Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  15-09-11   2,483  
0
29 tisíc Eur, o ktoré sme prišli, keď sa Mesto rozhodlo odpustiť zmluvnú pokutu dodávateľovi rekonštrukčných prác na ZŠ Mostná za 15 dní omeškania stavby, sú  dosť veľký peniaz na to, aby sme sa pri nich ešte na chvíľu pristavili. A to isté odporúčame i ct. poslancom, ktorí na svojom najbližšom zasadnutí 16. septembra dostanú do rúk správu hlavného kontrolóra o kauze ZŠ Mostná, v ktorej stojí, že "Realizácia diela teda trvala 43 kalendárnych dni (vrátane 18.6. a 30.7). Prekročenie stanovenej doby 14 dní činí celkom 29 dní. Z toho 16 dní predstavujú dni, kedy zhotoviteľ vzhľadom na technologické postupy, nemohol objektívne na stavbe pracovať (vysoké teploty 15 dní, dážď 1 deň), čo je podchytené aj v stavebnom denníku." Pritom s výpočtom "teplých dní", keď nejaký 1°C môže mať hodnotu 1900 Eur, čosi nie je v poriadku.  


Počas uvedeného obdobia bolo 19 dní, keď bola teplota vyššia ako 30°C, 16 dní, keď bola vyššia ako 31°C a 13 dní, keď bola nad 32°C. Uvedených 15 dní teda voči žiadnej prahovej hodnote nevychádza. P. kontrolór by mal byť oveľa opatrnejší pri svojich meteoroligických výpočtoch aj preto, lebo uvedené "technologické postupy" nemuseli znamenať (a zrejme ani neznamenali) prerušenie všetkých prác na stavbe. Prekvapuje nás i to, že sa odvoláva na stavebný denník dodávateľa,  a nie na potvrdenie stavebného dozoru o tom, že sa práce v uvedených dňoch na stavbe skutočne prerušili. Všimli sme si tiež, že za deň ukončenia prác hl. kontrolór opakovane chybne označuje 30. júl, keď v odovzdávacom protokole je uvedený 29. júl.

Primátor mesta sa v posledných dňoch opakovane sťažoval na akútny nedostatok peňazí, keď nákup lavičiek pre rozvadených susedov na ul. SNP sľúbil zaplatiť z vlastných peňazí, inokedy vraj  niekoľko vlastných platov bol nútený použiť na verejno-prospešné ciele... Aj preto by bolo namieste oveľa svedomitejšie počítať "teplé dni"...


 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,539 MODIFIED: 2020.03.30 22:14:01.MD5: 0879ed5acb792ff91e3ee55a53a85a4e STATUS: FALSE  This window is : x