Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  21-03-26   2,762  
0
Rôzny prístup k obom firmám má svoje vysvetlenie. Veď okrem toho, že uzatvorili zmluvy s Mestom sa prakticky vo všetkom ostatnom líšia. Avastav nesprivatizoval priemyselný park za 1E/m2, ani cintorín, ani školské budovy, dokonca ani nezdevastoval Zúgov. Naopak, splnil všetky záväzky ku ktorým sa zmluvne zaviazal - spor vznikol iba o tom, kto zavinil meškanie stavby po dodatkovaní zmluvy. Zato s firmou AMV - notorickým privatizérom mestského majetku za lacno - je všetko inak. Z dôvodu Covidu, ktorý túto firmu podnikajúcu v oblasti cintorínového biznisu zrejme tvrdo zasiahol, nesplnila svoje zmluvné záväzky, ale 10 hektárovú parcelu, ktorú si kúpila od mesta za cenu 3-j izbového bytu, by si rada ponechala...  

Na stredajšie zastupiteľstvo bol predložený materiál s návrhom uznesenia, v ktorom sa okrem spätného odkúpenia areálu nevedno odkiaľ vzala i alternatíva odkúpenia (rozumej za inú cenu, než mu bola predaná) areálu od privatizéra. Pomerne nehorázna konštrukcia, ktorá mala zrejme navodiť dojem, že by mesto čo i len teoreticky malo niečo doplácať neúspešnému privatizérovi.

AMV sa nezúčastnila rokovania zastupiteľstva, hoci k tomu bola priamo vyzvaná.  V jej podkladoch nie je doložená jediná faktúra, ktorá by preukazovala reálne náklady firmy na tie nemnohé pozemné úpravy, ktoré urobila. Pozemok oplotila starým pletivom a jediná komunikácia na pozemku je panelová cesta, ktorá tam zostala po predchádzajúcom nájomcovi.

Z hľadiska mesta to však môže byť  jedno, zo zmluvy nevyplývajú žiadne kompenzácie za vykonané úpravy k času nesplnenia ostatných záväzkov zo strany kupujúceho. AMV môže svoje náklady považovať za riziko podnikania. Kúpili si 10 hektárový pozemok za lacno a nesplnili to, k čomu sa zaviazali. Akékoľvek iné hľadiská sú irelevantné.
 
Fotografie bez akéhokoľvek popisu či vysvetlenia. Ani náhodou medzi nimi nenájdete pohľady z rovnakého uhla pred a po úpravách. Fantázii sa medze nekladú a priestor pre náhodné fantazírovanie o "penzume vykonaných prác" ála posl. Borbély je neobmedzený. Žiadna faktúra, žiadny znalecký posudok, vôbec nič.
 
 

 

V ďalšom sa budeme venovať rokovaniu zastupiteľstva k tomto bodu.


Sledujte od časovej značky 18:00
 
JUDr. Závodský - číta paragraf zmluvy o možnosti uplatnenia práva spätnej kúpy. Deň pred zasadnutím rozosielal obrázok so zakreslenými sieťami na pozemku. Ako o chvíľu vysvitne, obrázok je 3 roky starý a predkladateľ nepozná aktuálny stav.

Spravodajca z mestskej rady - mestská rada neprijala uznesenie a požiadala prizvať zástupcov firmy na rokovanie MsZ.

21:21 Posl. G. Katona: Ktoré z tých otrubí a vedení sú eśte živé a v precvádzke?

L. Závodský: je to veľmi technická otázka, ale ak dobre viem, minimálne tá elektrina a plynovod tam eśte fungujú.

Posl. Podbehlý: Pozrel som si dokumenty ktoré ste poslali, tiež si myslím že sú staršieho dáta... je tam uvedená preložka ktorá sa nerealizovala. Prečo?

L. Závodský: Čo sa týka technických otázok, na to ja Vám naozaj neviem odpovedať. My sme listom investora vyzvali, dokonca dvakrát, aj sme s ním o tom komunikovali. Čo on považoval za potrebné uviesť si myslím že uviedol a to sú otázky tak technického charakteru, na ktoré pri najlepśej vôli neviem odpovedať. Že prečo tam bola nejaká preložka, prečo nie... My vieme, že s týmto pozemkom sme začali pracovať nuiekedy v roku 2015, už sme mali konkrétneho investora, ktorý o to prejavil záujem, ale ráve z dôvodov inž. sietí sa rozhodol od toho projektu ustúpiť a nakoniec kúpil úplne inú budovu. Ale našťastie investor ostal v NZ.

G. Katona: Keďže tu máme konateľa spoločnosti Bytkomfort, by som sa chcel teda opýtať, či tieto potrubia a inžiniesrke siete ktoré sú tam zakreslené, či slúžia na niećo.

Posl. L. Štefánik: Môžem povedať že naše primáne rozvody tepla nejdú cez ten pozemok, o ktorom sa bavíme. Teraz neviem povedať úprimne že či ten vysokotlaký plyn... predpokladám, že z toho rozvodu je napájaná aj naša regulačná stanica plynu, ale toto ti neviem teraz povedať. Ale môžem to zistiť keď treba.

Posl. Borbély: Ja som sa bol osobne pozrieť na tom pozemku, musím povedať že videl som ten pozemok predtým a videl som ho teraz, asi pred tromi týždňami, musím povedať že tam bolo obrovské penzum enviromentálnej práce spravenej a myslím si, že v tej fáze ako je teraz je ten pozemok absolútne pripravený na to, aby sa mohli tam zrealizovať tie zámery projektové, na ktoré sa zameriava tá spoločnosť. Ja si myslím že vzhľadom na túi situáciu pandemickú ktorá tu je treba trošičku byť aj tolerantnejší na tie termíny, a myslím si źe pokiaľ sa zrealizuje ten zámer, ktorý mi bol prezentovaný tak ten pozemok bude mať úplne inú hodnotu pretože samozrejme tam musí byť tá investícia, tá práca. Ale najhoršia, najnepríjemnejšia, najnevďačnejšia práca na tom pozemku je už urobená, to som sa bol na vlastné oči presvedčiť, takže si myslím že trvať tuná na nejakom vrátení pozemku by bolo obchodne nekorektné a neférové voči tým ľuďom čo tam odbiedli penzum práce.

Posl. Podbehlý: Ja som sa tam bol tiež pozrieť, priebežne som to sledoval a neviem či ste si vśimli to vedenie vysokého napätia, toto bol najväčśí problém čo som sa rozprával pred časom s investorom, toto sa malo riešiť už pred dvomi rokmi, ale sa to nedoriešilo, takže nehovorme tu o tom, že je pozemok pripravený. Možno že zemina je odprataná, ale toto sú tak vážne nedostatky, ktoré sa mali odstrániť do tých troch rokov a toto sa neudialo, takže vtedy eśte nebol Covid.

Posl. E. Polerecká: Otázkou v tomto prípade je, či kupujúci plní zmluvné podmienky, alebo neplní. Pokiaľ kupujúci vedel, že sa omešká, mal požiadať o predĺženie lehôt. On to zrejme neurobil, pretože si bol istý, že tu k ničomu takému ako spätné odkúpenie nedôjde. Nič také neurobil. Keď si zoberieme jeho body ABCD zo zmluvy, splnené z toho je akurát A. Že na vlastné náklady zabezpečí odstránenie enviromentálnej záťaže. On tam síce píše aj o nejakom nebezpečnom odpade, čo všetko vyviezol, previezol, zrecykloval, v samotnej zmluve však predávajíci vyhlasuje, že na pozemku žiadny nebezpečný odpad nie je. Prijal podmienky tejto zmluvy a keď videl že ich nebude vedieť plniť, mal žiadať o dodatky a riešiť túto vec. Nie že vlani v októbri sa pustil do vypratania toho pozemku a dva a pol roka nerobil dokopy nič. Ak ovšem nepovažujeme za veľký výkon urobiť webovú stránku s tromi obrázkami a získať nejaké vyjadrenia. O vedení VN v čase podpisovania zmluvy vedel. Dostal 10 ha pozemok za 95 tisíc Eur a teraz je na zastupiteľstve, či chceme veriť tomu, že ten veľkolepý plán tam bude zrealizovaný. Ak my teraz neuplatníme to právo spätného odkúpenie v lehote, ktorá je v zmluve uvedená, tak sme z hry von. Následne sa stým pozemkom môže diať ćokoľvek. Môže byť scudzený, predaný použitý na iný účel. Po siedmych rokoch potom, ako sa nezrealizuje pôvodný zámer, dostane mesto ešte 30 tisíc Euro. Toto vyplýva z tejto zmluvy a nič iné. Ak sa chceme baviť o niečom inom, tak zrejme bude potrebné uvažovať nad dodatkom k pôvodnej zmluve. To že my si myslíme, že je to v poriadku a že už urobil čo mal, tak to tak bohužiaľ nie je.

Posl. P. Uhrin: Ako podnikateľ plne chápem, že nie je jednoduché v dnešnej dobe splniť úplne do písmena to, čo si človek stanoví na najbližśie obdobie. Tiež som mal pred tromi rokmi plán vybudovať novú prevádzku a dá sa povedať, že najmä ten posledný rok svojimi vplyvmi tak radikálne zasiahol do mojich plánov, že som musel zvoľniť a uspokojiť sa s tým, že svoje plány musím odložiť na neskôr. Myslím že toto je podobný prípad, aj keď hovoríte, že ubehlo veľa času kým sa tak začalo voľačo robiť. Ja by som sa chcel na tento projekt pozerať z toho pohľadu, že v našom meste sa v poslednej dobe nejako bojuje proti tým, ktorý niečo dobré chcú pre seba v tomto meste spraviť. Ja si myslím, že podnikatelia, ktorí vkladajúi svoje peniaze svoj čas a energiu do zmeny ktorá má viesť k lepšiemu, by nemali byť sekaní len na základe nejakých paragrafov, nejakých aj keď predom dohodnutých vecí, pretože... Myslím si že by sme mali hľadať nejaké formy ako sa dohodnúť tak, aby z toho malo prospech mesto. Lebo keď ten pozemok tam bude stáť nevyužitý, alebo keď ho aj prevedieme dneska do majetku mesta, tak nemyslím si, že sme nejako veľa vyhrali, pretože skutočne sú tam tie problémy, a na druhej strane neviem ako by sme sa vysporiadali s tým, že ten nadobúdateľ už nejakú veľkú čiastku na odstránenie tých enviromentálnych záťaží investoval. Na mestskej rade som dal návrh, aby sme rokovali s investorom v tom smere, aby sa spravil dodatok k zmluve aby sa podmienky pokiaľ možno nemenili, len aby sa predĺžila lehota, za ktorú je povinný  tie veci aj vplyvom Covidu nevedel zrealizovať aby dostal ešte dlhšie obdobie. Kľudne 2 roky, pretože tento rok to nevyzerá tak, že by sme mohli slobodne žiť a to by sa mi videlo ako korektné, keby sme skutočne podporili ľudí, ktorí chcú niečo pre toto mnesto spraviť a nehľadali iba paragrafy a rôzne zámienky ako komu klásť pod nohy prekážky aby to nemohol zrealizovať. Myslím že ani závisť ani nič iné tu nie je namieste, lebo ľudia, ktorý investujú svoje peniaze - možno ani deti ich vnúčat sa nedožijú nejakého zisku a to skutočne môže vedieť iba ten, kto nemá nejakú istotu príjmu zo štátneho rozpočtu. Bol by som rád, keby sme skutočne mysleli na to, že tá podnikateľská sféra v Nových Zámkoch tu je, sú tu ľudia ktorí tu chcú niećo robiť a pomáhajme im a nekľaďme im polená pod nohy. Čiže ja osobne budem hlasovať proti tomu, aby mesto uplatnilo nárok na spätný odkup.

E. Polerecká: K p. poslancovi Uhrinovi len toľko by som povedala, že dobré zmluvy robia dobrých partnerov a myslím si, že zmluvy by sa mali dodržiavať. Keď hovoríte, že nám sú niektoré pozemky k ničomu, toto sme tu už veľakrát počuli, ale keď príde nejaká téma, že by sme potrebovali vlastnú kompostáreň, alebo stredisko pre odpadové hospodárstvo, vždy vyvstane otázka, že Kde? My sme tu vedľa centrálneho tepelného zdroja mestskej firmy Bytkomfort predali 10 ha pozemok ktorý mohol slúžiť rozvoju mesta.  Tí poslanci, ktorí v tom časer hlasovali aby sa to za takú zvýhodnenú cenu predalo, to zrejme tiež chápali tak,  že tam bude niečo čo investor deklaroval. Ja si tiež viem otvoriť FINSTAT a keď Vy tu hovoríte, že spoločnosť s tržbami na úrovni 1. 3 mil. Eur tu bude v dohľadnej dobe realizovať mnohomiliónovú investíciu, tak ja si to rada pozriem. Veľmi by som však nerada videla ďalšie Zúgovy a podobné veci. Nerada by som raz počúvala, ako sme niekomu dali niekomu za  1 Euro, je tam niečo úplne iné a koľko na tom zarobil. Do takýchto konštrukcií by mesto ísť nemalo. Je tu jedinečná śanca sa s týmto vysporiadať a urobiť si resumé k čomu sa investor zaviazal, čo doteraz urobil, či je v stave projekt, ako ho deklaroval, dokončiť, alebo či je to len nejaká ďalšia habaďúra.

posl. Valent  - žiada o prestávku.

Nahrávka pokračuje od 42:00
Hlasuje sa o návrhu uznesenia A a o uplatnení práva na spätné odkúpenie.Primátor: Uznesenie nebolo prijaté. Ja by som poprosil JUDr. Závodského na zajtra ráno pripraviť pre mňa jeden materiál a okamžite zvolať jedno pracovné stretnutie ajk s investormi pretože potrebujeme vedieť nejaké ďalśie informácie a pokiaĺ to bude nutné, tak bude zvolané mimoriadne zastupiteľstvo.
O návrhu B sa z nejakého dôvodu nehlasovalo vôbec.

Nie je celkom zrejmé, čo znamenala primátorova záverečná veta, veď poslanci už rozhodli že neuplatnia sankcie podľa zmluvy. Možno ani nebola určená poslancom ale niekomu inému. Predpokladáme, že zo stretnutia s investorom nevznikne žiadna zápisnica a zvolávať mimoriadne rokovanie napokon takisto nebude potrebné...

Asi nemusíme byť futurológmi, aby sme uhádli, že jediná istá vec na celej tejto divnej story je, že firma AMV nikdy nepostaví pretekársku dráhu na 10 hektárovom pozemku, ktorý svojho času sprivatizovala za cenu trojizbového bytu. Rovnako ako nikdy nedokončí ani svoju webovú stránku CASTLERING.SK... 
 

 

Téme sme sa venovali:
2020-09-03   Spoza primátorovho Cintorín Biznisu sa začínajú vynárať obrysy konkrétnej firmy
2018-12-31   Radnica zo svojej strany uzavrela otázku predaja starej nemocnice...
2018-07-06   Hľadajme taký spôsob, Jaro, ktorý zas neovplyvní moju situáciu, veď vieš na čo myslím... Na internete bola zverejnená inkriminovaná nahrávka rozhovoru primátora so štatutárom fy Avastav s.r.o.
2018-02-03   S podnikateľmi, ktorí nám zdevastovali Zúgov, sme opäť najväčší kamaráti. Dostali 10 hektárový pozemok za symbolické 1 euro/m2
2016-12-09   Takto sa priemyselný park nezakladá - 6 hektárový pozemok na Dvorskej ceste chce mesto predať za 1 euro/m2
2015-11-14   "Hurá na to, pracujme!" Primátor v televíznej diskusii NZTV o priemyselnom parku
2015-11-13   Tak predsa. Rodí sa nám priemyselný park? - alebo ako to vidím ja...
2015-02-01 Kultúrno-mediálno-informačná avantúra "Novocentrum". Odkrývanie zametených stôp
 
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
17:10:40 AMV nie je Avastav. Mesto nechce uplatniť svoje práva voči firme ktorá za cenu 1Euro/m2 sprivatizova... [2021-03-26; 2,762 x]
17:09:43 Zneužíval primátor právomoc verejného činiteľa? [2021-10-12; 2,525 x]
17:08:58 Egy csésze kávé: Kadarkai Endrével, a Felvidékről indult TV-riporterrel [2014-08-18; 21,495 x]
17:08:12 Novozámocké príbehy. Ako sa hrdý Novozámčan súdil o svoje 20-eurové topánky a ako to už nikdy nebude... [2023-04-19; 1,103 x]
17:07:25 Kniha týždňa: Ján Lukačka a kol., Chronológia starších slovenských dejín, Prodama Brat. 2008... [2021-02-19; 3,117 x]
17:07:00 Magyarnak lenni a nagyvilágban: Sávolt Karolina, a 12-éves autodidakta képzőművész [2023-04-02; 4,353 x]
17:06:28 Vasárnapi beszélgetés Vitray Tamással Kürtön [2023-11-08; 1,009 x]
17:05:12 Csemadok verzus Kultúrkorzo - Ako to vidím ja [2015-07-10; 5,261 x]
17:04:06 Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetsége elnökének pozsonyi előadása - beszámoló [2023-04-18; 1,142 x]
17:03:01 Nebojte sa p. Učeň, všetko bude OK! Terapeutické video z ordinácie doktora Kleina [2022-09-30; 3,269 x]
17:03:00 Bizarné stavby regiónu - Hotel Gbelce [2018-04-07; 26,532 x]
17:02:46 Stromčeky, ktoré padli za obeť PÍÁRu... alebo ako to vidím ja. [2018-06-01; 2,798 x]
17:01:42 Kaplnku blahoslavenej Zdenky v Dolnom Ohaji navštívil jej zakladateľ. Stretnutie s veriacimi a farní... [2015-10-11; 3,193 x]
16:59:56 Povolebný guláš? ... alebo ako to vidím ja... [2016-03-08; 2,806 x]
16:58:21 Galéria umenia pozýva na výstavu Ernest Zmeták – Talianske cesty [2024-07-03; 408 x]
16:56:11 V poradí 6. protestný míting v Nových Zámkoch v stredu 3. apríla o 18.00 na Hlavnom námestí [2024-04-01; 893 x]
16:53:56 Riešenie pre sýrskych utečencov v NZ sa našlo... [2023-08-30; 1,629 x]
16:31:00 Opustené objekty na Slovensku [2024-06-24; 349 x]
16:13:42 Máme v Nových Zámkoch bikesharing Biele bicykle/White bikes [2022-03-29; 1,941 x]
16:12:39 Az Egy Csésze Kávé mai vendége Ludovic Maquet, Makki Lajos, Jan Mesensky [2023-01-22; 3,404 x]
15:57:22 Tímea Tóth, Jazykové práva národnostných menšín [2010-12-09; 5,303 x]
15:54:30 Tvrdošovské šľachtické rody I. - Zemiansky rod Benke de Tardoskedd [2010-11-06; 4,771 x]
15:49:04 Tvrdošovské šľachtické rody IV. - Zemianský rod Veres de Tardoskedd [2011-06-22; 3,543 x]
15:45:43 Odhalený eurofondový podvod v Nových Zámkoch [2017-09-06; 4,212 x]
15:43:36 Za 3 roky využilo osobný bankrot 433 Novozámčanov [2020-06-07; 3,631 x]
15:37:41 ppl. v.v. Štefan Zupko: Dni, keď z oblohy padala smrť. Bombardovanie Nových Zámkov 7. a 14. októbra ... [2013-03-10; 13,950 x]
15:32:37 Medjugorjei és mosztári vonatos zarándoklat - beszámoló [2019-09-25; 1,607 x]
15:26:57 Nové Zámky zabudli osláviť 125. výročie založenia nemocnice, rovnako ako si nespomenuli minulý rok n... [2021-06-09; 2,695 x]
15:24:39 Hazard zvíťazil. Pre koho má primátorov Kasíno-biznis prednosť pred voličmi? [2023-04-26; 1,502 x]
15:24:38 Kto povie STOP hazardu v Nových Zámkoch? [2019-07-07; 2,398 x]
15:22:51 Majetkové priznania prokurátorov Okresnej pokuratúry v Nových Zámkoch [2021-03-14; 2,987 x]
15:20:56 Magyarnak lenni a nagyvilágban: Flaskay Dániel a magyar Maugli története [2023-03-16; 1,511 x]
15:15:47 Film týždňa: Máme, čo sme chceli (SR, 2023) [2023-10-26; 1,022 x]
15:12:37 Historik Roman Holec o Trianonských rituáloch / Roman Holec szlovák történész a Trianoni rítusokról... [2011-04-11; 10,118 x]
15:08:37 Fenomén Marcel Slávik [2023-08-09; 1,488 x]
15:01:15 Za posledné 3 roky smerovala do novozámockého okresu štátna pomoc 6 miliónov Eur. Kto ju dostal?... [2016-06-11; 9,517 x]
14:49:52 Riporter kerestetik [2023-02-22; 938 x]
14:46:23 Egy csésze kávé: Novák Henriett rimaszombati szinésznővel [2015-01-22; 12,812 x]
14:44:46 Kriminalita v kraji podľa hlásení Krajského veliteľstva Policajného zboru za obdobie apríl 2008 - ap... [2018-03-31; 18,356 x]
14:35:28 Prehľad pohrebných obradov v Nových Zámkoch / Temetési szertartások Érsekújvárban [2013-09-07; 20,045 x]
14:30:05 Štb v Nových Zámkoch v rokoch 1980-1990 [2024-02-21; 1,008 x]
14:11:33 Index daňovej spoľahlivosti novozámockých firiem a živnostníkov [2023-06-04; 3,366 x]
14:06:54 Kniha týždňa / A hét könyve: Szabó Imrich, Tisícročná história rodu grófov Károlyi de Nagykároly (20... [2014-03-20; 7,878 x]
13:55:20 Zatrpknutí bojovníci. Prípad Juraja Draxlera [2022-04-27; 3,344 x]
13:51:29 Z histórie priemyselných a poľnohospodárskych podnikov novozámockého okresu II. Elitex Šurany / Az é... [2013-06-11; 8,823 x]
13:50:14 Mapa sociálnych inovátorov [2023-08-20; 1,840 x]
13:48:51 Majetkové priznania primátora a poslancov MsZ v Nových Zámkoch za rok 2022 [2024-01-13; 1,456 x]
13:47:28 Tezcan: "Prečo ste 110.000 Turkom udelili občianstvo?" [2010-12-08; 4,794 x]
13:43:21 Ste už na pokraji šialenstva zo zlých správ? Niekto odviedol svoju prácu a zinkasoval za Vás svoje 4... [2024-07-12; 304 x]
13:34:00 Hotel Korzo a. s. nebude informovať o svojom hospodárení [2012-02-20; 2,137 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x