Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  18-06-11   3,272  
0
Dnes pristál v schrákach poslancov list od ďalšieho subdodávateľa, ktorý kvôli pochybnej zmluvnej pokute vyrúbenej Mestom dodávateľovi rekonštrukcie Kina Mier, nedostal za svoju prácu zaplatené. Pritom, ako odznelo v neplánovanom bode programu dnešného zastupiteľstva, Mesto s týmito subdodávateľmi nič nemá. Alebo si to aspoň p. primátor myslí. Keby si prečítal zmluvu, zistil by, že chcel nielen schvaľovať subdodávateľov, ale i menovite každého z ich pracovníkov. Nemôže sa teda čudovať, že sa teraz ním schválení pracovníci hlásia o svoje peniaze...  
Rokovanie o škandále pri uplatnení zmuvnej pokuty za rekonštrukciu kina prinieslo na dnešnom zastupiteľstve niekoľko zaujímavých momentov.

Predovšetkým sa potvrdila naša domnienka, že Mesto účelovo započítalo spornú zmluvnú pokutu ako protiplnenie k faktúre dodávateľa - fy Ava-Stav s.r.o. Vraj aby sa predišlo súdnym ťahaniciam. Zdá sa, že sa im nepredišlo - lebo mesto je už informované o podanej žalobe, len ju ešte nepozná.

Viditeľne sú pp. Klein a Závodský prekvapení, že okolo tejto veci vzniklo takéto vlnobitie, pritom oni to tak geniálne vymysleli. Rovnako sa príliš netešili ani dnešnému uzneseniu poslancov poveriť hlavného kontrolóra prešetrením okolností vzniku omeškania dodávky. Dokumenty, ktoré p. Mgr. Závodský z nejakého dôvodu nepriložil k penalizačnej faktúre a dnes veľkoryso ponúkol poslancom "k nahliadnutiu" zrejme onedlho budú predsa len známe v širšom kruhu...

Jeho dnešná obhajoba bola založená na jednoduchej logike, stavba meškala, zmluvná pokuta bola známa všetkým účastníkom verejného obstarávania, nie je čo riešiť. "Situácia je čistá ako ľalia" vyjadril sa bol p. viceprimátor. Text zmluvy bol síce naozaj súčasťou VO, zďaleka si však nemôžeme byť istí, či by Mesto uplatňovalo zmluvnú pokutu rovnako aj v prípade iného, napr. "spriazneného" dodávateľa.

Najväčší problém s touto zmluvnou pokutou je však v odôvodnení, načo sa v zmluve vôbec nachádzala a kam sa Mesto tak ponáhľalo, keď tradične má oveľa viac času ako peňazí. Vraj išlo o verejnú budovu a preto bolo treba jej odovzdanie súriť a istiť takouto vysokou pokutou.

Tu by sme sa však chceli spýtať pp. Mgr. Kleina a Mgr. Závodského na otázky súvisiace s konkrétnou kauzou, ale aj širšie na ich záľubu v hybridných zmluvách predražujúcich ponuky:

1. Keď bola budova kina roky v dezolátnom stave, vtedy nešlo o verejnú stavbu a vtedy sa nebolo treba ponáhľať? Ani s dlažbou sa nebolo a nie je treba ponáhľať?

2. Tržnica azda nie je verejný priestor? Tam sa prečo neuplatnila zmluvná pokuta?

3. ZŠ Mostná nebol verejný priestor? Tam bol zmluvnou pokutou zabezpečený termín dodávky, ktorý bol súčasne kritériom so 40% váhou pri hodnotení ponúk vo VO. Nielenže sa jeho nesplnenie nepovažovalo za porušenie podmienok VO a dôvod na odstúpenie od zmluvy, ale sa ani nevymáhalo v plnej výške...

4. V zmluve sme zaviazali dodávateľa, aby nepúšťal na stavbu tretie osoby. Mimo zmluvy sme s ním dohodli neprerušenú prevádzku kina. Akú to má logiku?  Tým že dodávateľ umožnil kontinuálnu prevádzku kina, nepomohol mestu k extra príjmom? Tie sa prečo neodpočítali od zmluvnej pokuty?

5. Mohol by p. Závodský spočítať konkrétne v Eurách aká škoda vznikla mestu meškajúcou dodávkou?

6. Prečo nebol pozvaný na dnešné rokovanie MsZ zástupca dodávateľa?

7. P. primátor neodpovedal na otázku poslancov, prečo tvrdil dodávateľovi, že ho k zmluvnej pokute núti mestské zastupiteľstvo, ak o tom MsZ nikdy nerokovalo?

8. Rozumejú páni tomu, že hromadením zabezpečovacích inštitútov (dodávateľských úverov, kaucií, zmluvných pokút - v  podstate finančných produktov, úverových a poistných zmlúv) - vytvárajú hybridné zmluvy a zvyšujú výslednú cenu ponuky? Načo je dobré predražovať ponuky v prípade, ak neplatíme žiadnu zálohu a nemôžeme utrpieť žiadnu škodu? Podobnou hybridnou zmluvou je napr. dodávka asfaltovacích prác kde sme si od asfaltovacej firmy kúpili desaťročný úver. Rozumejú tomu páni, že toto je najdrahší spôsob financovania? Nemá mesto lepšie úverové linky než asfaltovacia firma? Kam sa vlastne ponáhľame, prečo sme si nerozložili práce na 5 rokov bez úveru za polovicu ceny?

9. Rozumejú páni tomu, že ak Mesto nedáva zálohu ani čiastkové platby, používa drahý dodávateľský úver, o ktorý sa opäť zvyšuje cena ponuky? Prečo nedávame zálohu na materiál a neplatíme plnenie po čiastkach v miere reálneho napredovania stavby? Prečo sa snažíme zvyšovať náklady svojich dodávateľov? Rozumejú páni tomu, že tak-či tak ich nakoniec zaplatíme my?

10. Rozumejú páni tomu, že vo všetkých budúcich ponukách si potenciálni "nespriaznení" dodávatelia odteraz uplatnia 30% rizikovú prirážku? Rozumejú páni tomu, že na konci dňa nás táto zmluvná pokuta vyjde poriadne draho?

11. Dodávateľ vo svojom liste píše, že vie podoprieť svoje argumenty audiozáznamom, ktorý si potajomky vyhotovil z rokovania so štatutárom mesta. Rozumejú páni tomu, čo to znamená pre ich dôveryhodnosť  a dobré meno?
 
 


Nie je pravda, že Mesto so subdodávateľmi nič nemá. Pozná menovite aj všetkých ich pracovníkov.
Zhotoviteľa sme zaviazali vykázať zo staveniska všetky tretie osoby a neformálne sme s ním dohodli pokračovanie prevádzky kina...


 


Na zmluvnej pokute nám z nejakého dôvodu tak veľmi záležalo, že sme ju do zmluvy omylom uviedli hneď dvakrát. Zatiaľ sme vyrúbili zmluvnú pokutu cca 130 tisíc Eur len podľa bodu 7.1. Možno dovyrúbime i ďalšiu v rovnakej výške podľa bodu 7.2? Koniec koncov dodávateľ podpísal práve takúto zmluvu a to dobrovoľne...

 

 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x