Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  15-06-17   5,219  
0

Tri mesiace po škandalóznom uznesení mestského zastupiteľstva o zaplatení neuhradených faktúr Brantneru z bankového úveru, došlo 3. júna ku koncovke v tejto  nešťastnej záležitosti, keď primátor podpísal dohodu o urovnaní s oboma konateľmi Brantner NZ sro (z ktorých jeden je jeho vlastný nominant). "Urovnanie" ide dokonca nad rámec uznesenia MsZ, keď sa v ňom Mesto zaviazalo  k nevypovedaniu zmluvy, k exkluzivite, či zaplateniu nikým neobjednanej cyklotrasy... Naopak, nehovorí sa tu nič o faktúrach vystavených firmou Brantner Kolta s.r.o., čo je ďalšia mysteriózna firma, v ktorej je Brantner NZ spoločníkom, ale o hospodárení ktorej sme ešte nikdy nič nepočuli. Nech už rokovali aktéri uplynulé 3 mesiace o čomkoľvek (a bolo by o čom, veď podľa našich prepočtov je plnenie Brantner NZ predražené 2,22 (Bardejov) až 2,47 (R. Sobota) krát) a nech už boli ich motivácie pri uzatvorení Dohody akékoľvek, je isté, že s takýmto bremenom mesto nedokáže normálne fungovať rovnako, ako nedokázalo ani za éry Pischingera-Ágha.  


Pre záujemcov uvádzame mnemotechnickú pomôcku o  dômyselnej pavučine vzájomne prepojených eseročiek a ich konateľov, cez ktorú každoročne "odtečú" z mesta 3 mil. Eur. Čísla na štítkoch sú výšky vkladov spoločníkov v tis. Eur - ručenie všetkých firiem dokopy je nižšie, než ročné platby mesta Nové Zámky.

Téme sme sa venovali v článkoch:
18.03.2015 Zoznam faktúr firiem Brantner NZ a Brantner Kolta, na preplatenie ktorých si mesto berie úver 2 mil. Eur...
04.03.2015 Rokovanie zastupiteľstva 4. marca 2015. Sme rukojemníkmi zmluvy s Brantnerom?
20.02.2015 V koho mene a v koho záujme šíri bludy nový konateľ Brantnera NZ?
16.02.2015 Pro memoria: Ako sa varila žaba "Brantner". Zo zápisnice 6. rokovania MsZ Nové Zámky dňa 30. októbra 2007
11.02.2015 Dohoda s Brantnerom o splátkovom kalendári je v skutočnosti financovaním jeho pohľadávky cez bankový úver...
21.12.2014 Viac ako rozkradnutý inventár mestského úradu začína verejnosť zaujímať tunelovanie mestských podnikov...
11.12.2014 Znepokojujúce správy z mestského úradu...
23.09.2014 Ukončenie spolupráce s BRANTNEROM ušetrilo v Rimavskej Sobote takmer polovicu nákladov za komunálny odpad!
12.05.2014 Zmluva podpísaná za prítomnosti médií 18. januára 2008 Walterom Brantnerom, sa nenašla
22.04.2014 Osudový dátum pre Nové Zámky: 18. január 2008...
07.09.2013 Odvolací orgán definitívne zastavil priestupkové konanie voči štatutárom mestských podnikov vo veci porušenia práva na informácie...
30.06.2012 Obvodný úrad začal priestupkové konanie voči štatutárom mestských pdnikov kvôli porušovaniu práva na informácie
09.02.2012
Brantner nebude informovať o svojom hospodárení
12.09.2011 Prvoaprílové žarty si robia "sponzori" zo žiakov ZŠ už od 1. septembra
04.11.2010 Zmluva o zabezpečení komunálnych služieb v Nových Zámkoch (Brantner s.r.o.) zverejnená !


Dohoda o urovnaní
uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) ďalej v texte len ako „Dohoda“ medzi zmluvnými stranami
Brantner Nové Zámky s.r.o., so sídlom Viničná 23, 940 64 Nové Zámky, IČO: 31 440 291, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 540/N konajúca prostredníctvom: Ing. František Mačuga, konateľ, a JUDr. Jaromír Valent, konateľ, (ďalej v Dohode len ako „Poskytovatel’“)
a
Mesto Nové Zámky, s adresou Hlavné námestie 10, 940 35 Nové Zámky, IČO: 00 309 150, konajúce prostredníctvom: Mgr. art. Otokar Klein, primátor mesta (ďalej v Dohode len ako „Objednávateľ“) (ďalej v Dohode Poskytovatel a Objednávateľ spoločne aj ako „Strany“ a každý samostatne ako „Strana“).

Článok I. Predmet Dohody Predmetom Dohody je dobromyseľné vyporiadanie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o zabezpečení komunálnych služieb v meste Nové Zámky zo dňa 14. decembra 2007 v znení jej neskorších dodatkov (ďalej v Dohode len ako „Zmluva“) a záväzkov z titulu iných Poskytovateľom vykonaných prác a poskytnutých služieb, ktoré by mohli byť medzi Stranami sporné.
Článok II. Účastníci Dohody 1. Poskytovateľ ako úspešný záujemca vo verejnom obstarávaní vyhlásenom Objednávateľom realizuje na základe Zmluvy svoj záväzok poskytovať pre Objednávateľa nasledovné komunálne služby: (a.) zber a odvoz komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu, (b.) separovaný zber odpadov a prevádzka zberového dvora, (c.) zber a odvoz biologicky rozložiteľných odpadov a prevádzka zariadenia na zhodnotenie biologicky rozložiteľných odpadov, (d.) správa, údržba, prevádzkovanie a modernizácia verejného osvetlenia, (e.) správa a údržba miestnych komunikácií a verejných spevnených plôch, (f.) zimná údržba miestnych komunikácií a verejných spevnených plôch.
2. Objednávateľ má ako vyhlasovateľ verejného obstarávania a účastník Zmluvy záväzok prebrať od Poskytovateľa poskytnuté plnenia a zaplatiť Poskytovateľovi za plnenie cenu, a to za podmienok uvedených v Zmluve.
Článok III. Nároky Strán 1. Poskytovateľ má pohľadávku voči Objednávateľovi vo výške 1.649.662,27 € (slovom: jeden milión šesťstoštyridsaťdeväťtisíc šesťstošesťdesiatdva eur a dvadsaťsedem centov) (ďalej len ako „Istina č. 1“). Špecifikácia faktúr, ktoré sú predmetom Istiny č. 1 je súčasťou tejto Dohody ako Príloha č. 1.
2. Poskytovatel’ má z titulu omeškania platieb Objednávateľa za riadne prevedené a do 27. februára 2015 vyúčtované plnenia zmluvný nárok na úrok z omeškania. Ide o úroky prislúchajúce k faktúram za obdobie od 2.1.2012 do 27. februára 2015 , ktorých istiny boli zo strany Objednávateľa ku dňu 27. februára 2015 už uhradené, no boli uhradené po lehote splatnosti (ďalej len ako „Úroky z omeškania“). Objednávateľ týmto uznáva svoj záväzok zaplatiť Poskytovatelovi Úroky z omeškania v zmysle ustanovenia § 323 ods. 1 ObZ. Objednávateľ týmto zároveň písomne vyhlasuje Poskytovateľovi, že v súlade s ustanovením § 401 ObZ predlžuje premlčaciu dobu Úrokov z omeškania na 5 rokov (slovom: päť rokov).
3. Poskytovateľ deklaroval, že vykonal pre Objednávateľa v období od 1.3.2014 do 31.12.2014 práce v celkovej výške 54.787,76 € bez DPH (slovom: päťdesiatštyritisíc sedemstoosemdesiatsedem eur a sedemdesiatšesť centov), spolu s DPH 65.745,31 € (slovom: šesťdesiatpäťtisíc sedemstoštyridsaťpäť eur a tridsaťjeden centov) (ďalej len „Istina č. 2“). Na vykonané práce nemá od Objednávateľa Objednávku a Objednávateľ namieta, že ide o práce, ktoré nie sú predmetom Zmluvy. V prílohe 2 k tejto dohode je rozpis poskytnutých prác z ktorých ale vyplýva, že ide o práce ktoré nie sú predmetom pôvodnej Zmluvy (oprava zámkovej dlažby a obrubníkov, rekonštrukcie chodníkov, vybudovanie parkovacej plochy z kameniva, oprava chodníka po vyvrátenom strome).
4. Objednávateľ namieta titul realizácie prác na cyklochodníku na Zúgov, práce na mestských komunikáciách, vyúčtovaný Poskytovateľom tromi faktúrami vo výške 17981,76 €, 123638,20 €, 110228,10 €, spolu v čiastke 251.848,06 €. Objednávateľ plnenia do dnešného dňa neprevzal, pretože podľa jeho názoru ide o plnenia, ktoré nie sú predmetom Zmluvy.
Článok IV. Predmet Dohody 1. Objednávateľ potvrdzuje, že Poskytovateľovi zaplatí Istinu č.1 v celej v tejto Dohode uvedenej výške najneskôr do 30.6.2015, a to formou postúpenia pohľadávok Poskytovateľa voči Objednávateľovi na financujúcu banku v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva zo dňa 4. Marca 2015 č. 48/040315, v ktorom Mestské zastupiteľstvo schválilo návrh na financovanie záväzkov Objednávateľa, a to formou postúpenia pohľadávok Poskytovateľa na financujúcu banku (ďalej len ako „Uznesenie“). Poskytovateľ bol oboznámený s obsahom Uznesenia, súhlasí s postúpením pohľadávky a je pripravený poskytnúť svoju súčinnosť pri dojednávaní podmienok postúpenia pohľadávok, ktoré má voči Objednávateľovi, na financujúcu banku.
2. V rámci urovnania svojich sporných vzťahov s Poskytovateľom Objednávateľ súhlasí s nasledovným: Objednávateľ, za podmienok dohodnutých v tejto Dohode, potvrdzuje titul realizácie prác uskutočnených Poskytovateľom v období od 1.3.2014 do 31.12.2014, preberá ich v celom rozsahu a zaväzuje sa zaplatiť Poskytovateľovi Istinu č. 2 vo výške uvedenej v bode 3. čl. III. tejto Dohody, a to v šiestich mesačných splátkach s tým, že päť splátok bude vo výške 10.000,- € a posledná mesačná splátka vo výške 15.745,31 € splatných vždy ku koncu príslušného kalendárneho mesiaca počnúc júlom 2015, t.j. posledná splátka bude uhradená Poskytovateľovi najneskôr do 31.12.2015. Právo na reklamáciu vád touto dohodou nie je dotknuté a v prípade ich preukázania budú v budúcnosti účtovne riešené dobropismi. Poskytovateľ vystaví faktúru so splatnosťou do 31.12.2015 s tým, že úhrady sa budú realizovať v zmysle vyššie uvedeného.
3. Objednávateľ potvrdzuje, za podmienok dohodnutých v tejto Dohode, titul realizácie prác na cyklochodníku na Zúgov, práce na mestských komunikáciách na ul. Murgašova a preberá ich vo výške vyúčtovanej Poskytovateľom spolu v čiastke 251.848,06 €, ktorá čiastka je už zahrnutá v Istine č.1. Právo na reklamáciu vád touto dohodou nie je dotknuté a v prípade ich preukázania budú v budúcnosti účtovne riešené dobropismi.
4. Poskytovatel’ výslovne súhlasí s postúpením pohľadávok nazvaných ako Istina č. 1 financujúcej banke a zaväzuje sa k zavŕšeniu postúpenia poskytnúť Objednávateľovi maximálnu súčinnosť aj pri podpise dohody o zmene záväzku v zmysle Uznesenia. Objednávateľ zároveň berie na vedomie, že Poskytovatel nepristúpi k postúpeniu pohľadávok podľa predchádzajúcej vety v prípade, ak by zmluvné podmienky požadované financujúcou bankou neboli pre Poskytovateľa akceptovateľné, a to najmä v prípade, ak by zhoršili jeho právnu pozíciu vo vzťahu k dosiahnutiu úhrady Istiny č. 1.
5. Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe tejto Dohody nebude voči Objednávateľovi ako protihodnotu uznaných vyššie uvedených titulov a nárokov uplatňovať Úroky z omeškania a pokiaľ si ich už uplatnil, zoberie takéto nároky späť, a to v nasledovnom rozsahu a za nasledovných podmienok:
a. ) jedna štvrtina (1/4) Úrokov z omeškania bude odpustená uplynutím jedného roka odo dňa podpisu tejto Dohody;
b. ) druhá štvrtina (1/4) Úrokov z omeškania bude odpustená uplynutím dvoch rokov odo dňa podpisu tejto Dohody;
c. ) tretia štvrtina (1/4) Úrokov z omeškania bude odpustená uplynutím troch rokov odo dňa podpisu tejto Dohody;
d. ) štvrtá štvrtina (1/4) Úrokov z omeškania bude odpustená uplynutím štyroch rokov odo dňa podpisu tejto Dohody.
6. Odpustenie každej z vyššie uvedených častí Úrokov z omeškania je podmienené tým, že zo strany Objednávateľa nedôjde k:
a. ) odstúpeniu, resp. vypovedaniu Zmluvy z iných dôvodov ako sú uvedené v Zmluve, alebo z dôvodov, ktoré nastali pred podpisom tejto Dohody;
b. ) neplatnému odstúpeniu, resp. vypovedaniu Zmluvy;
c. ) porušeniu Zmluvy v časti predmetu Zmluvy alebo exkluzivity.

Pre vylúčenie pochybností platí, že ak sa Objednávateľ dopustí niektorého z konaní uvedených v tomto bode článku 6. Dohody (napr. že dôjde k odstúpeniu od Zmluvy z iných dôvodov ako sú uvedené v Zmluve) po uplynutí prvého, druhého, respektíve tretieho roka odo dňa podpisu tejto Dohody, odpustenie tej časti Úrokov z omeškania, ktoré už nastalo ostáva zachované a neodpustí sa len zvyšná časť Úrokov z omeškania. Pre tento prípad si Poskytovateľ a Objednávateľ presne určia alikvótnu časť Úrokov z omeškania, ktorú zaplatí Objednávateľ Poskytovateľovi, a to na základe dohody.
7. Poskytovateľ sa, v záujme udržania korektných obchodných vzťahov s Objednávateľom, za podmienok stanovených v tejto Dohode zaväzuje neuplatňovať si voči Objednávateľovi zvyšnú časť úrokov z omeškania na základe Zmluvy, na ktoré mu vznikol nárok ku dňu podpisu tejto Dohody. Strany súčasne prehlasujú, že si nebudú nárokovať z titulu porušení Zmluvy žiadne zmluvné pokuty, nárok na ktoré im vznikol ku dňu podpisu tejto Dohody.
8. Objednávateľ súčasne potvrdzuje, že si Poskytovateľ Zmluvu riadne plní a ku dňu podpisu tejto Dohody neexistujú dôvody na jej vypovedanie alebo odstúpenie od nej. Objednávateľ podpisom tejto Dohody potvrdzuje svoj záujem na tom, aby Poskytovateľ pokračoval v riadnom plnení Zmluvy, pričom, za zaväzuje vykonať úkony, aby sa už do budúcna nedostával vo vzťahu k Poskytovateľovi do omeškania s úhradou faktúr.
Článok V. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 1. Táto Dohoda je vyhotovená v 4 (slovom: 4) exemplároch v slovenskom jazyku, pričom každá Strana obdrží 2 (slovom: dve) jej vyhotovenie. Strany berú na vedomie, že podľa ustanovenia § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších právnych predpisov ide v prípade tejto Dohody o povinne zverejňovanú zmluvu. Táto Dohoda nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a OZ dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Odkladacou podmienkou účinnosti tejto Dohody je zároveň podpis a uzatvorenie zmluvy o postúpení pohľadávok s financujúcou bankou.
2. Dohoda obsahuje úplnú dohodu Strán týkajúcu sa predmetu tejto Dohody; ústne ani písomné vedľajšie dojednania neexistujú. Táto Dohoda je výsledkom spoločných rokovaní Strán.
3. Akékoľvek zmeny a/alebo doplnky tejto Dohody možno uskutočniť iba na základe dohody Strán, vo forme písomných dodatkov k tejto Dohode. Takýto prejav vôle musí byť zachytený na jednej listine, podpísanej všetkými Stranami. Uvedené platí aj o dohode o neuplatnení požiadavky písomnej formy.
4. V prípade, ak sú alebo sa stanú jednotlivé ustanovenia Dohody neplatné, nevykonateľné a/alebo neúčinné, nemá to za následok neplatnosť, nevykonateľnosť a/alebo neúčinnosť celej Dohody. Strany sa zaväzujú, že v takom prípade nahradia neplatné, nevykonateľné a/alebo neúčinné ustanovenia takými platnými, vykonateľnými a účinným ustanoveniami, ktoré budú čo najviac zodpovedať (hospodárskemu) účelu a cieľu nahrádzaných ustanovení.
5. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Dohody, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú v prípade neúspechu následných dohôd riešené pred súdmi SR.
6. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že platnosť Dohody o splátkach zo dňa 30.01.2015, ktorú uzatvorili Poskytovatel’ a Objednávateľ zaniká ku dňu účinnosti tejto dohody.
7. Strany výslovne prehlasujú, že Dohodu neuzatvorili v tiesni, ani za neprimerane nevýhodných podmienok, že obsahu Dohody porozumeli, a že táto bola spísaná na základe ich slobodnej a skutočnej vôle. Na dôkaz toho pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.
V Nových Zámkoch, dňa 3.6.2015
Brantner Nové Zámky s.r.o. Ing. František Mačuga, konateľ
Brantner Nové Zámky s.r.o. JUDr. Jaromír Valent, konateľ

V Nových Zámkoch, dňa 3.6.2015
Mesto Nové Zámky Mgr. art. Otokar Klein, primátor
 


2015-06-23 19:03:08 junior
nové vedenie teda fakt zabojovalo.
to nie sú zlodeji ako tí predtým.
:lol:
zobudme sa priatelia
2015-06-21 16:23:33 KaťaNZ
genialne máme vedenie ,majetok mesta sa bude rozpredávať,aby bolo na smeti ,tlieskam
2015-06-18 10:48:37 tien
A co ste cakali...?
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,539 MODIFIED: 2020.03.30 22:14:01.MD5: 0879ed5acb792ff91e3ee55a53a85a4e STATUS: FALSE  This window is : x