Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  12-05-24   2,584  
0

V septembri 2011 sme informovali o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže na predaj bytového domu na Murgašovej ul. č. 65, čím sa mala vyriešiť situácia s neprispôsobivými občanmi, ktorí dom obývajú. Cena budovy a pozemku bola určená znaleckým posudkom na 194 312,89€. Do súťaže sa podľa očakávania nikto neprihlásil a podľa odskúšaného scenára z Hradnej a Kasárenskej ul. sa pokračuje ďalšími kolami tak, aby sa budova nakoniec predala za 1€ a prísľub deložovania jej obyvateľov.  

Na zasadnutí MsZ 29. mája sa má odsúhlasiť vypísanie 2. kola súťaže za cenu zníženú o 50% podľa predlohy, ktorú uvádzame v prílohe.
O tejto cynickej hre, ktorú poslanci MsZ vedno s vedením mesta proti Rómom už nejaký čas hrajú, sme písali niekoľkokrát (napr. tu).  Vo veci sa angažoval aj Úrad splnomocnenca pre rómske komunity (tu), žiaľ bezvýsledne. Otcovia mesta viditeľne nie sú ochotní pohnúť ani malíčkom pre riešenie situácie Rómov - a tak ako v minulosti, sa spoliehajú skôr na represiu.  V meste ani dnes nefunguje žiadny terénny pracovník ani pre Rómov ani pre bezdomovcov a o obe komunity sa "stará" výlučne Mestská polícia.

 

M E S T O     N O V É   Z Á M K Y

OZNÁMENIE O KONANÍ VEREJNEJ OBCHODNEJ SÚŤAŽE NA UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY
v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva č. ................... a § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení

v y h l a s u j e

obchodnú verejnú súťaž

na predaj nehnuteľností – bytového  domu  a pozemku  v k. ú. mesta Nové Zámky
Názov a adresa nehnuteľnosti:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v Nových Zámkoch na ulici J.Murgaša, vedeného v katastri nehnuteľností správy katastra nové Zámky na LV č. 1 pre k.ú. Nové Zámky ako
stavba so súpisným číslom 4245 na parcele č. 6284/1
parcela č. 6284/1 o výmere 3127 m2 - zastavaná plocha.
Budova sa vykuruje vlastnou kotolňou, ktorá je vo vlastníctve Bytkomfort, s.r.o. a nie je predmetom tejto verejnej obchodnej súťaže.

Minimálna navrhovaná cena nehnuteľnosti: 144.061,45 €

Stavba – 50.251,45 €


Pozemok – 93.810,00 €
Zábezpeka: 10.000,00 €
Zábezpeku je potrebné uhradiť na depozitný účet vyhlasovateľa VOS – Mesta Nové Zámky do ..................2012 do 8,30 hod, vedený vo Všeobecnej úverovej banke a.s. ,Pobočka Nové Zámky, č.ú. 19-174820172/0200, VS 2920274. K uvedenému termínu musí byť zábezpeka v plnej výške pripísaná na účet vyhlasovateľa súťaže. Najúspešnejšiemu navrhovateľovi sa zábezpeka nevracia a bude započítaná ako zaplatená časť kúpnej ceny pri uzatváraní kúpnej zmluvy V prípade, ak najúspešnejší navrhovateľ neuzatvorí zmluvu, resp. odstúpi od zmluvy, zábezpeka prepadne v prospech vyhlasovateľa. Neúspešným navrhovateľom bude zábezpeka vrátená v plnej výške v termíne do 20 dní odo dňa vyhodnotenia verejnej obchodnej súťaže.
Odovzdávaný návrh musí spĺňať nasledovné náležitosti:
1.   návrh odovzdať v uzavretej obálke s označením VOS „J.MURGAŠA“ NEOTVÁRAŤ
  1. uviesť výšku kúpnej ceny, návrh musí navrhovateľom byť podpísaný a musí obsahovať adresu, na ktorej bude navrhovateľ zastihnuteľný
  2. priložiť potvrdenie, že navrhovateľ nemá nedoplatky voči mestu a voči organizáciám zriadeným Mestom Nové Zámky – vydá právny odbor MsÚ a v prípade, že navrhovateľ je užívateľom mestského bytu vydá potvrdenie Bytkomfort s.r.o. Nové Zámky.
  3. v prípade ak návrh podáva právnická osoba, musí byť jeho prílohou okrem potvrdenia citovaného v bode 3, v bode 4 tohto oznámenia:
  1. potvrdenie o úhrade účastníckeho poplatku vo výške 33,00 €, ktorý sa záujemcom o kúpu nevracia. Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť v pokladni Mestského úradu na č. dverí 119 dňa ........................2012 od 9,00 hod. do 11,00 hod.

a)      originál alebo overená kópia výpisu z obchodného registra, ktorý nie je starší ako 3 mesiace,
b)      čestné prehlásenie, že nie je v konkurznom konaní  alebo v konkurze a čestné prehlásenie štatutárneho orgánu, že spoločnosť nie je v likvidácii
c)      čestné prehlásenie, že nie je jediným spoločníkom obchodnej spoločnosti, na majetok ktorej bol vyhlásený konkurz alebo ktorý je v likvidácii,
d)      potvrdenie Daňového úradu, že nemá evidované daňové nedoplatky. Potvrdenie nesmie byť staršie ako 3 mesiace
e)      priložiť potvrdenie od Sociálnej poisťovne a Zdravotnej poisťovne, že nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a nedoplatky príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia. Potvrdenia nesmú byť staršie ako 3 mesiace.
f)        v prípade zastupovania musí byť priložená plná moc
g)      originál potvrdenia o úhrade zábezpeky.
  1. v prípade ak návrh podáva živnostník, musí byť jeho prílohou okrem potvrdenia citovaného v bode 3, v bode 4 tohto oznámenia:

a)      originál alebo overená kópia živnostenského listu, ktorý nie je starší ako 3 mesiace
b)      čestné prehlásenie, že nie je v konkurznom konaní  alebo v konkurze a čestné prehlásenie štatutárneho orgánu, že spoločnosť nie je v likvidácii
c)      čestné prehlásenie, že nie je jediným spoločníkom obchodnej spoločnosti, na majetok ktorej bol vyhlásený konkurz alebo ktorý je v likvidácii,
d)      potvrdenie Daňového úradu, že nemá evidované daňové nedoplatky. Potvrdenie nesmie byť staršie ako 3 mesiace
e)      priložiť potvrdenie od Sociálnej poisťovne a Zdravotnej poisťovne, že nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a nedoplatky príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia. Potvrdenia nesmú byť staršie ako 3 mesiace.
f)        v prípade zastupovania musí byť priložená plná moc
g)      originál potvrdenia o úhrade zábezpeky.
  1. v prípade ak je navrhovateľom fyzická osoba, musí byť prílohou návrhu okrem potvrdenia citovaného v bode 3, v bode 4 tohto oznámenia:

a)      fotokópiu občianskeho preukazu
b)      v prípade zastupovania musí byť priložená plná moc
c)     originál potvrdenia o úhrade zábezpeky.
V prípade záujmu budú  bližšie informácie poskytnuté na Právnom odbore MsÚ:
č. dverí 220, č. tel. 6921 786
 
Nové Zámky, dňa ......................2012
 
...............................................................................
Mesto Nové Zámky
Ing. Gejza Pischinger
primátor mesta
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,591 MODIFIED: 2020.06.02 00:09:45.MD5: c6ad8206bdc603ae024c3c247da15b9c STATUS: FALSE  This window is : x