Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  18-06-22   3,838  
0
Na budúcotýždňové zasadnutie mestského zastupiteľstva predkladá hlavný kontrolór správu o preskúmaní zmluvy medzi Mestom a stavebnou firmou AVA-stav s.r.o. o rekonštrukcii Kina Mier. Dodávateľ žaluje Mesto o nevyplatenú tretinu ceny diela, ktorú Mesto jednostranne zadržalo ako zmluvnú pokutu pre omeškanie stavby. Pozitívne na správe je, že bola expresne vyhotovená na základe požiadavky poslancov z minulého týždňa, jej negatívom je povrchnosť a alibizmus. Ing. Rovňaník nepriložil ku správe kľúčové stanoviská strán a tak sa musíme uspokojiť s jeho konštatovaním, že niektoré argumenty fy AVA-Stav sa mu javia ako účelové. Ako uvádza, súd vec posúdi a rozhodne. P. Rovňaník priamo ľahtikársky nabáda Mesto súdiť sa, a jeho alibizmus nás môže o nejakých 9 rokov vyjsť pekne draho - viď kauza Holotovho domu.  

Mnohé dôležité otázky hlavný kontrolór obišiel.

Predovšetkým:

1. Komu a načo slúžila vysoká zmluvná pokuta v zmluve, kde mesto  nemohlo utrpieť žiadne škody vzhľadom na neprerušenú prevádzku kina a platbu až po prevzatí diela.

2. Či mesto nezneužilo svoju dominantnú pozíciu pri diktovaní podmienok zmluvy voči dodávateľom, či potenciálni uchádzači mali napr. možnosť ovplyvniť zjavne nevýhodné až nezmyselné ustanovenia zmluvy

3. Či zmluva nie je zmätočná aj vzhľadom na omylom duplicitne vložené články o zmluvnej pokute 7.2 a 7.3

4. Či mesto samo neporušilo zmluvu dohodnutím prevádzky Kina počas rekonštrukcie a či príjmy z tejto činnosti nemajú byť odpočítané od zmluvnej pokuty

5. Či Mesto postupovalo rovnako aj v prípade iných zmlúv, pokiaľ išlo o "spriaznené" zmluvné strany - či napr. vložilo klauzulu o zmluvnej pokute vo výške 0,5% denne do zmluvy o priemyselnom parku na Dvorskej ceste, kde meškajúce pracovné miesta na rozdiel od kina môžu spôsobovať skutočné straty Mestu a jeho obyvateľom,

6. Či mesto vymáhalo zmluvnú pokutu rovnako nekompromisne v iných prípadoch preukázaného omeškania, napr. v prípade ZŠ Mostná.

Hlavný kontrolór mal predovśetkým povedať svoj názor na nepochopiteľnú nelojálnosť Mesta voči dodávateľovi, vďaka ktorému sa podarilo ušetriť veľký balík peňazí pri podpise zmluvy. Či v pozadí nevyčnieva korupčný motív a či zmluvná pokuta nemala slúžiť ako výpalné na vykázanie "lacných" konkurentov z teritória na ktorom dominujú "spriaznené" firmy.

Ing. Rovňaník zatiaľ nevyslovil svoj názor na skutočne dôležité otázky v súvislosti s touto zmluvou, ale ani na zastupiteľstve nebude neskoro tak urobiť. Spýtame sa ho na túto vec znova najneskôr o 9 rokov...

A teraz už samotná správa:


Cieľ kontroly:   na základe kontroly jednotlivých podkladov zistiť súlad skutočného stavu s uzavretou zmluvou o dielo
Predmet kontroly: kontrola dodržiavania Zmluvy o dielo uzatvorenej  medzi Mestom Nové   Zámky a spoločnosťou AVA-stav,  s. r. o.  zo dňa 04.08.2017 v znení jej dodatkov    so   zameraním  sa   na kontrolu omeškania zmluvných  strán  v zmysle  vyššie uvedenej    zmluvy o dielo, spolu   s  uvedením rozsahu omeškania a  príčin omeškania, v zmysle uznesenia MsZ  č. 310/110618 zo dňa  11.06.2018 .
Kontrolované obdobie: od  04.08.2017  do – 11.06.2018
Informácia o predmete kontroly:
V zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva č.310/110618  zo dňa  11.06.2018   bola vykonaná kontrola dodržiavania podmienok zmluvy o dielo uzatvorenej medzi Mestom Nové Zámky a spoločnosťou AVA-stav, s.r.o. zo dňa 04.08.2017 v znení jej dodatkov, so zameraním sa na kontrolu omeškania zmluvných strán v zmysle  vyššie uvedenej    zmluvy o dielo, spolu s uvedením rozsahu omeškania  a   príčin  omeškania. Kontrola  na základe poverenia HK č. 10/2018 sa začala dňa 12.06.2018 so začiatkom o 11:00 hod.  
Cieľom kontroly  bolo  zistiť  súlad skutočného stavu s uzavretou Zmluvou o dielo a jeho dodatku .
Predložené  doklady:
•  Verejná obchodná súťaž
•  Zmluva o dielo  č. OÚ/0917/2017
•  Dodatok č. l ( k zmluve o dielo)  č.OÚ/1617/2017  
•  Spisový obal AVA-stav, s. r. o.  
Stručná časová a vecná  postupnosť  úkonov ,  vyjadrení  a stanovísk  zmluvných strán  AVA –stavu  a Mesta Nové Zámky  je uvedená v prílohe

Mesto Nové Zámky  ako verejný obstarávateľ, vyhlásilo vo Vestníku verejného obstarávania č.74/2017 dňa 13.04.2017 pod. zn. „oznámenia  4995-WYP“,  zákazku na uskutočnenie stavebných prác – zateplenia  kina Mier v Nových  Zámkoch. Elektronická aukcia sa uskutočnila  12.07.2017 od 09:00 do 10:55 hod. Na vyhodnotenie ponúk z hľadiska plnenia kritéria pred a po elektronickej aukcii bola zostavená  trojčlenná komisia.  Ponuky sa vyhodnocovali z hľadiska plnenia kritéria - najnižšej ceny. Z troch uchádzačov ponuku podala  aj  spoločnosť AVA-stav, s.r. o., Puškinova 700/90, 924 01 Galanta, IČO: 43989268 ( ďalej len „ AVA-stav“ )  , ktorá sa stala víťazným uchádzačom.  V záverečnom stanovisku, komisia odporučila verejnému obstarávateľovi  uzavrieť zmluvu  s  úspešným uchádzačom.

Dňa  04.08.2017 bola  uzatvorená  Zmluva o  dielo č.0Ú/0917/2017   ( ďalej len      „Zmluva „ ), medzi objednávateľom  - Mestom Nové Zámky , zastúpené  Mgr. Art. Otokarom Kleinom, primátorom (ďalej len „Mesto Nové Zámky„ ), a zhotoviteľom   AVA-stav.   Predmetom  zmluvy  o dielo  bola obnova fasády kina Mier  na Nám. G. Széchényiho 9 v Nových Zámkoch. Zhotoviteľ sa zaviazal, že zrealizuje dielo do 12 týždňov  t.j. 84 kalendárnych dní odo dňa písomne  vzájomne potvrdeného  protokolu  o odovzdaní a prevzatí staveniska. Pôvodná cena  kompletne zrekonštruovaného diela  bola  určená na  sumu 412.800,00 € vrátane DPH.  Zmluvné strany si pre prípad  omeškania  zhotoviteľa s riadnym a včasným odovzdaním zmluvného diela  dohodli  zmluvnú pokutu vo výške 0,5%  zo zmluvnej ceny diela bez DPH,  za každý začatý deň omeškania (á 1.781,39 € ) .

Dňa 15.08.2017 bola spísaná zápisnica o odovzdaní staveniska. Bolo to konštatované aj v stavebnom denníku dňa 18.08.2017. Oprávnení zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa  potvrdili, že sú splnené všetky podmienky pre odovzdanie a prebratie staveniska .  Zástupca za zhotoviteľa  vyhlásil, že  stavenisko preberá  bez výhrady a stavebné práce  zaháji  17.08.2017.  Z vyššie uvedeného vyplýva, že  dielo malo byť  ( podľa  Zmluvy ,   článok III  bod 3.1 )  zrealizované   do  07.11.2017, čo sa nedodržalo.
AVA-stav písomne, listom zo dňa 06.11.2017 ( potvrdené prevzatie v podateľni mesta dňa 13.11.2017) ohlásil  Mestu Nové Zámky  dôvody na zmenu  termínu dokončenia diela v súlade s ustanovením bodu 3.5 Zmluvy.    Popísal  4 dôvody spočívajúce v nedostatočnej projektovej dokumentácii  a 5 dôvodov  v skrytých prekážkach  týkajúcich sa realizácie diela.  V závere oznámenia  predložil objednávateľovi  nový „Harmonogram s konečným termínom zhotovenia diela  s medznými termínmi :  ukončenie rekonštrukčných práce najneskôr do 22.12. 2017 , odovzdanie diela najneskôr do 30.12.2017“.

Mesto Nové Zámky   na návrh  AVA-stavu  reagovalo prípisom  dňa 14.11.2017. V ňom žiadalo podrobné vysvetlenie k termínom predĺženia. Zároveň žiadalo AVA-stav o osobné stretnutie na mestskom úrade dňa 22.11.2017, kde sa mali podrobne prebrať všetky body s dopadom na zmenu termínu ukončenia diela. Požadovalo tiež predloženie vyčíslenia všetkých finančných zmien na realizáciu diela, rovnako aj vyčísliť finančné zmeny, ktoré boli  objednané technickým dozorom investora , do dňa 16.11. 2017 vo forme zmenových listov.

Logickým vyústením tejto komunikácie bola fáza prípravy Dodatku č. 1 k zmluve o dielo č. OÚ/0917/2017. Dodatok bol pripravený už koncom mesiaca november. Svedčí o tom aj  základná finančná kontrola, ktorú vykonali príslušní zamestnanci MsÚ 30.11.2017.

Krátko na to, dňa  12.12.2017  bol zmluvnými stranami podpísaný  Dodatok č. l  k  zmluve o dielo. Bolo dohodnuté  o. i. , že  práce špecifikované v Prílohe č. l Dodatku č. l  budú vykonané najneskôr v lehote do 4 týždňov od uplynutia lehoty určenej na zrealizovanie diela. Rovnako bola dohodnutá aj celková cena za kompletné zrealizovanie diela v rátane prác naviac. V dodatku k zmluve sa tiež uvádza citujeme: „Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho jednotlivým ustanoveniam porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom dodatok vlastnoručne podpisujú. Ďalej vyhlasujú, že sú plne spôsobilí na právne úkony, dodatok uzatvárajú slobodne, vážne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok“.
AVA-stav v čase podpisovania nemal k dodatku výhrady. Podpísal ho napriek tomu, že lehota  na dokončenie diela od jeho prevzatia dňa 15.08.2017  uplynula už dňa 05.12.2017 ( 12 + 4  týždne ). Výhrady k tomu prezentoval až vo svojom otvorenom liste poslancomMsZ.
Medzi tým listom zo dňa  08.12.2017 (dátum prevzatia v podateľni je 11.12.2017)   AVA-stav   oznámil objednávateľovi , že predmet Diela je pripravený na jeho odovzdanie a prevzatie.  Preberacie konanie  diela   medzi zhotoviteľom a objednávateľom diela  sa začalo dňa 20.12.2017. Konanie bolo ukončené dňa 16.02.2018  podpísaním  zápisnice o odovzdaním a prevzatím diela.  V súvislosti s týmto  konaním boli zistené aj vady a nedorobky na diele.   Nedostatky neboli odstránené v dohodnutej lehote t. j.  do 31.01.2018 , preto   objednávateľ  Mesto  Nové Zámky  písomne urgoval  ich dokončenie  dňa 01.02.2018.

Ďalej bolo zistené, že  k rozdielnemu výkladu    Zmluvy     (najmä článku VII Zmluvné pokuty a náhrada škody  ako aj článku IX Odovzdanie a prevzatie diela, záručná doba a zodpovednosť za vady ) medzi zmluvnými stranami  došlo  až po vystavení penalizačnej faktúry  č. 2113800205  dňa 13.03.2018 . Mesto  Nové Zámky si jej vystavením a doručením  AVA-stavu  uplatnilo  zmluvnú pokutu v sume  128 260,08 €  z titulu  omeškania  zhotoviteľa s riadnym a včasným odovzdaním diela. Faktúra bola   splatná  do 27.03.2018.

Zhotoviteľ  AVA-stav neuznal  jednostranný zápočet  pohľadávok  objednávateľom.  Považoval ho za nedôvodný a nemajúci oporu v zákonných ustanoveniach. Tiež sa odvolával  na judikatúru slovenských súdov.  V ďalšom písomnom stanovisku zo dňa  27.04.2018  zhotoviteľ   o. i.  mal za to, že  k odovzdaniu diela  došlo práve  dňa 20.12.2017. Toto tvrdenie  zdôvodňoval  preberacím protokolom .  Práce  podľa neho  boli    dňa 20.12.2017 dokončené a v tomto dni  bola odovzdaná  potrebná  dokumentácia v súlade so zmluvou. Prílohou preberacieho protokolu bol súpis drobných vád a nedorobkov  vyhotovený 20.12.2017. Ďalej uvádzal, že na absenciu zmluvnej dohody ( zrejme odovzdanie a prebratie diela )  je potrebné aplikovať  ustanovenie Obchodného zákonníka ,  na ktoré sa odvolával a ktoré citoval.

Mesto  Nové Zámky   zhotoviteľovi diela AVA-stav  v písomných odpovediach   dňa 22.05.2018 a 29.05.2018  uviedlo, že  trvá na stanovisku,  že dátum ukončenia preberacieho  konania  je deň 16.02.2018 . Týmto dňom  si  prevzali celý stavebný objekt  od AVA-stavu .  Dielo  malo byť  pôvodne dokončené  do 12 týždňov /84dní/   teda  07.11.2017 . Dodatkom  k zmluve o dielo  sa  táto lehota predĺžila o 4 týždne /28 dní / do 05.12.2017. Tým, že  dielo bolo odovzdané až dňa 16.02.2018 , zhotoviteľ sa dostal  do omeškania  v počte 72 dní  ( od 06.12.2017 do 15.02.2018 ).  Objednávateľ  Mesto Nové Zámky si na tomto základe  uplatnilo  právo  požadovať od zhotoviteľa  zaplatenie zmluvnej pokuty  vo výške 0,5% zmluvnej ceny diela bez DPH za každý aj začatý deň  omeškania ( 128 260,08 €).

Pri osobných stretnutiach – rokovaniach  medzi zmluvnými stranami nedošlo k zjednocujúcej interpretácii , ktorý deň sa považuje za odovzdanie a prevzatie diela  a s  tým  súvisiacich  právnych nárokov. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť , AVA-stav   písomne  dňa 28.05.2018 zaslal  Mestu Nové Zámky predžalobnú upomienku . Žiadal  uhradiť   zostávajúcu   sumu  128 260,08 € zo sumy 427 533,86 € ( pozn. dňa 11.04.2018 Mesto Nové Zámky uhradilo za zhotovenie diela  sumu 299 273,78 €) .  V opačnom prípade si svoje nároky bude uplatňovať súdnou cestou.   

Kontrolou  spisového obalu   AVA-stav, s. r. o.  bolo zistené, že  Zmluva o dielo , ako aj jej dodatok č. l  boli riadne zverejnené   na  internetovej stránke mesta Nové Zámky. Zverejnené boli  v deň  ich podpisu,   v zmysle ustanovenia § 5a ods. l zákona č. 211/2000 Z. z.  o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.  Tieto dokumenty ako aj následný  jednostranný zápočet pohľadávok  zo strany  Mesta- Mestského úradu Nové Zámky zo dňa  10.04.2018,  boli  podrobené  základnej finančnej kontrole  podľa § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.       

Z písomných stanovísk  AVA-stavu   ,  jeho  argumentácie  s omeškaním realizácie diela  z dôvodu  ďalších požiadaviek  a  dodatočne žiadaných  prác  objednávateľom a pod.  je zrejmé, že v niektorých prípadoch sa  tieto tvrdenia javia  ako účelové. AVA – stav si zrejme uvedomuje niektoré pochybenia pri zhotovovaní diela.  Tento záver  vyplýva , z jeho vyjadrenia v otvorenom liste  poslanom Mestského zastupiteľstva zo dňa 06.06.2018 . Vo vyjadrení  vyhlasuje, že „ reálna pokuta voči našej spoločnosti, ktorá by sa mala pohybovať na úrovni cca. 15 až 19. tisíc € (, ktorú bola naša spoločnosť ochotná akceptovať ako pokutu za omeškanie“ ).   
Mesto podpisom Dodatku č. 1 k zmluve  uznalo, že v priebehu realizácie diela sa vyskytli okolnosti, ktoré mali objektívny dopad na dĺžku jeho realizácie. Z uvedeného dôvodu došlo aj k posunutiu termínu zrealizovania diela o 4 týždne. Rovnako tento dodatok podpísal aj AVA-stav. Po jeho podpise sa jeho argumenty javia ako účelové.

Na záver konštatujeme, že z formálneho hľadiska Zmluva o dielo resp. dodatok k nej umožňuje postup, ktorí bol voči AVA-stavu  mestom Nové Zámky uplatnený. Kontrolou neboli zistené nedostatky v postupe   pracovníkov Mesta Nové Zámky.           

Z postupu AVA-stavu  sa dá dôvodne predpokladať, že spor  bude  riešiť súdnou cestou. V takom prípad je v kompetencii súdu, aby na základe  vykonaného dokazovania,  pravdepodobne aj  za účasti  znalca z odboru stavebníctva,  o veci rozhodol. Len súd môže právoplatne rozhodnúť, či bolo omeškanie 72 dní, alebo len 15 dní.

Príloha
 Časová a vecná  postupnosť  úkonov ,  vyjadrení  a stanovísk  zmluvných strán  AVA –stavu  a Mesta Nové Zámky :  

 
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
15:10:51 Kauza rekonštrukcie Kina Mier. Správa hlavnéhio kontrolóra o dodržiavaní Zmluvy medzi Mestom Nové Zá... [2018-06-22; 3,838 x]
15:10:10 Bibliotéka Kaláka - Aktuális könyvjegyzék / Aktualizovaný zoznam kníh [2012-09-18; 52,058 x]
15:07:56 Majstri sveta, alebo beznádejní amatéri?... Alebo ako to vidím ja [2018-03-12; 3,167 x]
15:06:14 Firma zahalená rúškom tajomstva: COOP Jednota Nové Zámky, SD [2018-01-15; 6,500 x]
15:05:54 Ako primátor so svojim krúžkom rozhodli o predaji dôležitej mestskej parcely, znemožnili výstavbu op... [2024-07-06; 997 x]
15:05:48 Kauza opatrovateľského centra na Andovskej: Spýtali sme sa umelej inteligencie čo si myslí o priebeh... [2024-07-13; 257 x]
15:05:48 Obyvateľom panelákov s vďakou za odovzdané hlasy a neúčasť na voľbách: dodávka tepla zdražie o 140%... [2022-12-14; 2,348 x]
15:05:24 Už dva dni riešime... Zaujímavý FB príspevok z 3. februára 2022 [2022-10-07; 1,488 x]
15:04:35 Viete si predstaviť mesačný plat 7 tisíc Eur? Viceprimátor Štefánik ho má... A ktože ho tak štedro p... [2018-10-13; 15,861 x]
15:02:43 Anonymný e-mail vysvetľuje pozadie primátorovej piruety ohľadom hazardu... [2020-11-17; 3,222 x]
15:02:03 Prenájmy v Nových Zámkoch [2024-07-03; 384 x]
15:01:50 Primátor pretvára zastupiteľstvá na svoj obraz. Aktuálne sme na úrovni 4. cenovej... [2019-06-06; 3,852 x]
15:01:13 Situácia na realitnom trhu v Nových Zámkoch [2024-07-01; 592 x]
15:01:05 Holota János: Mi a hazugság?! (1930) / Kto klame?! (1930) [2013-11-16; 1,506 x]
15:00:39 Krátke úvahy nad rozpočtom 2020 [2019-11-26; 2,752 x]
14:59:59 Fenomén Marcel Slávik [2023-08-09; 1,458 x]
14:59:55 A hét könyve: Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I.-VII. (B... [2020-12-18; 1,431 x]
14:59:54 Zdá sa, že tentokrát sa Novozámčania ošklbať tak ľahko nenechajú. Pripravujú petíciu proti zvyšovani... [2023-12-01; 1,308 x]
14:59:09 Mestská akciovka Hotel Korzo tesne pred krachom... [2020-05-12; 3,264 x]
14:58:50 Obyvatelia panelákov dostali vyúčtovanie od Bytkomfortu za dodávku tepla v roku 2022. Nárast činil 4... [2023-05-27; 2,536 x]
14:58:43 Prehľad pohrebných obradov v Nových Zámkoch / Temetési szertartások Érsekújvárban [2013-09-07; 19,949 x]
14:57:44 Zrekonštruovaný atletický štadión na Sihoti... [2024-06-18; 925 x]
14:57:42 Bizarné stavby regiónu - Hotel Gbelce [2018-04-07; 26,415 x]
14:57:30 Článok na AKTUALITY.SK o bizarnej stavbe Hotela Gbelce. V pozadí majú byť mnohomiliónové daňové podv... [2019-05-13; 1,867 x]
14:56:03 Za posledné 3 roky smerovala do novozámockého okresu štátna pomoc 6 miliónov Eur. Kto ju dostal?... [2016-06-11; 9,505 x]
14:55:26 Zákazníkom Jednoty, ktorí si nevyberú úspory z vernostných kariet do 30.06.2024, tieto prepadnú... [2024-06-29; 618 x]
14:55:17 Anatómia jedného podvodu - časť 2. [2022-09-18; 1,763 x]
14:54:50 Ako radnica potajomky obstarala pokračovanie lúpežnej zmluvy s Brantnerom [2022-12-16; 1,377 x]
14:53:40 Krátka správa zo zastupiteľstva... [2020-11-26; 2,114 x]
14:52:45 Világutazó rovatom újabb vendége: Erika Valkovičová fotográfus [2022-07-23; 1,376 x]
14:52:41 Zatrpknutí bojovníci: Petr Cibulka [2024-01-15; 557 x]
14:51:02 Petícia proti soc. zariadeniu na Bratislavskej ceste uspela. Obyvatelia si môžu vydýchnuť [2019-04-18; 2,980 x]
14:50:21 Za 3 roky využilo osobný bankrot 433 Novozámčanov [2020-06-07; 3,590 x]
14:49:46 A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig (2014) / Lexikón Maďar... [2014-11-28; 12,134 x]
14:47:32 62 dní do konania komunálnych volieb a 100 dobrých dôvodov prečo nevoliť O. Kleina... [2022-07-10; 8,523 x]
14:47:18 Kniha týždňa / A hét konyve: Katarína Vadkertyová, Dejiny cukrovarníckeho priemyslu a pestovania cuk... [2013-06-25; 5,893 x]
14:46:35 Ako rýchlo devalvuje cena Pro Urbe? [2020-09-16; 3,684 x]
14:46:02 Kam sa stráca majetok Hotela Korzo a.s.? Otvorený list kontrolórovi mesta Nové Zámky... [2021-07-08; 2,679 x]
14:44:34 Egy csésze kávé Bregyán Gáborral [2021-03-07; 2,536 x]
14:44:01 Egy csésze kávé... Telek Lajos rovata a Watson.sk-n [2013-11-18; 15,056 x]
14:44:01 Kam sa nepozriem - všade samá fušerina... alebo takto to vidím ja [2018-05-17; 3,021 x]
14:43:35 Tak sme dneska predsa len rokovali... alebo ako to vidím ja [2019-02-11; 2,153 x]
14:43:12 Do 200 ľudí na treťom novozámockom protestnom zhromaždení [2024-02-01; 768 x]
14:43:04 Pozor na nekalé obchodné praktiky spoločnosti UPC Slovensko ! [2011-02-06; 18,987 x]
14:42:41 Címlaplány - Szeredy (Sztredová) Krisztina énekművész, szoprán operaénekes [2022-10-14; 2,754 x]
14:39:22 Kriminalita v kraji podľa hlásení Krajského veliteľstva Policajného zboru za obdobie apríl 2008 - ap... [2018-03-31; 18,237 x]
14:38:40 Michal Matunák, Nové Zámky pod tureckým panstvom (1663—1685) [2013-09-18; 11,153 x]
14:36:15 Katarína Vadkertyová: Poľnohospodárstvo na Slovensku v rokoch 1900-1914 (1975) / Vadkerty Katalin: ... [2013-08-24; 4,551 x]
14:35:49 Poslanec Borbély v konflikte záujmov? [2020-08-03; 2,536 x]
14:35:04 Az Egy Csésze Kávé mai vendége Ludovic Maquet, Makki Lajos, Jan Mesensky [2023-01-22; 3,333 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x