Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  20-12-11   1,990  
0
Na týchto stránkach sme si posledné dva roky všímali osudy Katky Hozlárovej st., ktorej spoločenské angažmá s príchodom O. Kleina začalo výrazne gradovať. Skromná riaditeľka cirkevnej školy a stálica kultúrnych podujatí expandovala do hospodárskej oblasti a začala riadiť akciovú spoločnosť Novocentrum. Racionalizovala chod spoločnosti, predávala nehnuteľnosti (niektoré sa podarilo omylom dvakrát) a - ako neskôr vysvitlo - podpisovala sama so sebou aj akési mandátne zmluvy. Jej kariéra gradovala odovzdaním poslaneckého mandátu výmenou za stoličku vedúcej odboru kultúry mestského úradu. Odbor kultúry na MsÚ neexistoval a zriadili ho špeciálne pre ňu. Zamestnaná na dva plné pracovné úväzky sa stala tvárou kultúrnej epopeje "Vzdušné Zámky" za 300 tidíc Eur. Sľubne rozbehnutá kariéra však nabehla na plytčinu. Započuli sme len echo mocného tresnutia dverami a následne sa nám načisto stratila z radarov. Čo sa len mohlo stať?  


Pochopiliteľne sme sa spýtali kompetentných, ale odpoveďou bolo iba strohé konštatovanie, že
pracovný pomer so zamestnancom Mgr. Katarína Hozlárová dohodnutý pracovnou zmluvou zo dňa 27. júna 2019  na  dobuurčitú skončil dňom 30. júna 2020  vzmysle ustanovenia §71 ods.1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení.

Pritom §71 ods.1  skrýva ukončenie pracovného pomeru uzatvoreného na dobu určitú uplynutím tejto doby.  Toto bolo veľmi zvláštne, veď pracovný pomer sa bežne uzatvára na dobu určitú ale následne sa automaticky predlžuje.

Vo svojej infožiadosti sme sa pýtali aj na inú vec, menovite, či primátor ako zástupca jediného akcionára v a.s. Novocentrum vedel o tom, že v čase keď tam šéfovala K. Hozlárová dochádzalo k výplácaniu odmien za preklady do maďarčiny na účet p. predsedkyne predstavenstva, resp. či sa tak dialo s jeho súhlasom.

Žiaľ na túto otázku p. primátor nedokázal odpovedať, lebo v čase našej infožiadosti túto informáciu práve nemal k dispozícii. To sa nám ostatne nestalo prvýkrát, O. Klein si celkove slabo spomína na to o čom rozhoduje v mestských podnikoch...

Odpoveď na našu otázku však prišla z nečakaného miesta - vysvitlo že o rovnakú vec sa okrem nás zaujímal aj vyšetrovateľ policajného zboru. Vo svojom uznesení píše:

V rámci vykonaného preverovania bola vypočutá Mgr. Katarína Hozlárová, ktorá vo svojom výsluchu osoby okrem iného uviedla, že v minulosti, v období od 13.02.2015 do 25.04.2019, pôsobila ako predseda predstavenstva spoločnosti Novocentrum Nové Zámky a.s., so sídlom Hlavné námestie č. 7, Nové Zámky. Predsedom predstavenstva spoločnosti Novocentrum Nové Zámky, a.s. sa stala na základe menovania jediného akcionára danej spoločnosti, ktorým bolo mesto Nové Zámky a v zastúpení za mesto Nové Zámky, ju do tejto funkcie menoval vtedajší primátor mesta Nové Zámky, Mgr. art. Otokar Klein...

K výkonu funkcie predsedu predstavenstva Novocentrum Nové Zámky, a.s. sa Mgr. Katarína Hozlárová d'alej vyjadrila, že potom ako nastúpila do uvedenej funkcie, vykonala vlastnú analýzu finančných výdavkov spoločnosti Novocentrum Nové Zámky, a.s., kde po analýze prijala opatrenia, smerujúce k zníženiu finančnej zaťaženosti spoločnosti a to predovšetkým v oblasti personálnej. K tejto analýze uviedla, že v rámci
svojich kompetencií rozviazala s dvoma vtedajšími zamestnancami pracovný pomer, z dôvodu nadbytočnosti. V tejto súvislosti rozšírila pracovné povinnosti ostatných zamestnancov, čím došlo k finančnej úspore v prospech spoločnosti Novocentrum Nové Zámky, a.s. K rozšíreniu pracovných povinností sa ďalej vyjadrila, že zrušila externé dohody a prácu plynúcu z pôvodných externých dohôd, rozdelila a určila v rámci pracovných povinností kmeňovým zamestnancom spoločnosti Novocentrum Nové Zámky, a.s. K mandátnym zmluvám, ktoré boli spísané a podpísané dňa 01.01.2017 a dňa 01.01.2018, sa Mgr. Katarína Hozlárová vyjadrila, že v danom čase, teda v roku 2017 a v roku 2018 spoločnosť NZTV vysielala v dvojjazyčnom režime, a v zmysle platných zákonov, sa všetko čo sa odvysiela v jazyku národnostnej menšiny, musí odvysielať s prekladom do štátneho úradného jazyka, túto službu prekladu v dotknutom čase vykonával prekladateľ za sumu, ktorú Mgr. Katarína Hozlárová považovala, za neadekvátnu a neprimeranú. Následne bola na základe dohody medzi Mgr. Katarínou Hozlárovou a prekladateľom, služba prekladania zrušená. Na základe toho, že pre vysielanie programov NZTV, bola potrebná činnosť prekladateľa, v januári roku 2017 bola uzatvorená na základe návrhu Mgr. Kataríny Hozlárovej, ktorý návrh predložila osobe konateľa a jedinému akcionárovi, že preklady bude realizovať sama Mgr. Katarína Hozlárová a to na základe mandátnej zmluvy. Mandátna zmluva bola konateľom a ako i jediným akcionárom, v tom čase Mgr. art. Otokarom Kleinom schválená a následne bola spísaná a podpísaná.


Vyšetrovateľ konal vo veci trestného oznámenia, koré podali opoziční poslanci na základe výsledkov správy hlavného kontrolóra z mája 2020 (písali sme tu...)

Z uznesenia vyšetrovateľa tiež vyplýva, že mandátne zmluvy podpisovala K. Hozlárová sama so sebou (v mene mandatára i mandanta) a boli signované ďalším členom predstavenstva (ten vraj vyšetrovateľovi tvrdil do telefónu žu si na nič také nespomína a že by ich musel vidieť). Ako na potvoru, práve tieto zmluvy nenašiel hlavný kontrolór počas svojej kontroly. Možno z toho jednoduchého dôvodu, že vtedy ešte neexistovali...
V každom prípade sa však na ich základe v rokoch 2017 a 2018 vyplácali odmeny za preklady do maďarského jazyka (ktoré boli v skutočnosti prekladmi do slovenského jazyka ako vyšetrovateľ píše v inej časti svojho uznesenia)
Z písomného trestného oznámenia časti poslancov MsZ Nové Zámky, ktorého súčasťou je Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti, Útvaru hlavného kontrolóra mesta Nové Zámky, za obdobie od 01.01.2020 do 12.05.2020 okrem iného plynie, že za obdobie od mesiaca január roku 2017 priebežne až do mesiaca december roku 2017 vrátane boli mesačne, na bankový účet člena predstavenstva spoločnosti Novocentrum Nové Zámky, a.s. uhrádzané platby vo výške 400,00-€ za preklad do maďarského jazyka s odvolaním sa na doklad ID12/2017 a mandátnu zmluvu. Ďalej z trestného oznámenia plynie, že na rovnaký účet, boli v mesiaci december roku 2017 vykonané dve úhrady v celkovej výške 5.439,85-€. V trestnom oznámení sa ďalej uvádza, že v roku 2018 od mesiaca január do mesiaca október roku 2018 vrátane, boli mesačne na bankový účet člena predstavenstva uhrádzané platby vo výške 400.- € a v mesiaci november roku 2018 a v mesiaci december roku 2018 boli na bankový účet člena predstavenstva spoločnosti Novocentrum Nové Zámky, a.s. poukázané sumy vo výške 900,- €, kde obidve sumy sa odvolávali na doklad „Mandátna zmluva". Z trestného oznámenia ďalej plynie, že podľa vyjadrenia a zistenia hlavného kontrolóra mesta Nové Zámky, by sa malo jednať o člena predstavenstva spoločnosti Novocentrum Nové Zámky Mgr. Katarínu Hozlárovú, ktorá ale v danom čase nemala disponovať oprávnením na prekladateľské služby. Na tomto základe má časť poslancov MsZ Nové Zámky vo svojom trestnom oznámení za to, že žiadna mandátna zmluva a ani iná zmluva oprávňujúca a preukazujúca opodstatnenosť a oprávnenosť vyššie uvedených platieb zrejme neexistovala. Na tomto základe nadobudli podozrenie, že mohlo dôjsť ku spáchaniu trestných činov neoprávnené podnikanie, neodvedenie dane a poistného a iné.
Z textu uznesenia tiež vyplýva, že v čase výsluchu (v lete 2020) dane z uvedených odmien K. Hozlárová už priznala, ale ešte nezaplatila. Z toho usudzujeme, že išlo o dodatočné daňové priznania za roky 2017 a 2018.

A tu sa dostávame späť k náhlemu ukončeniu pracovného pomeru v júni 2020. Domnievame sa, že práve vtedy p. ved. odboru kultúry reklamovala u svojho šéfa kaz na schéme, ktorou ju v r. 2017/2018 vyplácal.  Zabudla ale, že už nedisponuje svojim poslaneckým hlasom čo značne znižuje jej vyjednávacie možnosti. Všetko s čím mohla počítať bol jej funkčný plat (1600,- €) a odmeny (1600,-€ za rok 2019) a zdá sa, že tresla dvermi...

Tak skončila jedna veľká kariéra v našom malom meste...

A my len veľmi dúfame že táto kariéra skončila nadobro a že milú pani neuvidíme na kandidátke v najbližších komunálnych voľbách. Ostatne, ani trestné oznámenie ešte celkom nedoznelo - aktuálne prebieha odvolacie konanie.
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x