Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  19-03-15   2,429  
0
Ak ste obyvateľom Nových Zámkov a občas prejdete popri domoch hrôzy na Kasarénskej či Hradnej ulici, musí Vám srdce poskočiť radosťou pri správe o tom, že sa našiel investor, ktorý dá domy do poriadku. Presne takáto dobrá novina sa objavila na webstránke mesta 14. marca, podľa ktorej "Developer ide rekonštruovať ruinu na Kasárenskej ulici". Správa však pomerne prekvapujúco pokračovala: Na to, aby sa projekt mohol zrealizovať, potrebuje zabezpečiť statickú dopravu k bytovému domu kúpou priľahlého mestského pozemku... Tu spozorniete, lebo "statická doprava" je termín ktorý radnica používala na krytie pokusov uchmatnúť školám ich pozemky...  Aktuálna vlastnícka štruktúra bývalého areálu Domu hrôzy na Kasarenskej ulici. Vpravo červenou vyznačená parcela žiadaná na odpredaj.

"Tak o čo tu vlastne ide?" spýtate sa. A všetko nasvedčuje tomu, že ide o to, o čo išlo v prípade predaja hororových domov od začiatku - o rabovku mestského majetku...

Čo všetko v tomto príbehu nesedí?

1. Predovšetkým "Developer" nie je žiadny develper, ale personálna agentúra ePersonal s.r.o. - schránková firma s neznámymi vlastníkmi zaregistrovaná v Delaware, USA. Jej konateľ sa svojho času zviditeľnil pri organizovaní pochybných počítačových kurzov pre Rómov za Eurofondy (článok tu...).

2. K nehnuteľnosti prišla fy ePersonal kúpou dňa 31.05.2018. Kupovala ju zrejme od pôvodného vlastníka Nuova Venezia s.r.o. Nitra, pričom v rovnakom čase bola nehnuteľnosť zaťažená záložným právom v prospech pôvodného vlastníka.

3. Članok na mestskom webe 'Developer ide rekonštruovať ruinu na Kasárenskej ulici" má dátum 14. marca rovnako ako samotná žiadosť od firmy ePersonal. Zdá sa teda, že primátor sa o transakcii dozvedel z iného zdroja, než z uvedenej žiadosti, ak pravda celú transakciu nezorganizoval on sám...

4. Pozemok, ktorý Developer žiada od mesta, s dopravnou situáciou okolo bytového domu nesúvisí, keďže s ním nesusedí ani priamo, ani nepriamo. Naopak, za bytovým domom je rozsiahla plocha pôvodne slúžiaca ako parkovisko, ktorú Nuova Venezia s.r.o. v r. 2017 odpredala fy StavkonNZ. Tieto parcely však boli 11. februára založené v prospech firmy ePersonal.

5. Je podivuhodné, prečo sa koná v takom časovom strese. Žiadosť doručená 14. marca sa má prerokovať na zastupiteľstve už 19. marca bez toho, aby prešla komisiami, mestskou radou, atď. Rozhodnúť o takomto neštandardnom postupe mohol iba primátor.

6. 27. februára 2019 poslanec MsZ P. Mészáros publikoval na svojej FB stránke fotoreportáž z domu hrôzy. Zrejme práve vtedy prebiehalo nejaké interné rokovanie na mestskom úrade s prehliadkou na mieste. Dozvieme sa, kto rokoval s kým a o čom?
 
 

 Článok v Castrum Novum Online 14. marca 2019
 
Žiadosť fy ePersonal s.r.o. zo 14. marca 2019. Všimnite si, ze nie je podpísaná. Odkiaľ môže mesto disponovať takouto nepodpísanou verzou žiadosti?

Návrh uznesenia na MsZ 19. marca 2019

Odňatie správy a predaj časti pozemku z  dôvodu realizácie kompletnej rekonštrukcie nehnuteľnosti na Kasárenskej ulici č.4 v Nových Zámkoch


A/Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
odňatie nehnuteľného majetku mesta Nové Zámky zo správy správcu Základná škola na Nábrežnej ulici so sídlom: Nábrežná ul. č. 95, 940 02 Nové Zámky, IČO: 36106011, v rozsahu – časť pozemku o výmere cca 1820 m2 odčleneného na základe geometrického plánu od parc. č. 6842/65 zastavané plochy a nádvoria o výmere 26058 m2 vedeného na LV č. 8851 pre kat. úz. Nové Zámky v registri „C“ KN, formou a v rozsahu dohody o odňatí správy majetku mesta v zmysle § 9 ods. 2 písm. e) v spojení s § 6a ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

B/Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
a) spôsob prevodu časti pozemku o výmere cca 1820 m2 odčleneného na základe geometrického plánu od parc. č. 6842/65 zastavané plochy a nádvoria o výmere 26058 m2 vedeného na LV č. 8851 pre kat. úz. Nové Zámky v registri „C“ KN, vo výlučnom vlastníctve mesta Nové Zámky, sídlo: Hlavné námestie č. 10, 940 02 Nové Zámky, IČO: 00 309 150 v prospech ePersonal s.r.o., so sídlom: Zátišie č. 10, 831 03 Bratislava, IČO: 36867136, za zónovú cenu 60,-€/m2 formou priameho predaja v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) a c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
b) predaj časti pozemku o výmere cca 1806 m2 odčleneného na základe geometrického plánu od parc. č. 6842/65 zastavané plochy a nádvoria o výmere 26058 m2 vedeného na LV č. 8851 pre kat. úz. Nové Zámky v registri „C“ KN, vo výlučnom vlastníctve mesta Nové Zámky, sídlo: Hlavné námestie č. 10, 940 02 Nové Zámky, IČO: 00 309 150 v prospech ePersonal s.r.o., so sídlom: Zátišie č. 10, 831 03 Bratislava, IČO: 36867136, za zónovú cenu 60,-€/m2 v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov s podmienkou:
 
  1. Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.
  2. Kupujúci ku dňu podpísania kúpnej zmluvy bude mať uhradené všetky prípadné záväzky voči mestu Nové Zámky ako aj voči organizáciám a spoločnostiam zriadených mestom.
  3. Zapracovania predkupného práva pre mesto Nové Zámky ako vecného práva na predmet prevodu za cenu 109.200 Eur.
  4. Zapracovania do kúpnej zmluvy práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany mesta Nové Zámky na prevádzanú nehnuteľnosť pre prípady, ak:


Osobitný zreteľ spočíva v tom, že na predmetnom pozemku kupujúci umiestni parkovacie miesta nevyhnutné k stavebnému povoleniu vo veci rekonštrukcie bytového domu na Kasárenskej ulici č.4.    

Dôvodová správa
PREDMET:             Odňatie správy majetku mesta a jeho priamy predaj
ŽIADATEĽ:            ePersonal s.r.o., so sídlom: Zátišie č. 10, 831 03 Bratislava, IČO: 36867136
SKUTKOVÝ STAV

Dôvod a účel žiadosti

Majetkovoprávny odbor Mestského úradu mesta Nové Zámky predkladá na základe žiadosti žiadateľa Mestskému zastupiteľstvu  návrh na schválenie uznesenia, predmetom ktorého je odňatie časti pozemku parc. č. 6842/65 zo správy Základnej školy na Nábrežnej ulici v Nových Zámkoch a jeho následný predaj spoločnosti ePersonal s.r.o., so sídlom: Zátišie č. 10, 831 03 Bratislava, IČO: 36867136.

Dňa 14.03.2019 predložila spoločnosť ePersonal s.r.o. mestu Nové Zámky svoj zámer na kompletnú
rekonštrukciu bytového domu na Kasárenskej ulici č. 4 v Nových Zámkoch (postaveného v roku 1920), čím bude odstránený havarijný stav nehnuteľnosti, ktorá svojim rokmi zanedbaným technickým stavom už v  súčasnosti môže ohrozovať majetok mesta, ako aj život a zdravie jeho obyvateľov.  

Nakoľko účelové určenie bytového domu ostane zachované, investor je povinný vybudovať prislúchajúce parkovacie plochy v zmysle príslušných platných právnych predpisov. Keďže v okolí bytového domu kapacitné možnosti voľného priestoru neumožňujú realizovať stavebný zámer parkovacích plôch, investor požiadal mesto Nové Zámky o umiestnenie parkovacích státí o výmere cca 1820 m2 na časti mestského pozemku parc. č. 6842/65 zastavané plochy a nádvoria o výmere 26058 m2 vedeného na LV č. 8851 pre kat. úz. Nové Zámky v registri „C“ KN, ktoré sú v súčasnosti v správe Základnej školy na Nábrežnej ulici, v areály ktorej sa predmetný pozemok nachádza. Zámerom žiadateľa je na danej časti pozemku o. i. maximalizovať zastúpenie zelene, t.j. zachovanie súčasných drevín ako aj rozšírenie o nové dreviny, maximalizácia ostatných trávnatých plôch, použitie zatrávňovacích tvárnic namiesto klasickej dlažby (prirodzený odvod dažďovej vody do terénu), atď.  Mesto po ukončení rekonštrukcie objektu pristúpi ku kompletnej rekonštrukcii telesa miestnej komunikácie na Kasárenskej ulici.

Návrh uznesenia na zasadnutie MsZ 19. marca 2019. Právo na odstúpenie od zmluvy pre prípad meškajúcej rekonštrukcie objektu bolo zapracované už v pôvodnej zmluve z r. 2007 - slúži výhradne na zaslepenie očí verejnosti a primátor môže z neho developera hocikedy vyviazať bez následkov (Bližśie v článku "Mesto nadobudlo presvedčenie...")


Články na rovnakú tému:
 
2017-01-05   Bezdomovci sú späť na Kasárenskej. Vari nemá krám pána? Zdanie však klame...
2010-10-11   "Mesto nadobudlo presvedčenie, že prevod vlastníckych práv je najvhodnejšie riešenie"
2010-09-27   Zmluvy o predaji "strašidelných domov" zverejnené!
2010-09-26   Osud "strašidelných domov" jednou z tém predvolebnej kampane v komunálnych voľbách v Nových Zámkoch
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,591 MODIFIED: 2020.06.02 00:09:45.MD5: c6ad8206bdc603ae024c3c247da15b9c STATUS: FALSE  This window is : x