Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  18-10-12   12,670  
0
Konečne dobré správy. Vicepimátor Štefánik si zaobstaral najluxusnejší byt, aký sa kedy v Nových Zámkoch ponúkal. Hoci exkluzívne bývanie v cene dvoch bratislavských bytov zatiaľ nie je prepísané na nového majiteľa, developer byt deklaruje ako predaný a naše zdroje tvrdia, že jeho šťastným majiteľom je práve p. viceprimátor. Nie je našou úlohou skúmať majetkové pomery poslancov, ale táto transakcia v hodnote cca 400 tisíc Eur je zaujímavá aj z ďalších dôvodov. Predávajúcim je totiž komárňanská firma IMMO-MEM s.r.o., tá istá, ktorá o rok  skôr nadobudla 50 árový pozemok na sídlisku Západ. Stalo sa tak na základe rozhodnutia komisie pre verejnú súťaž, ktorej predsedom bol zhodou okolností p. viceprimátor a kde jediným prihláseným do súťaže bola spomenutá komárňanská firma. Už pri schvaľovaní tejto verejnej súťaže nešlo niektorým poslancom do hlavy, prečo mesto porušuje vlastné uznesenia a ponúka lukratívnu parcelu tak lacno...  
Predmetný byt je označený ako 4D a nachádza sa na streche bytového domu.


Aj samotný objekt v ktorom sa exkluzívny byt 4D p. viceprimátora nachádza bol predmetom rôznych transakcií s Mestom. Napočudovanie mesto bolo vždy veľmi ústretové až láskavé. Predošetkým dovolilo investorovi, aby ten neplánovane doplnil stavbu balkónmi nad verejným chodníkom. To všetko za smiešnych 1,50 Eur za m2.

Ešte lacnejšie investor nadobudol 280 m2 pred domom na zriadenie parkovacích miest. Tieto dostal totiž úplne zadarmo, formou výpôžičky. T.j. investor si vybudoval 20 parkovacích miest, lavičky a hojdačky na cudzom pozemku - všetko pochopiteľne pre potreby obyvateľov bytového domu - a následne "vrátil" parcelu mestu... To je skoro tak podarené, ako keď si doposiaľ nezistený občan "vypožičal" kus Bernolákovho parku a vysypal si tam štrkom parkovacie miesto pre svoje auto...


Zaregistrovali sme aj niektoré iné podivné okolnosti . Verejná obchdná súťaž prebehla skutočne expresne - od vyhlásenia po vyhodnotenie VOS neuplynulo ani 20 dní. Neštandardne nízka cena bola skombinovaná so striktnými termínmi pre zahájenie a odovzdanie stavby. V podmienkach VOS sa opäť objavila zmluvná pokuta, ktorou si Mgr. Závodský (medzičasom JUDr. - blahoželáme) zvykol poistiť eliminovanie nesprávnych uchádzačov. Pritom mesto musí vedieť, že žiadať o dotácie zo Štátneho fondu rozvoja bývania je lotéria, niekedy podá samotné mesto žiadosť 3 roky po sebe, kým dostane priklepnuté peniaze. Domnievame sa, že žiadať od budúceho majiteľa, aby do 18 mesiacov zahájil výstavbu a do 36 mesiacov ju ukončil, nemá žiadny racionálny základ okrem vydierania nepohodlných záujemcov.

Vzhľadom na vyššieuvedené by sme p. viceprimátora Štefánika chceli vyzvať, aby hodnoverne preukázal:

1. Či je správa o nadobudnutí luxusného bytu pravdivá. Ak áno, kedy ku kúpe došlo a aká bola kúpna cena a z akých zdrojov ju financoval.

2. Žiadame tiež p. viceprimátora, aby zverejnil svoje príjmy a pôžitky v súvislosti s výkonom poslaneckej funkcie, najmä príjmy a pôžitky súvisiace s jeho činnosťou v mestskej firme Bytkomfort, kde bol koncom roka 2015 za podivných okolností dočasne natrvalo vymenovaný za konateľa.

3. Žiadame p. viceprimátora, aby zverejnil majetkové priznania, ktoré každoročne predkladal komisii pre verejný záujem za roky vykonávania poslaneckého mandátu.

 

Z diskusie na MsZ dňa 24. augusta 2017 o minimálnej cene za m2 pozemku ponúknutej do verejnej súťaže (posl. J. Török je s viceprimátorom Štefánikom v príbuzenskom pomere - poznámka Watson.sk):


12/ Nakladanie s nehnutel’nym maietkom mesta. Materiál priložený k tomuto bodu pod číslom „12“ predložil mestskému zastupitel’stvu Mgr. Gabriel Závodský, vedúci majetkovoprávneho odboru.

Spravodajca mestskej rady - JUDr. Jaromír Valent - dodal, ze mestská rada prerokovala materiál nakladanie s nehnutel’nym majetkom mesta OVS Andovská a odporúča mestskému zastupitel’stvu schváliť návrh podl’a predlohy.

Mgr. art. Otokar Klein, primátor mesta otvoril rozpravu

Mgr. Štefan Prešinský - dodal, že by sa rád opýtal predkladatel’a tohto návrhu na základe čoho sa dopracoval k predajnej sume 25 eur za m2 , ked’ v zmysle uznesenia mestského zastupitel’stva č. 367/290909 doplnené uznesením mestského zastupitel’stva c. 358/101213 by mala byť stanovená cena 35 eur za m2, nakol’ko sa jedná o pozemok s rozlohou nad 500 m2. Dodal, ze či naozaj takto chceme šafáriť s mestskými pozemkami. Nakol’ko je tento návrh už od základov zlý. Podal návrh na jeho stiahnutie z rokovania.

Mgr. Gabriel Závodský - dodal na margo pána poslanca, že správne citoval uznesenie, ale cena v zmysle tohto uznesenia je 25 eur, a rovnako sa postupovalo aj pri výstavbe ostatných bytových domov, ktoré sa v tej lokalite vybudovali v minulosti a konalo sa na podklade toho uznesenia.

Mgr. Štefan Prešinský - dodal, ze v uznesení je jasne napísané, ze pozemky s rozlohou nad 500 m2, druhá zóna je 35 eur za m2.

Mgr. art. Otokar Klein, primátor mesta - podotkol, ze áno to sú zónové ceny, ale na predošlých zastupitel’stvách sa predávali konkrétne tieto pozemky, bolo to 18 000 m2 a mestské zastupitel’stvo znižovalo túto cenu na úroveň 25 eur, na základe ktorej bola vyhlásená súťaž.

Mgr. Gabriel Závodský - podotkol, ze treba rozlisovať medzi pozemkami a medzi pozemkami určenými na hromadnú bytovú vystavbu, pričom sa vychádza z toho, že je záujmom mesta budovať a stavať obytné domy pre obyvatel’ov mesta.

Mgr. Štefan Prešinský - zopakoval, ze v uznesení je jasne napísané, že pozemky s rozlohou nad 500 m2, druhá zóna je 35 eur za m2.

Mgr. art. Otokar Klein, primátor mesta - dodal, že konktrétne ešte v roku 2012 alebo 2013, 2014 sa predával za 60 eur, predával sa takto aj v 2015 a ak si dobre pamatá, tak v 2016 na základe rozhodnutia mestského zastupitel’stva sa postupne tá suma znižovala. Dodal, že si,ale nie je úplne istý, že v ktorom období to bolo.

Ing. Helena Bohátová, PhD. - spýtala sa predkladatel’a materiálu, že táto verejná sútaž sa predkladá druhý alebo tretíkrát, alebo teda kol’kykrát a aké boli predtým uvedené ceny. Podotkla, že si myslí, pretože tento materiál nemajú prvykrát predložený na rokovanie mestského zastupitel’stva.

Mgr. Gabriel Závodský - dodal, ze tento materiál je predkladany minimálne tretíkrát a sútaž sa naposledy vypísala s tým, že nebol ani jeden záujemca. Dodal, že táto lokalita Andovská je špecifická a tam existuje uznesenie v zmysle ktorého sa tieto pozemky predávali za 25 eur za m2 od roku 1999 alebo teda kedy sa tá vystavba začínala, tak bola tá cena stanovená a v zmysle tejto ceny bola stanovená, a bolo vyhlásené verejné obstarávanie, ktoré vyhrala jedna stavebná firma (Prospect - pozn. Watson.sk) a vlastne aj preto pokracujeme v tej cene a aj teraz ide o hromadnú bytovú vystavbu.

Ing. Jozef Török - dodal, že si myslí, že poslanecký zbor má právo hlasovať o tom, že stanoví nejakú minimálnu cenu vo verejnej súťaži, ked’ má záujem o to, aby sa urcitá lokalita v podstate zvel’adila a vybudovali sa tam konkrétne byty. Jedná sa o takú lokalitu, ktorá je už vyše 20 rokov nevyužitá a v tej lokalite boli proste vykúpené pozemky od vlastníkov, ktorý tam majú rodinné domy s tým, že tam bude následná hromadná bytová výstavba. Dodal, že podporuje rozhodne takú myšlienku, čím by sa tá lokalita mohla dobudovať a tým pádom zlikvidovať proste také priestory, kde proste len rastie burina a skryvajú sa tam proste také živly, ktoré tam robia proste neporiadok a dodal, že si myslí, že rozhodne treba tento návrh odsúhlasiť. Mestské zastupitel’stvo má právo, aby rozhodlo o tom, že to bude za minimálnu kúpnu cenu 25 eur.

Pozmenuiúci návrh Mgr. Štefan Prešinský - navrhuje stiahnutie bodu 12 z rokovania mestského zastupitel’stva, nakol’ko je stanovená zlá cena pozemku. Podl’a uznesenia č. 367/290909 doplného uznesením c. 358/101213 by mala byt’ stanovená cena 35 eur za m2 :

Mgr. art. Otokar Klein, primátor mesta uzatvoril rozpravu a vyzval návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie.
Hlasovaním c. 15 - z prítomnych 19, „za“ - 16, „proti“ - 2, „zdrzalo sa“ - 1, „nehlasovalo“ - 0, poslanci MsZ prijali:

Uznesenie c. 212/240817 Nakladanie s nehnutelnym majetkom mesta

Mestské zastupitel’stvo s c h v a ľ u j e

1)     spôsob prevodu časti pozemku o vymere cca 5000 m2 odčleneného na základe geometrického plánu od parc. č. 1918/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 49966 m2 vedenej na LV c. 1 pre katastrálne územie Nové Zámky v registri „C“ KN najmenej za cenu 25,- €/m2, formou obchodnej verejnej sút’aže v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona c. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorsích predpisov.

Hlasovaním c. 16 - z prítomnych 19, „za“ - 15, „proti“ - 2, „zdrzalo sa“ - 1, „nehlasovalo“ - 1, poslanci MsZ prijali:

2)     podmienky na uskutočnenie obchodno-verejnej súťaže podl’a prílohy na uzavretie kúpnej zmluvy na čast pozemku o výmere cca 5000 m2 odčleneného na základe geometrického plánu od parc. č. 1918/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 49966 m2 vedenej na LV c. 1 pre katastrálne územie Nové Zámky v registri „C“ KN najmenej za cenu 25,- €/m2, v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona c. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Mgr. art. Otokar Klein, primátor mesta - vyhlásil 10 minútovú prestávku.
 

Zápisnica zo zasadnutia Komisie na vyhodnotenie obchodných verejných súťaží pri Mestskom zastupitel’stve Nové Zámky dňa 18. septembra 2017 o 16.00 hod
 
1.    Zahájenie

Ing. Lukáš Štefánik, predseda komisie o 16.00 hod otvoril zasadnutie komisie. Po privítaní prítomných konštatoval, ze zo 7 členov komisie sú prítomní 4 členovia, teda komisia je uznášaniaschopná. Predseda komisie uviedol, že Mesto Nové Zámky v zmysle uznesenia Mestského zastupitel’stva č. 212/240817 bod 1) a bod 2), v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona c. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a § 281 az 288 zákona c. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta a zmluvných prevodov nehnutel’ného majetku mesta Nové Zámky vyhlásilo obchodnú verejnú sútaž:

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj pozemku na Andovskej ulici v Nových Zámkoch (ďalej aj „Návrh na uzavretie zmluvy“, aj „kúpna zmluva“)

Minimálna navrhovaná cena nehnutel’nosti: 25,00 €/m2 Zábezpeka: 12 500 €
Lokalita: Andovská ulica v Novych Zámkoch
Podmienky v zmysle § 281 zák. c. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

a)    Predmet závazku:
Predaj nehnutel’nosti - časť pozemku o výmere cca 5000 m2 odčleneného na základe geometrického plánu od parc. č. 1918/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 49966 m2 vedenej na LV č. 1 pre katastrálne územie Nové Zámky v registri „C“ KN vo výlučnom vlastníctve Mesta Nové Zámky, Hlavné námestie 10, 940 02 Nové Zámky, ICO: 00 309 150 formou kúpnej zmluvy pod podmienkou, že kupujúci vybuduje na predmetnej nehnuteľnosti stavebné objekty v zmysle podmienok obchodnej verejnej súťaže.

b)    Zásady ostatného obsahu zamýšľanej zmluvy:
V návrhu na uzavretie zmluvy musia byť uvedené nasledovné údaje a skutočnosti:
1.    kúpna cena, najmenej 25,-€/m2
...
Podmienky:
...
■    Kupujúci zrealizuje výstavbu na vlastné náklady a nebezpečenstvo včítane úpravy terénu s osadením kontajneriska, parkovísk v rámci vlastných pozemkov, napojenia sa na inžinierske siete bytového domu v súlade so stavebným zákonom, podl’a vlastného projektu s minimálnym počtom nadzemných podlaží 3
■    Kupujúci je povinny najneskôr do 18 mesiacov odo dňa zverejnenia kúpnej zmluvy začať s výstavbou na základe právoplatných stavebných povolení. V prípade nesplnenia tejto podmienky na strane kupujúceho - vítaza, zaplatí mestu Nové Zámky zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z kúpnej ceny za kazdy den omeškania. Mesto Nové Zámky bude mať pre tento prípad právo odstúpit od zmluvy na základe posúdenia dövodov nesplnenia tejto podmienky.
■     Kupujúci je povinný ukonciť najneskôr do 36 mesiacov odo dňa zverejnenia kúpnej zmluvy. V prípade nesplnenia tejto podmienky na strane kupujúceho - víťaza, zaplatí mestu Nové Zámky zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z kúpnej ceny za každý deň omeškania. Mesto Nové Zámky bude mať pre tento prípad právo odstúpiť od zmluvy na základe posúdenia dôvodov nesplnenia tejto podmienky.
...

Predseda komisie konštatoval, že na predmetnú obchodnú verejnú sút’až v predpísanom čase a predpísaným spôsobom bola podaná jedna ponuka

2.    Otváranie obálok
a) OVS na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj pozemku na Andovskej ulici v Novych Zámkoch
Kritérium na vyber najvhodnejšieho návrhu: výška kúpnej ceny.
Po otvorení obálky bolo zistené, že ponuku podal: IMMO-MEM s. r. o., so sídlom ulica Mieru 1, 945 01 Komárno, IČO: 44 015 844. Podanie splnilo všetky náležitosti, ktoré boli uvedené v podmienkach obchodnej verejnej súťaže. V ponuke bola navrhnutá kúpna cena: 30,33 €/m2

3.    Vyhodnotenie sút’aže
a) OVS na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj pozemku na Andovskej ulici v Novych Zámkoch
Nakol’ko bola podaná jedna ponuka a boli splnené podmienky sútaže komisia jednohlasne skonštatovala, že vítazným uchádzačom je: IMMO-MEM s. r. o., so sídlom ulica Mieru 1, 945 01 Komárno, IČO: 44 015 844, vysúťažená kúpna cena: 30,33 €/m2.
 

Článok Mgr. Prešinského na Facebooku z 10. septembra 2017

 
 

Chronologický prehľad

20.10.2015    Viceprimátor Štefánik schválený za konateľa Bytkomfortu
05.09.2016    Zápôžička mestského pozemku pre inž. siete, atď
04.10.2016    Vecné bremeno - balkóny
11.08.2017    Zápôžička pozemku pod parkovisko
24.08.2017    Uznesenie MsZ o VOS
31.08.2017    Vyhlásenie VOS Andovská
18.09.2017    Vyhlásenie víťaza VOS Andovská
28.09.2017    Predaj pozemku na Andovskej za 151.589 €
 
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
21:05:43 Kúpil si viceprimátor Štefánik luxusný byt od developera, ktorému mesto predtým lacno predalo 5000m2... [2018-10-12; 12,670 x]
21:04:45 Priebežná správa o stave riešenia podnetov na portáli "Odkaz pre starostu" [2014-07-02; 5,774 x]
21:04:34 Džin je z fľaše vonku: O knihe Stephena Bonsala z r. 1946 začala diskusia aj na Slovensku / A szelle... [2012-08-29; 4,072 x]
21:04:19 Kniha týždňa: Peter Pomerantsev, Tohle není propaganda. Válka proti realitě (Dokořán Praha 2020)... [2023-05-04; 859 x]
21:04:17 Hazai diák a dobogón [2011-04-14; 2,715 x]
21:04:07 75 výročie Videnskej arbitráže. Minulosť je čoraz nepredvídateľnejšia... / Az I. Bécsi Döntés 75. év... [2013-11-05; 3,692 x]
21:03:58 Vágovits Gyula albumai / Albumy Gyulu Vágovitsa [2013-01-30; 8,565 x]
21:03:32 Mestský úrad vs. hlavný kontrolór [2014-11-12; 4,108 x]
21:03:24 A Kormorán együttes koncertje Érsekújvárott [2010-09-07; 3,564 x]
21:02:51 A hét könyve / Kniha týždňa: Strba Sándor, Érsekújvár. A letelepedés első nyomaitól a vár lebontásái... [2014-11-22; 4,457 x]
21:01:06 V stredu sa primátor opäť pokúsi presadiť zmenu školskej budovy pri stanici na nájomné byty...... [2024-04-22; 713 x]
21:01:05 Felvidéki magyar autonómia-elképzelések 1993-ból / Predstavy maďarských menšinových strán o autonóm... [2013-06-30; 2,172 x]
21:00:28 Komolyzenei konzervatóriumi koncert, február 1. [2023-02-08; 836 x]
21:00:00 Posl. Garajová o watson.sk: „Píšu o nejakej intolerancii, čo absolútne nechápem... Pochybujem, že by... [2011-07-26; 3,420 x]
20:59:48 Kniha týždňa: Jozef Leikert, Osudy osobností Slovenska (Ikar Brratislava 2020) [2022-02-08; 1,069 x]
20:59:12 Jubileumi emléklap Érsekújvár jeles szülöttjének Prohászka Marcellnak [2012-09-30; 2,331 x]
20:59:10 Posudky k dizertačnej práci Ing. H. Bohátovej na získanie akademického titulu PhD. a zoznam publikác... [2013-07-22; 4,224 x]
20:59:07 Képtelen történetek Érsekújvárból / Hlúpe historky z Nových Zámkov [2016-09-24; 2,734 x]
20:59:05 Nezadržateľne rastie obludná stavba, ktorú nikto nechcel [2010-09-06; 8,140 x]
20:59:04 Megemékezés a Nagyságos Fejedelemről a Magyar Betlehemben, a felújított Borsi várkastély területén... [2022-04-05; 816 x]
20:58:32 Egy csésze kávé mai cimlaplánya Szabó Noemi világbajnok testépítő [2020-04-02; 3,693 x]
20:58:03 Zmena dopravného značenia a obmedzenie rýchlosti pred križovatkou Dvorská-Bešeňovská [2018-12-14; 2,094 x]
20:57:51 Ústava vám zaručuje právo sa nezúčastniť testovania. Žiaľ právo dožiť sa Vianoc nie... [2020-10-30; 1,525 x]
20:57:42 Poslanec-predseda komisie pre mestské podniky a člen dozornej rady Novocentra sekundoval k utajeným... [2014-11-18; 5,428 x]
20:57:13 G. Kovács László történész pozsonyi előadása Liszt Ferencről [2024-05-02; 248 x]
20:55:38 Két karácsonyi könyvajánló [2013-12-14; 2,714 x]
20:54:12 Dohoda s Brantnerom o splátkovom kalendári je v skutočnosti financovaním jeho pohľadávky cez bankový... [2015-02-11; 4,438 x]
20:53:19 Anatómia jedného podvodu časť 5. Chronológia [2022-10-26; 1,597 x]
20:52:59 Súdna dohra jednej kauzy z roku 2018... [2024-05-20; 502 x]
20:52:48 Obec Dömös a roklina RÁM [2010-09-23; 5,136 x]
20:52:28 Týždenná smrtnosť v Nových Zámkoch počas 3. vlny pandémie Koronavírusu [2022-01-07; 1,683 x]
20:52:27 Egy csésze kávé virtuállis szépségverseny: Horváth Beus modell fitnesz oktató [2016-09-24; 3,351 x]
20:52:10 Protikorupčná letáková kampaň poslanca MsZ B. Bónu v Nových Zámkoch / Bóna Bertalan önkormányzati ké... [2012-05-22; 5,442 x]
20:51:29 Prinesiete aspoň 50 voličkých hlasov? Zamestnanie na mestskom úrade máte isté! [2022-09-22; 1,732 x]
20:51:16 Helytörténet: Sobieski János levelei a párkányi csatáról és Eszergom bevételéről [2013-09-26; 2,945 x]
20:49:47 Výstavba na P.Blahu za Ajaxom sa nekoná. Po škandále s nitrianskou realitkou Mesto odstúpilo od zmlu... [2017-06-25; 3,374 x]
20:48:48 Kniha týždňa: Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Ed. Vilém Prečan (Vyd. pol. lit. Bratislava 19... [2021-01-31; 1,783 x]
20:48:32 Z histórie priemyselných a poľnohospodárskych podnikov novozámockého okresu I. Elektrosvit / Az érse... [2013-06-09; 6,631 x]
20:48:29 Finančná gramotnosť pre každého [2013-09-19; 3,556 x]
20:47:10 Primátor Klein sa opäť angažuje v kasínovom biznise [2022-09-08; 1,083 x]
20:45:52 V Nových Zámkoch práve začal skutočný zápas proti hazardu [2023-03-26; 1,611 x]
20:45:44 Prvoaprílový žart - Logistický portál pre Nové Zámky za 500 tis. Eur / Áprilisi tréfa - Logportál fe... [2011-04-09; 5,772 x]
20:45:39 Horgászverseny gyerekeknek / Rybárske preteky pre deti [2014-05-13; 3,148 x]
20:45:26 Ako chutia kompromisy? Sebadeštrukčné hry v opozičných radoch novozámockého zastupiteľstva...... [2023-12-18; 1,426 x]
20:44:45 A FOTÓZÁS TITKOS VILÁGA I. [2012-01-02; 3,061 x]
20:44:41 Toto mesto je smutné miesto [2010-09-08; 4,025 x]
20:44:26 Už nie sme bojovníci proti hazardu. Najnovšia herňa vyrástla priamo na námestí oproti kostolu...... [2021-05-21; 2,037 x]
20:44:04 73 bodov volebného programu O. Kleina / O. Klein választási programjának 73 pontja [2014-11-17; 5,784 x]
20:43:30 Egy csésze kávé Répásy Zsolt fotóssal [2015-09-29; 4,988 x]
20:43:28 Nechcete zaplatiť, čo ste si kúpili? Vari sa toto robí? Ďalší zúfalý list subdodávateľa ktorý nedost... [2018-06-11; 3,666 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x