Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  11-06-07   6,126  
0
Odcitujeme časť záznamu zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nových Zámkoch  10. mája 2011. Ide nesporne o unikátne svedectvo o dobe v ktorej žijeme a mentálnom nastavení ľudí, ktorých sme si zvolili...  

Pre pochopenie diania si nezaškodí pripomenúť prvé dejstvo príbehu, keď v  r. 2007 z  dvoch zdevastovaných bytových domov na ul. Hradná a Kasárenská v centre Nových Zámkov mesto deložovalo neplatičov prevažne rómskeho pôvodu tak, že predalo vo verejnej súťaži uvedené nehnuteľnosti za 1 Euro nitrianskej firme, ktorá sa zaviazala zabezpečiť náhradné bývanie pre neplatičov. Nájomníkom, ktorí si  nájom riadne platili zabezpečilo mesto náhradné bývanie v bytovke na Murgašovej ulici. Nitrianska firma pomocou SBSkárov vyviezla Rómov  autobusmi do polorozpadnutých domov, ktoré nakúpila po okolitých dedinách. Z nevyhovujúcich pomerov, často po útokoch miestnych obyvateľov, sa väčšina neplatičov čoskoro vrátila do Nových Zámkov. Chvíľu stanovali na námestí pred mestským úradom ocitnúc sa v centre pozorností médií, ale keď sa im riaditeľka ÚPSVaR začala vyhrážať odobratím detí do ústavnej starostlivosti, námestie opustili a odvtedy žijú natesnaní u svojich príbuzných a známych v bytovke na Murgašovej. Téme sme sa venovali v článkoch 1, 2, 3.
Zdevastované domy na Hradnej a Kasárenskej ul. nitrianska firma vzápätí predala talianskemu  štátnemu príslušníkovi, keď ju mesto predtým za doteraz nejasných okolností "vyviazalo" zo záväzkov, ktoré tá na seba prevzala ohľadom rekonštrukcie pri kúpe domu. Dodnes sú domy v pôvodnom dezolátnom stave a aktuálne ich taliansky majiteľ ponúka cez realitku na predaj za 1 milión Eur.

Skôr než sa započúvame do prejavov poslancov, nezaškodí si teda uvedomiť, že neúnosnú situáciu na Murgašovej 65 spôsobili oni sami, keď tam presunuli komunitu "neprispôsobivých občanov" z centra, pri ktorej transakcii navyše pripravili mesto o majetok v hodnote 30 mil Sk.  Tak ako vtedy, ani teraz nevedia nič o samotnej rómskej komunite, mesto nemá jediného terénneho pracovníka, ktorý by medzi Rómami pôsobil a celá starostliviosť o nich sa vyčerpáva manévrami mestskej polície.  Mesto, ktoré vynakladá ročne takmer 500.000 Eur na šport (takmer 80% účelových dotácií prerozdeľovaných MsZ) nevynaložilo ani korunu na organizovanie voľného času uvedenej problémovej mládeže, neudelilo jediné štipendium pre nadané dieťa z uvedenej komunity a smerom k Rómom nevyslalo ani najmenší lúč nádeje na normalizáciu ich pomerov a dôstojný život pre nich. S obdivuhodnou dávkou cynizmu sa poslanci snažia vzbudiť dojem, že to ani nie sú Novozámčania, ale akýsi turisti, ktorí z nepochopiteľného dôvodu preferujú tlačiť sa práve v bytovke na Murgašovej ul. "Riešenie" ktoré spomínajú, samozrejme opäť žiadnym riešením nie je, iba ďalšou epizódou "hry na schovávačku", ktorú mesto so svojimi Rómami hrá v nádeji, že po ďalšej v poradí transakcii za 30 miliónov sa neprispôsobiví občania kamsi "stratia". Nuž bojím sa, dámy a páni, že sa nikam nestratia a týmito infantilnými hrami len "privolávate nešťastie" a približujete dobu, keď sa "niečo stane".

1:58:16 záznamu:

Primátor: Ďalší bod je informácia o prevádzkových nákladoch obytného domu na Murgašovej ulici. Otváram rozpravu.

posl. Schwarz
(civilným povolaním advokát, syn konateľky firmy prenajímajúcej od mesta bufet na kúpalisku, majiteľ domu v uvedenej lokalite*):
Ďakujem za správu o nákladoch a nedoplatkoch, ktoré "visia" na Murgašovej ulici 65. Z tohoto prehľadu je evidentné jednak to, čo všetci vieme od čias, keď sa riešila otázka neprispôsobivých ľudí z Hradnej a Kasárenskej svojho času a jednak sa tam naakumulovali ďalšie problémy. Počet rodín a "nájomcov", ktorí tam bývajú niekoľkonásobne presahuje kapacitu, ako aj z hľadiska právnych dokladov a nájomných zmlúv presahuje možnosti domu na Murgašovej 65. To, o čom som už hovoril minule a takisto kolega Veršeghy v minulom volebnom období je absolútna pravda a situácia sa nielenže nezlepšuje, ale zhoršuje. Nechcem robiť paniku ani zbytočný poplach, ale je najvyšší čas túto situáciu riešiť. Ja nechcem privolávať nejaké nešťastie, ale skutočne to okolie, ktoré tam je, a je tam veľmi veľa starších spoluobčanov, vo večerných hodinách sa boja ísť okolo tohoto objektu a taktiež mladé rodiny, ktoré tam bývajú aj s deťmi boja sa púšťať svoje deti von. A toto je fakt, ktorý nemôžme zakrývať a nemôžme čakať, kým sa niečo stane a potom začneme zrazu robiť nejaké opatrenia. Potom už bude neskoro. Podľa tohoto prehľadu vidieť, koľko nás stojí prevádzka - tu by som poprosil potom  p. riaditeľa Tótha aby nám dal informáciu - je tu uvedené, že v zmysle príkaznej zmluvy je tvorba tzv. opravného fondu 57.600 Eur a vyčerpalo sa z neho 48.000 Eur. To znamená, že cca 50 tis. Euro nás stáli náklady na prevádzku tohoto bytového domu. To znamená, že je to milión a pol v Sk. Podľa môjho názoru nie je tu možné nejaké riešenie také - už sme skúsili veľa možností - dali sme tam strážnu službu - nevedie to k nejakému pozitívnemu výsledku, pretože ľudia sa tam grupujú, prespávajú tam, robia tam zle -  o tých ďalších veciach som už hovoril. Takže skúsili sme rôzne možnosti riešenia, a ten výsledok sa žiaľ nedostavil. V danom prípade, akokoľvek je to ťažké, riešenie rozhodne treba nájsť. Dávam návrh na uznesenie v prom rade ten, že tento materiál splnil moje očakávania a v časti B, že navrhujem, aby úrad, resp. p. primátor predložil nejaký návrh riešenia otázky podmienok predaja tohoto bytového domu, samozrejme s riešením bytovej otázky tých občanov, ktorí tam bývajú v súlade s právnymi predpismi, tzn. že majú platné nájomné zmluvy, riadne platia nájomné, ktorým by sa zabezpečilo ubytovanie - náhradné bývanie. Samozrejme tým, ktorí tam bývajú - ako vidíme aj z rozsudkov o vyprataní a výpovedí - samozrejme že tým by sa náhradné bývanie zabezpečilo len v rozsahu v zmysle zákona - či to je už prístrešie, atď. Bola by to situácia - nechcem povedať, že podobná, ako riešenie, čo sa prijalo svojho času vo veci Hradnej a Kasárenskej, ale v návrhu môjho uznesenia je, aby odporúčanie pre p. primátora aby predložil na najbližšie zasadnutie zastupiteľstva podmienky možnosti predaja tohoto bytového domu na Murgašovej ulici 65. Ďakujem pekne.

posl. Hozlárová (civilným povolaním riaditeľka cirkevnej ZŠ) - faktická pripomienka:
Predovšetkým by som chcela podporiť p. poslanca Schwarza s jeho príspevkom a tiež by ma zaujímalo, či v tom vyčíslení je už zahrnutý aj odvoz komunálneho odpadu, alebo či oni teda nejako si platia zato, prípadne na čistenie okolia, alebo deratizáciu, ktorá sa tam vykonáva,  a teda jednoznačne podporujem návrh p. Schwarza, ďakujem.

posl. Bohátová (civilným povolaním učiteľka strednej školy, v predch. volebnom období riaditeľka úradu práce sociálnych vecí a rodiny):
Dlhé roky som žila a bývala v susedstve našich neprispôsobivých spoluobčanov na Hradnej ulici a viem sa živo vžiť do situácie, ktorá je na Murgašovej ulici. Riešenie Hradnej a Kasárenskej nám trvalo dosť dlho a stálo nás to aj veľmi veľa úsilia a čo sa týka Bytkomfortu, stálo to aj nemalé finančné náklady. Na Murgašovej sme to skúsili s tým, źe sme robili rôzne opatrenia, aby v tej činnosti, ktorú robia títo neprispôsobiví občania v tomto objekte, aby nedochádzalo. Ale vidíme, že situácia sa opakuje, a myslím si, že v konečnom dôsledku to smeruje zase k vyhroteniu situácie a budeme naozaj musieť urobiť také - dá sa povedať že radikálne riešenie, aby nielen v čase aby sme konali rýchlejšie, ale aby sme život občanov v tejto lokalite vlastne dali do normálu. Tí ktorí žijú v tej lokalite ako bývam ja, si naozaj určite nevedia vynachváliť situáciu, ktorá tam vznikla, od tej doby, keď tam títo občania už nebývajú. Verte mi, že sa to nedá porovnať. Takže sa takisto prikláňam k slovám kolegu Schwarza aj kolegyne Hozlárovej, s tým, že túto situáciu je potrebné riešiť a to čím skôr aby sa neopakovala v tom rozsahu situácia, aká bola na Hradnej a Kasárenskej, kde sme naozaj vynaložili veľké finančné prostriedky na opravu či už strechy, a sanovali sme aj nájomné aj kde čo, možné aj nemožné, a videli sme, že sa to minulo účelu. Prikláňam sa za to, aby sa to riešilo čím skôr.

posl. Ivan (podnikateľ s odpadmi) - faktická pripomienka:
Ja som chcel upozorniť už aj na skutočnosť, že v pomerne krátkej dobe sa zvýšili aj útoky na mladistvých, na deti, ktoré chodia na základné školy práve zo strany neprispôsobivej mládeže z obytného domu na Murgašovej ulici. Čiže už tento negatívny vplyv sa neodzrkadľuje len na obyvateľoch Murgašovej ulice, ale začína sa to prejavovať aj na školopovinných deťoch v okolí obchdoného domu Billa napríklad.
Primátor: pán Török poprosím odpovedať na otázky.

posl. Török (civilným povolaním ekonomický námestník mestkého podniku Bytkomfort):
Posl. Hozlárovej by som chcel toľko povedať, že predpis platieb za služby neobsahuje odpad, lebo ten je riešený poplatkom, ktorý vyberá mesto. Neviem, s akým výsledkom sa tam vyberá poplatok. Sú tam -  a je to aj v správe podotknuté - že sú tam aj nájomníci, ktorí sú poriadni. Nemôžeme ich všetkých hádzať do jedného vreca. Ďalej by som povedal, že z tých 48 tis Eur je 42 tisíc vynaložených na strážnu službu a ostatných 6 tisíc slúži na prevádzkové výdavky - čistenie schodiska, deratizácia, upratovanie a opravy, lebo tam sa dosť často stane niečo s tým majetkom - vchodové dvere sa tam rozbijú, atď.
Z pléna: peniaze vyhodené cez okno! posl. Török pokračuje: Nepovedal by som, že vyhodené cez okno, lebo tá situácia tam by bola podstatne horšia.


posl. Peter Hudák (civilným povolaním primár chirurgického oddelenia novozámockej nemocnice):
Chcel by som povedať k príspevku p. inžiniera Töröka, že nám o tej situácii vôbec nič nepovedal. Osobne si myslím, že nie je tam zmapovaný ani počet tých neprispôsobivých obyvateľov, lebo určite sú tam takí, ktorí tam majú trvalé bydlisko a mnoho je takých, čo tam vôbec nemá, a preto sa oni takýmto spôsobom grupujú, lebo ich je tam veľmi veľa, preto je aj taká situácia na tej ulici. Situáciu komplikuje eśte tá vec, že na druhom konci býva ich vajda, kde tiež býva nesmierne veľa jeho možno kamarátov, alebo príbuzných. Takže tá situácia je trošku zložitejšia a osobne si myslím, že to ani Bytkomfort, ani nikto z mesta nezistí, keď to nezistia príslušné orgány, ktoré môžu preveriť ich trvalé bydlisko. Toto nie je návod na riešenie, poviem úprimne, návod na riešenie nepoznám, lebo je to veľmi zložitá vec.

Primátor:
Ďakujem, možno pri sčítaní obyvateľstva sa priblížime k realite, ale ani to asi nebude reálne.

posl. Török - faktická pripomienka:
Chcel som sa zamerať len na otázky, ktoré mi boli položené. Vyčerpávajúca odpoveď je dosť zložitá, čo sa týka návštev, viete veľmi dobre, že obmedzovať návštevy v nejakom dome je problematické a z toho vyplýva najviac problémov -  kde je tá hranica.

posl. Schwarz: V náväznosti na kolegu Hudáka - má absolútnu pravdu v tom, že nevieme fakticky, že ako to tam vyzerá, kto tam má byť, kto tam nemá byť, ale druhá vec, čo hovoril kolega Török, že zo sumy 48 tis. 42 tis. je strážna služba a 6 tis sú opravy. A ešte jednu vec, keď tu máme p. náčelníka Mestskej polície, keby sa mohol vyjadriť k Murgašovej, aká je tam bezpečnostná situácia.

posl. Koloman Forró (civilným povolaním podnikateľ, jeho prevádzka sídli v uvedenej lokalite):
Chcel by som reagovať len na číslo 42 tis. ktorá najvyššia čiastka ide na strážnu službu. Je nás tam niekoľko podnikateľov, ktorí máme presne oproti tejto budovy - pár metrov - svoje areály a vidíme, ako sa to tam celé deje.  Chcel by som vedieť aká je to strážna služba, či je to nejaká súkromná firma, pretože ich výkon je dosť slabý. Je pravda, čo povedal kolega Schwarz,, že tí ľudia sa boja. Takisto je pravda, že zamestnávame ľudí a tí ľudia sa ráno boja chodiť do práce. Boja sa niekedy prejsť z areálu do areálu. Prichádzajú mi tam obchodní partneri z celého Slovenska,  tie malé deti, ktoré nevieme ešte nijakým spôsobom právne trestať, hádžu kamene do okien, rozbíjajú autá, mali sme už dva takéto prípady - neviem, ako tá strážna služba chce zamedziť týmto veciam. Sú tam obrovské problémy...

posl. Török: Sú to naši zamestnanci, čiže je to vlastná strážna služba, lenže majú strašne slabé kompetencie. Príde tam dieťa a denne ho 15 krát opľuje, 14 ročné dieťa, čo sa dá robiť? Urážajú týchto ľudí, je to situácia veľmi ťažká. Hádžu kamene, veľmi ťažko riešiteľná situácia...

náčelník mestskej polície Major:
Všetko čo tu odznelo je 100% pravda. Problémy so školopovinnými deťmi sme riešili, tí napádajú pravidelne - teraz už nie, bol s nimi prevedený jeden pohovor, a už sa to nestáva, ale pravidelne napádali okolo Billy malé deti, brali im hodinky, telefóny, desiatu... A čo je na Murgašovej samotnej, to je ako Kasárenská, čo bola predtým. Predtým si ani netreba zakrývať oči - každý z nás to vie. Sú to ľudia neprispôsobiví, nikdy v živote sa neprispôsobia, a právne kroky aké by sme potrebovali, vám ani samotný zákon neumožňuje. Viac krát sme sedeli ohľadom týchto vecí priamo na Bytkomkforte, s p. primátorom, ale ako to tu bolo povedané... návšteva je návšteva, nemôžeme ju vykázať, chodíme tam každý deň, dokonca viackrát. Myslím, že keby sme tam takto nechodili, situácia by bola ešte horšia. Riešenie v rámci existujúcich zákonov - čím častejšie kontroly a čo sa týka tej služby, ak ste zvedavý na môj názor, asi nemá veľké opodstatnenie. Neviem, či by tam bola vhodná aj tá kamera, lebo kamera je dosť veľký výdavok, a jedna kamera by situáciu určite nevyriešila. Jedine tie častejšie kontroly, čo chodíme aj my. Jediný rešpekt - a to asi viete všetci - majú naozaj len pred nami, pred mestskou políciou - to sa nehanbím tu priznať a obhájiť a za tým si stojím. Pred nikým iným a to myslím doslova.

p. Sókyová (ved. právneho odboru MsÚ):
Len toľko zo skúsenosti právneho odboru, že sme platili vždy faktúry za Kasárenskú a Hradnú, čo sa týkalo prevádzkových nákladov a opráv. a tam tie náklady, keďže tam nebola žiadna služba, boli omnoho vyššie, tam sa každý rok rozobrala celá strecha.  Tuto ten dom ešte stojí, sú tam dvere, sú tam okná, pokiaľ by tam tá strážna služba nebola, tak by tam ten dom už nestál.

Návrhová komisia - posl. Kisely:
Mestské zastupiteľstvo odporúča primátorovi mesta, aby na najbližšie zasadnutie MsZ predložil návrh podmienok predaja bytového domu na Murgašovej ul. c. 65 s riešením bytovej otázky občanov, ktorí obývajú predmetný dom v súlade s právnymi predpismi (riadne platia nájomné, nemajú výpovede z nájomného pomeru a pod.)

Výsledky hlasovania: 20 Za, 1 Proti, návrh bol prijatý.

* pozemok, na ktorom stojí dom posl. Schwarza bol pôvodne majetkom mesta a spolu s deťmi ďalšieho poslanca MsZ ho odkúpili spôsobom, z ktorého mohol vzniknúť dojem, že ho poslanci predali sami sebe a miesto zaplatenia sa preukázali faktúrami od spriaznenej firmy... [viď uznesenie MsZ č. 124/161203 bod A.14][viď Kúpna zmluva č. 39/2007]. Príslušné uznesenie MsZ č. 124/161203 bolo začiatkom roka 2011 anonymizované a mená kupujúcich nahradené "xxxx". Pôvodnú verziu uznesenia, ktorá bola na stránke mesta uverejnaná od r. 2003 si môžete prečítať tu.
2014-02-12 05:33:50 lakatos-miroslav
velmi.bodre.ste.spravili.tim-z.murgasovej.lebo.sa.nenaucili.skaSRARENSKEJ.GAUJEM.CELEMU.MESKEU.URADU.A.POSLANCOM.NOVE.ZAMKY
2011-06-15 15:49:53 Norbert Hogenbuch
Rišo, presne tí (t.j. SK, SMK aj vedenie mesta) , ktorých si vymenoval sú tvorcovia problému na Murgašovej ulici, zásluhou nekoncepčného riešnia problému na Kasárenskej a Hradnej, vznikol problém na Murgašovej a v týchto občanoch to len vyvolalo hnev a nenávisť voči všetkým, ktorí sa zaslúžili za ich násilnú deportáciu i tých čo k tomu nemo prihliadali. Viem že si pred voľbami obehol občanov s bydliskom na Murgašovej a okolí, a dal si im podpísať petíciu ale vypočul si si aj problémy a názory tých čo boli vysťahovaní do nájomného domu na Murgašovej? Nehnevaj sa čím viac píšeš, tým viac sa tvoje výroky podobajú filozofii tzv. "konečného riešenia". Nemôžem znevažovať možnosti riešenia, keďže nič také ešte neodznelo, len vidím štvavé výroky "zodpovedných " "zástupcov" občanov, ktoré asi majú vyvolať nenávisť k predstaviteľom menšiny, aby ospravedlnili akýkoľvek neludský či násilný postup voči nim. Maj však na pamäti, že násilie plodí len násilie.
2011-06-15 15:13:00 Norbert Hogenbuch
pán Ivan, podľa mentálnej úrovne ktorú ste tu odprezentovali vašími výrokmi by vám nepomohlo k duševnej rovnováhe ani keby tam zriadili kláštor. Možete si byť istý, že platím štátu niekoľkonásobne vyššie dane ako vy. V porovnaní s tým o čo oberajú tento štát či mesto "bieli" , je suma vynaložená na podobných ludí kvapkou v mori.
2011-06-12 07:33:01 Richard Schwarz
Otázka riešenia situácie na Murgašovej ul. bola prioritou vo volebných programoch politických strán, či už Slovenskej koalície, SMK aj ostatných strán, vrátane primátora mesta v komunálnych voľbách. Je absolútne prirodzené, že aj tento problém, ako poslanci mesta chceme riešiť. Práve z uvedeného dôvodu a na základe petície občanov som navrhol tento problém na mestskom zastupiteľstve riešiť. Je absolútne neprijateľné, že sa znevažujú možnosti, ako vôbec riešiť tento problém. Je potrebné ísť medzi občanov, ktorí v tejto lokalite bývajú a opýtať sa na ich názor a nie ironicky tu vypisovať a znevažovať úsilie o riešenie tejto problematiky. A na záver by som chcel reagovať na nepravdy pisateľa tohto článku. Pravdou je, že ja nie som manželom konateľky spoločnosti prevádzkujúcej bufet na termálnom kúpalisku, moji rodičia v tejto lokalite nebývajú, ako pôvodne uviedol pisateľ a ani môj dom sa nenachádza na Murgašovej ul., ale na Ďumbierskej ul., ktorá nie je súčasťou riešenej lokality.
2011-06-11 09:39:14 Ivan
Radsej by ich mali poslat vam vy idioti. Nech Vam seru do taniera doma, Hogenbuch plat za nich ty co dlzia statu
2011-06-10 11:11:27 Norbert Hogenbuch
Myslím, že diskutujúci sa boli priúčať demokracii a ľudským právam u človeka čo vyvolal 2.Svetovú vojnu... ja osobne sa bojím týchto ludí viac ako obyvateľov nájomného domu na Murgašovej, čo ak sa raz aj ja budem pre nich javiť ako neprispôsobivý ich normám...
2011-06-09 18:00:41 Béla
Treba zohnať takého psychopata ako z Devínskej N. vsi,dať mu samopal a nech tam spraví poriadok
2011-06-08 05:32:08 Attila
Predpokladám, že teraz sa hľadajú možnosti, kde šupnúť cigáňov, aby primátor mohol zarobiť ďalšie milióny do vrecka.
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,591 MODIFIED: 2020.06.02 00:09:45.MD5: c6ad8206bdc603ae024c3c247da15b9c STATUS: FALSE  This window is : x