Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  20-08-24   2,509  
0
Ako sme predpokladali (článok tu...), do programu dnešného zastupiteľstva NSK bol na poslednú chvíľu zaradený bod o výsledku výberových konaní na pozíciu riaditeľa nitrianskej a novozámockej knižnice. V oboch prípadoch uspeli kádre SNS resp. Smeru. Nitrianskej knižnici by mala šéfovať býv. námestníčka Agroinštitútu, pôvodným povolaním obchodníčka s ojazdenými autami Ingrid Meňky, tú novozámockú bude riadiť riaditeľka úradu práce, pôvodne učiteľka elektrotechniky Helena Bohátová. Celkom isté to však stále nemajú, lebo do hlasovacej machiny sa dostala smietka a zastupiteľstvo o nomináciách nakoniec nerozhodlo.  

Materiál totiž na poslednú chvíľu zaradili na rokovanie, ale zabudli predložiť či zaslať poslancom. To spôsobilo menšiu polemiku, výsledkom ktorej bolo stiahnutie materiálu. Takže hlasovať sa o ňom bude až na najbližšom zastupiteľstve, ak sa pravda dovtedy niečo nestane. Pomery v zastupiteľstve sú pmerne krehké, Smeráci sú rozkolom v strane dosť zneistení  a nie je vylúčené, že drobná petícia proti obsadzovaniu pozícií v kultúre deklasovanými elementmi by mohla zmeniť výsledok hlasovania...

doc. Ing. Milan Belica, PhD. predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Nitra
Číslo materiálu: 450
Zastupiteľstvu Nitrianskeho samosprávneho kraja

K bodu:    Správy o výsledku výberových konaní a návrhy na vymenovanie riaditeľov vybraných kultúrnych organizácií

Predkladá:
doc. Ing. Milan Belica, PhD. predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja

Spracovali:
Ing. Helena Psotová riaditeľka ÚNSK
Mgr. Ľubomír Kleštinec vedúci odboru kultúry a športu ÚNSK


Návrh na uznesenie:
K bodu:
Správy o výsledku výberových konaní a návrhy na vymenovanie riaditeľov vybraných kultúrnych organizácií
Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja b e r i e  n a  v e d o m i e správu o výsledku výberového konania na funkciu riaditeľa Knižnice Antona Bernoláka v Nových Zámkoch, Anton Bernolák Konyvtár Érsekújvár

v y m e n ú v a

Ing. Helenu Bohátovú, PhD. do funkcie riaditeľky Knižnice Antona Bernoláka v Nových Zámkoch, Anton Bernolák Konyvtár Érsekújvár, dňom 1. novembra 2020 na päťročné funkčné obdobie
 
Dôvodová správa

Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja na 20. riadnom zasadnutí konanom dňa 06. júla 2020 schválilo uznesením č. 98/2020 vyhlásenie výberového konania a členov výberovej komisie na obsadenie funkcie riaditeľa Knižnice Antona Bernoláka v Nových Zámkoch, Anton Bernolák Konyvtár Érsekújvár. Výberové konanie bolo vyhlásené v regionálnom týždenníku MY Nitrianske noviny (balík Nitriansky), na úradnej tabuli Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja, na webovom sídle Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja a v Knižnici Antona Bernoláka v Nových Zámkoch, Anton Bernolák Konyvtár Érsekújvár.

Výberová komisia na zasadnutí otvárania obálok dňa 03. augusta 2020 otvorila doručené obálky na výberové konanie a posúdila splnenie vyhlásených podmienok prihlásených uchádzačov. Uchádzačky Ing. Helena Bohátová, PhD. a Mgr. Jana Kurucová splnili podmienky vyhláseného výberového konania na základe doručených podkladov k výberovému konaniu a boli pozvané na výberové konanie.

Účastníci výberového konania :

Členovia výberovej komi sie v zložení: Prítomní:
Mgr. Marián Kéry -  predseda výberovej komisie
Mgr. Milan Galaba - člen výberovej komisie
Mgr. Ján Greššo -  člen výberovej komisie
Ing. Csaba Foldes - člen výberovej komisie
Mgr. Ľubomír Kleštinec - člen výberovej komisie - zamestnanec odboru kultúry a športu ÚNSK
p. Mária Feldinszká - členka výberovej komisie - zamestnkyňa Knižnice Antona Bernoláka v Nových
Zámkoch, Anton Bernolák Konyvtár Érsekújvár
Mgr. Beáta Bellérová, PhD. - členka výberovej komisie - odborná garantka

Ospravedlnený:  Mgr. Ján Greššo    - člen výberovej komisie

Pozvané uchádzačky:  Prítomní: Ing. Helena Bohátová, PhD., Mgr. Jana Kurucová
 
Výberové konanie sa konalo dňa 17.08. 2020 a bolo uskutočnené osobným pohovorom, pri ktorom uchádzačky predstavili svoj profesijný životopis a projekt rozvoja Knižnice Antona Bernoláka v Nových Zámkoch, Anton Bernolák Konyvtár Érsekújvár. Osobným pohovorom výberová komisia overovala odborné znalosti a schopnosti uchádzačiek na vykonávanie funkcie riaditeľa Knižnice Antona Bernoláka v Nových Zámkoch, Anton Bernolák Konyvtár Érsekújvár na základe konkrétnych otázok členov výberovej komisie. Otázky boli formulované v súlade s požiadavkami na vykonávanie funkcie.

Členovia výberovej komisie zhodnotili priebeh výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Knižnice Antona Bernoláka v Nových Zámkoch, Anton Bernolák Konyvtár Érsekújvár hlasovaním. Za účasti prítomných členov komisie predseda komisie spočítal hlasy a za víťaza bola vyhlásená Ing. Helena Bohátová, PhD.. Na základe výsledku výberového konania výberová komisia odporúča predsedovi Nitrianskeho samosprávneho kraja, navrhnúť Zastupiteľstvu Nitrianskeho samosprávneho kraja vymenovať do funkcie riaditeľky Knižnice Antona Bernoláka v Nových Zámkoch, Anton Bernolák Konyvtár Érsekújvár Ing. Helenu Bohátovú, PhD.

V zmysle Čl. I ods. 6 Smernice NSK o postupe pri výberových konaniach na funkcie štatutárnych orgánov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja v platnom znení je funkčné obdobie riaditeľa 5 rokov.

Materiál nemá dopad na rozpočet NSK.
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
11:44:29 Poplašná správa je realitou - okresná šéfka Smeru vyhrala výberové konanie na riaditeľku knižnice. M... [2020-08-24; 2,509 x]
11:44:24 Katarína Habovštiaková: Ideové, spoločenské a jazykové základy Bernolákovej spisovnej slovenčiny (1... [2012-10-08; 4,155 x]
11:44:23 Tvrdošovské šľachtické rody I. - Zemiansky rod Benke de Tardoskedd [2010-11-06; 4,663 x]
11:43:45 Miklósi Péter interjúk 1992-1993-ból [2013-08-31; 2,899 x]
11:43:04 A hét könyve / Kniha týždňa: Strba Sándor, Érsekújvár. A letelepedés első nyomaitól a vár lebontásái... [2014-11-22; 4,477 x]
11:42:21 A párkányi Mária Valéria híd korabeli fotókon / Štúrovský most Márie Valérie na starých fotografiác... [2013-10-29; 4,769 x]
11:41:38 Kriminalita v kraji podľa hlásení Krajského veliteľstva Policajného zboru za obdobie apríl 2008 - ap... [2018-03-31; 17,848 x]
11:41:36 Tlačová konferencia primátora Nových Zámkov O. Kleina 3. februára 2015 [2015-02-03; 3,704 x]
11:40:54 Magyarnak lenni a nagyvilágban: Camejo Anna utazássegítő [2023-04-29; 1,017 x]
11:40:10 Dohoda s Brantnerom o splátkovom kalendári je v skutočnosti financovaním jeho pohľadávky cez bankový... [2015-02-11; 4,448 x]
11:40:10 Volanie SOS z Hurbanova / SOS hívás Ógyalláról [2024-04-24; 865 x]
11:39:22 Ku hlavnému kontrolórovi úradujúcemu na lavičke na námestí o chvíľu môže pribudnúť aj kameraman NZTV... [2014-08-12; 4,751 x]
11:38:35 Megemékezés a Nagyságos Fejedelemről a Magyar Betlehemben, a felújított Borsi várkastély területén... [2022-04-05; 831 x]
11:38:14 Ako sa nestať kolóniou Západu... [2024-05-30; 562 x]
11:37:47 Prinesiete aspoň 50 voličkých hlasov? Zamestnanie na mestskom úrade máte isté! [2022-09-22; 1,748 x]
11:36:58 Időutazás. Vendégünk Štefan Mišík gitáros dalszerző és énekes [2022-04-04; 1,164 x]
11:36:06 Novozámockých trhovníkov obháňa kvôli kvalite potravín nedovzdelaný vojenský provianťák v zálohe...... [2020-07-06; 3,685 x]
11:34:48 Črepiny z histórie Tvrdošoviec - obecná heraldika [2010-10-12; 4,115 x]
11:33:45 Elhunyt Chrenka Edit (1936 – 2023) [2023-10-12; 845 x]
11:32:26 Novozámocký príbeh - kauza Psí útulok [2014-10-27; 6,334 x]
11:31:32 Vasárnapi beszélgetés Vitray Tamással Kürtön [2023-11-08; 971 x]
11:30:40 Kniha týždňa: Matt Ridley, Jak fungují inovace (Dokořán Praha 2022) [2023-04-11; 794 x]
11:29:49 Majetkové práva k pozemkom pod mestskou skládkou TKO v Nových Zámkoch [2023-11-05; 1,041 x]
11:28:55 Kauza mestská skládka. Prepis záznamu z pojednávania dňa 02. októbra 2023 na Okresnom súde v Nových ... [2023-11-01; 1,114 x]
11:27:59 Brantner nebude informovať o svojom hospodárení [2012-02-09; 5,391 x]
11:27:47 Mapa sociálnych inovátorov [2023-08-20; 1,757 x]
11:26:46 Projekt "Pražské jaro 1968" Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR (2008) [2015-06-18; 5,192 x]
11:26:36 Pred 35 rokmi žili Nové Zámky v očakávaní prvého supermarketu [2011-02-08; 4,224 x]
11:24:44 Vec: Žiadosť o okamžité skončenie pracovného pomeru s Bc. Robertom Juríkom [2014-07-19; 10,038 x]
11:24:10 Zatrpknutí bojovníci - Vladimír Pavlík [2024-02-13; 774 x]
11:23:27 Aký primátor, také cyklotrasy... [2023-08-30; 1,482 x]
11:22:55 Neprepadnúť konšpiračným teóriám... [2024-06-10; 322 x]
11:21:59 Kniha týždňa: Ivana Havranová, Som Jozef Majský (Marenčin PT Brat. 2013) [2024-06-16; 108 x]
11:21:52 Zomrela ruská speváčka a sexsymbol Zhanna Friske (40) [2015-06-18; 6,345 x]
11:19:30 Egy csésze kávé JUDr. Nagy Dávid jogásszal, érsekújvári városi képviselővel, a Felvidéki Labdarúgó E... [2015-06-07; 5,532 x]
11:16:35 Magyarnak lenni a nagyvilágban: Sisi, alias Zombori Szimonetta ételszobrász [2023-04-09; 996 x]
11:14:41 A felvidéki magyar katolikus hívők küzdelme az önálló magyar püspökségért / Zápas maďarských katolík... [2014-12-30; 4,079 x]
11:14:38 Kniha týždňa: Ján Lukačka a kol., Chronológia starších slovenských dejín, Prodama Brat. 2008... [2021-02-19; 3,043 x]
11:11:51 A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig (2014) / Lexikón Maďar... [2014-11-28; 12,055 x]
11:08:16 Výsledky volieb do Európskeho parlamentu v Nových Zámkoch [2024-06-10; 470 x]
11:07:05 Začne rekonštrukcia hororového domu na Hradnej ulici [2024-05-25; 1,139 x]
11:07:03 Nebojte sa p. Učeň, všetko bude OK! Terapeutické video z ordinácie doktora Kleina [2022-09-30; 3,204 x]
11:05:03 Majetkové priznania prokurátorov Okresnej pokuratúry v Nových Zámkoch [2021-03-14; 2,954 x]
11:02:55 Index daňovej spoľahlivosti novozámockých firiem a živnostníkov [2023-06-04; 3,109 x]
10:57:30 Pozor na nekalé obchodné praktiky spoločnosti UPC Slovensko ! [2011-02-06; 18,956 x]
10:56:22 Digitalizované periodiká z obdobia 1914-1918 na portáli Slovenskej národnej knižnice [2021-04-12; 3,197 x]
10:53:50 Kto zradil Rusko. Trojdielny film Marie Pevčich vyvoláva ostré spory v radoch ruskej opozície [2024-05-02; 469 x]
10:37:20 Po stopách kauzy Stacho vs. Klub Strážov [2024-02-19; 586 x]
10:34:34 Jódová profilaxia pre prípad jadrovej havárie [2023-08-20; 876 x]
10:17:50 Mesto má novú kronikárku a Matica sa zubami-nechtami drží budovy, ktorú dostala do daru a na údržbu ... [2023-05-26; 1,208 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x