárovce; číslo LV: 710;
Rodinný dom; kat. územie Kozárovce; číslo LV: 710;
Orná pôda; kat. územie Kozárovce; číslo LV: 3510;
Byt; kat. územie Bratislava Dúbravka; číslo LV: 4395;
Nebytový priestor; kat. územie Bratislava Dúbravka; číslo LV: 4395;
2x Parkovacie miesto; kat. územie Bratislava Dúbravka; číslo LV: 6492;
Osobné motorové vozidlo; Citroen C4; rok výroby: 2021; neužívam
Árpád Horváth 8 172 72 042 nevykonávam Poslanec MZ (Mesto Kolárovo)
Primátor (skončenie funkcie 20.11.2022) (Mesto Kolárovo)
Rodinný dom; kat. územie Kolárovo; číslo LV: 10292; podiel: 50 %
Garáž; kat. územie Kolárovo; číslo LV: 10292; podiel: 50 %
2x Zastavaná plocha; kat. územie Kolárovo;
2x Záhrada; kat. územie Kolárovo; číslo LV: 11481; podiel: 50 %
Osobné motorové vozidlo; Škoda Octavia; rok výroby: 2018, podiel: 100 % neužívam
Ing. Jozef Jobbágy 8 048 57 617 Majiteľ (J+J Svätý Peter) nevykonávam Nájomný byt; kat. územie Svätý Peter; číslo LV: 847; podiel: 1/2
Stará strážnica; kat. územie Svätý Peter; číslo LV: 847; podiel: 1/2
Agroturistická ubytovňa; kat. územie Svätý Peter; číslo LV: 847; podiel: 1/2
Obchodná budova; kat. územie Svätý Peter; číslo LV: 847; podiel: 1/2
Reštaurácia; kat. územie Svätý Peter; číslo LV: 2323; podiel: 1/2
Zastavané plochy a nádvoria; kat. územie Svätý Peter; číslo LV: 847; podiel: 1/2
Pivničný dom; kat. územie Svätý Peter; číslo LV: 847; podiel: 1/2
Dielňa; kat. územie Svätý Peter; číslo LV: 847; podiel: 1/2
Sýpka; kat. územie Svätý Peter; číslo LV: 847; podiel: 1/2
Záhrady a vinice; kat. územie Svätý Peter; číslo LV: 847; podiel: 1/2
Záhrady; kat. územie Svätý Peter; číslo LV: 847; podiel: 1/2
Orná pôda; kat. územie Svätý Peter; číslo LV: 847; podiel: 1/2
Rodinný dom; kat. územie Svätý Peter; číslo LV: 847; podiel: 1/2
Rodinný dom; kat. územie Svätý Peter; číslo LV: 847; podiel: 1/2
Spoločenský dom; kat. územie Svätý Peter; číslo LV: 2488; podiel: 1/2
nevlastním neužívam
Mgr. Marián Kéry 7 752 41 751 nevykonávam poslanec NR SR (Národná rada SR, Bratislava ) požitky: odmena a paušálne náhrady Rodinný dom; kat. územie Červený Hrádok; číslo LV: 201; podiel: 17%
6x Záhrady, zastavané plochy a nádvoria; kat. územie Červený Hrádok;
Rodinný dom s dvojgarážou; kat. územie Zlaté Moravce; číslo LV: 7925;
Záhrady, zastavané plochy a nádvoria; kat. územie Zlaté Moravce; číslo LV: 1661; podiel: 50%
18x Orná pôda a TTP; kat. územie Červený Hrádok, Nevidzany, Bátorove Kosihy, Svätý Peter, Krátke Kesy, Modrany, Mudroňovo, Ladice, Neverice
2x Vinica; kat. územie Červený Hrádok;
Osobné motorové vozidlo; Škoda; rok výroby: 2020;
Obrazy, hodinky, knihy;
Finančné prostriedky;
Hypotekárny úver; dátum vzniku: 01.12.2014;
neužívam
PhDr. Mgr. art. Otokar Klein, ArtD. 7 752 79 878 Mesto Nové Zámky primátor mesta (Mesto Nové Zámky) požitky: odmena
člen dozornej rady (Bytkomfort, s.r.o., Nové Zámky) požitky: nie
predseda predstavenstva (Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra) požitky: nie
Rodinný dom, zastavané plochy a nádvoria, kôlňa; kat. územie Nové Zámky; číslo LV: 7497;
Zastavané plochy a nádvoria - garáž; kat. územie Nové Zámky; číslo LV: 12152; podiel: 1/2
Nebytový priestor č.12-108 v bytovom dome; kat. územie Nové Zámky; číslo LV: 8140; podiel: 1/2
Nebytový priestor č.2-121 v bytovom dome č.11; kat. územie Nové Zámky; číslo LV: 8918; podiel: 1/2
Záhrada; kat. územie Nové Zámky; číslo LV: 10977;
Lesné pozemky; kat. územie Diviaky nad Nitricou; číslo LV: 1344; podiel: 25800/445824
Orná pôda; kat. územie Andovce; číslo LV: 2592; podiel: 1/2
zariadenie rodinného domu;
Hypotekárny úver; dátum vzniku 22.12.2021;
neužívam
MUDr. Monika Kolejáková, MBA 1 007 16 882 MedKol, s.r.o., Nové Zámky Poslankyňa MZ (Mesto Nové Zámky) Byt s príslušenstvom; kat. územie Nové Zámky; číslo LV: 8715;
Dom s garážou; kat. územie Nové Zámky; číslo LV: 12354;
Byt s príslušenstvom; kat. územie Bratislava - Lamač; číslo LV: 4032;
Ovocný sad; kat. územie Záhorská Bystrica; číslo LV: 9681
Úver; dátum vzniku: 2020 Osobné motorové vozidlo; továrenská značka: BMWi3; rok výroby: 2019
Osobné motorové vozidlo; továrenská značka: BMW X3; rok výroby: 2014
Ing. Štefan Korman, MBA 706 58 826 SZČO (Štefan Korman Topmedia, Ivanka pri Nitre) Predseda združenia (Oblastný futbalový zväz v Nitre) Rodinný dom; kat. územie Nitra – Zobor; číslo LV: 2299; Osobné motorové vozidlo; Subaru XV; rok výroby: 2018;
Hypotekárny úver; dátum vzniku: 26.06.2014;
neužívam
Ing. Péter Köpöncei 877 36 300 Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Nitra Starosta obce (Obec Plášťovce ) Záhrada; kat. územie Plášťovce; číslo LV: 283; podiel: 5/24
2x Zastavaná plocha a nádvorie; kat. územie Plášťovce;
Záhrada; kat. územie Plášťovce, číslo LV: 283; podiel: 5/24
Zastavaná plocha a nádvorie; kat. územie Plášťovce; číslo LV: 283; podiel: 5/24
Rodinný dom; kat. územie Plášťovce; číslo LV: 283; podiel: 5/24
3x Orná pôda a TTP; kat. územie Hokovce;
nevlastním neužívam
JUDr. Igor Kršiak 1 760 31 815 Mesto Trnava, Trnava
Konateľ (JUDr. Igor Kršiak, s.r.o., Nitra)
poslanec MZ (Mesto Nitra) Byt; kat. územie Chrenová; číslo LV: 1463;
Byt; kat. územie Nitra; číslo LV: 5845; podiel: 1/2
Hypotekárny úver; dátum vzniku 03.09.2010;
Hypotekárny úver; dátum vzniku: 21.11.2013;
Rodinný dom; kat. územie Lužianky; číslo LV: 1624; rok začatia užívania: 2018; spôsob užívania: bývanie
Osobné motorové vozidlo; továrenská značka: Landrover Discovery; rok výroby: 2019
RNDr. Ján Krtík 7 752 47 984 Mesto Levice Valné zhromaždenie (Levická televízna spoločnosť, s.r.o., Levice)
predseda predstavenstva (Cech kamenárov Slovenska, Levice)
predseda predstavenstva (Oblastná organizácia cestovného ruchu Tekov, Levice)
Valné zhromaždenie (Margita – Ilona, s.r.o., Levice)
podpredseda predstavenstva (Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra)
Byt v bytovom dome; kat. územie Levice; číslo LV: 7342; podiel: BSM
Garáž; kat. územie Levice; číslo LV: 5120; podiel: BSM
Chalupa; kat. územie Hontianska Vrbica; číslo LV: 117; podiel: BSM
Dom; kat. územie Hontianske Moravce; číslo LV: 183; podiel: 50%
Rodinný dom; kat. územie Hontianske Moravce; číslo LV: 120; podiel: 25%
nevlastním neužívam
PhDr. Anna Laurinec Šmehilová, PhD. 11 574 34 549 Effeta – Stredisko sv. Františka Saleského, Nitra člen dozornej rady (Službyt Nitra, s.r.o., Nitra) požitky: 2 400 € Orná pôda; kat. územie Veľké Janíkovce; číslo LV: 3262;
Ostatné plochy; kat. územie Veľké Janíkovce; číslo LV: 3262;
Rodinný dom; kat. územie Veľké Janíkovce; číslo LV: 3262;
Osobné motorové vozidlo; Toyota RAV4; rok výroby: 2014;
Hypotekárny úver; dátum vzniku: 2022;
neužívam
Ing. Marek Oremus 8 092 62 181 Nitriansky samosprávny kraj, Nitra primátor mesta (od 28.11.2018 do 24.11.2022) (Mesto Šurany) Rodinný dom a zastavaná plocha a nádvorie; kat. územie Kostolný Sek; číslo LV: 1006,644;
Zastavaná plocha a nádvorie; kat. územie Kostolný Sek; číslo LV: 68; podiel: 1/4
Osobné motorové vozidlo; Škoda Superb; rok výroby: 2014;
Osobné motorové vozidlo; Opel Astra; rok výroby: 1997;
neužívam
Ing. Peter Oremus, PhD. 11 634 23 728 Samson Company s.r.o., Nitra
Spoločník (Vestam Company s.r.o., Nitra) Spoločník (Orcom s.r.o., Nitra)
Člen komisie majetku (Mesto Nitra)
Člen finančnej komisie (Nitriansky samosprávny kraj, Nitra)
Člen komisie energetiky a životného prostredia (Nitriansky samosprávny kraj, Nitra)
15x Pozemky; kat. územie Kostolný Sek, Podhájska -Belek, Nitra - Chrenová, Šurany;
Rodinný dom a záhrada; kat. územie Nitra-Chrenová; číslo LV: 895; podiel: 1/2
Rodinný dom a záhrada; kat. územie Kostolný Sek; číslo LV: 225;
Stavba a pozemky; kat. územie Kostolný Sek; číslo LV: 68; podiel: 1/4
Podiel v spoločnosti Samson Company, s.r.o., podiel: 67%
Podiel v spoločnosti Vestam Company, s.r.o.,
Podiel v spoločnosti Orcom, s.r.o.,
Hypotekárny úver; dátum vzniku : 04.05.2020; podiel: 1/2
Osobný automobil; továrenská značka: VW CADDY; rok výroby: 2012
Mgr. Örs Orosz 12 158 9 105 Občianske združenie SINE METU, Moča
Fyzická osoba (Mgr. Ӧrs Orosz, Moča)
Konateľ Festivitas s.r.o. , Moča
Konateľ Festivitas Eventum s.r.o., Moča
Zastavané plochy a nádvoria, záhrady, lesný pozemok; kat. územie Nána; číslo LV: 4790;
Byt; kat. územie Komárno; číslo LV: 7957;
Osobné motorové vozidlo; Škoda Kodiaq; rok výroby: 2018;
Hypotekárny úver; dátum vzniku: 01.12.2021
Spotrebný úver; dátum vzniku: 01.12.2021
neužívam
Mgr. Dušan Rampašek 780 9 824 FORA – STAV s.r.o., Šurany
Konateľ (KRC Sport s.r.o., Šurany)
Poslanec MSZ (Mesto Šurany ) Dom; kat. územie Šurany; číslo LV: 7052; nevlastním neužívam
Ing. Juraj Soboňa 6 911 56 124 nevykonávam starosta obce (Obec Solčany) požitky: mzda Záhrada a orná pôda; kat. územie Solčany; číslo LV: 960;
Zastavaná plocha a nádvorie; kat. územie Solčany; číslo LV: 960;
Nebytové priestory; kat. územie Rajecké Teplice; číslo LV: 1171; podiel: 9,90 %
Zastavaná plocha a nádvoria; kat. územie Rajecké Teplice; číslo LV: 1171; podiel: 9,90 %
Polyfunkčný objekt; kat. územie Solčany; číslo LV: 3242; podiel: 62,5 %
4x Zastavaná plocha a nádvoria; kat. územie Solčany, Ardanovce;
Záhrada; kat. územie Ardanovce; číslo LV: 119;
Rodinný dom; kat. územie Solčany; číslo LV: 3476; podiel: 50 %
Byt; kat. územie Topoľčany; číslo LV: 3223; podiel: 50 %
Predajňa potravín; kat. územie Solčany; číslo LV: 3484;
Osobné motorové vozidlo; Audi Q3; rok výroby: 2018;
Úžitkové vozidlo; Opel Combo; rok výroby: 2017;
Vklad v banke;
neužívam
Mgr. Jozef Stankovský, PhD. 7 752 47 687 nevykonávam starosta obce (Obec Bojná) Rodinný dom; kat. územie Bojná; číslo LV: 663;
Záhrady; kat. územie Bojná; číslo LV: 663;
Zastavané plochy a nádvoria; kat. územie Bojná; číslo LV: 663;
nevlastním neužívam
MUDr. Martin Starzyk, PhD., MBA 1 008 90 837 PolyStar, s.r.o., Nové Zámky
Konateľ (PolyStar, s.r.o., Nové Zámky)
Konateľ (CHIRURGIA, s.r.o., Nové Zámky)
Konateľ (MediStar, s.r.o., Nové Zámky)
Predseda predstavenstva (Granya, a.s., Košice – mestská časť Juh)
nevykonávam Byt; kat. územie Nové Zámky; číslo LV: 10619; podiel: 1/2
Rodinný dom, zastavaná plocha, záhrada; kat. územie Nové Zámky; číslo LV: 12643; podiel: 1/2
Trafostanica, zastavaná plocha; kat. územie Nové Zámky; číslo LV: 14106;
Byt; kat. územie Nivy; číslo LV: 5199; podiel: ½ Byt; kat. územie Nivy; číslo LV:5199; podiel: ½
Garážové státie; kat. územie Nivy; číslo LV: 5199; podiel: ½
Garážové státie; kat. územie Nivy; číslo LV: 5199; podiel: ½
Zastavaná plocha a nádvorie; kat. územie Nové Zámky; číslo LV: 14106;
4x Podiel v obchodnej spoločnosti;
Akcie; podiel: 20 %
3x Úver na bývanie;
neužívam
Mgr. Ervín Szalma 12 217 15 179 Základná škola Andreja Kmeťa, Levice poslanec (Mesto Levice) Byt; kat. územie Levice; číslo LV: 7021; Osobné motorové vozidlo; Honda HRV; rok výroby: 2016,
Hypotekárny úver; dátum vzniku: 06.05.2021
Záhrada; kat. územie Levice; číslo LV: 10793; rok začatia užívania: 2022; spôsob užívania: záhrada
MVDr. Juraj Šimunek 1 022 326 851 Veterinárny lekár (MVDR. Juraj Šimunek, Bánov) poslanec Obecného Zastupiteľstva (Obec Bánov) Zastavané plochy a nádvoria; kat. územie Bánov; číslo LV: 949; podiel: 50 %
Záhrady; kat. územie Bánov; číslo LV: 949; podiel: 50 %
Vinice; kat. územie Bánov; číslo LV: 949; podiel: 50 %
Dom; kat. územie Bánov; číslo LV: 949; podiel: 50 %
Garáž; kat. územie Bánov; číslo LV: 949; podiel: 50 %
Zastavaná plocha a nádvorie; kat. územie Nové Zámky; číslo LV: 5525; podiel: 50 %
Halové autogaráže; kat. územie Nové Zámky; číslo LV: 5525; podiel: 50 %
Osobné motorové vozidlo; Subaru Outback; rok výroby: 2019;
Hypotekárny úver na dom; dátum vzniku: 03.04.2007; podiel: 50 %
Úver bezúčelový; dátum vzniku: 29.11.2022; podiel: 50 %
neužívam
Mgr. Petra Števková 2 567 38 542 News and Media Holding a.s., Bratislava poslankyňa MZ (Mesto Levice)
Člen dozornej rady (Levická televízna spoločnosť s.r.o., Levice)
Orná pôda; kat. územie Levice; číslo LV: 10539; podiel: 50 %
Orná pôda; kat. územie Levice; číslo LV: 10330;
Byt; kat. územie Bratislava; číslo LV: 3273; podiel: 50 %
Úspory;
Hypotekárny úver; dátum vzniku: 15.02.2017; podiel: 50 %
neužívam
Ing. Štefan Štefek 12 158 78 390 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, Nitra poslanec MZ (Mesto Nitra) Orná pôda, zastavané plochy, rodinný dom, garáž; kat. územie Veľké Janíkovce; číslo LV: 1590;
Orná pôda; kat. územie Veľké Janíkovce; číslo LV: 945;
Orná pôda; kat. územie Veľké Janíkovce; číslo LV: 1277; podiel: 66%
Orná pôda; kat. územie Veľké Janíkovce; číslo LV: 3227;
Vklad v banke; podiel: BSM neužívam
Róbert Tölgyesi 1 007 148 575 SZČO (Róbert Tölgyesi – Nábytok, Šaľa) Poslanec MZ – zástupca primátora (Mesto Šaľa) požitky: odmena
Člen dozornej rady (MeT Šaľa, spol s r.o., Šaľa)
Parcely reg. „C“, stavby (nábyt., RD, Garáž, Hosp. budova); kat. územie Šaľa; číslo LV: 1601;
Byt; kat. územie Šaľa; číslo LV: 6833;
Osobné motorové vozidlo; Škoda Superb; rok výroby: 2016;
Hypotekárny úver; dátum vzniku: 07.04.2010; podiel: BSM
Osobné motorové vozidlo; továrenská značka: Toyota Proace; rok výroby: 2021
PhDr. Ján Vančo, PhD. 12 217 4 218 SZČO (J&M Dr. Ján Vančo, Nitra) poslanec MZ (Mesto Nitra) požitky: odmena poslanca MZ 2x Vinice; kat. územie Svätoplukovo;
Vodné plochy; kat. územie Svätoplukovo; číslo LV: 1443; podiel: 1/2
30x Orná pôda, TTP; kat. územie Šurany, Svätoplukovo
Zastavané plochy a nádvoria; kat. územie Nitra Zobor; číslo LV: 530; podiel: 1/4
Záhrady; kat. územie Nitra Zobor; číslo LV: 530; podiel:1/3
Ostatné plochy; kat. územie Nitra Zobor; číslo LV: 314; 2
Byt a spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných zariadení domu a príslušenstva v BD; kat. územie Nitra Zobor; číslo LV: 4811; podiel: 1/2
Osobné motorové vozidlo; VW Tiguan; rok výroby: 2017;
vklady na bankových účtoch;
neužívam
Mgr. Henrich Varga 1 007 44 129 Mesto Nitra, Nitra nevykonávam Rodinný dom; kat. územie Nitra; číslo LV: 2350; podiel: BSM Osobné motorové vozidlo; Škoda Octavia; rok výroby: 2017; podiel: BSM
Hypotekárny úver; dátum vzniku 03.12.2021
neužívam
MUDr. Miklós Viola 13 454 27 861 Nemocnica AGEL Komárno, s.r.o., Komárno
Konateľ (Medchir s.r.o., Komárno)
predseda predsedníctva (Domov dôchodcov Malý Dunaj OZ, Komárno)
poslanec MZ (Mesto Kolárovo)
Byt; kat. územie Komárno; číslo LV: 7546;
Záhradkárska chata; kat. územie Kolárovo; číslo LV: 10491;
Rodinný dom; kat. územie Kolárovo; číslo LV: 1496;
nevlastním neužívam
JUDr. Andrea Vitkóová, PhD. 8 791 50 025 Paneurópska vysoká škola, Bratislava
Konateľ (LBC-ACCOUNTING, s.r.o., Štúrovo)
Konateľ (LAW & BUSINESS CONSULTING, s.r.o., Štúrovo)
Živnostník - majiteľ (JUDr. Andrea Vitkóová MINI Cukráreň, Štúrovo)
poslanec (Mesto Štúrovo) požitky: odmena
člen dozornej rady (Komunálne služby a odpadové hospodárstvo s.r.o., Štúrovo)
člen dozornej rady (Vadaš s.r.o., Štúrovo)
3x Zastavaná plocha a nádvoria; kat. územie Štúrovo;
Orná pôda; kat. územie Búč; číslo LV: 1568; podiel: 1/2
Vinica; kat. územie Búč; číslo LV: 1567;
Osobné motorové vozidlo; Škoda Superb; rok výroby: 2016;
Úžitkové motorové vozidlo; Škoda Praktik; rok výroby: 2010; podiel: 1/1
Úver na bývanie; dátum vzniku 19.03.2019; podiel: BSM
neužívam
Ing. Pál Zachar 711 5 727 nevykonávam Primátor mesta (Mesto Šahy) požitky: plat
Predseda (SaagScouting, Šahy)
Byt; kat. územie Šahy; číslo LV: 1652;
Rodinný dom; kat. územie Tešmák; číslo LV: 2584; BSM
Sklad náradia; kat. územie Tešmák; číslo LV: 2584; BSM
3x Zastavaná plocha a nádvorie; kat. územie Tešmák;
Rodinný dom; kat. územie Vyškovce nad Ipľom; číslo LV: 1024; podiel: 9/12
Zastavaná plocha a nádvorie; kat. územie Vyškovce nad Ipľom; číslo LV: 1024; podiel: 9/12
Hypotekárny úver; dátum vzniku 04.10.2018;
Hypotekárny úver; dátum vzniku 22.08.2019;
Osobné motorové vozidlo; továrenská značka: Toyota RAV4; rok výroby: 2018
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
09:35:40 Majetkové priznania poslancov NSK za rok 2022 [2024-01-24; 527 x]
09:35:03 Aktuálny vývoj v oblasti trafík (aktualizované) [2024-02-08; 700 x]
09:34:25 A 300 éves Ziliziek Pereden találkoztak [2017-11-09; 2,685 x]
09:32:29 Príbeh Európskej charty menšinových a regionálnych jazykov [2024-01-30; 245 x]
09:31:06 Egy Csésze Kávé MuDr. Zámola Ferenc testépítővel [2015-08-14; 5,123 x]
09:27:45 Juraj Smatana: Moje najmilšie civilizačné kolapsy (2011) [2024-02-28; 67 x]
09:27:02 Zoznam občanov pochovaných na náklady mesta od roku 2015 [2024-02-11; 766 x]
09:25:38 Najdlhšia klobáska rastie v najzanedbanejšom meste / A legelhanyagoltabb városban terem a leghosszab... [2011-10-18; 2,920 x]
09:23:23 Négy várostrom a török korból - Érsekújvár, 1685 [2023-11-28; 623 x]
09:21:54 Nyitravármegye nemes családai / Šľachtické rody Nitrianskej stolice [2011-02-19; 40,433 x]
09:20:58 Zrkadlenie. Výstava grafických prác Angeliky Holomáňovej v Dome Matice slovenskej otvorená do 7. feb... [2014-01-23; 2,672 x]
09:18:39 Protižiovské násilnosti v Nových Zámkoch dňa 4. augusta 1946. Článok Pavla Makynu v poslednom čísle ... [2018-07-02; 2,342 x]
09:16:59 Monitoring vplyvu skládky na podzemné vody Nové Zámky. Technická správa. Geodyn s.r.o. Bratislava 20... [2024-01-17; 416 x]
09:14:16 Keď sa plnia sny... Mgr. Učeň konečne riaditeľom úradu práce [2024-01-06; 3,701 x]
09:12:27 Firma zahalená rúškom tajomstva: COOP Jednota Nové Zámky, SD [2018-01-15; 6,350 x]
09:12:15 Dnes na námestí v Nových Zámkoch už viac ako 150 ľudí [2024-01-25; 1,197 x]
09:11:29 4. protestný míting v NZ v znamení triezveho civilného dialógu... [2024-02-09; 462 x]
09:10:43 Na štvrtok zvolávajú organizátori ďalšie protestné zhromaždenie [2024-01-31; 601 x]
09:08:37 Po stopách kauzy podpáleného auta seredského novinára z roku 2016 [2024-02-28; 106 x]
09:05:19 Érsekújvár és Vidéke, Érsekújvár és Magyar Vidéke, Slovenský Juh bibliográfiája [2010-12-12; 14,323 x]
09:04:55 Anonymný e-mail vysvetľuje pozadie primátorovej piruety ohľadom hazardu... [2020-11-17; 3,085 x]
09:04:31 Pred 20 rokmi zomrel šuriansky rodák Dr. Emil Vidra [2012-06-30; 4,739 x]
09:02:56 Ako to vidím ja: Musí mesto dvíhať dane? Nebolo by lepšie šetriť a začať od seba? [2023-11-29; 1,702 x]
09:00:36 Zoznam konfiškátov v okrese Nové Zámky v období od 25. októbra 1945 do 31. mája 1947 [2023-12-31; 506 x]
08:59:02 Tajomstvo prázdnej budovy býv. Hypernovy v Nových Zámkoch [2021-05-22; 2,880 x]
08:57:28 Ako sa podnikalo za socializmu. Neobyčajný príbeh Františka Čubu a Agrokombinátu JZD Slušovice... [2024-01-06; 559 x]
08:56:40 Nové Zámky v radostnom očakávaní klobáskového festivalu... [2013-10-08; 2,442 x]
08:56:37 Čudní Mikuláši. Primátor s posl. Borbélyom rozpredávajú hnuteľný majetok Hotela Korzo potajomky... [2020-12-27; 2,835 x]
08:55:50 A nagysurányi és érsekújvári ún. partizán-pogromok 1946 augusztusában [2024-01-25; 266 x]
08:55:14 Megemlékezés a Párkányi Csata 330. évfordulójáról Párkányban 2013.10.19 14.00 órakor a Római katolik... [2013-10-16; 2,816 x]
08:52:28 Publikácie Inštitútu slavistiky Ruskej akadémie vied [2019-03-31; 2,570 x]
08:52:06 A hét könyve / Kniha týždňa: László Péter, Fehérlaposok (Určení k vyhnaniu) 2005 [2018-07-19; 7,201 x]
08:50:51 Štb v Nových Zámkoch v rokoch 1980-1990 [2024-02-21; 526 x]
08:49:47 Novozámocká samospráva a čierne stavby II. [2024-01-02; 623 x]
08:48:34 Trafiku nechcel a ostatným trafikantom zbytočne strpčoval život. Primátor včera odvolával posl. Balo... [2023-06-28; 2,220 x]
08:46:42 Privatizačný príbeh komárňanských lodeníc / A komáromi hajógyár privatizációjának története... [2023-12-15; 835 x]
08:46:18 Egy csésze kávé Jankai Béla előadóművésszel, zeneszerzővel [2013-09-01; 8,104 x]
08:44:30 Konkurzy a bankroty v Nových Zámkoch [2022-10-08; 1,185 x]
08:42:53 Dom za cenu panelákového bytu? [2023-11-30; 810 x]
08:41:10 Korupčná kauza z éry socializmu a jej súvislosti: Prípad Babinský [2023-12-25; 849 x]
08:39:52 Egy csésze kávé: Szász Kittivel, a világ legjobb női labdazsonglőrjével, világbajnokkal [2013-11-22; 3,488 x]
08:38:17 Nové Zámky pred 30-mi rokmi / Érsekújvár 30 évvel ezelőtt [2014-04-02; 5,040 x]
08:37:16 Zatrpknutí bojovníci: Ján Čarnogurský [2023-12-21; 806 x]
08:34:55 História sporu o Vodné dielo Gabčíkovo – Nagymaros / A bős-nagymarosi vízlépcsővel kapcsolatos vita ... [2024-01-01; 343 x]
08:33:17 Angyel Miklós: Udvard nevezetességei (1994) [2013-10-20; 4,566 x]
08:31:21 Nebojte sa p. Učeň, všetko bude OK! Terapeutické video z ordinácie doktora Kleina [2022-09-30; 2,905 x]
08:30:19 Niekomu sánkovačka na umelom snehu a niekomu voda v dome po kolená. O. Klein rozdával darčeky [2024-01-11; 1,006 x]
08:29:09 V čom je význam novozámockých protestov? [2024-01-27; 393 x]
08:26:42 Ani Novozámčanom to nie je jedno [2024-01-18; 679 x]
08:25:10 Ako rýchlo devalvuje cena Pro Urbe? [2020-09-16; 3,412 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x