Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  13-03-31   4,382  
0

Počas túlania sa po novozámockom mestskom webe môže návštevník naraziť i na takýto zaujímavý dokument - "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nové Zámky na roky 2007-2010 s výhľadom do roku 2015"
Na 242 stranách sú v ňom zhrnuté plány a predstavy o smerovaní Nových Zámkov... ktoré majú iba drobnú chybyčku krásy: nikto ich nikdy ani na sekundu nemyslel vážne....  

Už vypracovanie samotného dokumentu nestálo fazuľku - rovné 2 mil. Sk (z toho 100 tis. mestských peňazí), ale čo doslova vyraža dych je ambicióznosť zámerov: 120 úloh za cca 2 miliardy (!) korún!

Žiaľ potencionálny úžitok, ktorý mohol podobný dokument priniesť -  serióznu diskusiu o budúcnosti mesta, sa neuskutočnil.
Štúdia bola predmetom rokovania zastupiteľstva len dvakrát:  Prvýkrát 30. novembra 2004, keď poslanci odsúhlasili spoluúčasť mesta v projekte „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nové Zámky“ vo výške 5 % z celkových nákladov projektu, t. j. 96 350,– Sk.
A druhýkrát 20. mája 2008 keď si hotový dokument odsúhlasili.  Z priloženej diskusie je zjavné, že poslanci už ani vtedy príliš nerozumeli, načo je dokument dobrý a kto ho potrebuje, resp. v čom môže podporiť ich osobné priority...


Primátor mesta otvoril rozpravu.
Ing. Štefan Pétery – uviedol, že je to veľmi kvalitne spracovaný materiál, v iných mestách, kde majú takýto program hospodárskeho a sociálneho rozvoja spracovaný má 30 strán, oproti tomu predložený program má vyše 200 strán. Je veľmi dobre spracovaná  samotná analyzujúca časť, myslí si, že to bude môcť mesto, mestské zastupiteľstvo dlhodobo využívať. Je rád, že je dobre spracovaná aj druhá časť týkajúca sa konkrétnych úloh, ich rokov, súm so zdrojmi, so spracovateľmi, zodpovednými ľuďmi, avšak treba si uvedomiť, že tento materiál by malo mestské zastupiteľstvo schváliť, a ak to tak má byť, mali by tam byť skutočne aktuálne veci. Podotkol, že už na zasadnutí mestskej rady sa pochvalne vyjadril k tomuto materiálu, ale upozornil na jeho aktualizovanie a nielen v tomto roku, ale aj v rokoch ďalších.
Zdroje financovania počítajú s tým, že niektoré zámery budú stáť desiatky, možno aj stovky miliónov korún, niektoré sú menej finančne náročné. Samozrejme nie všetky aktivity, ktoré by mali realizovať budú napojené na rozpočet mesta a budú tam aj cudzie zdroje, či už z európskych fondov alebo podnikateľského sektora. Avšak je niekoľko vecí, ktoré už mali byť realizované alebo rozbehnuté v roku minulom alebo tomto, možno že aj sú, ale potom by to malo byť uvedené v dôvodovej správe. Napr. za 50 mil. by sa malo vybudovať koordinačné infocentrum pre podnikateľov, dá sa predpokladať, že to všetko nepôjde z mestských peňazí, ale je to už v tomto roku. V minulom roku za 160 mil. Sk bola úloha - priemyselný park, nazdáva sa, že toto je oblasť, s ktorou by sa mali na každom zastupiteľstve zaoberať, v mestách, kde to robia sú už oveľa ďalej a majú už aj výsledky, ktoré pre tieto mestá priemyselné parky prinášajú. Tak isto je tam 30 mil. Sk pre budúci rok pre geografický infosystém, žiada sa vybudovanie multimediálnej knižnice za 30 mil. Sk v tomto roku. Nazdáva sa, že pokiaľ majú tento materiál, hlavne, čo sa týka druhej časti, mali dostať návrh na výhľadový rozpočet, je obdobie, kedy sa už spracováva rozpočet na budúci rok, ako aj korekcie v dlhodobejšom rozpočte. Je presvedčený, že úlohy, pokým ich odbory na mestskom úrade vyhodnotia ako skutočne aktuálne, ktoré chcú robiť, tak by sa to malo premietnuť aj v budúcoročnom rozpočte.
PaedDr. Jana Garajová – upozornila na fakt, že malé centrum Štefánka už neexistuje určitý čas. Ďalej sa spýtala na informáciu uvedenú v materiáli, že nebola realizovaná refundácia prostriedkov pre mesto pri rekonštrukcii základnej školy v roku 2005, poprosila o vysvetlenie čoho sa to týkalo. Spýtala sa ďalej v akom štádiu je vybudovanie cyklotrasy a vyčistenie Mlynského náhonu.
Ing. arch. Jozef Istenes – uviedol, že tento materiál im dáva strategické ciele, ktoré sa skladajú z jednotlivých úloh, ktoré sa dajú aj vymeniť, resp. zameniť, teda funguje to ako systém a zároveň sa tieto jednotlivé úlohy systémovo preväzujú. Ide o materiál, ktorý dáva široké spektrum úloh a bude náročné, aby to administratíva mestského zastupiteľstva zvládla – monitoring a kontrolu jednotlivých strategických cieľov, ktoré sa majú naplniť. V materiáli sa uvádza, že prejednávanie plnenia harmonogramu alebo stavu jednotlivých strategických úloh by malo prebehnúť raz ročne. Z dôvodu, že tieto úlohy sú rôznorodé a pomerne náročné, navrhol, aby mestské zastupiteľstvo prejednávalo stav plnenia jednotlivých úloh dvakrát ročne, raz v I. polroku a raz na konci roka.
Ing. Peter Ágh, prednosta MsÚ – odpovedal na otázky p. Garajovej a uviedol, že refundácia prostriedkov pre mesto Nové Zámky pri rekonštrukcii základnej školy G. Bethlena - je to opis toho, čo bolo v roku 2005, keď dostali 17 mil. Sk na rekonštrukciu. G. Bethlena nie všetko bolo refundované zo štátu priamo v tom istom roku, ale niečo bolo refundované v ďalšom roku v januári a to je zmienené, že bolo plnené len na 55,7 % v roku 2005 a zvyšná časť, čiže 44,3 % prišla v roku 2006, tzn., že mesto o žiadne prostriedky neprišlo, len boli presunuté do ďalšieho roku.
Čo sa týka cyklotrasy uviedol, že by to zahrnul medzi všetky ostatné projekty, ktoré sú zahrnuté v tomto materiály a je ich veľmi veľa, na všetkých sa pracuje. Doteraz, čo sa týka návrhu rozpočtu, ktorý dostali k dispozícii v decembri, vychádzal z priorít, ktoré majú určené, ktoré boli schválené začiatkom minulého roka.
Uviedol, že ak poslanci odsúhlasia predložený program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta, bude celý rozpočet vychádzať z tohto materiálu. Viazať to opačne, že by mali byť už nejaké úpravy rozpočtu priamo s týmto materiálom predložené, na to nevidí dôvod. Pokiaľ bude prijatý tento materiál, pomôže pri viacerých, aj momentálne vypísaných, EU grantoch, kde dostávajú určité body aj za to, že mesto má prijatý takýto materiál. Preto poprosil poslancov, aby za tento materiál zahlasovali, uviedol však, že tento materiál nie je dogmou, tzn. že do roku 2015 nie je fixný, dá sa kedykoľvek meniť a dopĺňať, napríklad podľa toho, ktoré výzvy sú alebo nie sú aktuálne, tak isto aj sumy pri jednotlivých projektoch sú odhady, môže sa to líšiť.
Doplnil, že ak bude tento program hospodárskeho a sociálneho rozvoja schválený, sú predložené na schválenie dva návrhy ohľadne kofinancovania projektov pre školy, pri ktorých by poprosil doplniť do uznesenia, že je schválený PHSR a takto to môžu predložiť aj so žiadosťami o prostriedky z eurofondov.
Primátor mesta – dodal, že skutočne sa každá základná škola v meste uchádza o eurofondy a pri bodovom hodnotení sa počíta aj s takýmto dokumentom. Následne ukončil rozpravu.
Návrhová komisia prečítala pozmeňujúci návrh:
* návrh Istenes – doplniť do návrhu pripomienku dvakrát ročne vyhodnocovať stav plnenia strategických úloh.
Hlasovaním č. 44 - prítomných 24, „za“ – 20, „proti“ - 0, „zdržal sa“ – 3 poslanci MsZ  návrh p. Istenesa schválili.
Následne návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie unblock.
Hlasovaním č. 45 - prítomných 24, „za“ – 22, „proti“ - 0, „zdržal sa“ – 1 poslanci MsZ  návrh schválili a prijali.

Slová p. prednostu o tom, že dokument nie je dogmou, potvrdil aj nasledujúci vývoj, keďže na materiál si už nikdy nikto nespomenul. Jeho priebežné vyhodnocovanie sa neuskutočnilo ani polročne, ani ročne ani nikdy.
Nestranný pozorovateľ si už pri zbežnom prelistovaní dokumentu musí všimnúť, že prvých 95 strán tvorí štatistický balast, ktorý by azda mohol byť zaujímavý, keby suma týchto informácií tvorila nejakú pridanú hodnotu, to však nie je náš prípad. Neserióznosť celého podniku dobre ilustrujú údaje o zamestnanosti, kde sa dôsledne pletú údaje za okres s údajmi za samotné mesto Nové Zámky. Údaje tu uvádzané mohli byť v čase vytvárania dokumentu v r. 2005 zaujímavé len v tej miere, v akej Úrad práce nezverejňoval (a dodnes nezverejňuje) žiadnu serióznu Analýzu miestneho trhu práce.
Samotný reálny obsah dokumentu tvoria strany 95 až 103.  Takto napr. vyzerá SWOT analýza mesta, ako ju videli autori dokumentu:
Silné stránky - S
Slabé stránky - W
Príležitosti - O
Ohrozenia - T
Analýza potenciálov a limitov rozvoja v časti Hlavné disparity uvádza:
V kapitole 7 sa oboznámime so strategickou víziou obce, uvedieme ju tu celú, zrejme ju nepozná nielen nik z obyvateľov, ale ani nik z vedenia mesta:
Strategická vízia v oblasti Hospodársky rozvoj a základná infraštruktúra
Ľudské zdroje sú optimálne využívané, ich kvalita má nadpriemernú úroveň. Terciárny a kvartérny sektor predstavujú významný prvok v hospodárskej štruktúre mesta. Z výrobných aktivít sú podporované najmä environmentálne prijateľné a vysoko sofistikované priemyselné odvetvia s vysokou pridanou hodnotou. Z hľadiska prosperity mesta veľmi dôležitú úlohu má rekreácia a cestovný ruch. Spolupráca mesta a podnikateľov prináša vzájomný prospech. Vďaka spoločnému postupu sa mesto stáva  atraktívne pre obyvateľov, návštevníkov i investorov. Základná infraštruktúra vyhovuje nárokom na ďalší rozvoj mesta v súlade zo zásadami trvalej udržateľnosti. Mesto upevňuje svoju pozíciu ako významný dopravný uzol.
Kritické oblasti: Ľudské zdroje, Podmienky pre investície, Informatizácia a multimediálne informačné technológie, Podpora a rozvoj cestovného ruchu, Doprava a jej infraštruktúra, Inžinierske siete, vodohospodárska a energetická politika
Strategická vízia v oblasti Sociálny rozvoj a kvalita života
Nové Zámky sú atraktívnym miestom pre bývanie. Svojim obyvateľom toto mesto poskytuje nadštandardné možnosti vzdelávania, kultúrneho, športového vyžitia a iné voľnočasové aktivity. Zdravotnícka a sociálna starostlivosť ako aj dobrá bezpečnostná situácia v meste a kvalitné životné prostredie vytvárajú dobré podmienky pre spokojný život.
Kritické oblasti: Bývanie, Zdravotníctvo, Školstvo, Kultúra, Šport, rekreácia a voľnočasové aktivity, Sociálna pomoc, Podpora mládeže, Bezpečnosť v meste, Životné prostredie - imidž a atraktivita mesta,
Strategická vízia v oblasti Samospráva a verejné služby
Manažment, zamestnanci mesta a mestských zariadení sú pripravení kvalitne, efektívne a bez zbytočných prieťahov plniť všetky zverené úlohy. Sú schopní reagovať na meniace sa podmienky a prispôsobovať sa im, konkurovať administratíve iných miest v Európe. Správa vecí verejných sa stala službou verejnosti, minimalizoval sa byrokratický prístup k riešeniu úloh a mestská správa tejto zmene prispôsobila aj komunikáciu s občanmi a návštevníkmi mesta.
Kritické oblasti: Organizácia mestskej správy, Daňová, poplatková, rozpočtová politika, nakladanie s majetkom mesta, Environmentálna politika, Urbanizmus, architektúra a územný rozvoj
Od str. 103 na 128 stranách nasleduje "Súhrn prioritných oblastí, cieľov, opatrení a aktivít", v skutočnosti textový rozpis jedinej 120 riadkovej tabuľky, ktorú pripájame.  Záujemcovia môžu nájsť aj jej excelovú podobu na stránke FB skupiny "Neprajníci zo sociálnych sietí".

Toľko "miliónová tabuľka" rozpísaná v dokumente na 128-ch stranách (každá stránka dokumentu vyšla daňových poplatníkov 8 265,-Sk ).
V závere dokumentu sa veľká pozornosť venuje monitoringu a vyhodnocovaniu plnenia programu, za ktorým účelom mal do dvoch mesiacov od schválenia vzniknúť v zastupiteľstve "Monitorovací výbor" zodpovedný za vypracovanie každoročnej monitorovacej správy...

A rébus na záver: V správe nie je nikde uvedené, kto je vlastne autorom tohoto pozoruhodného dielka za 2 milióny korún a komu vlastne EÚ za našej 5% spoluúčasti vyplatila uvedenú sumu...
2013-04-04 10:45:03 roman csikos
urcite by som sa mesta v zmysle zakona o slobodnom pristupu k informaciam opytal, kto je zhotovitelom, ci mesto NZ, alebo nejaka mestom vybrata organizacia, rovnako na zlozenie kolektivu zostavovatelov...predpokladam, ze vsetky prostriedky z nenavratneho financneho prispevku isli na odmeny zhotovitelov, co je v poriadku, ale zmluva ak to mestu dodavatelsky niekto vpyracoval by mala vysiet na mestskej stranke volne k stiahnutiu, resp. by som si ju vypytal v zmysle zakona o slobodnom pristupe k informaciam
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
13:12:50 O veľkých plánoch a krátkej pamäti I. / A nagy tervekről és rövid emlékezetről I. [2013-03-31; 4,382 x]
13:12:12 Magyar pártalapítási kísérletek Felvidéken 1989 után II. - Magyar Néppárt / Pokusy založenia menšino... [2012-07-10; 3,164 x]
13:11:35 Magyar pártalapítási kísérletek Felvidéken 1989 után I. - Magyar Népi Mozgalom a Megbékélésért és a ... [2012-07-08; 7,317 x]
13:10:57 Odišiel ruský politik, ktorého na Slovensku nikto nepoznal. Vladimír Žirinovskij [2022-04-17; 1,064 x]
13:10:19 A KultúrKorzót megint kisemmizték a Csemadok és a Matica javára... Vagy mégsem? [2012-11-28; 3,203 x]
13:09:43 Kniha týždňa / A hét könyve: Ladislav Deák, Viedenská arbitráž. Dokumenty I.-III., MS Martin 2002-20... [2017-11-15; 2,322 x]
13:09:07 Novozámocké horizonty: za škandálom s "Mýtnou bránou" pri hale Millénium bola snaha bývalej firmy dv... [2013-06-02; 7,461 x]
13:08:33 Kontrola NKÚ nezistila v LOKI podstatné nedostatky [2013-01-28; 3,010 x]
13:07:53 Stav (ne)zverejňovania videozáznamov a zápisníc zo zasadnutí mestského zastupiteľstva [2013-08-01; 3,731 x]
13:07:46 Digitalizované periodiká z obdobia 1914-1918 na portáli Slovenskej národnej knižnice [2021-04-12; 3,198 x]
13:07:14 Bezdomovci sú späť na Kasárenskej. Vari nemá krám pána? Zdanie však klame... [2017-01-05; 4,067 x]
13:06:34 Veríme, že správy o nominácii Ing. Bohátovej sú fámy [2011-05-03; 3,159 x]
13:05:46 Slowár Antona Bernoláka [2011-11-23; 6,957 x]
13:04:54 Poďakovanie petičného výboru občanom za podporu [2019-04-19; 2,016 x]
13:04:13 Ešte raz o hrdom Novozámčanovi, ktorý sa súdil o svoje topánky... [2023-07-25; 1,171 x]
13:04:04 Tak nakoniec predsa: novozámocký McDonalds otvorený [2022-02-04; 1,940 x]
13:03:14 Ožívajú tie najhoršie reflexy - poslanci VÚC v čase pandémie na PR návšteve nemocnice... [2020-03-27; 2,276 x]
13:02:26 Bernolákovské polemiky I. Daniel Rapant, K pokusom o novú historicko-filozofickú koncepciu slovenské... [2013-07-18; 4,116 x]
13:01:32 Kniha týždňa/A hét könyve: Katalin Vadkerty, Maďarská otázka v Československu 1945-1948 [2010-09-26; 3,644 x]
13:00:52 Odsťahoval sa primátor Klein z Nových Zámkov? (Aktualizované) [2021-12-24; 1,701 x]
13:00:12 Petícia proti koncentrácii bezdomovcov v okolí železničnej stanice [2019-03-25; 3,334 x]
12:59:33 Nagyboldogasszony, avagy a Szűzanya mennybevételének ünnepe az őrvidéki Boldogasszonyban [2023-08-21; 870 x]
12:58:52 Mélyinterjú Sidó Zoltánnal 2003-ból [2013-07-06; 4,234 x]
12:58:18 Kniha týždňa: Ružena Jamrichová, Z rodinnej kroniky (2002) [2013-09-27; 6,494 x]
12:57:42 O riaditeľke okresnej knižnice bude krajská samospráva hlasovať 19. októbra [2020-10-14; 1,771 x]
12:56:15 Čoho sa bojím a koho nenávidím. Manifest Alexeja Navaľného [2023-08-17; 859 x]
12:56:05 Magyarnak lenni a nagyvilágban: Sisi, alias Zombori Szimonetta ételszobrász [2023-04-09; 997 x]
12:56:04 Kriminalita v kraji podľa hlásení Krajského veliteľstva Policajného zboru za obdobie apríl 2008 - ap... [2018-03-31; 17,849 x]
12:55:37 Do zastupiteľstva kandiduje aj predseda Novozámockého bytového družstva [2022-09-24; 1,300 x]
12:54:51 A Medvetánc folyóirat története (1981-1990) [2020-09-12; 1,425 x]
12:53:26 Cena útechy pre bývalého viceprimátora - N. Kádek je od 1. januára konateľom mestskej firmy Bytkomfo... [2023-06-06; 1,810 x]
12:52:22 V koho mene a v koho záujme šíri bludy nový konateľ Brantnera NZ? [2015-02-20; 6,068 x]
12:52:15 Címlap lány: a párkányi Janszó Orsolya operaénekesnő [2023-08-13; 794 x]
12:51:14 Začne rekonštrukcia hororového domu na Hradnej ulici [2024-05-25; 1,140 x]
12:50:44 Noví susedia primátorovej tety darovali mestu respirátory [2021-02-13; 1,785 x]
12:49:41 Nezadržateľne rastie obludná stavba, ktorú nikto nechcel [2010-09-06; 8,149 x]
12:49:35 Majetkové priznania prokurátorov Okresnej pokuratúry v Nových Zámkoch [2021-03-14; 2,955 x]
12:47:14 Szlovákiai magyar adattár 1993-ból / Databáza maďarských inštitúcií na Slovensku z r. 1993 [2013-07-02; 3,922 x]
12:47:07 Tardoskeddi citerások [2010-10-02; 3,362 x]
12:46:26 Odvolací orgán definitívne zastavil priestupkové konanie voči štatutárom mestských podnikov vo veci ... [2013-09-07; 7,974 x]
12:45:53 A hét könyve: Max Gunther, Hogyan legyél szerencsés? (Bagolyvár Bp. 2016) [2022-10-31; 928 x]
12:45:47 Matovičova intuícia, alebo dostane nás trnavský samorast z dejinnej pasce? [2021-03-09; 2,348 x]
12:45:34 Primátor Štúrova Ján Oravec bude mať vyzývateľa v osobe Dušana Csekesa [2010-09-04; 4,730 x]
12:42:45 Bývalý novozámocký prednosta Peter Ágh neuspel na Najvyššom súde [2022-04-20; 1,952 x]
12:41:53 Kniha týždňa: Výbor na ochranu nespravodlivě stíhaných 1978-1989. Ed. Jaroslav Pažout a kol. (Academ... [2022-04-18; 1,123 x]
12:41:35 Kauza Turá. O čom bol výbušný príspevok nahnevaného účastníka stretnutia s I. Matovičom? [2023-05-03; 1,039 x]
12:40:20 Két karácsonyi könyvajánló [2013-12-14; 2,736 x]
12:39:50 Vyjadrenie p. Juraja Martinku, konateľa Limestone SK s.r.o. a Limestonereal s.r.o. k článku Anatómia... [2022-10-13; 1,480 x]
12:39:35 Ako skončila moja snaha učiť sa po maďarsky. O knihe, z ktorej sa ešte nikto po maďarsky nenaučil.... [2010-09-02; 21,772 x]
12:39:18 Holocaust v regionálnych dokumentoch [2015-01-29; 7,755 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x