Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  15-02-25   6,100  
0
Publikujeme správu hlavného kontrolóra z druhej kontroly vykonanej v novom volebnom cykle. Týkala sa rozhodnutia býv. primátora mesta Ing. Gejzu Pischingera vyradiť  majetok mesta v účtovnej hodnote 56 745,77 € a predať ho poväčšine odchádzajúcim vedúcim pracovníkom MsÚ v decembri 2014. Hlavný kontrolór preveroval aj skutkový stav a chýbajúci hnuteľný majetok mesta podľa fyzickej inventarizácie vykonanej k 31.12.2014.  


 
 


Číslo: 01385/2015

S P R Á V A 
o výsledku následnej finančnej kontroly 
(podľa § 16, ods. 1  zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení)

Poverenie hlavného kontrolóra mesta č: 2/2015

Kontrolný orgán: Mesto - Mestský úrad, Nové Zámky,  Útvar hlavného kontrolóra

Kontrolu vykonali : Ing. Štefan Rovňaník, hlavný kontrolór mesta


Kontrolovaný subjekt: Mesto – Mestský úrad, Hlavné námestie č. 10, Nové Zámky

Predmet, zameranie kontroly: kontrola zákonnosti rozhodnutia primátora mesta Ing. Gejzu Pischingera, ktorým mesto Nové Zámky vyradilo majetok v účtovnej hodnote 56 745,77€, ako aj konanie, ktoré s týmto rozhodnutím súviselo.

Kontrolované obdobie od:   -          do: -

Miesto vykonania kontroly: Mesto – Mestský úrad, Hlavné nám. č. 10, N. Zámky

Čas vykonania kontroly: od 27.1.2015 do 19.2.2015
Popis kontrolnej činnosti :
Predmetom kontroly bola v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva    č.14/231214 B/ kontrola zákonnosti rozhodnutia primátora mesta Ing. Gejzu Pischingera, ktorým Mesto Nové Zámky vyradilo majetok mesta v účtovnej hodnote 56 745,77 €, ako aj konanie, ktoré s týmto rozhodnutím súviselo. Pri tejto kontrole bol posudzovaný aj rozsah chýbajúceho hnuteľného majetku mesta, ktorý bol zistený inventarizáciou majetku k 31.12.2014.
Spôsob nakladania s prebytočným a neupotrebiteľným majetkom mesta riešia Zásady hospodárenia s majetkom mesta Nové Zámky. Tieto zásady boli, v nadväznosti na zákon 138/1991 Zb. o majetku obcí, pôvodne schválené mestským zastupiteľstvom uznesením        č. 112/280807 z roku 2007. Naposledy boli doplnené uznesením MsZ č. 394/181109 zo dňa 18.11.2009.
Pri preverovaní poskytnutých podkladov a informácií som zistil mnohé nezrovnalosti. Tie jednoznačne preukazujú, že rozhodnutie bývalého primátora mesta Ing. Gejzu Pischingera o vyradení majetku nebolo vykonané bežným, zaužívaným spôsobom. Rozhodnutie neobsahuje dátum jeho vydania, ani parafovanie jeho správnosti, ktoré mal vykonať bývalý prednosta MsÚ ako predseda vyraďovacej komisie. Rozhodnutie sa odvoláva  na zápisnicu zo zasadania vyraďovacej komisie zo dňa 20.10.2014. Tieto rozhodnutia v minulosti pripravovala zapisovateľka vyraďovacej komisie. Teraz to bol niekto iný. Nie je však možné zistiť kto to bol a prečo sa nepostupovalo zaužívaným spôsobom. Vyraďovanie nebolo vykonané ani na základe hodnoverných podkladov.
Podkladom pre vydanie rozhodnutia je Zápisnica zo zasadnutia vyraďovacej komisie. Zápisnica a jej prílohy vykazujú viaceré prvky, ktoré nasvedčujú tomu, že bola až dodatočne, účelovo vyfabrikovaná.
Proces od zaslania pozvánky, až po zápisnicu v minulosti zabezpečovala stála zapisovateľka vyraďovacej komisie, ktorou bola pracovníčka majetkoprávneho odboru. V tomto prípade sa dotknutá pracovníčka zasadnutia nezúčastnila. Vôbec o tom nevedela. Pozvánkou  (bez dátumu) mal zvolať bývalý prednosta MsÚ zasadnutie vyraďovacej komisie na 20.10.2014 o 13.00 hod.. Mala byť doručená v súlade so smernicou primátora č.4/2013 jedenástim členom komisie. Štyrom z nich (tým, s ktorými nebol rozviazaný pracovný pomer k 14.12.2014) však podľa ich vyhlásenia pozvánka, doručená nebola. Rovnako sa podľa ich vyhlásenia ani nezúčastnili zasadnutí komisie, ktoré sa mali konať 20.10 a 31.10.2014. Zo „zasadnutí“ komisie bola spísaná 20.10.2014 jedna zápisnica s názvom Zápisnica zo zasadnutia vyraďovacej komisie zo dňa 20.10.2014 a 31.10.2014. Túto zápisnicu podpísali členovia komisie, ktorých sa týkali tzv. „zlaté padáky“. Okrem ich podpisov sa tam nachádza aj podpis vedúceho finančného odboru, ktorý však prehlásil, že ju nepodpísal.
Podľa textu zápisnice bol všetok majetok uvádzaný v prílohách v hodnote 59 749,16 € poškodený, opotrebovaný, nefunkčný majetok. Teda podľa zásad hospodárenia s majetkom mesta to bol neupotrebiteľný majetok. V skutočnosti to bol, predovšetkým pokiaľ išlo o elektroniku, z veľkej časti funkčný, teda prebytočný majetok. Dokonca v niektorých prípadoch nešlo ani o prebytočný majetok a nemal byť predmetom vyraďovania.
Komisia (jej vyjadrenie má len doporučujúci charakter) súhlasila s vyradením tohto majetku v plnom rozsahu. Majetok sa mal likvidovať. Takéto vyjadrenie urobila napriek tomu, že nemala k dispozícii (predovšetkým sa to týka elektroniky) žiadne odborné stanovisko posudzujúce jeho funkčnosť. V minulosti bývalo súčasťou návrhu na vyradenie neupotrebiteľného majetku aj odborné stanovisko o jeho neopraviteľnosti, či nerentabilnosti opravy. Až na základe takéhoto stanoviska rozhodla komisia o vyradení konkrétneho majetku.  V prípade návrhu na vyradenie majetku, ktorý predkladal organizačný odbor, komisia odporučila aj možnosť jeho odpredaja fyzickým osobám na základe ich žiadosti. Mobilné telefóny odporučila predávať za 1€/ks a notebooky za 50 €/ks.
Práve majetok, ktorý navrhoval organizačný odbor vyradiť, sa z časového hľadiska preukázateľne vymyká z rámca bežnej logiky. Návrh na vyradenie totiž zodpovedná pracovníčka organizačného odboru zaslala svojmu vedúcemu elektronickou poštou až 2.12.2014 (viď. príloha). Napriek tomu, v prílohe zápisnice o vyradení majetku je uvedený dátum 1.10.2014. Z tohto je jednoznačne zrejmé, že minimálne tento majetok nemohol byť predmetom prejednávania tak, ako to je deklarované v zápisnici zo zasadania vyraďovacej komisie. Aj samotný dátum spísania zápisnice (20.10.2014) potvrdzuje tento záver. V texte zápisnice, ako aj v názve zápisnice je totiž odkaz aj na dátum 31.10.2014. Je ťažké pochopiť, ako niekto mohol 20.10.2014 spísať zápisnicu už aj zo závermi, ktoré sa mali prijať až 31.10.2014. Nakoniec aj rozhodnutie bývalého primátora sa odvoláva iba na zápisnicu zo dňa 20.10.2014 (ktorá vlastne ani neexistuje) a nie na Zápisnicu zo zasadnutia vyraďovacej komisie zo dňa 20.10.2014 a 31.10.2014. Toto potvrdzuje aj suma vyradeného majetku. Komisia navrhovala vyradiť majetok v účtovnej hodnote 59 749,16 €, ale rozhodnutím sa mal vyradiť majetok iba v účtovnej hodnote 56 745,77 €. Rozdiel predstavuje práve majetok, ktorý sa mal údajne prejednávať na zasadnutí komisie dňa 31.10.2014.
Z vyššie uvedeného vyplýva, že vyraďovacia komisia nemohla zasadať tak, ako to je prezentované v zápisnici. Všetko nasvedčuje tomu, že podklady na vyradenie majetku boli až dodatočne, účelovo vyfabrikované. Vyradenie malo pravdepodobne umožniť odpredaj časti majetku pracovníkom, s ktorými bol účelovo rozviazaný pracovný pomer dňom 14.12.2014 (boli im vyplatené aj tzv. „zlaté padáky“).  Môže byť za tým aj snaha zakryť chýbajúci majetok.
Na základe sporného rozhodnutia si vyššie spomenutí pracovníci podali žiadosti o  odkúpenie mobilných telefónov a notebookov za symbolické ceny. Dokonca v dvoch prípadoch došlo k predaju aj takého majetku, ktorý nebol ani predmetom vyraďovania. Všetky predaje schválil a vykonal pri nich aj predbežnú finančnú kontrolu vedúci organizačného odboru. Predaj tohto majetku sa uskutočnil aj napriek tomu, že je to v rozpore s platnými zásadami hospodárenia s majetkom mesta Nové Zámky.
Vzhľadom na nezrovnalosti okolo vyradeného majetku vydal primátor mesta         Mgr. art. Otokar Klein Rozhodnutie primátora č. 1/2015, ktorým nariadil nezaúčtovať časť vyradeného majetku z rozhodnutia bývalého primátora. Výsledkom inventarizácie majetku k 31.12.2014 je schodok (manko) vo výške 37 467,53 €. Toto manko z veľkej časti pozostáva z nezákonného predaja majetku na základe „rozhodnutia“ bývalého primátora mesta, ako aj z časti majetku, kde je veľká pravdepodobnosť, že ho niekto odcudzil.
„Neštandardným“ konaním bývalého primátora mesta, za pomoci aktívnej, spolupráce predovšetkým s bývalým prednostom MsÚ, s bývalým vedúcim organizačného odboru MsÚ, s bývalým vedúcim odboru regionálneho a školstva, ako aj v spolupráci s ďalšími osobami, bola mestu spôsobená celková škoda  v účtovnej výške cca 37 500,- €. Je možné, že tým mohlo dôjsť k naplneniu podmienok trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, zneužívania právomoci verejného činiteľa, krádeže, sprenevery, podvodu prípadne iného trestného činu.
Jednotlivé zistenia z vykonanej kontroly sú uvedené v popise kontrolných zistení.
Popis kontrolných zistení:

  1. Súčasťou Zápisnice zo zasadnutia vyraďovacej komisie zo dňa 20.10.2014 a 31.10.2014 bol aj návrh na vyradenie majetku mesta za odbor organizačný v účtovnej hodnote 51 284,16 €. Zápisnica bola spísaná 20.10.2014. Návrh na vyradenie však zodpovedná pracovníčka organizačného odboru zaslala svojmu vedúcemu elektronickou poštou až 2.12.2014. Napriek tomu, v prílohe zápisnice o vyradení majetku vedúci organizačného odboru MsÚ tu uvádza dátum 1.10.2014. Z tohto je jednoznačne zrejmé, že došlo k manipulácii s dátumami. Je preukázateľné, že minimálne tento majetok nemohol byť predmetom prejednávania tak, ako to je deklarované v zápisnici zo zasadania vyraďovacej komisie.
  2. Súčasťou tejto zápisnice bol aj návrh na vyradenie majetku za odbor regionálneho rozvoja a školstva v účtovnej hodnote 5 460,61 €. Všetky položky tohto majetku (okrem LCD monitora za 494,29 €) boli pôvodne nadobudnuté v rámci projektov spolufinancovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Do majetku mesta boli zaradené v roku 2012. Takto získaný majetok musí byť evidovaný v účtovníctve mesta. Nie je ho možné počas piatich rokov od ukončenia realizácie projektu previesť na iného majiteľa. Tiež platí, že v prípade odcudzenia, alebo zničenia, musí mesto obstarať obdobný majetok z vlastných zdrojov. Napriek znalosti týchto podmienok, bývalý vedúci odboru dal predmetný majetok vyradiť. Z vyradeného majetku sa 2 notebooky predali, pričom jeden z nich si odkúpil sám bývalý vedúci odboru. Medzi vyradeným majetkom bol aj LCD TV prijímač Samsung za 984 € (uhlopriečka obrazovky 127 cm). Od predávajúceho ho prevzal bývalý vedúci odboru. Nakoľko TV prijímač sa nikde nenašiel, je pravdepodobné, že došlo k jeho odcudzeniu, alebo k sprenevere.
  3. Predseda vyraďovacej komisie, bývalý prednosta MsÚ, spolu s ostatnými členmi komisie podľa zápisnice deklarovali, že sa konali dve zasadnutia komisie, čo potvrdili aj svojimi podpismi. Ako už bolo vyššie uvedené, tieto zasadnutia sa nemohli uskutočniť tak, ako je to deklarované v zápisnici spísanej dňa 20.10.2014. Naviac medzi podpismi sa nachádza aj podpis vedúceho finančného odboru MsÚ, ktorý písomne potvrdil, že zápisnicu z 20.10.2014 nepodpísal. V takom prípade tu došlo popri „falšovaniu“ obsahu a dátumov zápisnice aj k falšovaniu  jeho podpisu.
  4. Na základe „falošnej“ zápisnice vydal bývalý primátor mesta Nové Zámky „nekorektné“ rozhodnutie č.1/2014. Ním súhlasil citujem: „s vyradením neupotrebiteľného a prebytočného majetku v účtovnej hodnote 56 745,77 € v súlade so zápisnicou zo zasadnutia vyraďovacej komisie zo dňa 20.10.2014“. Ako to už bolo spomenuté, takáto zápisnica na uvedený dátum a sumu ani neexistuje. Naviac samotné rozhodnutie neobsahuje dátum jeho vydania, čím je spochybniteľná aj jeho platnosť a účinnosť. Okrem toho medzi vyradenými predmetmi boli aj také, ktoré užíval bývalý primátor mesta. Išlo o mobilný telefón Apple iPhone 5 16 GB (rok nadobudnutia 2013) a notebook DELL XPS 16 (obstarávacia hodnota 2 838,15 €). Oba predmety boli preukázateľne funkčné (napr. notebook bol ešte 17.11.2014 pripojený v sieti MsÚ). Bývalý primátor musel teda vedieť, že minimálne tieto výrobky nepatria ani medzi prebytočný, ani medzi neupotrebiteľný majetok. Vedome tak porušil zásady nakladania s majetkom mesta.
  5. Podľa § 6 ods.1) zákona č.502/2001 Z.z.  o finančnej kontrole a vnútornom audite  predbežnou finančnou kontrolou orgán verejnej správy overuje každú pripravovanú finančnú operáciu. Podľa § 9 ods. 1) predbežnou finančnou kontrolou sa so zameraním na hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia verejných prostriedkov overuje súlad pripravovanej finančnej operácie okrem iného aj s internými aktmi riadenia a hospodárenia s verejnými prostriedkami. Ak opomenieme skutočnosť, že samotné rozhodnutie bývalého primátora bolo „nekorektné“, obsahovalo iba súhlas s vyradením majetku. Ďalším krokom mal byť súhlas so spôsobom nakladania s ním. Takýto písomný súhlas neexistuje. Napriek tomu došlo k predaju časti „vyradeného“ majetku. Vykonanie predbežnej finančnej kontroly svojim podpisom potvrdil bývalý vedúci organizačného odboru. Tým vlastne potvrdil aj to, že je tento predaj legitímny. V skutočnosti bol tento predaj majetku mesta nelegitímny. Okrem toho, že rozhodnutie  bývalého primátora o vyradení majetku nemôže byť dostatočným titulom na takýto krok, boli porušené aj platné zásady hospodárenie s majetkom mesta Nové Zámky. Bol porušený čl. V ods. 1) zásad kde sa o prebytočnom majetku uvádza citujem: „ Odplatný prevod tohto majetku je podmienený neúspešným ponukovým konaním v rámci hospodárstva mesta“. Žiadne ponukové konanie neprebehlo. Zároveň bol porušený aj čl. IX zásad, bod a) kde sa uvádza citujem: „ primátor rozhoduje o odplatnom prevode hnuteľných vecí do výšky 4 000,- € (120 504,- Sk) jednotlivo za predmet podľa znaleckého posudku“. Žiadne znalecké posudky k predaným predmetom zhotovené neboli. V konečnom dôsledku bol porušený aj zákon 138/1991 Zb., kde sa v § 7 okrem iného uvádza, že orgány obce sú povinné hospodáriť s majetkom obce v prospech rozvoja obce a jej občanov, sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. O nelegitímnosti predaja musel vedieť aj bývalý prednosta MsÚ, nakoľko si tiež odkupoval „vyradený“ notebook. Vzhľadom k tomu, že predmetom predaja bol aj notebook, ktorý mal v užívaní bývalý primátor, je viac než pravdepodobné, že o týchto predajoch vedel aj on.
  6. Medzi predanými vecami bol aj notebook ASUS W 1744 v obstarávacej hodnote 2370,78 €. Kúpila si ho sekretárka bývalého primátora, ktorá sa vo svojej žiadosti odvolávala na rozhodnutie vyraďovacej komisie. Tento notebook však predmetom vyraďovania nebol. Predal sa aj mobilný telefón Samsung Galaxi nadobudnutý v roku 2014 , ktorý tiež nebol vyradený.
  7. Výsledkom inventarizácie majetku k 31.12.2014 je schodok (manko) oproti účtovnému stavu (uvedené sú obstarávacie hodnoty) vo výške 37 467,53 €. Táto hodnota je do istej miery skreslená, lebo pri mobilných telefónoch sa neuvádza skutočná obstarávacia cena, ale cena výrazne nižšia, ktorá platí len pri dodržaní doby viazanosti. Ich vyradením, predajom, či „stratou“ doba viazanosti dodržaná nebola. Z vykázaného manka predstavujú nelegitímne predaje čiastku 9 911,37 €.
  8. Starožitný stôl, ktorý sa pôvodne nachádzal v kancelárii bývalého prednostu MsÚ patrí medzi predmety, ktoré boli ukradnuté, alebo spreneverené. Ešte vo štvrtok 11.12.2014 tam predmetný stôl bol. V piatok 12.12.2014, v čase obeda, však podľa vyjadrenia svedka, sa tam tento stôl už nenachádzal. Bývalý prednosta MsÚ bol podľa evidencie dochádzky v práci od 8.00 hod. do 16.00 hod. Jeho sekretárka bola v práci od 8.10 hod. do 18.00 hod. Je preto zrejmé, že zmiznutie stola si museli všimnúť. Kontrolou sa preukázalo, že tento stôl bol riadne evidovaný v majetku mesta.     
  9. Podľa čl. 5) ods. 3 zásad hospodárenia s majetkom mesta Nové Zámky sa citujem:      „K rozhodnutiu o prebytočnosti a neupotrebiteľnosti majetku mesta sa musí dodatočne pripojiť doklad o tom, ako sa s majetkom naložilo“. Okrem už spomínaného predaja, žiadne doklady o naložení s vyradeným majetkom predložené neboli. Rovnako nie je vydokladované naloženie ani s majetkom, ktorý bol vyradený v rokoch 2012-2013. Tento majetok bol predmetom mojej kontroly už vlani. Bývalý primátor mi však túto kontrolu neumožnil vykonať. Ide pri to o majetok v účtovnej hodnote takmer 200 000 €. Likvidáciu majetku mala na starosti likvidačná komisia na čele s bývalým vedúcim organizačného odboru. Likvidačná komisia, podľa vyjadrenia ďalších dvoch členov tejto komisie však nikdy nezasadala.

V Nových Zámkoch dňa: 20.2.2015
Lehota na podanie písomného vyjadrenia, námietok do : 27.2.2015
Podpisy zamestnancov kontrolného orgánu: Ing. Štefan Rovňaník, hlavný kontrolór mesta             .............................................
S obsahom správy bol oboznámený a prevzal ju dňa : 20.2.2015                          Mgr. art. Otokar Klein, primátor mesta                     ...............................................
 
Prílohy:  Návrh na vyradenie z majetku mesta za odbor organizačný -  doklad o zaslaní
elektronickou poštou  – co.
Schodky (manká) podľa výsledkov inventarizácie - co2015-03-01 06:40:58 tokmagos
Ale pani. Unika Vam hlavna myslienka clanku. Tu naozaj nejde o to, co a kedy robil hlavny kontrolor. Ide tu o to, ze nam tu niekto rozkradol majetok mesta (teda nas spolocny)...
Ze by trafena hus zagagala? ;-)
Cudujem sa dotknutym byvalym funkcionarom, ze su na tom chudaci tak zle (financne a hlavne moralne), ze su odkazani na kradeze nejakych starych mobilov, ci notebookov...
2015-02-27 12:48:27 Torpedo
5 rokov sa prizeral safareniu a pred volbami a po volbach zacal konat ;) Aka to obroda !!! To je take slovenske...len ci to ide spravnym SMERom ?!!!
2015-02-27 00:14:41 RastoNZ
Co robil sucasny kontrolor od zaciatku zvolenia po volebny rok?
Nejaky cas bol urad hlavneho kontrolora bez zamestnancov, nejaky cas sidlil v pivnici MU a nejaky cas kym si nepohneval MU tak standardne, zo zakona vyplyvajuce kontroly.
Co je neobjektivne na zverejneni kontrolnej spravy? Pracovny pomer zacina dnom 1 a konci dnom dovrsenia konca pracovneho pomeru. Pracovny pomer vznikajuci volbou je specificky tym, ze po dalsej volbe moze/nemusi trvat dalej.
Aka je teda doba pred volbami, kedy by sa nemalo nicoho chytat (aby neboli znevyhodneni ostatni kandidati)?
2015-02-26 21:01:14 Objektivnost
Neserióznym spôsobom vstupujete do procesu voľby hlavného kontrolóra, ktorá bude za niekoľko dní. Takýmto spôsobom preferujete jedného z kandidátov. Zbavujete sa tak prvku nezávislého a objektívneho podávania informácií, čo by malo charakterizovať každé relevantné médium...

Čo robil súčasný hlavný kontrolór od začiatku jeho funkčného obdobia do volebného roku 2014 a obdobia momentálneho procesu voľby hlavného kontrolóra pre ďalšie funkčné obdobie ?
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
11:52:28 Správa hl. kontrolóra o výsledku kontroly oprávnenosti vyradenia majetku mesta za takmer 60 tis. Eu... [2015-02-25; 6,100 x]
11:51:48 Kiállítás a Párkányi csata és Esztergom visszafoglalásának 330. évfordulója alkalmából [2013-09-22; 2,824 x]
11:51:23 Kto platí za odvoz smetí zo súkromných ulíc papalášov? [2019-09-14; 2,893 x]
11:51:04 Veľmi nezvyčajný krok. Spoznali sme meno budúcej primátorky už rok pred voľbami? [2021-11-13; 2,142 x]
11:50:13 Želajte si niečo, dnes padajú hviezdy. Hororová búda spred maďarskej ZŠ je preč... [2021-10-18; 1,683 x]
11:49:21 Škandalózna prax podvojných pozvánok na MsZ, keď verejnosť nemá prístup k prerokovávaným materiálom,... [2019-03-03; 2,331 x]
11:48:20 Kniha týždňa / A hét könyve: Rudo Brtáň, Živé roky 1.- 4. (2000,2010) [2014-01-05; 7,269 x]
11:47:27 Kultúra betónových plotov a súkromných ulíc [2024-05-17; 744 x]
11:47:26 Posl. Garajová o watson.sk: „Píšu o nejakej intolerancii, čo absolútne nechápem... Pochybujem, že by... [2011-07-26; 3,459 x]
11:46:07 Volebný program občianskeho kandidáta na primátora Nových Zámkov [2014-09-16; 6,675 x]
11:45:14 Érintés a mi dalunk [2021-03-22; 1,327 x]
11:44:29 Poplašná správa je realitou - okresná šéfka Smeru vyhrala výberové konanie na riaditeľku knižnice. M... [2020-08-24; 2,509 x]
11:44:24 Katarína Habovštiaková: Ideové, spoločenské a jazykové základy Bernolákovej spisovnej slovenčiny (1... [2012-10-08; 4,155 x]
11:44:23 Tvrdošovské šľachtické rody I. - Zemiansky rod Benke de Tardoskedd [2010-11-06; 4,663 x]
11:43:45 Miklósi Péter interjúk 1992-1993-ból [2013-08-31; 2,899 x]
11:43:04 A hét könyve / Kniha týždňa: Strba Sándor, Érsekújvár. A letelepedés első nyomaitól a vár lebontásái... [2014-11-22; 4,477 x]
11:42:21 A párkányi Mária Valéria híd korabeli fotókon / Štúrovský most Márie Valérie na starých fotografiác... [2013-10-29; 4,769 x]
11:41:38 Kriminalita v kraji podľa hlásení Krajského veliteľstva Policajného zboru za obdobie apríl 2008 - ap... [2018-03-31; 17,848 x]
11:41:36 Tlačová konferencia primátora Nových Zámkov O. Kleina 3. februára 2015 [2015-02-03; 3,704 x]
11:40:54 Magyarnak lenni a nagyvilágban: Camejo Anna utazássegítő [2023-04-29; 1,017 x]
11:40:10 Volanie SOS z Hurbanova / SOS hívás Ógyalláról [2024-04-24; 865 x]
11:40:10 Dohoda s Brantnerom o splátkovom kalendári je v skutočnosti financovaním jeho pohľadávky cez bankový... [2015-02-11; 4,448 x]
11:39:22 Ku hlavnému kontrolórovi úradujúcemu na lavičke na námestí o chvíľu môže pribudnúť aj kameraman NZTV... [2014-08-12; 4,751 x]
11:38:35 Megemékezés a Nagyságos Fejedelemről a Magyar Betlehemben, a felújított Borsi várkastély területén... [2022-04-05; 831 x]
11:38:14 Ako sa nestať kolóniou Západu... [2024-05-30; 562 x]
11:37:47 Prinesiete aspoň 50 voličkých hlasov? Zamestnanie na mestskom úrade máte isté! [2022-09-22; 1,748 x]
11:36:58 Időutazás. Vendégünk Štefan Mišík gitáros dalszerző és énekes [2022-04-04; 1,164 x]
11:36:06 Novozámockých trhovníkov obháňa kvôli kvalite potravín nedovzdelaný vojenský provianťák v zálohe...... [2020-07-06; 3,685 x]
11:34:48 Črepiny z histórie Tvrdošoviec - obecná heraldika [2010-10-12; 4,115 x]
11:33:45 Elhunyt Chrenka Edit (1936 – 2023) [2023-10-12; 845 x]
11:32:26 Novozámocký príbeh - kauza Psí útulok [2014-10-27; 6,334 x]
11:31:32 Vasárnapi beszélgetés Vitray Tamással Kürtön [2023-11-08; 971 x]
11:30:40 Kniha týždňa: Matt Ridley, Jak fungují inovace (Dokořán Praha 2022) [2023-04-11; 794 x]
11:29:49 Majetkové práva k pozemkom pod mestskou skládkou TKO v Nových Zámkoch [2023-11-05; 1,041 x]
11:28:55 Kauza mestská skládka. Prepis záznamu z pojednávania dňa 02. októbra 2023 na Okresnom súde v Nových ... [2023-11-01; 1,114 x]
11:27:59 Brantner nebude informovať o svojom hospodárení [2012-02-09; 5,391 x]
11:27:47 Mapa sociálnych inovátorov [2023-08-20; 1,757 x]
11:26:46 Projekt "Pražské jaro 1968" Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR (2008) [2015-06-18; 5,192 x]
11:26:36 Pred 35 rokmi žili Nové Zámky v očakávaní prvého supermarketu [2011-02-08; 4,224 x]
11:24:44 Vec: Žiadosť o okamžité skončenie pracovného pomeru s Bc. Robertom Juríkom [2014-07-19; 10,038 x]
11:24:10 Zatrpknutí bojovníci - Vladimír Pavlík [2024-02-13; 774 x]
11:23:27 Aký primátor, také cyklotrasy... [2023-08-30; 1,482 x]
11:22:55 Neprepadnúť konšpiračným teóriám... [2024-06-10; 322 x]
11:21:59 Kniha týždňa: Ivana Havranová, Som Jozef Majský (Marenčin PT Brat. 2013) [2024-06-16; 108 x]
11:21:52 Zomrela ruská speváčka a sexsymbol Zhanna Friske (40) [2015-06-18; 6,345 x]
11:19:30 Egy csésze kávé JUDr. Nagy Dávid jogásszal, érsekújvári városi képviselővel, a Felvidéki Labdarúgó E... [2015-06-07; 5,532 x]
11:16:35 Magyarnak lenni a nagyvilágban: Sisi, alias Zombori Szimonetta ételszobrász [2023-04-09; 996 x]
11:14:41 A felvidéki magyar katolikus hívők küzdelme az önálló magyar püspökségért / Zápas maďarských katolík... [2014-12-30; 4,079 x]
11:14:38 Kniha týždňa: Ján Lukačka a kol., Chronológia starších slovenských dejín, Prodama Brat. 2008... [2021-02-19; 3,043 x]
11:11:51 A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig (2014) / Lexikón Maďar... [2014-11-28; 12,055 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x